De FOD Justitie en de Rechterlijke orde zijn op zoek naar nieuw talent!


Via deze selectie wordt er een wervingsreserve aangelegd voor verschillende functies van jurist. De laureaten uit de reserve zullen via een bijkomende proef geconsulteerd worden voor diverse functies.

Juristen bij de FOD Justitie:

Jouw taken omvatten de volgende verantwoordelijkheden en uitdagingen:         
 • Je verleent advies (mondeling en schriftelijk) en doet aanbevelingen over de toepassing en de interpretatie van de reglementering in het behandelde domein.
 • Je zorgt voor een eenvormig juridisch kader.
 • Je werkt mee aan het opstellen en verbeteren van reglementaire teksten en je ondersteunt het normatief proces (voorbereiding, opmaak van wetsvoorstellen en ontwerpen van Koninklijke besluiten, opvolging van de procedure voor de Raad van State…)
 • Je volgt interessante evoluties in de rechtspraak op om accurate en actuele adviezen en aanbevelingen te kunnen geven.
 • Je doet voorstellen van aanpassingen aan de reglementering en actualiseert bestaande interne reglementering.
 • Je stelt juridische werkinstrumenten op (onderrichtingen, formulieren, syllabi, modelbeslissingen,…).
 • Je zult je leidinggevende bijstaan in de uitvoering van die opdrachten en je zult nauw samenwerken met de productiediensten, personeelsdienst en externe instanties.
 • Je beheert de individuele dossiers in betwisting in samenwerking met de andere diensten van de organisatie.

          Meer informatie over de jobinhoud? 

          selectiedienst.CA@just.fgov.be
          https://werkenbijjustitie.be/nl/juristen/


Juristen bij de Rechterlijke orde:

Jouw taken omvatten de volgende verantwoordelijkheden en uitdagingen:        
Referendaris: 
 • Je werkt mee aan de behandeling van juridische dossiers. Zo stel je ontwerpen van gerechtelijke beslissingen en verslagen van in staat gestelde dossiers op. Daarbij houd je rekening met alle relevante elementen en de instructies van één of meerdere magistraten (onder wiens verantwoordelijkheid je werk ook valt).
 • Je geeft proactief advies over de toepassing van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in gerechtelijke dossiers. Zo draag jij bij tot een kwalitatieve en kwantitatieve optimalisering van de behandeling van die dossiers.
 • Je zoekt regelgeving, rechtspraak en rechtsleer op en redigeert juridische adviezen om zo gespecialiseerde ondersteuning te bieden aan de magistraat bij de behandeling van individuele gerechtelijke dossiers.
 • Je neemt deel aan studiedagen, colloquia, interne en externe opleidingen in pertinente materies om zo je eigen kennis en competenties te ontwikkelen en over te dragen.

Parketjurist:  
 • Je bereidt als juridisch dossierbeheerder, actief in één of meerdere domeinen van het recht, justitiële oriëntaties of beslissingen voor. Dat doe je onder de verantwoordelijkheid en supervisie van de parketmagistraat. Het voorbereiden van het opsporingsonderzoek en van justitiële beslissingen, de redactie van eindvorderingen en dagvaardingen zijn slechts enkele mogelijke taken.
 • Je zoekt regelgeving, rechtspraak en rechtsleer op en redigeert juridische adviezen om zo gespecialiseerde ondersteuning te bieden aan de magistraat bij de behandeling van individuele gerechtelijke dossiers.
 • Je ontwikkelt je eigen expertise en houdt deze op peil om je eigen functioneren te optimaliseren.
 • Je bouwt een netwerk uit doordat je informele contacten binnen je expertisedomein ontwikkelt en onderhoudt. Daardoor draag je bij tot een betere werking van de (sub)afdeling zelf en, in de mate van het mogelijke, tot een afstemming van de eigen processen op die van andere (sub)afdelingen binnen het openbaar ministerie en de ketenpartners.


  Meer informatie over de jobinhoud? 

  Kelly Frison - werving.selor@just.fgov.be – 03/257 85 36
  https://werkenbijjustitie.be/nl/juristen/
Deze wervingsreserve zal geraadpleegd worden door de FOD Justitie en de Rechterlijke Orde vanaf de maand februari 2022.
                          

FOD Justitie

De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers.

Samen zetten al deze medewerkers zich dagelijks in voor een betere justitie.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons net zo belangrijk. De FOD Justitie streeft ernaar een open en moderne organisatie te zijn die meegaat met zijn tijd en rekening houdt met de veranderingen in de maatschappij.

Volgende diensten zoeken naar juristen:
 • Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties (IACSSO): bestudeert schadelijke sektarische organisaties in België en hun internationale banden. Het centrum brengt advies uit voor het beleid rond de strijd tegen deze organisaties.
 • Diensten van de voorzitter: bieden operationele en strategische steun aan de voorzitter van het directiecomité en aan de directoraten-generaal en stafdiensten van de FOD Justitie.
  • Dienst Geschillen en Juridische Adviezen: verdedigt van het departement, biedt juridische ondersteuning en behandelt specifieke dossiers. 
  • Directiecel: ondersteunt de voorzitter van het directiecomité, zowel op strategisch als operationeel vlak, op alle managementdomeinen (strategisch, HR, financieel, IT, informatiebeheer, interne controle enz.).
  • Dienst Aankoopcoördinatie: doet alle aankopen voor de centrale administratie, ondersteunt het directiecomité bij het bepalen van de organisatiestrategie van hun aankopen en zorgt voor de follow-up. Daarnaast codeert de dienst de purchase orders in de nieuwe boekhoudkundige tool FEDCOM/SAP.
 • Commissie Hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders: biedt financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders.
 • Belgisch Staatsblad: verspreidt officiële en overheidspublicaties. Het BS biedt een aantal databanken aan waaronder het Belgisch Staatsblad zelf, de bijlage van de rechtspersonen, en de Justeldatabanken.
 • Stafdienst P&O: is de motor van het HR-beleid en de organisatieontwikkeling van de FOD Justitie.
  • Dienst Juridische expertise: behandelt tucht-,evaluatie- en stagedossiers en werkt documentatie uit voor alle administratieve diensten. Bovendien werkt de dienst mee aan het waarborgen van de overeenstemming met de wetten en reglementen. 
 • Kansspelcommissie: is de officiële regulator van de kansspelsector. De commissie waakt over de kanalisatie naar legale kansspelen en beschermt de spelers hierbij.
  • Dienst Controle en Sancties: voert controleacties uit op het terrein en kan geldboetes en sancties opleggen.
 • Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden: adviseert de minister van Justitie in de domeinen waarvoor het bevoegd is: het burgerlijk recht, het gerechtelijk recht, het economisch recht, het strafrecht, de fundamentele rechten en vrijheden en de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen.
  • Dienst Rechterlijke organisatie: beheert het wetgevend werk dat gaat over de organisatie van de hoven en rechtbanken:
  • Dienst Privacy en Gelijke Kansen - Cel Gelijke Kansen: deze cel ondersteunt de federale staatssecretaris bevoegd voor gelijke kansen. De cel staat in voor de ondersteuning van het beleid inzake gelijke kansen en non-discriminatie.

Rechterlijke orde

Wanneer je op zoek bent naar een job waarbij je jouw steentje kan bijdragen aan de maatschappij, ben je bij de rechterlijke orde op het juiste adres.

De rechterlijke macht wordt gevormd door de hoven en de rechtbanken. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (ook wel het parket genoemd). Beiden hebben een essentiële rol in de samenleving en daar kan jij deel van uitmaken!

Meerdere van onze functies worden opengesteld binnen de  verschillende rechtsgebieden verspreid over het land. Meteen een grote troef voor wie op zoek is naar boeiende job dicht bij huis!


Daarnaast kan je je ook blijven ontwikkelen door het ruime opleidingsaanbod. Bovendien kom je terecht in een boeiende werkomgeving met een grote diversiteit aan taken en materies.

Er zijn momenteel meerdere functies van referendaris en parketjurist vacant binnen verschillende entiteiten en dit binnen verschillende rechtsgebieden (arbeidshof, rechtbank van eerste aanleg, politierechtbank, parket bij de rechtbank van eerste aanleg,…) (Antwerpen, Brussel, Oost-Vlaanderen). Ook in de nabije toekomst zijn er nog bijkomende vacatures bij verschillende parketten, hoven en rechtbanken te verwachten.


Door verder te klikken kan je meer info vinden over de bevoegdheden van de verschillende parketten, hoven en rechtbanken.

 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geeft graag onderbouwd advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op basis van je expertise.

Redeneervaardigheden 
 • Abstracte redeneervaardigheden
 • Verbaal redeneervaardigheden

Niet vereist, wel een troef
 
 • Aangezien je in een tweetalige omgeving zal tewerkgesteld worden, is de kennis van het Frans een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:


Diploma vereist op de uiterste indieningsdatum:
 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig. Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: een professionele ervaring van minstens 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist:
Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.


Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 
 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als jurist (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 38.854,50 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • mogelijkheid om te telewerken en telewerkvergoeding
 • beschikken over een laptop
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Een aanwerving bij de rechterlijke orde is uitgesloten wanneer uit uw strafregister blijkt dat u een correctionele of criminele veroordeling al dan niet met uitstel heeft opgelopen waarvoor nog geen eerherstel werd verkregen (zie art. 287quinquies §3 Ger. Wetboek).
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma . De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. . 

Stap 2: screening van vereiste ervaring - Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum.
Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG21340?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

 

Functiespecifieke screening


Stap 3: Specifieke screening - Computergestuurde proef (+/- 2u45) 
Via een geïnformatiseerde test worden de competenties informatie integreren, beslissen en adviseren gemeten, net als je verbaal redeneervermogen en je abstract redeneervermogen. Dit gebeurt aan de hand van drie computergestuurde testen.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor de drie testen samen.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind januari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

 

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening stap 3: Specifieke screening - Computergestuurde proef. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Bijkomende proeven georganiseerd door de FOD Justitie en Rechterlijke Orde

De kandidaten op deze lijst van geslaagden zullen worden geconsulteerd om uitgenodigd te worden voor een bijkomende proef.  Hierbij worden de specifieke competenties gemeten die verbonden zijn aan het gezochte profiel. Het aantal kandidaten dat wordt geraadpleegd, hangt af van het aantal vacatures dat beschikbaar is bij de overheidsdienst in kwestie.

Jij bepaalt zelf of je wil deelnemen aan dat interview of niet. Dit heeft geen gevolgen voor jouw rangschikking op de lijst van geslaagden voor deze selectie. Als jij slaagt voor de bijkomende proef, zal je in dienst kunnen treden. 

Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 10/01/2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
E-mail:  ANG21472-JURIST@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures