Wil je bijdragen aan de Digitale Transformatie van onze maatschappij en bezit je kennis van IT- en Service Management?
 
Solliciteer als IT Service Manager bij het team Digitale Transformatie van de federale overheid en geef vorm aan de digitale wereld van morgen! De FOD BOSA DG Digitale Transformatie levert oplossingen voor federale, regionale en lokale partners. Je komt in een snel veranderende omgeving terecht waar jouw inspanning een significante meerwaarde kan betekent voor de maatschappij. 

De IT Service Manager is een sleutelrol die de brug maakt tussen diensten, klanten en collega’s:
 • Je ontwikkelt en onderhoudt de catalogi waarin we ons digitaal dienstenaanbod toelichten aan potentiële partners. 
 • Je helpt andere overheidsdiensten aan boord van de digitale trein. 
 • Je organiseert vergaderingen met interne en externe partners om de kwaliteit en de evolutie van de dienst te bespreken en nieuwe of gewijzigde behoeften te identificeren. 
 • Je bundelt de nieuwe behoeften en geeft deze door aan de analyse-, architectuur- en ontwikkelteams. 
 • Je bewaakt de kwaliteit van de diensten en oplossingen en je draagt er aan bij door specifieke verbeteringsacties voor te stellen en te implementeren. 
 • Als er iets mis gaat, coördineer je het herstel van de dienst. 
 • Je zorgt ervoor dat de aanvragen binnen de afgesproken termijnen worden behandeld (aanvragen, incidenten, change requests). 
 • Je zorgt dat ons support team steeds over correcte informatie beschikt.
 • Je ontwikkelt en onderhandelt de overeenkomsten betreffende het dienstenniveau ("service level agreement" SLA). Je zorgt ervoor dat de SLA-afspraken worden nageleefd. 
 • Je bent in staat om je in te leven, te redeneren, te argumenteren en te handelen van management- tot operationeel niveau. 
 • Je zorgt voor de financiële follow-up van de projecten die je beheert. 

Meer info over de jobinhoud?
Henk YDE - Service Manager DG Digitale Transformatie
Contactpersoon FOD BOSA 
Tel.: (02) 740 78 78
E-mail: henk.yde@bosa.fgov.be
Momenteel werft het DG Digitale Transformatie, onderdeel van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA), 2 nieuwe medewerkers aan.

Er is één plaats bij de afdeling Infrastructuur, Operations & Support (IOS) en één bij de afdeling Identicificatie, Authenticatie en Autorisatie (IAA).Het directoraat-generaal Digitale Transformatie ondersteunt de regering en de federale organisaties bij hun digitalisering. Het DG is een drijvende kracht achter de evolutie en de digitale hervormingen van de federale overheid. Het DG verleent advies en werkt projecten uit in verband met nieuwe technologieën, met bijzondere aandacht voor burger en bedrijf. Het DG Digitale Transformatie neemt het dienstenpakket vroeger aangeboden door Fedict over.

Concreet levert het DG Digitale Transformatie een reeks diensten:
 • Uitwerken van de strategie en de digitale normen van de regering.
 • Uitvoeren en controleren van de digitale transformatie van de federale overheid.
 • Ontwikkelen van transversale digitale diensten en platformen, in samenwerking met de federale organisaties (Digital Communication services, Life events, Operations & Infrastructure Services,…).
 • Waarnemen van het secretariaat van de strategische G-Cloud Board en van de overlegcomités met de bijhorende driemaandelijkse rapportering aan de regering.
De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) staat de regering bij en ondersteunt de andere federale overheidsdiensten in verschillende domeinen: ICT, rekrutering, vorming, personeelsadministratie en verloning, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten. De organisatie wordt via directoraten-generaal en een interne ondersteunende dienst zo ingericht dat deze opdrachten op een consistente en gecoördineerde wijze kunnen worden uitgeoefend.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en je bouwt met hen op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie op.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties
 • Je hebt een basiskennis van de processen en disciplines gedefinieerd in ITIL, kennis van de voor en nadelen.
 • Je beschikt over kennis van de processen en concepten gedefinieerd in DevOps en continuous operation, kennis van de voor en nadelen.
 • Je hebt praktische kennis van minstens 3 begrippen uit de volgende lijst:
  • IAM
  • KPI en management rapportering
  • SAML2 / OIDC
  • Zabbix, ELK
  • GDPR, Audit van elektronische communicatie
  • HTTPS, Cryptographie, certificaten en/of PKI
  • User journeys en user experience
  • Cloud
  • Customer Relationship Management

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen daarom harder door in de eindscore (x2).Niet vereist, wel een troef
 
 • Je bent bereid om in een tweetalige omgeving (Frans/Nederlands) te werken.
 • Je hebt kennis van technisch Engels.

 

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Alle diploma’s van niveau A worden toegelaten
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Een relevante professionele ervaring van ten minste 2 jaar in het domein van IT management, waarbij ten minste 1 jaar op het gebied van IT service management, in ten minste 3 van de onderstaande taken:
 • Ontwikkelen en onderhouden van catalogi voor de toelichting van een digitaal dienstenaanbod.
 • Organiseren van vergaderingen met interne en externe partners.
 • Nieuwe behoeften identificeren binnen een dienst.
 • Bewaken van de kwaliteit van diensten en oplossingen.
 • Verbeteringsacties voorstellen en implementeren.
 • Coördineren van het herstel van een dienst.
 • Ontwikkelen en onderhandelen van overeenkomsten over het dienstenniveau in een SLA (service level agreement) en waken over de naleving daarvan.
 • Functioneren van management- tot operationeel niveau.
 • Financiële follow-up van projecten.

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van niveau A2 . Je dient te voldoen aan: 
 • ofwel behoren tot de klasse A2
 • ofwel minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring (zie punt 2).

Laad je meest recente bewijs van benoeming op van niveau A2 (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.4. Je bent Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt voor de rekruterende instelling:

De vacante functie is een functie van A2. Je moet voldoen aan:
 • minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.
Je dient tevens aan de ervaringsvereisten te voldoen (zie punt 2).5. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. 

De functie is vacant in niveau A2. Je moet dus: 
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn dossier.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen, moeten geen diplomavoorwaarden invullen maar moeten voldoen aan de vereiste werkervaring (zie punt 2).

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als Attaché (statutaire benoeming niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 45.957,70 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Relevante ervaring wordt in aanmerking genomen.


Voordelen
 • glijdende werkuren in een 40-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar + 12 dagen recup
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • mogelijkheid tot telewerk
 • beschikken over een gsm en laptop met tussenkomt in de gsm-kosten
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (ons gebouw bevindt zich op minder dan 5 minuten wandelen van het station Brussel-Noord)
 • mogelijkheid tot het verwerven van een fietsvergoeding voor wie met de fiets naar het werk komt
 • mogelijkheid om in te tekenen op een voordelige hospitalisatieverzekering voor jezelf en je gezin
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • toegang tot Benefits@Work, het voordelenplatform van de federale overheid
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • diverse sociale voordelen
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau (en dezelfde klasse indien niveau A) als de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen. Als je al ambtenaar bent en je neemt deel op basis van het slagen op een specifieke bevorderingsprocedure naar het niveau van de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, dan moet je ook geen stage meer doen.
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen
 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum.


Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG21310?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

 

Functiespecifieke screening

Stap 3: Specifieke screening - PC proef (+/- 70 min.) 

Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: informatie integreren, beslissen en adviseren.

Je dient geen minimum score te behalen op deze proef om geslaagd te zijn.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de 8 hoogst gerangschikten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.


De PC-proef zal plaatsvinden rond eind januari-begin februari 2022 (onder voorbehoud). Afhankelijk van het aantal kandidaten zal deze pc-proef ofwel op dezelfde dag als het interview (zie stap 4) doorgaan ofwel op een andere dag georganiseerd worden.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.


Stap 4: Specifieke screening - interview met technische vragen (+/- 80 min.)

Dit interview zal ofwel ter plaatse (FOD Bosa) georganiseerd worden ofwel online plaatsvinden. Indien het interview online plaatsvindt, zal een medewerker u contacteren voor bijkomende richtlijnen.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. Je online-cv in 'Mijn dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Het interview zal plaatsvinden rond eind januari - februari 2022 (onder voorbehoud). Afhankelijk van het aantal kandidaten zal het interview ofwel op dezelfde dag als de PC proef (zie stap 3) doorgaan ofwel op een aparte dag georganiseerd worden.

Je bent geslaagd als je de beoordeling ‘geschikt’ behaalt.
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door de DG Rekrutering & Ontwikkeling verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Bosa die de finale beslissing neemt.

Aparte lijst voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als ‘persoon met een handicap’ (zie ook ‘Personen met een handicap’).


Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 21/12/2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Marysia Verduyckt - Consultant HR Services 
E-mail: marysia.verduyckt@bosa.fgov.be 
Tel: 02/740.81.90


Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures