Je biedt als attaché managementondersteuning ondersteuning aan het directiecomité binnen de entiteit waar je tewerkgesteld zal worden. Je werkt hierbij mee aan de ontwikkeling, de implementatie en het beheer van organisatiestructuren, -processen en –instrumenten:

- Je verzamelt, analyseert en integreert verschillende vormen van informatie (bv. inzake organisatie-ontwikkeling, kwaliteit, procesaudit, veranderingsbeheer). Op deze manier breng je de behoeften van de entiteit(en) in beeld.

- Je werkt mee aan analyse- of verbeterprojecten i.v.m. de bestaande processen/procedures/systemen. Je lanceert tevredenheidsmetingen, je werkt rapporteringsmechanismen uit en je neemt deel aan projectvergaderingen.

- Je werkt mee aan de opstelling van (delen van) het managementplan, actieplannen en dossiers om zo de objectieven van de korpschef te helpen bepalen en bereiken. Je verleent hierbij advies en zorgt voor de nodige ondersteuning bij de invoering van nieuwe methoden.

- Je vormt het aanspreekpunt voor het directiecomité. Je geeft advies, informeert en ondersteunt het directiecomité bij de implementatie van veranderingsinitiatieven.

- Je zorgt ervoor dat je expertise op peil blijft door het volgen van opleidingen, het raadplegen van vakliteratuur, het uitwisselen van best practices en speelt deze informatie ook door aan het directiecomité.


Meer info over de jobinhoud?


Dhr. Bart Willocx – Voorzitter rechtbank van eerste aanleg AntwerpenBart.willocx@just.fgov.be

Dhr. Thomas Van Houtte – Voorzitter ondernemingsrechtbank Antwerpenthomas.vanhoutte@just.fgov.be

Mevr. Anne-Marie Janssens – Voorzitter arbeidsrechtbank Antwerpenannemie.janssens@just.fgov.be

Dhr. Koenraad  Van Hoof – Voorzitter vredegerechten en politierechtbank arr. Antwerpen - Koenraad.VanHoof@just.fgov.be

Dhr. Robert Stas – Voorzitter vredegerechten en politierechtbank arr. Limburgrobert.stas@just.fgov.be
 
Er zijn 5 plaatsen vacant binnen verschillende rechtbanken in het rechtsgebied Antwerpen:


- 1 plaats bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.
- 1 plaats bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen. 
- 1 plaats bij de arbeidsrechtbank Antwerpen. 
- 1 plaats bij de vredegerechten en politierechtbank arrondissement Antwerpen.
- 1 plaats bij de vredegerechten en politierechtbank arrondissement Limburg.

Daarnaast wordt er ook een reserve aangelegd voor de verschillende hoven en rechtbanken binnen het rechtsgebied Antwerpen (arrondissement Antwerpen en Limburg).


Per gerechtelijk arrondissement bestaat er een rechtbank van eerste aanleg. De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft een aantal afdelingen, namelijk Antwerpen, Mechelen en Turnhout. Elke afdeling van de rechtbank van eerste aanleg bestaat op zijn beurt uit meerdere secties: de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank, de jeugdrechtbank, de familierechtbank en de strafuitvoeringsrechtbank. Meer informatie met betrekking tot de bevoegdheden vind je hier.

De ondernemingsrechtbank Antwerpen is bevoegd voor arrondissement Antwerpen (met afdelingen in Antwerpen, Mechelen en Turnhout) en arrondissement Limburg (met afdelingen in Hasselt en Tongeren). De ondernemingsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank, die bevoegd is om uitspraken te doen over geschillen tussen ondernemingen, ongeacht het bedrag van de vordering. Een vordering van een particulier tegen een onderneming kan eveneens voor de ondernemingsrechtbank worden gebracht.
Meer informatie met betrekking tot de bevoegdheden vind je hier.

De arbeidsrechtbank Antwerpen is bevoegd voor arrondissement Antwerpen (met afdelingen in Antwerpen, Mechelen en Turnhout) en arrondissement Limburg (met afdelingen in Hasselt en Tongeren). De arbeidsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank. Zij heeft heel wat bevoegdheden inzake arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Daarnaast heeft de arbeidsrechtbank een aantal bevoegdheden die voorzien zijn in bijzondere wetten. De belangrijkste bijzondere bevoegdheden zijn arbeidsrechtelijke geschillen, arbeidsongevallen en beroepsziekten, sociale zekerheid met betrekking tot werknemers en leerlingen, zelfstandigen en mindervaliden; collectieve schuldenregeling en geschillen inzake aanvullende pensioenen. Meer informatie met betrekking tot de bevoegdheden vind je hier.

De vredegerechten van het arrondissement Antwerpen telt 23 kantons, verspreid over 18 locaties. Meer informatie met betrekking tot de samenstelling en de bevoegdheden vind je hier.
In Antwerpen is er 1 politierechtbank voor het ganse grondgebied van de provincie. Er zijn 3 afdelingen (griffies) in de zittingsplaatsen Antwerpen, Mechelen en Turnhout. Meer informatie met betrekking tot de samenstelling en de bevoegdheden vind je hier. Er werd voorzien in een overkoepelende structuur voor het (autonoom) beheer van de politierechtbank en de vredegerechten. Deze structuur bestaat uit een Directiecomité en een Algemene Vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank.

De vredegerechten van het arrondissement Limburg telt 11 kantons, verspreid over 10 locaties. Meer informatie met betrekking tot de samenstelling en de bevoegdheden vind je hier.
In Limburg is er 1 politierechtbank voor het ganse grondgebied van de provincie. Er zijn drie afdelingen (griffies) in de zittingsplaatsen Beringen, Genk, Hasselt, Maaseik, Sint-Truiden en Tongeren. Meer informatie met betrekking tot de samenstelling en de bevoegdheden vind je hier. Er werd voorzien in een overkoepelende structuur voor het (autonoom) beheer van de politierechtbank en de vredegerechten. Deze structuur bestaat uit een Directiecomité en een Algemene Vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank.

De rechterlijke macht wordt gevormd door de hoven en rechtbanken. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (de parketten en arbeidsauditoraten). De bevoegdheden van de diverse hoven en rechtbanken en het Openbaar Ministerie worden beschreven in het Gerechtelijk Wetboek, het Sociaal Strafwetboek, het Strafwetboek en het Wetboek van strafvordering en de bijzondere wetten. Meer informatie over de rechterlijke macht vind je hier.

 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie met hen op.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en voeling met het werkterrein.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Je motivatie weegt harder door in de eindscore.
 

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

• Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
• Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
• Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').
2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als niveau A  met de bijhorende weddeschaal NA11.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 38.854,50 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen 
 • mogelijkheid tot telewerk + telewerkvergoeding
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • beschikken over een laptop
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • minstens 26 dagen verlof per jaar

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • een indiensttreding is uitgesloten wanneer uit uw strafregister blijkt dat u een correctionele of criminele veroordeling al dan niet met uitstel heeft opgelopen waarvoor nog geen eerherstel werd verkregen (zie art. 287quinquies §3 Ger. Wetboek)
   
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen


 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diplomaJe wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma . De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 


 

Functiespecifieke screening


Stap 2: Specifieke screening - PC-proef (+/- 1u30) 


Via een geïnformatiseerde  test worden volgende competenties gemeten: informatie integreren en beslissen .

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de 30 hoogst gerangschikte kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.


Deze proef is gemeenschappelijk met de 'Specifieke screening - PC/Schriftelijke proef' van de Nederlandstalige selecties ANG21461 en ANG22002. Als je ook deelneemt aan die selecties, zal je de testen van dit event  dus slechts 1 keer afleggen.
Opgelet: de weging die aan de verschillende testen van dit event wordt gegeven is afhankelijk van het competentieprofiel van de selectie. De weging van de verschillende testen verschilt dus met andere woorden bij de 3 selecties. Het is dus mogelijk dat je voor elke selectie een andere score krijgt voor dit event.


Deze proef zal plaatsvinden , onder voorbehoud, in de loop van de maand februari 2022. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.Stap 3: Specifieke screening - interview (+/- 45 min) (fysiek of vanop afstand)

Om praktische redenen is het mogelijk dat deze proef op afstand georganiseerd wordt. Indien dat het geval is, zal je gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview (schrappen indien niet van toepassing) 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 
Deze proef zal plaatsvinden vanaf begin maart 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

    
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening, namelijk het interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de generieke competentie ‘adviseren’ voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.


Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 30 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.


Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 27 januari 2022.


Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 


Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Kelly Frison- attaché HRM
Tel.: 03/257 85 36
E-mail: werving.selor@just.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures