Doel van de job

De adjunct-administrateur-generaal staat de administrateur-generaal bij in de uitvoering van zijn opdrachten, namelijk: 

Een strategie voor Fedris definiëren en implementeren die een omzetting van de politieke wil is in coördinatie met de 3 beheerscomités, de directieraad, het directiecomité en de institutionele partners van de OISZ om bij te dragen aan de optimale werking van de sector beroepsrisico's (arbeidsongevallen en beroepsziekten) en van het Asbestfonds. 
 • Zorgen voor het beheer van de OISZ en bijdragen aan de verwezenlijking van de strategische doelstellingen.
 • Een modern en hedendaags beleid voeren inzake vergoeding en preventie om
  • de preventieve acties op het terrein inzake arbeidsongevallen, beroepsziekten en blootstelling aan asbest te stimuleren en ondersteunen waarbij mensen aan het werk worden gehouden of het werk hervatten.
  • te zorgen voor een correcte en coherente vergoeding van de slachtoffers van beroepsziekten, van asbest en van arbeidsongevallen, rekening houdend met de specificiteit van elke tak.
  • optimaliseren van een controlesysteem voor de sector arbeidsongevallen met het oog op het vrijwaren van de rechten van verzekeringsnemers en verzekerden.
  • Fedris positioneren als referentie-instelling en expertisecentrum voor het domein van de beroepsrisico’s die zijn kennis deelt met alle stakeholders.
 • De instelling leiden conform de bestuursovereenkomst en de richtlijnen van de beheerscomités, verslag aan ze uitbrengen, ze adviseren en raadplegen over de te nemen opties.
 • Van nabij de evoluties volgen m.b.t. de beroepsrisico’s en expertise ter zake verwerven met het oog op het geven van advies om snel te kunnen reageren op de nieuwigheden op het terrein en om als kenniscentrum te kunnen fungeren.
 • Garant staan voor een actueel en vernieuwend personeelsbeleid dat zorg draagt voor het welzijn van de werknemers. In de context van de fusie, toezien op de implementatie van een eenvormige cultuur en de toepassing van nieuwe werkwijzen (NWOW).
 • De motor zijn van de nieuwe instelling door strategische en menselijke bruggen te bouwen.

Jobcontext

De adjunct-administrateur-generaal van Fedris staat de administrateur-generaal bij in de uitvoering van zijn opdrachten. Hij vervangt hem in geval van afwezigheid. 

Interne relaties binnen de organisatie: 
 • In nauwe samenwerking met de administrateur-generaal brengt hij verslag uit aan het beheerscomité voor de arbeidsongevallen, aan het beheerscomité voor de beroepsziekten, aan het algemeen beheerscomité, aan de Wetenschappelijke Raad en aan de Technisch Comités.
 • Bij afwezigheid van de administrateur-generaal zit hij de Directieraad, het Directiecomité, het Basisoverlegcomité en de andere vergaderingen voor die de bepaling van de algemene strategie van de instelling tot doel hebben.
 • In nauwe samenwerking met de administrateur-generaal zorgt hij voor de coördinatie en de ondersteuning om te zorgen voor een goed dagelijks beheer binnen de instelling en voor de naleving van de richtlijnen en aanbevelingen die uitgaan van externe controleorganen.
Interne relaties binnen de federale overheid: Samen met de administrateur-generaal, 
 • hij stuurt de adviezen van de beheerscomités voor verdere uitvoering door aan de toezichthoudende Minister van de instelling.
 • hij werkt samen met de andere openbare instellingen van sociale zekerheid teneinde voor gemeenschappelijke bevoegdheden een zo gelijklopend mogelijk beleid te voeren (via het College van de OISZ).
 • hij werkt samen met andere federale diensten, in het bijzonder met die van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
 • hij neemt deel aan de onderhandeling, de besluitvorming en de jaarlijkse evaluatie van de bestuursovereenkomst met de sociale partners en de federale regering en zijn vertegenwoordigers.
 • hij werkt samen met andere instellingen (zoals de RSZ) aan informatiseringsprojecten (zoals de ASR, de DMFA…) in het kader van e-government.
 • hij vertegenwoordigt de instelling binnen de coördinatieorganen (voornamelijk de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, het algemeen coördinatiecomité bij de Kruispuntbank, de raad van bestuur van Smals).
Externe relaties bij de federale overheid: Samen met de administrateur-generaal, 
 • hij vertegenwoordigt de instelling in haar relaties met nationale of internationale instanties (vb. Nationale Arbeidsraad, Prevent, Nationaal Intermutualistisch College, Europees Forum, ISSA…) en werkt mee aan verschillende internationale projecten zoals het BelEESSI-programma, dat een uitwisselingsprogramma is voor elektronische gegevens m.b.t. de sociale uitkeringen tussen instellingen van diverse Europese landen.
 • hij vertegenwoordigt de instelling in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen en treedt geldig in haar naam en voor haar rekening op.
 • enz.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:
1. Als verantwoordelijke van Fedris:

Samen met de administrateur-generaal speelt de adjunct-administrateur-generaal een actieve rol in het sociale debat m.b.t. de beroepsrisico’s en is belast met de ontwikkeling van Fedris als duurzame, dynamische en performante organisatie op mensenmaat: 
 • Hij woont elke maand de vergaderingen van de beheerscomités bij, deelt alle informatie mee en legt alle nuttige voorstellen voor opdat de leden hun bevoegdheden in het licht van het paritaire beheer kunnen uitoefenen.
 • Hij voert de beslissingen uit van de beheerscomités die betrekking hebben op financiële, medisch-technische, juridische domeinen en op het personeelsbeheer.
 • Hij woont de vergaderingen van de Wetenschappelijke Raad en de Technische Comités bij om aan het beheerscomité van de beroepsziekten en aan het beheerscomité van de arbeidsongevallen de geschikte voorstellen en adviezen voor te leggen.
 • Hij ziet toe op de ontwikkeling en de uitvoering van de bestuursovereenkomst.
 • Hij ziet toe op een efficiënt beheer van de beschikbare middelen, m.b.t. zowel de betaling van de vergoedingen, de ontwikkeling van instrumenten en de nodige infrastructuur voor de goede werking van de instelling als de ontwikkeling van het welzijn van de personeelsleden.
 • Hij is verantwoordelijk voor de planning, de organisatie, de coördinatie en de uitvoering van de opdrachten van de instelling (interne processen van de instelling) en voor de aan te brengen correcties indien nodig.
 • Hij leidt het personeel en zorgt voor een goede samenwerking met gemotiveerde ambtenaren opdat de doelstellingen in de meest optimale sfeer worden bereikt.
 • Hij oefent de bevoegdheden uit inzake dagelijks beheer, zoals het huishoudelijk reglement deze bepaalt.
2. Als vrijwaarder van de samenwerking met andere instellingen van sociale zekerheid (OISZ...):

Samen met de administrateur-generaal moet de adjunct-administrateur-generaal Fedris organiseren en beheren om aan de socialezekerheidssector een kwaliteitsvol beleid te verzekeren gericht op preventie, het behoud van of de terugkeer naar het werk en zich te positioneren als kennis- en referentiecentrum inzake beroepsrisico's. 

3. Als vrijwaarder van de culturele strategie van Fedris volgens de nieuwe werkwijzen (NWOW…):

Samen met de administrateur-generaal is de adjunct-administrateur-generaal belast met het organiseren en beheren van Fedris volgens zijn waarden (klantgericht, zin voor verantwoordelijkheid, openheid en eerlijkheid, respect en vertrouwen) en volgens de volgende principes: 
 • autonomie, motivatie, responsabilisering en ontwikkeling van vaardigheden van de medewerkers: Fedris is bezig met het ontwikkelen van een organisatiemodel gebaseerd op de individuele verantwoordelijkheid en autonomie van de medewerkers m.b.t. zowel de verwezenlijking van hun doelstellingen, de ontwikkeling van hun carrière als de ontwikkeling van hun expertise. Fedris wil dus structuren en een geschikte arbeidscultuur invoeren om de motivatie van zijn medewerkers te verbeteren en te ondersteunen en toezien op de ontwikkeling van hun vaardigheden en creatief potentieel;
 • Autonomie, motivatie en responsabilisering van de teams: Fedris wil de werking van zijn teams bevorderen op basis van een model voor samenwerking en zelfbeheer, met zorg voor het verstrekken van kwaliteitsvolle diensten aan de klant, de burger, de partners of de collega's.
4. Als coach en coördinator:

Samen met de administrateur-generaal richt hij zich op het harmoniseren van de activiteiten van de verschillende domeinen om samen de in het bestuursplan gestelde kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen te behalen. Hij ziet toe op de circulatie van informatie binnen de structuur, formuleert aanbevelingen, zorgt voor begeleiding en ontwikkeling van verantwoordelijke medewerkers van de verschillende diensten, onderhoudt goede werkrelaties met de directeurs van de verschillende diensten zodat de taken met motivatie worden uitgevoerd en de prestaties een hoger niveau bereiken. 


Tijdelijke resultaatgebieden: 
 • Fedris is een jonge instelling ontstaan uit de fusie tussen het FBZ en het FAO. Samen met de administrateur-generaal zal de adjunct-administrateur-generaal veel uitdagingen moeten aangaan waaronder het invoeren van een eenvormige bedrijfscultuur en bijdragen aan het uniformeren van de nieuwe structuur.
Bijkomende informatie:

Fedris is een jonge instelling ontstaan uit de fusie tussen het FBZ en het FAO. Samen met de administrateur-generaal zal de adjunct-administrateur-generaal veel uitdagingen moeten aangaan waaronder het invoeren van een eenvormige bedrijfscultuur en bijdragen aan het uniformeren van de nieuwe structuur. Dit houdt voornamelijk een capaciteit in om de verandering en de overgang naar een nieuwe werkmethode te beheren (NWOW). 

De adjunct-administrateur-generaal moet eveneens over een goede kennis beschikken van de sociale zekerheid in het algemeen en van de reglementering inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten in het bijzonder om de opdrachten van de instelling tot een goed einde te brengen. Bovendien zal een goede beheersing van de managementtechnieken nuttig zijn om de instelling in staat te stellen om haar doelstellingen te behalen en tegelijk de profielen van zeer diverse experten te beheren die deel uitmaken van de OISZ, zoals artsen, ingenieurs, sociaal inspecteurs, informatici of ook nog juristen. 
 

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
  Mevrouw Anne-Marie Korres
  Verantwoordelijke Departement P&O
  E-mail: Anne-Marie.Korres@fedris.be
 • Voor meer informatie over de selectieprocedure en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be
Fedris, Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, is een openbare instelling van sociale zekerheid die paritair beheerd wordt door de sociale partners binnen de federale overheid. Het agentschap werd opgericht op 1 januari 2017 (wet van 16 augustus 2016) door de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten. 

De opdrachten van Fedris hebben betrekking op de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de privésector, de beroepsziekten bij de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, het beheer van het Asbestfonds en, in mindere mate, de arbeidsongevallen in de overheidssector. 

Fedris draagt bij aan de preventie van beroeps- en asbestrisico's, voornamelijk via programma's, proefprojecten of bewustmakingsacties zoals die m.b.t. lage rugpijn en burn-out. 
Fedris vergoedt de slachtoffers (of de rechthebbenden) van beroepsziekten, van asbest en van sommige arbeidsongevallen. 
Fedris informeert de slachtoffers (of de rechthebbenden), de verzekerings-ondernemingen en zijn toezichthoudende minister. 
Fedris controleert de werkgevers en de verzekeringsondernemingen van de privésector en de overheidssector inzake arbeidsongevallen. 
Daarnaast beheert Fedris een secundair netwerk m.b.t. de arbeidsongevallen van de privésector (verzekeraars) en van de overheidssector (werkgevers) en heeft het een expertiserol op verzoek van Medex voor de beroepsziekten van de overheidssector. 

Fedris wordt beheerd door een algemeen beheerscomité dat paritair is samengesteld uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. Overigens bestaat er ook een specifiek beheerscomité voor de materie m.b.t. de arbeidsongevallen en een specifiek beheerscomité voor de beroepsziekten. Die beheerscomités worden bijgestaan door technische comités die over een adviserende bevoegdheid beschikken: 

Voor de materie m.b.t. de arbeidsongevallen: 
 • het technisch comité voor de preventie
 • het medisch-technisch comité
 • het technisch comité voor de zeevissers
 • het technisch comité voor de zeelieden ter koopvaardij.
Voor de materie m.b.t. de beroepsziekten: 
 • het technisch comité voor de preventie
 • de Wetenschappelijke Raad (die adviezen krijgt van meerdere andere medische commissies).
De adjunct-administrateur-generaal staat de administrateur-generaal bij in het dagelijkse beheer van Fedris en de uitvoering van beslissingen genomen door de beheerscomités met de directeurs van de verschillende diensten. Voor meer informatie: https://www.fedris.be

Omvang:

Financieel:
 • Opdrachtenbegroting van de instelling: € 917.000.000.
 • beheer van een kapitalisatiestelsel met reserves ten bedrage van 955 miljoen euro.
 • Werkingsmiddelen van de totale organisatie: € 60.000.000.
 • uitbetaling van 550 miljoen euro aan vergoedingen.
 • +/- 290.000 begunstigden.
 • De begroting waarvoor de functiehouder verantwoordelijk is: de globale begroting.
Op het vlak van personeel:

De administrateur-generaal is verantwoordelijk voor het voltallige personeel dat is samengesteld uit zeer verschillende profielen (artsen, juristen, ingenieurs…) met wie hij moet toezien op de uniformering van de bedrijfscultuur. De medewerkers zijn hoofdzakelijk experten van hoog niveau inzake sociale zekerheid. Ze zijn voor veel autonoom en soepel, vertegenwoordigen Fedris regelmatig bij derde instellingen. 
 • 417 personeelsleden op 01/10/2019 (335,11 VTE)
 • + 38 personeelsleden Smals (35,30 VTE)
 • + 61 meewerkend artsen (20 VTE)
 • De 417 personeelsleden zijn als volgt verdeeld:
  • 174 FR statutairen – 178 NL statutairen
  • 35 FR contractuelen – 30 NL contractuelen.
 • Aantal medewerkers die aan de functiehouder rechtstreeks rapporteren:
  • 4 adviseurs-generaal en 12 leden van het algemeen bestuur.
 • Aantal medewerkers waarvoor de functiehouder indirect verantwoordelijk is: het voltallige personeel.
Maatschappelijke impact:

Fedris heeft een belangrijke maatschappelijke impact via zijn diverse opdrachten zoals: 
 • zijn controleopdracht inzake arbeidsongevallen:
  • privésector: 168.000 jaarlijks aangegeven arbeidsongevallen beheerd door 12 verzekeringsondernemingen
  • meer dan 225.000 verzekeringsplichtige werkgevers
  • overheidssector: 51.000 jaarlijks aangegeven arbeidsongevallen beheerd door 1.700 werkgevers
 • zijn vergoedingsopdracht in arbeidsongevallen
  • 234.084 actieve dossiers
  • voor een budget van ongeveer € 284.000.000 sociale uitkeringen
 • zijn vergoedingsopdracht inzake beroepsziekten
  • ongeveer 56.000 begunstigden (47.000 slachtoffers en 9.000 rechthebbenden)
  • voor een budget van bijna € 249.000.000
 • zijn preventieopdracht inzake arbeidsongevallen
  • ongeveer 1.600 ondernemingen betrokken bij de opsporing van het verzwaard risico en de bewustmakingsacties
 • zijn preventieopdracht inzake beroepsziekten
  • ongeveer 26.000 begunstigden (vaccins, rugpijnpreventie, stagiairs, burn-out…)
  • voor een budget van ongeveer € 8.000.000
 • zijn beheersopdracht van het Asbestfonds (preventie en vergoeding)
  • een beetje minder dan 700 vergoede slachtoffers
  • voor een budget van meer dan € 15.500.000.

COMPETENTIES

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Diepgaande kennis en begrip van moderne managementtechnieken in een dienstenorganisatie en in het bijzonder
  • het veranderingsbeheer
  • de technieken voor responsabilisering en van de New Way of Working en hun impact op de organisatie;
 • Capaciteit om een strategische visie te bepalen en te implementeren voor de instelling zowel op het vlak van haar opdrachten als op het vlak van haar werking;
 • Diepgaand begrip van het politieke beslissingsproces op het niveau van de federale overheidssector en op het niveau van het sociale beleid;
 • Begrip van de werking van het paritaire beheer, van de sociale zekerheid, van de federale overheid en van het internationale netwerk inzake sociale zekerheid;
 • Een goed begrip van de omgeving van de OISZ en van de uitdagingen (voornamelijk inzake sociale bescherming) die de instelling wachten inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten;
 • Over een goede kennis van de reglementering inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten beschikken.

GENERIEKE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDEN DE GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT

Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties: 
 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Teams aansturen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken 
 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.
Manier van omgaan binnen de HR-omgeving 
 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.
Interactie met de omgeving 
 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.
Doelstellingen 
 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.
Varia 
 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN


De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor. Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je 
 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
 • EN over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben  (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account)
  • Onder managementervaring wordt verstaan een ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector.
   De jaren gepresteerd als houder van een graad van rang 13 (A3) komen in aanmerking voor de berekening van de zes jaar managementervaring. De huidige houders van functies respectievelijk van administrateur-generaal, van adjunct-administrateur-generaal en van directeur-generaal worden verondersteld aan die voorwaarde te voldoen.
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring in het domein van de sociale zekerheid of het sociale beheer.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?


Als een diploma vereist is: 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 129.963,36 EUR (salarisband 4).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.  
 

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor’ account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus: 
 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.
De geïnformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef. 
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Uitnodigingen
Opgelet: De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure
Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE? 

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma’s en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld: 
 • hetzij in groep ‘geschikt´
 • hetzij in groep ‘niet geschikt´
In de groep « geschikt », worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep “geschikt”.

De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
Solliciteren kan tot en met 07/02/2022, uiterste inschrijvingsdatum.
 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature). Andere informatie vind je op de site van Selor.
 2. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig! Het is namelijk zo dat na 15 minuten de sessie automatisch afsluit, omdat er geen veranderingen meer worden geregistreerd. Een algemene foutmelding zal verschijnen en de ingevulde gegevens zullen verloren gaan. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval je je account open laat staan en er iemand anders op je computer werkt.
 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.
Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account.
Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Andere informatie vind je op de site van Selor.

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties. Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen. Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…). Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.
Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures