Het Directoraat-Generaal Rechterlijke Orde (DGRO) is op zoek naar dossierbeheerders die instaan voor de administratieve opvolging van selectie- of personeelsdossiers.

• Je gaat aan de slag als dossierbeheerder, gespecialiseerd in één of meerdere domeinen. Afhankelijk van de dienst waar je terechtkomt, werk je mee aan de behandeling van personeelsdossiers of selectiedossiers. Je beheert en behandelt autonoom de dossiers op basis van de geldende reglementering.
• Je fungeert als aanspreekpunt, waarbij je informatie op een correcte en transparante manier kan overmaken.
• Je werkt mee aan één of meerdere ondersteunende processen, waarbij je de administratieve taken in de dienst volgens de geldende voorschriften uitvoert. Voorbeelden hiervan zijn meewerken aan het opstellen van handleidingen, checklists, opvolgtabellen,...
• Je ondersteunt en begeleidt minder ervaren collega’s en draagt zo bij tot hun optimaal functioneren. Je behandelt problemen en eenvoudige en/of routinematige klachten op een snelle en efficiënte manier om aan de collega in kwestie een adequate oplossing te bieden.
• Je houdt je eigen expertise en kennis op peil om zo het eigen functioneren te optimaliseren.Meer info over de jobinhoud?

Bij de dienst HR Magistratuur
Thomas Bonte - Adviseur directie P&O, dienst HR Magistratuur
Tel.: 02 552 27 11
E-mail: thomas.bonte@just.fgov.be


Bij de dienst HR Gerechtspersoneel
Heidi Devriese - Adviseur directie P&O, dienst HR Gerechtspersoneel (sectie administratief en financieel beheer)
Tel.: 02 552 25 42
E-mail: heidi.devriese@just.fgov.be

Stephanie Langeraet, Coördinator ad interim, dienst HR Gerechtspersoneel (sectie selectie en personeelsbewegingen (selectiedienst))
Tel.: 0473 81 54 11
E-mail: stephanie.langeraet@just.fgov.be
De FOD Justitie is onderverdeeld in drie Directoraten-Generaal, waaronder het Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie (DGRO). Het DGRO werkt mee aan de modernisering van de Rechterlijke Orde en zorgt voor ondersteuning bij de definiëring van het nieuw gerechtelijke landschap, waarbij de autonomie van de Rechterlijke Orde vooropgesteld wordt.


Het DGRO ondersteunt de werkzaamheden van de Rechterlijke Orde op alle gebieden die noodzakelijk zin voor de werking ervan: de organieke wetgeving betreffende de rechterlijke macht, personeel, ICT, gebouwen, materieel, gerechtskosten en het centraal strafregister.

Onder de Directie P&O situeren zich twee diensten:
 • Dienst HR magistratuur, notarissen en gerechtsdeurwaarders
 • Dienst HR gerechtspersoneel

De dienst HR magistratuur, notarissen en gerechtsdeurwaarders is momenteel op zoek naar 2 administratief deskundigen

De dienst HR Magistratuur, notarissen en gerechtsdeurwaarders staat in voor de voorbereiding en uitvoering van de benoemingsdossiers inzake magistratuur, notarissen en gerechtsdeurwaarders, alsook de opvolging van hun loopbaan, en de berekening van de wedden van de magistraten en gerechtelijk stagiairs.


De dienst HR gerechtspersoneel is momenteel op zoek naar 1 administratief deskundige bij de sectie selecties en personeelsbewegingen (selectiedienst)

De dienst HR Gerechtspersoneel bestaat uit drie secties:
 • de sectie administratief en financieel beheer die instaat voor het beheer van de personeelsdossiers van het gerechtspersoneel
 • de sectie selecties en personeelsbewegingen die samenwerkt met de attachés HRM die gedecentraliseerd werken voor de organisatie van de selecties en die samenwerkt met Selor voor de organisatie van vergelijkende selecties en taalexamens
 • de sectie competentiemanagement die instaat voor de standaardopleidingen voor het gerechtspersoneel en de evaluatiecycli coördineert.

Daarnaast wordt tevens een reserve aangelegd die beschikbaar is voor de verschillende diensten binnen het Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie.
 

Competenties

Gedragsgerichte competenties
 • Je analyseert gericht gegevens en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat om met problemen en lost deze zelfstandig op. Je zoekt naar alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Technische competenties 
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De onderdelen in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.
Je motivatie weegt harder door in de eindscore.


Niet vereist, wel een troef
 • Kennis van het Frans
 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur. 
   
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').
2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 


 

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als niveau B met de bijhorende weddeschaal B1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 29840,54 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen 
 • Mogelijkheid tot (meerdere) dagen telewerk per week
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen (zoals o.a. telewerkvergoeding)
 • aanbod van een voordelig gsm-abonnement
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar + reglementaire feestdagen en eventuele brugdagen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
Een indiensttreding is uitgesloten wanneer uit uw strafregister blijkt dat u een correctionele of criminele veroordeling al dan niet met uitstel heeft opgelopen waarvoor nog geen eerherstel werd verkregen (zie art. 287quinquies §3 Ger. Wetboek)

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma  

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 


Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

 

Functiespecifieke screening


Stap 1: Specifieke screening - PC (+/- 1u30) 

Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: informatie analyseren en problemen oplossen.

Deze proef is gemeenschappelijk met de 'Specifieke screening - PC' van de Nederlandstalige selectie ANG21464. Als je ook deelneemt aan die selectie, zal je de testen van dit event dus slechts 1 keer afleggen.


Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 30 kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.


Deze proef zal plaatsvinden in de maand februari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.


Stap 2: Specifieke screening - interview (+/- 45min.) fysiek of via elektronische weg 

Het interview zal fysiek (face to face) of via elektronische weg worden georganiseerd. Dit wordt later bepaald naargelang de geldende veiligheidsmaatregelen. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure uitlegt (online of fysiek). 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf maart 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

    
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (Stap 2 - interview). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de generieke competentie ‘in team werken’ voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 30 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.


Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 20 januari 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Anke Moereels - Attaché Selectie
Tel.: 0473/84.23.14
E-mail: werving.selor@just.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures