Doel van de job

De interneauditverantwoordelijke (VIA) is het hoofd van de FIA. Hij is verantwoordelijk voor de volgende acties:
 • de organisatie, uitvoering en opvolging van interneauditactiviteiten binnen het toepassingsgebied van het FIA-oprichtingsbesluit;
 • de verwezenlijking van de interneauditdoelstellingen;
 • de verzekering van de kwaliteit van de interneauditactiviteiten;
 • de ontwikkeling van de vaardigheden van het personeel.
De VIA neemt de hierboven vermelde taken en verantwoordelijkheden op zich om de FIA te laten evolueren tot een belangrijke partner voor het top management en, via het ACFO, voor het politieke niveau met het oog op een goed bestuur, een goed risicobeheer en een optimale interne controle. Hij neemt de eindverantwoordelijkheid voor alle aanbevelingen van het team van interne auditoren. Ten aanzien van het management promoot de FIA alle aanbevelingen en adviezen van de auditoren. Zo krijgen de organisaties steun voor de uitvoering van hun taken door redelijke zekerheid te krijgen op de volgende gebieden:

1° de realisatie van de strategische en operationele doelstellingen;

2° de effectieve en efficiënte werking van de organisaties en de doelgerichte en efficiënte inzet van de middelen;

3° het effectieve en efficiënte risicobeheer;

4° de naleving van de regelgeving en de procedures;

5° de betrouwbaarheid van de verslagen en informatie betreffende de financiële en managementaspecten;

6° de bescherming van de activa en de voorkoming van fraude.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie: 
 • onderworpen aan de functionele controle van het ACFO;
 • respecteert de verplichtingen ten aanzien van het ACFO;
 • onderhoudt contacten met de leidinggevenden van de auditorganisaties van de FIA en met het College van voorzitters;
 • beheert de relaties met de andere verzekerings- en controleaanbieders en werkt met hen samen in het kader van het single audit-beginsel;
 • sluit samenwerkingsprotocollen op dit gebied, met inbegrip van de protocollen die overeenkomstig de regelgevende bepalingen vereist zijn;
 • beheert de relaties met de actoren inzake interne controle op het niveau van de federale overheid.
Externe relaties bij de federale overheid: 
 • beheert de betrekkingen met nationale, Europese en internationale instanties en organen op het gebied van de audit, zoals het Institute of Internal Auditors, de Dienst Interne Audit van de Europese Commissie, de diensten voor Interne Audit bij de gefedereerde overheden en de diensten die actief zijn in verschillende (Europese) landen, en de relevante actoren op het gebied van interne audit in de academische wereld;
 • vertegenwoordigt de federale overheid op het gebied van audit tijdens Europese en internationale colloquia.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

De VIA plant, stuurt en coördineert de interneauditactiviteiten om de uitvoering van de auditstrategie te waarborgen en tegelijk de efficiëntie en doeltreffendheid van de interneauditactiviteiten te garanderen. 

De belangrijkste taken van de VIA op dit gebied zijn:
 • De VIA plant de verzekerings- en adviestaken op basis van de door hem uitgevoerde risicoanalyse, rekening houdend met de doelstellingen van de organisaties. Hij plant deze opdrachten volgens de regels, processen en procedures die in een audithandboek zijn vastgelegd. Bij de uitvoering van de risicoanalyse en de opstelling van de auditplanning kan de VIA gebruikmaken van de risicoanalyse van de leidende ambtenaren van de verschillende organisaties. Hij raadpleegt ook de relevante actoren; de definitieve planning is echter gebaseerd op een eigen risicoanalyse om de onafhankelijkheid van de auditactiviteiten te waarborgen. De VIA stelt een meerjarig auditplan op waarin de prioriteiten en auditactiviteiten worden vastgesteld. Voorts stelt hij een jaarlijks auditplan op dat aansluit bij dat meerjarenplan. Het meerjarenplan wordt minstens jaarlijks herzien om rekening te houden met de evolutie van de risico's en eventuele nieuwe risico's.
 • Bij de opstelling van het auditplan beoordeelt de VIA de toegevoegde waarde van de audittaken voor de organisatie. Het geeft blijk van flexibiliteit en anticipeert op eventuele veranderingen in de auditwereld en/of de behoeften van de leidende ambtenaren; hij bestudeert en brengt indien nodig de nodige aanpassingen aan en deelt ze aan het ACFO mee.
 • De VIA zorgt voor de audit van de transversale en departementspecifieke processen.
 • De VIA zorgt voor een flexibele samenstelling van de auditteams, afhankelijk van de behoeften en de vereiste deskundigheid en rekening houdend met de specifieke kennis en ervaring van de auditoren. Hij doet een beroep op externe expertise voor specifieke opdrachten waarvoor de vereiste expertise niet aanwezig is binnen de dienst. Daartoe respecteert hij de wettelijke en reglementaire procedures (overheidsopdrachten) en de grenzen van de beschikbare middelen.
 • De VIA coördineert de administratieve taken van de FIA. Het bepaalt de procedures voor het beheer van het departement en voor de audit-, archiverings- en bestemmingsopdrachten van de documenten van de dienst. Daartoe houdt hij rekening met de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake openbaarheid van bestuur en archivering.
 • De VIA versterkt de doeltreffendheid en efficiëntie van de auditactiviteiten door het kwaliteitsniveau te waarborgen, overeenkomstig de geldende normen. Hij organiseert de permanente opvolging van de prestaties en de evaluaties die nodig zijn voor de kwaliteitscontrole. Daartoe ontwikkelt hij een Quality Assurance and Improvement Program (QAIP).
De VIA neemt de eindverantwoordelijkheid op zich voor de uitgevoerde auditopdrachten en de uitgebrachte auditverslagen om de kwaliteit van de interneauditactiviteiten in overeenstemming met de IIA-normen te waarborgen.

De belangrijkste taken van de VIA op dit gebied zijn:
 • De VIA houdt toezicht op de interneauditactiviteiten en leidt de opdrachten of werkt eraan mee wanneer hij dit nodig acht.
 • De VIA ziet erop toe dat de interneauditactiviteiten professioneel en in overeenstemming met de IIA-normen worden uitgevoerd. Hij waarborgt de vertrouwelijke behandeling van de informatie.
 • De VIA stelt een gedragscode op voor de personeelsleden van de FIA. Hij zorgt ervoor dat de personeelsleden de inhoud ervan kennen en naleven.
 • De VIA ontwikkelt de procedures en processen die nodig zijn voor de validatie van de eindverslagen en voor de overmaking ervan aan de betrokken partijen, zoals beschreven in het audithandvest.
 • De VIA zorgt voor de periodieke opvolging van de rapportering die de leidend ambtenaar verstrekt over de uitvoering en de implementatie van het actieplan dat hij heeft opgesteld, om te beantwoorden aan de bevindingen en aanbevelingen van de FIA tijdens eerdere audits die in zijn organisatie werden uitgevoerd.
De VIA bezorgt de nodige informatie, rapporten, verslagen en documenten aan het ACFO zodat deze zijn verantwoordelijkheid kan  nemen voor zijn opdrachten zoals bepaald in het KB van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO). 

De belangrijkste taken van de VIA op dit gebied zijn:
 • De VIA legt het meerjarige auditplan en het jaarlijkse auditplan ter goedkeuring voor aan het ACFO.
 • De VIA brengt periodiek verslag uit aan het ACFO over de uitvoering van het auditplan, de resultaten van de auditopdrachten en de eventuele moeilijkheden die de dienst ondervindt.
 • De VIA rapporteert potentiële problemen die de objectiviteit en onafhankelijkheid van de FIA in gevaar kunnen brengen, aan het ACFO.
 • De VIA legt de protocollen die met de externe controleactoren zijn gesloten, aan het ACFO voor.
De VIA verstrekt informatie over de interneauditactiviteiten aan andere verzekeringsaanbieders en aan de adviseurs en coördineert de auditactiviteiten met hen. Hij deelt informatie en ervaringen met andere actoren om het single-auditbeginsel te bevorderen en uit te voeren, te zorgen voor een adequate dekking van het auditdomein, dubbel werk te voorkomen en goede praktijken uit te wisselen. 

De belangrijkste taken van de VIA op dit gebied zijn:
 • De VIA overlegt met het Rekenhof, de Inspectie van Financiën en andere betrokken actoren over de geplande auditactiviteiten om de doeltreffendheid en de efficiëntie van de auditactiviteiten te waarborgen.
 • De VIA verstrekt relevante informatie aan andere verzekeringsactoren om het single audit-beginsel te bevorderen.
Als FIA-leidinggevende

De VIA gaat verder met de ontwikkeling van de wezenlijke en organisatorische structuren die bij de oprichting van de FIA  werden opgezet, om de FIA te doen evolueren tot een moderne, innovatieve en performante organisatie. 

De belangrijkste opdrachten van de VIA op dit gebied zijn: 
 • De VIA ontwikkelt de instrumenten, systemen en werkmethoden die nodig zijn om audits op adequate wijze te plannen, uit te voeren en te monitoren.
 • De VIA zorgt ervoor dat de binnen de FIA beschikbare expertise optimaal wordt benut en dat de kennis en expertise worden verdiept overeenkomstig de behoeften van de dienst en zijn actoren.
 • De VIA zorgt voor de implementatie en optimalisering van de FIA om zowel de transversale processen, activiteiten en procedures als de departementspecifieke processen, activiteiten en procedures te controleren. Hij ontwikkelt de meest geschikte organisatie (verticale en horizontale structuren) om de interneauditactiviteiten doeltreffend en efficiënt uit te voeren. Deze organisatie moet het mogelijk maken nauwe banden te leggen met de te auditen organisaties.
 • De VIA zorgt voor de kwaliteitscontrole binnen de FIA. Deze kwaliteitscontrole heeft tot doel de doeltreffendheid en de efficiëntie van de interneauditactiviteiten en de organisatie van de FIA te beoordelen en na te gaan of er ruimte is voor verbetering.
 • De VIA stelt de regels en procedures vast voor de organisatie van de auditactiviteiten.
De VIA zorgt voor het beheer van de personele, financiële en andere middelen van de FIA om de auditactiviteiten zo doeltreffend en efficiënt mogelijk te organiseren. 

De belangrijkste opdrachten van de VIA op dit gebied zijn: 
 • De VIA beheert de hem toegekende middelen. Indien de middelen die aan de FIA zijn toegewezen ontoereikend blijken, stelt de FIA het ACFO daarvan in kennis.
 • De VIA stelt jaarlijks de begroting en het personeelsplan op.
 • De VIA voorkomt incompatibiliteit en mogelijke belangenconflicten die hem of het hoofd van de auditoren aangaan, door preventiemechanismen in te voeren en een register op te stellen waarin potentiële belangenconflicten en onverenigbaarheden worden geregistreerd. De VIA zorgt voor de onafhankelijkheid van de interne auditoren.
 • De VIA eerbiedigt de deontologie die vereist is voor de functie, met inachtneming van de deontologische code van de rijksambtenaren en de ethische code van het IIA.
 • De VIA is verantwoordelijk voor de adequate planning en opvolging van het gebruik van de personele en financiële middelen.
De VIA begeleidt, ondersteunt en stimuleert medewerkers bij de uitvoering van de interneauditactiviteiten en hun professionele ontwikkeling om van de FIA een aantrekkelijke werkgever te maken die zijn medewerkers motiveert en de optimale werking van de interneauditactiviteiten waarborgt. 

De belangrijkste opdrachten van de VIA op dit gebied zijn: 
 • De VIA stelt een jaarlijks opleidingsplan op om het competentieniveau van de medewerkers te verzekeren en te stimuleren.
 • De VIA is belast met het beheer van de competenties en de evaluatie van de medewerkers.
 • De VIA is verantwoordelijk voor het motiveren, stimuleren en leiden van de medewerkers en zorgt ervoor dat ze de nodige feedback krijgen over hun manier van werken.
 • De VIA stimuleert teamgeest en zorgt voor de uitwisseling van kennis en ervaring binnen de FIA.
Als deskundige/specialist

De VIA is de referentiepersoon voor alle vragen of toepassingen in verband met de interne audit. 

De belangrijkste opdrachten van de VIA op dit gebied zijn:
 • De VIA zorgt voor de versterking of consolidatie van zijn kennisniveau door zich permanent bij te scholen. Hij volgt de evolutie van de nationale en internationale normen, toepassingen en technieken op het gebied van audit, houdt zich op de hoogte van goede praktijken, voert benchmarks uit en raadpleegt gespecialiseerde literatuur. Hij volgt de nationale en internationale regelgeving, de interne organisatie van de auditafdelingen en de maatschappelijke ontwikkelingen op die van invloed kunnen zijn op de strategie en de operationele werking van de controleomgeving, de auditwereld, de te analyseren domeinen en de aanpak van de FIA.
 • De VIA houdt toezicht op de ontwikkeling van de strategie en de belangrijkste activiteiten van de organisaties die deel uitmaken van het auditdomein van de FIA.
 • De VIA is belast met het delen van de kennis binnen de FIA, de opleiding en de begeleiding van de medewerkers.
 • De VIA vertegenwoordigt de FIA op nationaal en internationaal niveau.
Tijdelijke resultaatgebieden: 
 • Binnen de zes maanden na zijn indiensttreding stelt de VIA een ontwerpbestuursovereenkomst op en legt deze voor aan de bevoegde ministers.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
  Tiffany Bidoul
  Attaché P&O FOD Kanselarij van de Eerste Minister
  Tel.: 02/501.03.70
  E-mail: Tiffany.bidoul@premier.fed.be
 • Voor meer informatie over de selectieprocedure en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be
De Federale Interneauditdienst (FIA) werd opgericht bij koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interneauditdienst (hierna "oprichtingsbesluit FIA" genoemd).

De opdracht van de FIA bestaat erin een toegevoegde waarde te creëren voor de federale entiteiten die onder het toepassingsgebied van het KB FIA vallen. Deze toegevoegde waarde wordt gecreëerd via de uitvoering van verzekeringsopdrachten en adviesopdrachten; beide soorten activiteiten zijn gebaseerd op een risicogerichte benadering. De structuur van de dienst werd afgestemd op deze opdracht, waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan de informatiestroom, onder andere met betrekking tot de bekommernissen vanwege het management van de betrokken organisaties.    

De FIA zorgt voor een onafhankelijke en objectieve auditactiviteit die de betrokken federale entiteiten een bepaalde zekerheid geeft over de mate waarin ze hun werking beheersen, hen advies verleent om deze te verbeteren en bijdraagt tot het creëren van toegevoegde waarde. De FIA helpt deze entiteiten om hun doelstellingen te bereiken door een systematische en gedisciplineerde evaluatie van de processen voor risicobeheer, beheer en bestuur, en door voorstellen te formuleren om hun effectiviteit te verbeteren.

De interneauditactiviteiten worden uitgevoerd overeenkomstig internationaal aanvaarde normen die zijn vastgesteld door het Institute of Internal Auditors (IIA). De FIA is onderworpen aan het gezag van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO). De auditactiviteiten worden uitgevoerd overeenkomstig een audithandvest en een audithandboek.

Omvang:

De FIA telt momenteel 43 medewerkers. De dienst werft momenteel nog talenten aan om te komen tot een personeelsbestand van 50 medewerkers.

Budget 

Het budget (personeelskosten/werkingskosten) van de FIA is vastgesteld op +/- 5 430 K€ (begroting 2021). 

COMPETENTIES

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Een goede kennis hebben van de functie van de interne audit. 
 • Een goed begrip hebben van de administratieve en politieke omgeving van de federale overheid.
 • Een goede kennis hebben van de actoren die betrokken zijn bij het besluitvormingsproces dat binnen de federale overheid van kracht is. 
 • Een goede kennis hebben van de managementmethoden en -technieken (bv. projectbeheer), de managementperformanceprincipes en de bijbehorende beheersinstrumenten, zoals scoreborden.
 • Een grondige kennis hebben van het normatieve kader van de interne audit, de interne controle en de internationale kwaliteitsnormen, in combinatie met voortdurende aandacht voor de kwaliteit, zodat interneauditdiensten met de hoogste professionaliteit kunnen worden verleend. 
 • Een goed inzicht hebben in de modellen voor risicobeheer en -analyse en interne controle, de auditmethoden en de actoren in de controleketens van overheidsinstanties.

GENERIEKE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDEN DE GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT

Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:
 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Teams aansturen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken 
 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.
Manier van omgaan binnen de HR-omgeving 
 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.
Interactie met de omgeving 
 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.
Doelstellingen 
 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.
Varia 
 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.
Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je 
 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
 • EN over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben  (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account)
  • Onder managementervaring wordt verstaan een ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector.
   De jaren worden gepresteerd als titularis van een graad van rang 13 (en de jaren gepresteerd minstens in klasse A3) in aanmerking genomen voor de berekening van de zes jaar managementervaring.
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een relevante ervaring in minstens twee van de volgende domeinen: audit van de informatiesystemen, prestatieaudit, operationele audit, kwaliteitsaudit of financiële audit.  

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?

Als een diploma vereist is: 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 127.416,50 EUR (salarisband 4).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse. 

TAALVEREISTEN

Om deze managementfunctie/staffunctie uit te kunnen oefenen, dient u, ten laatste 6 maanden na uw aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van uw mandaat, het bewijs leveren 
 • van het slagen van een test Art. 11 bis die betrekking heeft op de kennis van de tweede landstaal, aangepast aan een taak die de eenheid van de rechtspraak moet verzekeren;
 • EN van het slagen van een test Art. 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.
U heeft er bijgevolg baat bij om u zo snel mogelijk voor de taaltest in te schrijven, bijvoorbeeld parallel met de selectie, teneinde uw dossier te vervolledigen en om tijdig te voldoen aan de taalvereisten gerelateerd aan deze functie. 
U kan meer informatie terugvinden via de volgende onderstaande linken. 

OPGELET: 
 • U dient eerst de test met betrekking tot de eenheid van de rechtspraak af te leggen en te slagen (Art. 11 bis) en vervolgens de test met betrekking tot de functionele kennis (Art. 10 bis). U dient noodzakelijkerwijs deze volgorde te respecteren.
 • Het is ten zeerste aangeraden u vanaf nu in te schrijven voor deze testen.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 11 bis (eenheid van rechtspraak), kan u deze dadelijk opnieuw afleggen zonder competentie-ontwikkelingsperiode.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 10 bis (evaluatietaak), kan u de test niet afleggen gedurende de drie volgende kalendermaanden na het ontvangst van het resultaat (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat u toe uw taalcompetenties verder te ontwikkelen.
Vrijstellingen: 
Als u titularis bent van een taalcertificaat Art. 7 niveau A (grondige kennis), Artikel 7 niveau B (grondige kennis) of Art. 12 (voldoende kennis van de tweede taal), bent u vrijgesteld van deze proeven. 
Als u twee diploma’s van het niveau A(Licentie, master, doctoraat) heeft, de ene verkregen in het Frans en de andere verkregen in het Nederlands, neem dan contact op met taal@selor.be om hen te vragen of u op basis van uw diploma’s een vrijstelling kan verkrijgen. 
Inschrijving: 
Ga naar Taaltesten in Mijn Selor en kies : 
 1. bestuurszaken
 2. de taal van je diploma
 3. de taal waarin je getest wil worden. Opgelet: deze test is enkel voor bepaalde federale overheidspersoneelsleden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken: hij bestaat dus enkel voor het Nederlands en het Frans
 4. "artikel 11 bis" of "artikel 10 bis".

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.
   
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor’ account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus: 
 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.
De geïnformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau. Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef. 
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau. Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden. Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.
Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure
Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma’s en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld: 
 • hetzij in groep A ´zeer geschikt´
 • hetzij in groep B ´geschikt´
 • hetzij in groep C ´minder geschikt´
 • hetzij in groep D ´niet geschikt´.
Deze indeling wordt gemotiveerd. In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties in de federale overheidsdiensten en programmatorische federale overheidsdiensten. De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep A “zeer geschikt”. Bij uitputting van de groep A wordt een aanvullend onderhoud georganiseerd met de kandidaten in de groep B “geschikt”. De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
Solliciteren kan tot en met 15/09/2021, uiterste inschrijvingsdatum. 
 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature). Andere informatie vind je op de site van Selor.
 2. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig! Het is namelijk zo dat na 15 minuten de sessie automatisch afsluit, omdat er geen veranderingen meer worden geregistreerd. Een algemene foutmelding zal verschijnen en de ingevulde gegevens zullen verloren gaan. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval je je account open laat staan en er iemand anders op je computer werkt.
 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.
Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account. Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties. Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen. Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…). Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.
Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures