Je zal optreden als coördinator, supervisor, specialist en kennisbeheerder. Je plant en coördineert de activiteiten van een afdeling van het laboratorium van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en je zorgt voor de wetenschappelijke en technische begeleiding van de werkzaamheden.

Als coördinator:
 • Je plant en coördineert de opdrachten (analyses en testen) van jouw afdeling samen met de medewerkers om het labowerk voor het specifieke domein van jouw afdeling op een zo efficiënt mogelijke en resultaatgerichte manier uit te voeren.
 • Je stelt prioriteiten, en houdt hierbij rekening met de dringendheid van de doelstellingen.
 • Je verdeelt de taken onder de verschillende medewerkers.
 • Je rapporteert regelmatig aan de teamverantwoordelijke over de te behalen doelstellingen, de resultaten van analyses en testen en de planning van de activiteiten.
   
Als supervisor:
 • Je ziet toe op een optimale uitvoering van de opdrachten volgens de vastgestelde methodes en procedures en waarborgt zo de kwaliteit van de uitgevoerde analyses en testen. Je controleert gemaakte analyses en testen binnen de vooropgestelde termijn.
 • Je werkt actief mee aan het kwaliteitssysteem volgens ISO17025 binnen je afdeling van het laboratorium.
   
Als specialist:
 • Je ontwikkelt en implementeert verschillende analysemethodes en werkprocedures, volgens het kwaliteitssysteem.
   
Als kennisbeheerder:
 • Je blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het domein van jouw afdeling, om nieuwe analysemethodes en technieken te kunnen introduceren.
 • Je neemt actief deel aan projecten, overleg en workshops binnen het laboratorium van de Douane en Accijnzen en binnen de Europese Unie.
 • Je onderhoudt je wetenschappelijke kennis en deelt deze kennis waar nodig met je omgeving.
Bij het uitoefenen van de functie kom je mogelijk in contact met het publiek.
Wil jij je toekomstige werkplek graag een bezoekje brengen? Op woensdag 13 oktober wordt van 18u00 tot 19u30 een infosessie georganiseerd waar de functie en de werking van de administratie verder worden toegelicht. Je kan er al je vragen stellen en kennis maken met je toekomstige collega’s.
De infosessie gaat door op volgend adres:
Gustaaf Levisstraat 10
1800 Vilvoorde

Laborant worden bij de Douane? Yep! Ontdek alles tijdens deze infosessie! | Facebook

Meer info over de jobinhoud?

Inge Vinckier - Diensthoofd Laboratorium van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
FOD Financiën
Telefoon: 02 578 53 68
E-mail: inge.vinckier@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure? 

Call Center Dienst Wervingen 
FOD Financiën 
Tel.: 0257 257 71 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be
Er is 1 vacante plaats bij het Laboratorium van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) van de FOD Financiën (Gustaaf Levisstraat 10, 1800 Vilvoorde).

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft één laboratorium in Vilvoorde. Ze voeren er analyses en experimenten uit, en doen onderzoek, met het oog op de toepassing van de wetten en reglementeringen. De resultaten van deze analyses zijn bepalend voor de heffingen van invoerrechten en voor het bepalen van sommige terugbetalingen. De analyseresultaten van sommige producten zijn bepalend voor het accijnsregime. Zo bepalen ze mee de correcte inning van taksen. Daarnaast zijn de onderzoeken cruciaal in gevallen van illegale goederen zoals drugs en precursoren, namaakproducten, enz. wat zowel de veiligheid als de reguliere industrie ten goede komt. 

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waakt erover dat de internationale handelsstromen zowel voor burgers al voor bedrijven blijven voldoen aan de nodige vereisten op het vlak van veiligheid en economische afspraken. 

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 
 
 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …;
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen. 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van uw expertise.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

Technische competenties
 
 • Je hebt een geavanceerde kennis van analytische technieken en fysicochemische karakterisatie: gas- en vloeistofchromatografie (GC en HPLC), massaspecrometrie,(MS), densimetrie, distillatie, X-stralen fluorescentie, infrarood spectroscopie (FTIR).
 • Je hebt een goede kennis van ofwel textielkunde ofwel metaalkunde. 
 • Je hebt een goede kennis van kwaliteitsbeheersing volgens ISO17025.
Een goede motivatie is ook belangrijk.

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore.


De technische competenties in het vet worden als essentieel voor de job beschouwd.
Indien je niet slaagt voor deze competenties, kan je niet slagen voor deze selectie.


Niet vereist, wel een troef 
 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terecht komt, is kennis van het Frans een pluspunt.
 • Je hebt een goede kennis van het Engels.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs categorie B.
 • Je kan vlot overweg met allerlei ICT-toepassingen uit het vakgebied, zoals een Laboratory Information Management System (LIMS).

   
 

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:
 • Bio-ingenieur, Landbouwkunde
 • Biologie, Chemie, Biotechnologie, Biochemie, biotechnologie
 • Burgerlijk ingenieur (alle opties)
 • Industrieel ingenieur (alle opties)
 • Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen/apotheker
 Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op. 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. 

In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.  

Arbeidsvoorwaarden
 


Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 38.854, 50 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen
 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@work
 • mogelijkheid tot het bekomen van een fietsvergoeding
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling
 • Indien je reeds federaal ambtenaar bent, kan je maximaal het vakantieverlof van één volledig jaar overdragen, de vakantiedagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
 • mogelijkheid tot validatie van relevante werkervaring
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 
 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. Je wordt geacht een gezondheidsbeoordeling te ondergaan en geschikt te worden bevonden voor indiensttreding (codex over het welzijn op het werk en de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

SelectietstappenScreening van deelnemingsvoorwaarden

Stap 1: screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 


Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.  

Functiespecifieke screening


Stap 2: Specifieke screening: Computergestuurde proef (90 min)

Wanneer deze proef doorgaat, is afhankelijk van het aantal deelnemers dat overblijft na de screening van de deelnemingsvoorwaarden. Ofwel zal deze proef op voorhand plaatsvinden ofwel zal deze proef deel uitmaken van event 3 en leg je de proef af tijdens een one-day testing. 


Via een geïnformatiseerde test (dossiertest) worden volgende competenties gemeten:
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
Bij een dossiertest kom je terecht in een fictieve werkcontext. Je analyseert en beoordeelt de informatie die je krijgt. Je lost ook mogelijke problemen op of zoekt alternatieven om dossiers of aanvragen te behandelen.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 hoogst gerangschikte kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.


Deze proef zal wellicht plaatsvinden begin midden november 2021. Deze timing is onder voorbehoud. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de screening van de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via infojobs@minfin.fed.be


Stap 3: Speciefieke screening: Interview met casus (voorbereiding 60min - interview ongeveer 1u15min):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal wellicht plaatsvinden begin december 2021, indien stap 2 vooraf georganiseerd wordt. Indien stap 2 niet vooraf georganiseerd wordt, zal deze proef wellicht doorgaan eind november 2021 (tijdens een one-day testing). Deze timing is onder voorbehoud. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:
 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure    
 • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
     
 • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
    
 •  Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
    
 •  Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 

   
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de 'functiespecifieke screening: stap 3: Specifieke screening: interview met casus'. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het deel 'casus´ van de 'functiespecifieke screening: stap 3: Interview met casus' voorrang. Als er hierna geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het deel´motivatie' van de 'functiespecifieke screening: stap 3: Interview met casus' voorrang. Als er vervolgens nog geslaagden zijn met gelijke punten, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 18 oktober 2021.


Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Meer info over de jobinhoud? 

Inge Vinckier - Diensthoofd Laboratorium van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen 
FOD Financiën 
Telefoon: 02 578 53 68 
E-mail: inge.vinckier@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure? 

Call Center Dienst Wervingen 
FOD Financiën 
Tel.: 02 572 57 71 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
  

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures