Doel van de job

De administrateur-generaal bestuurt samen met de adjunct-administrateur-generaal de RJV. Ze doen dat op een collegiale manier en de adjunct-administrateur-generaal vervangt de administrateur-generaal op momenten en plaatsen dat deze zelf verhinderd is.

Zij besturen de instelling overeenkomstig de directieven van het Beheerscomité.

Samen streven zij volgende doelen na:
 • Informeren van het Beheerscomité over het beheer van de instelling.
 • Het Beheerscomité proactief ter beschikking stellen van wat nodig is voor de uitvoering van zijn bevoegdheden.
 • De RJV besturen als voogdijinstelling van een netwerk met 9 privé-vakantiefondsen en een openbaar vakantiefonds. Het komt er op aan de coherentie van de toepassing van de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie te verzekeren en te zorgen voor de beveiligde integratie ervan in het netwerk van de sociale zekerheid.
 • De RJV besturen als openbaar vakantiefonds voor de ambtshalve, correcte en tijdige uitbetaling van het enkel en dubbel vakantiegeld.
 • De RJV en het stelsel van de jaarlijkse vakantie van de arbeiders vertegenwoordigen in het netwerk van de sociale zekerheid en bij de federale en andere instellingen. De werkzaamheden van de RJV moeten geïntegreerd zijn in het netwerk van de sociale zekerheid.
 • In overleg met de sociale partners een strategie ontwikkelen om aan de maatschappelijke behoeften inzake jaarlijkse vakantie te kunnen beantwoorden.
 • In overleg met de sociale partners een financiële strategie ontwikkelen die aangepast is aan de evolutie van de financiële markten en de economische conjunctuur.
 • Zorgen voor de strikte naleving van de informatiebeveiliging en van alle informaticaprocessen. De RJV moet immers de integrale toepassing waarborgen van de wettelijke normen inzake informatiebeveiliging en gegevensuitwisseling binnen het geheel van de sector van de jaarlijkse vakantie.

Jobcontext

Interne betrekkingen binnen de RJV : 
 • Medeorganisatie van het Beheerscomité.
 • Voorzitten van :
  • Directieraad
  • Comité van directeurs
  • Basisoverlegcomité
  • Comité voor preventie en bescherming op het werk
  • Beheerscomité van de Sociale dienst
Interne betrekkingen in het kader van de federale overheid (in samenspraak met de adjunct-administrateur-generaal): besprekingen en onderhandelingen met : 
 • de Minister van Werk : voogdij;
 • de Minister van Begroting;
 • de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken;
 • de FOD Sociale zekerheid: o.a. coördinatie met wetgeving bedienden;
 • het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid : coördinatie sociale zekerheid;
 • het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ): coördinatie sociale zekerheid;
 • het Beheerscomité Sociale Zekerheid (globaal beheer) : financiële coördinatie;
 • de Raad van Beheer SMALS: technisch coördinator;
 • het Rekenhof : wettelijke controle;
 • verschillende werkgroepen.
Externe betrekkingen (in samenspraak met de adjunct-administrateur-generaal) :
 • Voogdij over de 9 bijzondere (privé) vakantiekassen.
 • Beheer van de hypothecaire leningen sociaal toerisme (+/- € 20 miljoen).
 • Bespreking met de sociale partners en de sectorverantwoordelijken jaarlijkse vakantie
 • Besprekingen en onderhandelingen met de financiële instellingen.
 • Bespreking met de Bedrijfsrevisor en/of het Rekenhof.
 • Overleg met de FOD BOSA – DG Begroting en beleidsevaluatie en met de FOD Financiën.
 • De betwiste zaken voor het gerecht aanhangig maken.

Resultaatgebieden

In de functie van administrateur-generaal en samen met de adjunct-administrateur-generaal: 
 • Het Comité van Directeurs voorzitten en ervoor zorgen dat de in de bestuursovereenkomst overeengekomen resultaten behaald worden;
 • De verantwoordelijken van de operationele en de omkaderingsdiensten leiden;
 • Met de adjunct-administrateur-generaal overleg plegen, en de coherentie van het beheer verzekeren.
In het kader van de vertegenwoordiging van de sector van de jaarlijkse vakantie en samen met de adjunct-administrateur-generaal:
 • Binnen het netwerk van de Sociale Zekerheid de sector van de jaarlijkse vakantie vertegenwoordigen;
 • De onderhandelingen met de Regering en met de sociale partners voorbereiden en eraan deelnemen;
 • Waken over het onmiddellijk doorsturen van de informatie en de  instructies aan de sociale partners en de vakantiekassen;
 • Inlichtingen verschaffen, de wettelijke en reglementaire bepalingen toelichten, en de daaruit voortvloeiende instructies uitvaardigen.
In het kader van de financiële functie en samen met de adjunct-administrateur-generaal: 
 • Voor de invoering en de verwezenlijking van de meest gunstige budgettaire en financiële plannen opteren, zodat de RJV haar missie kan blijven uitvoeren.
 • Voor het structureel financieel evenwicht van het stelsel van de  jaarlijkse vakantie zorgen;
 • Ervoor zorgen dat de dagelijkse financiering van alle vakantiefondsen gewaarborgd wordt.
In het kader van de functie m.b.t. het stelsel en samen met de adjunct-administrateur-generaal: 
 • Zorgen voor de eenvormige toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake jaarlijkse vakantie;
 • Met de meest aangepaste technologieën de correcte verdeling van de sociale gegevens en van de financiële middelen verzekeren;
 • Het geheel van de sector van de jaarlijkse vakantie in een gemeenschappelijke strategie integreren;
 • Met de FOD Sociale Zekerheid overleg plegen over de reglementaire en/of wettelijke wijzigingen.
In het kader van de functie m.b.t. de informatieveiligheid en samen met de adjunct-administrateur-generaal:
 • Op basis van de adviezen van de veiligheidsadviseur de adequate beslissingen voor informatieveiligheid treffen.
 • Ervoor zorgen dat de uitwisseling van de gegevens, om de opdracht van de sector  van de jaarlijkse vakantie uit te voeren, in optimale veiligheidsomstandigheden geschiedt;
 • Een in het kader van het driejaarlijks veiligheidsplan ingeschreven strategie ontwikkelen.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
  Mevr. Jocelyne JULEMONT, Administrateur-generaal a.i.
  Tel.: 02/627.92.01
  E-mail: Jocelyne.Julémont@onva-rjv.fgov.be
 • Voor meer informatie over de selectieprocedure en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be
Missie :

De RJV is, direct of indirect, verantwoordelijk voor de berekening van de vakantieduur en het jaarlijks vakantiegeld van de arbeiders en sommige kunstenaars, alsook van de betaling van het vakantiegeld.

De RJV speelt een belangrijke rol in het zogenaamde primaire netwerk van de sociale zekerheid. Zij staat garant voor een stipte en correcte gegevensverwerking.

Als toezichthoudend orgaan zorgt zij voor de strikte naleving van de wettelijke bepalingen in de verschillende bijzondere vakantiefondsen. Zij zorgt voor de verdeling van de gegevens met betrekking tot de lonen en werktijden van alle arbeiders en ook van de jaarlijkse vakantiebijdragen onder de verschillende vakantiefondsen, naar rato van het door hen te betalen vakantiegeld.

De RJV neemt deel aan de ontwikkeling van de jaarlijkse vakantie van de arbeiders, door leningen te verstrekken aan vakantiecentra gericht op sociaal toerisme.

Visie :

De RJV wordt erkend als expert op het vlak van de jaarlijkse vakantie en is een centrum van uitmuntendheid in openbaar bestuur.

De RJV is een instelling waarin de klanten, medewerkers, beheerders, verantwoordelijke Minister en alle andere partners op een open en professionele manier met elkaar omgaan.

De RJV voert haar taken flexibel, efficiënt en tegen een zo laag mogelijke kostprijs uit.

De RJV benadrukt haar mentaliteit als openbare instelling en daarmee de kwaliteit van haar diensten De klant staat centraal en kan ten allen tijde rekenen op een vlotte en correcte dienstverlening.

Als werkgever streeft de RJV naar een personeelsbeleid gebaseerd op vertrouwen.

De RJV wil met een efficiënte en excellente dienstverlening de sociale vooruitgang, de levenskwaliteit en het welzijn van iedereen verbeteren.

Waarden :

De kernwaarden van de RJV zijn momenteel: 
 • Respect ;
 • Betrouwbaarheid ;
 • Durf.
Omvang : 
 • Aantal medewerkers binnen de organisatie : 213 personeelsleden + 21 gedetacheerden van Smals (op 1.7.2021).
 • Aantal medewerkers die rechtstreeks rapporteren : 15.
 • Gemiddelde opdrachtenbegroting van de RJV : ongeveer € 6 miljard.
 • Werkingsmiddelen van de RJV : € 25 miljoen.

COMPETENTIES

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Inzicht in de grote lijnen van het functioneren van de federale overheid op het vlak van begroting, personeelsbeheer, interne controlemechanismen.
 • Diepgaand begrip van de werking van het paritaire beheer, van de sociale zekerheid en van de federale overheid  en van het politieke beslissingsproces in de openbare instellingen van sociale zekerheid.
 • Diepgaand begrip van de omgeving van de OISZ, van de voornaamste actoren en van de uitdagingen die de instelling wachten.
 • In staat zijn om uiteenlopende standpunten met mekaar te verzoenen om constructieve relaties met de verschillende actoren van de sociale zekerheid tot stand te brengen.
 • Capaciteit om een strategische visie te bepalen en te implementeren voor de instelling zowel op het vlak van haar opdrachten als op het vlak van haar werking.
 • Kennis van moderne managementtechnieken en projectmanagement.

GENERIEKE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDEN DE GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT

Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:
 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Teams aansturen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken 
 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.
Manier van omgaan binnen de HR-omgeving 
 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.
Interactie met de omgeving 
 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.
Doelstellingen 
 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.
Varia 
 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je 
 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
 • EN over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben  (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account)
  • Onder managementervaring wordt verstaan een ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector.
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring, op nationaal en/of internationaal niveau binnen de sector van de sociale zekerheid.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?

Als een diploma vereist is: 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 155.178,87 EUR (salarisband 5).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.
   
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor’ account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus: 
 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.
De geïnformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef. 
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure
Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma’s en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld: 
 • hetzij in groep ‘geschikt´
 • hetzij in groep ‘niet geschikt´
In de groep « geschikt », worden de kandidaten gerangschikt.  Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid. De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep “geschikt”.

De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
Solliciteren kan tot en met 18/01/2022, uiterste inschrijvingsdatum.
 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature). Andere informatie vind je op de site van Selor.
 2. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig! Het is namelijk zo dat na 15 minuten de sessie automatisch afsluit, omdat er geen veranderingen meer worden geregistreerd. Een algemene foutmelding zal verschijnen en de ingevulde gegevens zullen verloren gaan. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval je je account open laat staan en er iemand anders op je computer werkt.
 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.
Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account.

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties. Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen. Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…). Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.
Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures