Doel van de job

Het uitstippelen en implementeren van een personeels- en organisatiebeleid voor de FOD Binnenlandse Zaken om de strategische doelstellingen te verzekeren. Dit gebeurt, binnen het globale beleid van de federale overheid, zoals gedefinieerd door en in samenspraak met de FOD Beleid en Ondersteuning - in het kader van de virtuele matrix - en in nauw overleg met het lijnmanagement, via het inzetten, sturen, evalueren, motiveren en ontwikkelen van de medewerkers en medewerksters van de FOD.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie: 
 • werkt in het kader van de virtuele matrix samen met de FOD Beleid en Ondersteuning:
 • werkt binnen de virtuele matrix in de FOD-overkoepelende P&O-adviesgroepen mee aan algemeen P&O-beleid;
 • kan beroep doen op de expertise binnen de FOD Beleid en Ondersteuning binnen de filosofie van de virtuele matrix;
 • ondersteunt desgevallend de staffuncties van de andere horizontale FOD’s via de georganiseerde shared services;
 • werkt desgevallend samen met PersoPoint binnen de FOD Beleid en Ondersteuning voor het administratief personeelsbeheer;
 • werkt samen met de FOD Beleid en Ondersteuning in verband met rekrutering en opleiding van personeelsleden van de FOD (het vroegere Selor en OFO), het welzijnsbeleid, de organisatieontwikkeling, de personeelsplanning en –budgettering en het facilitair beheer;
 • vertegenwoordigt de FOD Binnenlandse Zaken bij andere binnenlandse en buitenlandse overheidsdiensten inzake het organisatie- en personeelsontwikkelingsbeleid;
 • werkt een netwerk uit met de belangrijkste partners binnen het Belgische P&O-domein;
 • beheert desgevallend de relaties met externe (hr-)leveranciers of consultants, wat FOD-specifieke contracten betreft (aanwerving, opleiding, organisatieontwikkeling, enz.).
Interne relaties binnen de federale overheid: 
 • rapporteert aan de voorzit(s)ter van het directiecomité van de FOD;
 • is lid van het directiecomité;
 • geeft leiding aan de personeelsleden van de stafdienst Personeel en Organisatie;
 • organiseert intensieve contacten met en ondersteunt het lijnmanagement, om tot een optimaal P&O- en facilitair beleid te komen;
 • werkt desgevallend loyaal mee aan de audits uitgevoerd door de verschillende interne auditdiensten;
 • werkt samen met de andere stafdiensten en interne ondersteuningsdiensten, o.a. voor de budgettaire implicaties van het personeelsplan, voor de ontwikkeling van personeelsdatabanken en -applicaties, enz.;
 • coördineert de werking van interne consultants bij de projecten op het vlak van P&O.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 
 • Het ontwikkelen van een strategisch P&O- en facilitair beleid voor de FOD dat de strategische doelstellingen van de organisatie ondersteunt en consistent is met de algemene P&O- en facilitaire strategie van de federale overheid. Het inschatten van de hr-implicaties van alle strategische beslissingen die binnen de FOD genomen worden.
 • Het concretiseren van het strategisch P&O-en facilitair beleid via de beleidsnota en de bestuursovereenkomst en het coördineren, integreren en evalueren van de uitvoering ervan teneinde de doeltreffendheid van de P&O- en facilitaire activiteiten te maximaliseren.
 • Het ontwikkelen van de beleidslijnen en organiseren, toezien op de uitvoering van en bijsturen van de activiteiten op het gebied van organisatieontwikkeling en kennismanagement van de FOD:
  • het invoeren van de kwaliteitsbeheerssystemen en performantiebeheerssystemen, alsook van de opvolgingssystemen van de organisatiedoelstellingen;
  • het bewaken van klantvriendelijkheid en ontwikkelen van nieuwe initiatieven op het gebied van klantgerichtheid;
  • het opzetten van enquêtes die de tevredenheid van personeel en klanten meten;
  • het ter beschikking stellen van systemen voor succession management.
 • Het ontwikkelen van de beleidslijnen en organiseren, toezien op de uitvoering van en bijsturen van de activiteiten op het gebied van managementondersteuning:
  • het ontwikkelen van de beleidslijnen en organiseren van leiderschapsontwikkeling;
  • het identificeren van opportuniteiten voor organisatieverbetering en -beheersing;
  • het coördineren en opvolgen van mentoracties, prestatiebeoordelingen en potentieelmetingen van de personeelsleden als basis om richting te geven aan de ontwikkeling van de personeelsleden (o.a. via de evaluatiecycli).
 • Het ontwikkelen van de beleidslijnen en organiseren, toezien op de uitvoering van en bijsturen van de activiteiten op het gebied van personeelsontwikkeling en competentiemanagement:
  • het voorbereiden, vormgeven en beheren van de loopbaanplannen (op korte en lange termijn) voor het personeel van de FOD met het oog op een doelmatige en doeltreffende afstemming van de behoeften en wensen van de FOD op de wensen en mogelijkheden van het personeel;
  • het definiëren, invoeren en meten van de FOD specifieke loopbaanbegeleidingprogramma’s en talentmanagementprogramma’s met als doel een adequate bezetting te waarborgen en ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel van de FOD te scheppen;
  • het opstellen van een competentieontwikkelingsprogramma en een opleidingsplan voor de FOD en coördineren, opvolgen en bijsturen van de uitvoering hiervan om een ontwikkeling te realiseren van de competenties van de personeelsleden zodat ze optimaal functioneren, breed inzetbaar zijn of kunnen doorgroeien.
 • Het ontwikkelen van de beleidslijnen en organiseren, toezien op de uitvoering van en bijsturen van de activiteiten op het gebied van personeelsplanning:
  • het uitwerken van een strategische personeelsbehoeftenplanning, rekening houden met o.m. de leeftijdspiramide van de organisatie, de uitstroom, instroom en doorstroom en de organisatiebehoeften qua functies en competenties;
  • het opmaken van een operationeel personeelsplan binnen de beschikbare budgettaire ruimte.
 • Het ontwikkelen van de beleidslijnen en organiseren, toezien op de uitvoering van en bijsturen van de activiteiten op het gebied van personeelsselectie:
  • het definiëren van wervingsdoelstellingen en het opstellen, opvolgen en bijsturen van het wervingsplan;
  • het ontwikkelen, implementeren en evalueren van instrumenten en methodes betreffende interne en externe werving en selectie teneinde de wervingsdoelstellingen te realiseren.
 • Het ontwikkelen van de beleidslijnen en organiseren, toezien op de uitvoering van en bijsturen van de activiteiten op het gebied van beloningsmanagement, arbeidsvoorwaarden en personeelsadministratie:
  • het uittekenen van FOD-beloningsprincipes en het toepassen van beloningsmanagement teneinde bij te dragen tot de meest geschikte beloning van personeelsleden in overeenstemming met competenties, expertise en verantwoordelijkheden;
  • het uittekenen en toepassen van de FOD-specifieke arbeidsvoorwaarden ten einde het meest geschikte kader te creëren in overeenstemming met de behoeften van de functie en de organisatie, incl. het uittekenen van een beleid inzake gelijke kansen en diversiteit;
  • het uittekenen van de implementatie van de samenwerking met Persopoint voor het personeelsbeheer en het onderhouden van relaties om de processen tussen de FOD en Persopoint optimaal te laten verlopen.
 • Het ontwikkelen van de beleidslijnen en organiseren, toezien op de uitvoering en bijsturen van de activiteiten op het gebied van logistiek, gebouwenbeheer, duurzame ontwikkeling en aankoopbeleid:
  • het uittekenen en uitwerken van procedures voor gestandaardiseerd gebouwenbeheer (kosten, normen, enz.);
  • het waken over de beveiliging van de gebouwen van de FOD Binnenlandse Zaken door het uitwerken van procedures inzake toegang van personeel en bezoekers;
  • het opzetten van beleid rond duurzame ontwikkeling dat geïntegreerd is in de werking van de FOD (o.m. het uitbouwen van opvolgsystemen inzake energieconsumptie voor de gebouwen, het uitwerken van energiebesparende investeringen, het opstellen, implementeren en bijsturen van het PLAGE, Plan voor lokale actie voor het gebruik van energie, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest);
  • het begeleiden van de invoering van monitoringsystemen m.b.t. de ecologische performantie;
  • de uitbouw van gecentraliseerde aankopen, het adviezen geven in verband met de aankoop door andere directies en diensten, alsook het zoeken naar opportuniteiten en schaalvoordelen met betrekking tot externe dienstverleners;
  • het voorstellen van normen betreffende de bezettingsgraad, het poetsen, enz.;
  • de verdere invoering en uitbouw van een helpdesk;
  • het nemen van horizontale acties tot verbetering van het facilitaire management alsook het ondersteunen van de directies en diensten bij de uitbouw van een kwalitatief facilitair management (b.v. inzake wagenparkbeheer, onthaal);
  • het opstellen, implementeren en bijsturen van de mobiliteitsplannen.
 • Het coördineren en opvolgen van het sociaal overleg ten einde de vakorganisaties op vooraf afgesproken momenten te betrekken bij nieuwe of gewijzigde beleidslijnen.
 • Het aansturen van het netwerk van de P&O-correspondenten (SPOC’s P&O binnen de verschillende directies en diensten) en van de logistieke correspondenten (SPOC’s voor de logistiek binnen de verschillende directies en diensten).
 • Het inzetten en beheren van de toegekende middelen teneinde de opdrachten effectief, efficiënt en kwaliteitsvol in te vullen.
 • Het sturen, motiveren, evalueren en ontwikkelen van de directe medewerkers met het oog op het realiseren van het operationeel HR- en facilitair plan (het gaat om 11 directe medewerkers).
 • Het bijdragen aan de ontwikkeling van en de bijsturing van het P&O- en facilitair beleid van de federale overheid, het deelnemen aan FOD-overkoepelende P&O adviesgroepen en het delen van goede praktijken.
 • Het coördineren van het welzijnsbeleid van de FOD, in samenwerking met inzonderheid de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk enerzijds en de preventieadviseurs voor psychosociale aspecten anderzijds.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
  Mevrouw Laura Szabó
  Voorzitster van het directiecomité
  Tel.: 02 488 10 00
  E-mail: Presidente-voorzitster@ibz.fgov.be 
 • Voor meer informatie over de selectieprocedure en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be
De FOD Binnenlandse Zaken telt circa 5.700 werknemers. Deze zijn verdeeld over de stafdiensten, de interne ondersteuningsdiensten en momenteel 5 grote algemene directies, die elk voor een groot activiteitendomein staan:
 • de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken;
 • de Algemene Directie Civiele Veiligheid;
 • de Algemene Directie Instellingen en Bevolking;
 • de Algemene Directie Veiligheid en Preventie;
 • de Algemene Directie Crisiscentrum.
Een nieuwe Algemene Directie Digitale Innovatie en Oplossingen wordt opgericht.

Daarnaast stelt de FOD ook personeel ter beschikking aan het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en de Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voor het vervullen van hun bij wet bepaalde opdrachten, evenals aan de provinciegouverneurs voor het vervullen van hun federale opdrachten. Ten slotte ondersteunt de stafdienst Personeel en Organisatie wat hun personeelsbeleid betreft ook o.m. de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister, die van de Centrale Dienst voor Duitse Vertaling, alsook het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse. Circa 60% van het personeel is tewerkgesteld op diverse locaties in Brussel, het overige personeel werkt decentraal over diverse locaties in het ganse land.

De stafdirecteur moet dan ook inzicht hebben in de problematiek eigen aan het P&O-beheer van een grote organisatie met gedecentraliseerde entiteiten en in staat zijn om visie te ontwikkelen op de organisatie en beheer van een P&O-stafdienst in grote organisatie met gedecentraliseerde entiteiten.

De FOD Binnenlandse Zaken is actief op zeer diverse, maar maatschappelijk steeds ingrijpende, functiedomeinen. Dit houdt in dat het personeelsbeleid op zeer verschillende kennisdomeinen en een ruim aantal specialisaties zal moeten gericht zijn. Een bijzondere aandacht zal daarenboven moeten besteed worden aan de loopbanen binnen de operationele diensten, met name binnen de gesloten centra voor illegalen (Dienst Vreemdelingenzaken) en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming (Civiele Veiligheid). Daarnaast zijn er personeelscategorieën die in specifieke omstandigheden werken, zoals het personeel van het Crisiscentrum, dat van de nood- en hulpcentrales en dat van de ander volcontinudiensten. Deze diensten nopen tot een specifiek personeelsbeleid. Gezien de grote maatschappelijke impact van de bevoegdheden van de FOD, kan het werkvolume binnen een bepaald domein op zeer korte termijn substantieel toenemen. Het zal de stafdirecteur toekomen hiervoor flexibele en realistische oplossingen voor te stellen.

Naast het personeelsbeleid bestaat het takenpakket van de stafdirecteur ook facilitaire luikt. Een grote uitdaging zal liggen in de verdere integratie van dit takenpakket in de bestaande dienst en in het spanningsveld met de logistieke taken die decentraal in de algemene directies worden beheerd.

De stafdienst Personeel en Organisatie van de FOD bestaat uit circa 180 medewerkers. De stafdienst is onderverdeeld in twee luiken die elk bestaan uit verschillende verticale diensten en enkele ondersteuningscellen die instaan voor de ondersteuning van deze diensten en de stafdirecteur.

Binnen het luik m.b.t. het beheer van de human ressources bestaat de stafdienst uit volgende diensten:
 • de dienst Planning en selectie;
 • de dienst Personeelsbeheer;
 • de dienst Passo (voor het faciliteren van de interne mobiliteit);
 • de dienst Competentieontwikkeling;
 • de dienst Welzijn;
 • de P&O-antenne voor de directies en diensten die er zelf geen hebben.
Zij worden ondersteund door de cellen Juridische ondersteuning, Business intelligence, Organisatieontwikkeling en Communicatie.

Binnen het luik m.b.t. het beheer van de gebouwen en het facilitair beheer bestaat de stafdienst uit volgende diensten:
 • de dienst Gebouwen en veiligheid;
 • de dienst voor de Persoonsgebonden diensten;
 • de dienst Systeembeheer;
 • de dienst Duurzame ontwikkeling.
Zij worden ondersteund door de cellen Budget en Administratie, Juridische ondersteuning, Communicatie en Project Management Office.
Omvang: 
 • verantwoordelijk voor de stafdienst Personeel en Organisatie met betrekking tot een personeelsbestand van circa 5.700 medewerkers en een loonmassa van 310 miljoen euro;
 • verantwoordelijk voor een stafdirectie met circa 180 medewerkers.

COMPETENTIES

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Een goed begrip van de principes van het administratief, geldelijk en syndicaal statuut van de federale overheid, alsook van personeelsplanning en -budgettering.
 • Kennis van en inzicht in ontwikkelingen inzake hr-managementtechnieken en veranderingsbeheer.
 • Inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
 • Kennis van de maatschappelijke en politieke context van de personeels- en organisatiematerie binnen de federale overheid.
 • Inzicht in het politieke besluitvormingsproces.
 • Inzicht in de relatie tussen de personeels- en organisatiemateries en ICT-toepassingen, met inbegrip van een basiskennis van ICT-begrippen.
 • Goede kennis van de instrumenten voor het plannen, coördineren en het budgettair beheer van projecten.

GENERIEKE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDEN DE GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT

Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:
 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Teams aansturen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken 
 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.
Manier van omgaan binnen de HR-omgeving 
 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.
Interactie met de omgeving 
 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.
Doelstellingen 
 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.
Varia 
 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je 
 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (Op te laden in je Mijn Selor-account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
 • EN over minimum 5 jaar professionele ervaring te beschikken (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account).
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring op management- of leidinggevend niveau in minstens twee van de volgende domeinen die samen ten minste 5 jaar bedragen:
   • selectiemethodes en rekrutering ;
   • competentiemanagement ;
   • personeelsplanning en -budgettering ;
   • arbeidsvoorwaarden en/of – reglementering ;
   • personeelsadministratie en payroll ;
   • hr-businesspartnerschap.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?

Als een diploma vereist is: 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd : 129.963,36 EUR (salarisband 4).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse. 

TAALVEREISTEN

Om deze managementfunctie/staffunctie uit te kunnen oefenen, dient u, ten laatste 6 maanden na uw aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van uw mandaat, het bewijs leveren 
 • van het slagen van een test Art. 11 bis die betrekking heeft op de kennis van de tweede landstaal, aangepast aan een taak die de eenheid van de rechtspraak moet verzekeren;
 • EN van het slagen van een test Art. 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.
U heeft er bijgevolg baat bij om u zo snel mogelijk voor de taaltest in te schrijven, bijvoorbeeld parallel met de selectie, teneinde uw dossier te vervolledigen en om tijdig te voldoen aan de taalvereisten gerelateerd aan deze functie. 
U kan meer informatie terugvinden via de volgende onderstaande linken. 

OPGELET: 
 • U dient eerst de test met betrekking tot de eenheid van de rechtspraak af te leggen en te slagen (Art. 11 bis) en vervolgens de test met betrekking tot de functionele kennis (Art. 10 bis). U dient noodzakelijkerwijs deze volgorde te respecteren.
 • Het is ten zeerste aangeraden u vanaf nu in te schrijven voor deze testen.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 11 bis (eenheid van rechtspraak), kan u deze dadelijk opnieuw afleggen zonder competentie-ontwikkelingsperiode.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 10 bis (evaluatietaak), kan u de test niet afleggen gedurende de drie volgende kalendermaanden na het ontvangst van het resultaat (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat u toe uw taalcompetenties verder te ontwikkelen.
Vrijstellingen: 
Als u titularis bent van een taalcertificaat Art. 7 niveau A (grondige kennis), Artikel 7 niveau B (grondige kennis) of Art. 12 (voldoende kennis van de tweede taal), bent u vrijgesteld van deze proeven. 
Als u twee diploma’s van het niveau A(Licentie, master, doctoraat) heeft, de ene verkregen in het Frans en de andere verkregen in het Nederlands, neem dan contact op met taal@selor.be om hen te vragen of u op basis van uw diploma’s een vrijstelling kan verkrijgen. 
Inschrijving: 
Ga naar Taaltesten in Mijn Selor en kies : 
 1. bestuurszaken
 2. de taal van je diploma
 3. de taal waarin je getest wil worden. Opgelet: deze test is enkel voor bepaalde federale overheidspersoneelsleden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken: hij bestaat dus enkel voor het Nederlands en het Frans
 4. "artikel 11 bis" of "artikel 10 bis".

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten ;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking ;
 • een veiligheidscontrole en een veiligheidsonderzoek ondergaan overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Het verkrijgen van achtereenvolgens een positief veiligheidsadvies en daarna een veiligheidsmachtiging “zeer geheim” is een noodzakelijke vereiste om de functie te mogen uitoefenen.
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.
   
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor’ account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus: 
 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.
De geïnformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef. 
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure
Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma’s en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld: 
 • hetzij in groep A ´zeer geschikt´
 • hetzij in groep B ´geschikt´
 • hetzij in groep C ´minder geschikt´
 • hetzij in groep D ´niet geschikt´.
Deze indeling wordt gemotiveerd. In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep A “zeer geschikt”. Bij uitputting van de groep A wordt een aanvullend onderhoud georganiseerd met de kandidaten in de groep B “geschikt”. De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
Solliciteren kan tot en met 14/12/2021, uiterste inschrijvingsdatum.
 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature). Andere informatie vind je op de site van Selor.
 2. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig! Het is namelijk zo dat na 15 minuten de sessie automatisch afsluit, omdat er geen veranderingen meer worden geregistreerd. Een algemene foutmelding zal verschijnen en de ingevulde gegevens zullen verloren gaan. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval je je account open laat staan en er iemand anders op je computer werkt.
 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.
Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account.

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties. Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen. Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…). Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.
Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures