Ben jij een analytische doener met een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Want jij staat binnen het laboratorium van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) in voor het uitvoeren van analyses van diverse monsters met het oog op de douane- en accijnsregelgeving. Daarnaast zorg je voor de implementatie van uiteenlopende analysemethoden en procedures volgens het bestaande kwaliteitssysteem, en draag je hier de verantwoordelijkheid over.

Voorbeelden van taken:
 • Je selecteert geschikte analysemethoden.
 • Je bereidt producten, reagentia en oplosmiddelen voor die nodig zijn voor analyses.
 • Je voert analyses uit.
 • Je neemt deel aan de planning van meerdere gelijktijdige analyses.
 • Je leidt je teamgenoten op.
Ben jij een gedreven resultatenboeker die zich niet van de wijs laat brengen? Want jij valideert de resultaten van analyses, geeft ze door aan het afdelingshoofd en garandeert de betrouwbaarheid ervan. Ook ben jij een belangrijke spilfiguur in het behalen van de doelstellingen van je afdeling en neem je actief deel aan projecten.

Voorbeelden van taken:
 • Je staat in voor kwaliteitsborging volgens het bestaande kwaliteitssysteem.
 • Je gaat de juistheid en de waarschijnlijkheid van de resultaten na en valideert ze.
 • Je verzamelt de resultaten van verschillende analyses.
 • Je houdt je afdelingshoofd up-to-date door relevante informatie door te spelen.
Ben jij een nauwkeurige controleur met oog voor detail? Want jij gaat de goede werking van het gebruikte materiaal na om zo betrouwbare analyses mogelijk te maken.

Voorbeelden van taken:
 • Je kalibreert de meetapparatuur.
 • Je spoort defecten op en lost ze op of roept indien nodig de hulp in van een technicus.

Herken jij jezelf hierin en spreken bovenstaande taken jou aan? Super, solliciteer vandaag nog want binnen het laboratorium van de AAD&A hebben wij een plaats voor jou.

Tijdens het uitoefenen van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.


Wil jij je toekomstige werkplek graag een bezoekje brengen? Op woensdag 13 oktober 2021 wordt van 18u00 tot 19u30 een infosessie georganiseerd waar de functie en de werking van de administratie verder worden toegelicht. Je kan er al je vragen stellen en kennis maken met je toekomstige collega’s. 

De infosessie gaat door op volgend adres: 
Gustaaf Levisstraat 10 
1800 Vilvoorde


Laborant worden bij de Douane? Yep! Ontdek alles tijdens deze infosessie! | Facebook


Meer info over de jobinhoud?
Inge Vinckier - Diensthoofd Laboratorium van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
FOD Financiën
Tel.: 02 578 53 68 
E-mail: inge.vinckier@minfin.fed.be 

Meer info over de selectieprocedure? 
Call Center Dienst Wervingen 
FOD Financiën
Tel.: 02 572 57 71 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

 
Er zijn minstens 3 vacante plaatsen bij het Laboratorium Douane en Accijnzen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) van de FOD FinanciënDeze dienst is gevestigd te Vilvoorde (Gustaaf Levisstraat 10, 1800 Vilvoorde).

Het Laboratorium Douane en Accijnzen voert analyses uit, doet onderzoek en experimenten, met het oog op de toepassing van de wetten en reglementeringen. De resultaten van deze analyses zijn bepalend voor de heffingen van invoerrechten en voor het bepalen van sommige terugbetalingen. De analyseresultaten van sommige producten zijn bepalend voor het accijnsregime. Het laboratorium bepaalt dus mee de correcte inning van taksen. Daarnaast zijn de onderzoeken cruciaal in gevallen van illegale goederen zoals drugs en precursoren, namaakproducten, enz. wat zowel de veiligheid als de reguliere industrie ten goede komt.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen bevordert de internationale handel en verzekert de veiligheid van de burgers, door de buitengrenzen te controleren en door de veiligheid van de handelsstromen te verzekeren. Daarnaast bewaakt de AAD&A eveneens de financiële belangen van de Europese Unie, door de invoerrechten, de accijnzen en de btw bij invoer te controleren en te innen.

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:
 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen

   

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Technische competenties
 
 • Je hebt een goede kennis van analytische technieken en fysicochemische karakterisatie: titraties, gravimetrie, gas- en vloeistofchromatografie (GC en HPLC), infrarood spectroscopie (FTIR).
 • Je hebt oog voor veiligheidsprocedures en respecteert de geldende kwaliteitsnormen.
 • Je hebt een basiskennis statistiek.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 

Opgelet! De technische competentie in het vet en je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore.

Indien de technische competentie in het vet 'Je hebt een goede kennis van analytische technieken en fysicochemische karakterisatie: titraties, gravimetrie, gas- en vloeistofchromatografie (GC en HPLC), infrarood spectroscopie (FTIR)’ niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden. 


Niet vereist, wel een troef
 
 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving terechtkomt, is een kennis van het Frans een pluspunt.
 • Het gebruik van Engelstalige teksten schrikt je niet af.
 • Je kan vlot overweg met allerlei ICT-toepassingen (o.a. Laboratory Information Management System (LIMS)) uit het vakgebied.
 

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Eén van de volgende diploma’s, uitgereikt door een Belgische hogeschool of universiteit, behaald in een afdeling medische laboratoriumtechnologie, biotechnologie, biochemie, chemie, landbouw, farmaceutische en biologische technieken, biomedische wetenschappen:
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of sociale promotie (basisopleiding van één cyclus (vb. graduaat/professionele bachelor/technisch ingenieur))
 • een diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 


 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Laboratoriumtechnicus (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 29.840,54 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot validatie van relevante werkervaring
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. Je wordt geacht een gezondheidsbeoordeling te ondergaan en geschikt te worden bevonden voor indiensttreding (codex over het welzijn op het werk en de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: Screening van diploma  

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

 

Functiespecifieke screening


Stap 2: Specifieke screening - Computergestuurde proef (90 min.) 

Wanneer deze proef doorgaat, is afhankelijk van het aantal deelnemers dat overblijft na de screening van de deelnemingsvoorwaarden. Ofwel zal deze proef op voorhand plaatsvinden ofwel zal deze proef deel uitmaken van stap 3 en leg je de proef af tijdens een one-day testing.
Via een geïnformatiseerde test (dossiertest) worden volgende competenties gemeten: 
 • informatie analyseren
 • problemen oplossen
Bij een dossiertest kom je terecht in een fictieve werkcontext. Je analyseert en beoordeelt de informatie die je krijgt. Je lost ook mogelijke problemen op om dossiers of aanvragen te behandelen.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 hoogst gerangschikte kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden begin november 2021 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via infojobs@minfin.fed.be


Stap 3: Specifieke screening - Interview met praktische proef (+/- 90 min. voor de praktische proef en +/- 45 min. voor het interview)  

Het interview met praktische proef evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. Vóór het interview krijg je een praktische proef die de technische competenties meet en voldoende tijd om die uit te voeren. De praktische proef wordt ook besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden vanaf de tweede week van december 2021 tot eind december 2021, indien stap 2 vooraf georganiseerd wordt. Deze timing is onder voorbehoud. Indien stap 2 niet vooraf georganiseerd wordt, zal deze proef wellicht doorgaan eind november 2021 - begin december 2021 tijdens een one-day testing. Deze timing is onder voorbehoud. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen in de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening - stap 3: specifieke screening - interview met praktische proef. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het deel 'praktische proef’ van de functiespecifieke screening - stap 3: specifieke screening - interview met praktische proef voorrang. Als er hierna geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogst aantal punten voor het deel ‘motivatie’ van de functiespecifieke screening - stap 3: specifieke screening - interview met praktische proef voorrang. Als er vervolgens nog geslaagden zijn met gelijke punten, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.


Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 18 oktober 2021.


Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Wil jij je toekomstige werkplek graag een bezoekje brengen? Op woensdag 13 oktober 2021 wordt van 18u00 tot 19u30 een infosessie georganiseerd waar de functie en de werking van de administratie verder worden toegelicht. Je kan er al je vragen stellen en kennis maken met je toekomstige collega’s. 

De infosessie gaat door op volgend adres: 
Gustaaf Levisstraat 10 
1800 Vilvoorde


Laborant worden bij de Douane? Yep! Ontdek alles tijdens deze infosessie! | Facebook


Call Center Dienst Wervingen 
FOD Financiën 
Tel.: 02 572 57 71 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

Meer info over de jobinhoud?
Vinckier Inge - Diensthoofd Laboratorium van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
FOD Financiën
Tel.: 02 578 53 68 
E-mail: inge.vinckier@minfin.fed.be 

 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures