Jouw verantwoordelijkheid bestaat erin een duidelijke missie, visie en strategie voor Empreva te formuleren en die te vertalen naar het operationele niveau. Je leidt en coördineert de werking van Empreva om te zorgen voor een efficiënt, gecoördineerd en kwalitatief welzijnsbeleid in de aangesloten diensten, overeenkomstig de geldende reglementering in alle welzijnsdomeinen, en het welzijn op het werk van alle personeelsleden te verzekeren.

De functie situeert zich binnen het DG R&O en rapporteert aan het beheerscomité van de GDPBW en de voorzitter van dat comité.

Kernresultaatsgebieden

Als strateeg

- Je werkt de opdracht, het strategisch plan en het operationeel plan van de dienst uit om de doelstellingen van de dienst te behalen. Die plannen moeten aan het beheerscomité van de GDPBW worden voorgelegd.

- Je implementeert tools om de werking van Empreva te evalueren, je werkt het personeelsplan uit en je trekt competente medewerkers aan.

- Je verkrijgt de aggregatie van de Franstalige Gemeenschap en van het Vlaams Gewest voor de medische afdeling, zoals door de wet is vereist.

- Je stelt een kwaliteitssysteem in en werkt verder aan een multidisciplinaire aanpak.

- De functie situeert zich niet ten opzichte van één werkgever (in de coördinerende rol) maar ten opzichte van alle werkgevers van de aangesloten diensten. De kernresultaatsgebieden zijn volgens prioriteit gerangschikt, waarbij het belang van de rol van preventieadviseur afneemt ten voordele van de rol van strateeg en coördinator.

Als coördinator

- Je coördineert en monitort de activiteiten van alle betrokken diensten in alle preventiedomeinen en rapporteert erover om een veilige, gezonde en ergonomische omgeving te creëren waarin men rekening houdt met het welzijn van de medewerkers, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Als adviseur

- Je formuleert adviezen en aanbevelingen inzake welzijnsbeleid voor de voorzitter van het beheerscomité, de leden van het beheerscomité en de leden van de hiërarchische lijn, om ze te helpen bij het opstellen, realiseren, evalueren en bijsturen van een dynamisch risicobeheersingssysteem.

Als leidinggevende

- Je waarborgt de goede werking van Empreva en begeleidt en coördineert de werkzaamheden van alle medewerkers van Empreva.

Als coach

- Je begeleidt de hiërarchische lijn en alle betrokken diensten bij de planning, uitvoering en evaluatie van hun opdrachten en verantwoordelijkheden inzake welzijn op het werk.

- Je waakt erover dat de preventiemedewerkers (preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, arbeidsgeneesheren, enz.) en hulpverleners (EHBO, brandploegen, enz.) gemotiveerd hun taken uitvoeren, zodat het dynamisch risicobeheersingssysteem optimaal kan worden geïmplementeerd.


Als relatiebeheerder

- Je onderhoudt contacten en relaties met talrijke gesprekpartners, zoals de leden van het beheerscomité, de hiërarchische lijn, de medewerkers, de sociale partners, de interne en externe organisaties en de interne departementen, om een coherente, doeltreffende en geactualiseerde informatie-uitwisseling te waarborgen en zo een aangepast preventiebeleid mogelijk te maken.

- Als vertegenwoordiger van Empreva leg en onderhoud je contacten met andere instellingen, met de interne preventieadviseurs van die instellingen en met andere partners.

Als kennisbeheerder

- Je houdt je specifieke kennis van welzijn op het werk actueel en blijft op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in dat domein, en je zorgt ervoor dat de medewerkers van Empreva zich ook voortdurend verder ontwikkelen.

- Je bouwt expertise in welzijn op het werk op met alle betrokken diensten en je draagt de kennis over aan de leden van het beheerscomité en aan de hiërarchische lijn.


Als preventieadviseur

- Je voert de wettelijke taken uit zoals die zijn vastgelegd in alle wettelijke en reglementaire bepalingen, om te helpen bij de implementatie van een welzijnsbeleid in de federale overheidsdiensten.


Meer info over de jobinhoud?
Christine Vets - Adviseur Generaal
Medisch directeur Empreva
Tel.: +32 (0)2 740 81.23 
E-mail: christine.vets@empreva.fgov.be
De functie is bij die dienst Empreva van de FOD Beleid en ondersteuning. De standplaats is WTC III - 6e verdieping - S. Bolivarlaan 30/1, 1000 Brussel.

Empreva is de centrale cel van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van sommige federale openbare diensten. De organisatie heeft als missie, de aangesloten federale overheden te ondersteunen in het behoud van het welzijn, van de veiligheid en gezondheid van hun werknemers op de werkplek, en bij te dragen tot de verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Empreva bestaat uit 5 afdelingen :
 1. Departement Medisch Toezicht:  de  preventieadviseurs-arbeidsartsen,  bedrijfsverpleegkundigen en het administratief personeel zijn verantwoordelijk voor het gezondheidstoezicht van de federale medewerkers.  Het  doel  van  het  gezondheidstoezicht  is  het  bevorderen  en  waarborgen  van het welzijn van werknemers door het voorkomen van arbeidsgerelateerde risico's.
 2. Cel  Management  Office (MO): is belast met de organisatie van de interne  administratieve aspecten (begroting, boekhouding, facility management, kwaliteitsbeheer, aankoopbeleid en overheidsopdrachten)  en de  coördinatie  van  de interne en externe  communicatie. Deze cel is ook verantwoordelijk  voor de totstandkoming en opvolging van transversale projecten (samenwerkingstools, GDPR-beleid, interne procedures).
 3. Cel Strategische ondersteuning - klantenbeheer: is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de directie bij de uitvoering van haar missies en de klantenrelatie met de bij Empreva aangesloten organisaties, in het bijzonder door het monitoren van het aansluitingsproces en het bieden van antwoorden op de behoeften van de aangesloten organisaties. Deze cel is eveneens verantwoordelijk voor de uitvoering van risicoanalyses met betrekking tot beeldschermwerk en psychosociale aspecten voor organisaties in het federale landschap en voor de coördinatie van de opleidingen die door Empreva worden aangeboden.
 4. Departement Risicobeheer: voert missies uit met betrekking tot preventie inzake arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne(This hyperlink opens a new window) en ergonomie. De rol van de preventieadviseurs-risicobeheer is het bieden van ondersteuning aan de interne preventiediensten van de aangesloten federale organisaties, door hen expertise aan te brengen in de vorm van adviezen of occasionele bijstand in het kader van bepaalde opdrachten.
 5. Departement Psychosociale Aspecten: voert missies uit met betrekking tot de preventie van psychosociale risico's voor de aangesloten organisaties. De rol van de preventieadviseurs-psychosociale aspecten is om gespecialiseerde interventies te doen rond psychosociale problemen op het werk voor zowel de werknemer als de werkgever.

   

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je stelt doelstellingen op een proactieve manier voor, stelt nauwgezet actieplannen op en gebruikt hiervoor de juiste middelen, binnen de beschikbare termijnen.
 • Je identificeert de juiste externe partners voor de organisatie via formele en informele netwerken en door het uitbouwen van strategische samenwerkingsverbanden.
 • Je denkt op een innoverende manier door nieuwe en creatieve ideeën aan te reiken.
 • Je begeleidt de medewerkers bij hun ontwikkeling en geeft feedback over hun werking (prestaties en ontwikkeling).
 • Je hebt impact, onderhandelt om te komen tot een "win-win"-situatie en een publiek te overtuigen.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
Technische competenties
 • Je hebt een goede kennis  van de werking van de federale overheid en het openbaar ambt .

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet: organiseren en netwerken worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (x2). Niet vereist, wel een troef
 
 • U heeft een goede praktische kennis van het Frans.
   

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Ofwel 
 • diploma van licentiaat/master, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
EN je hebt met vrucht de aanvullende vorming van het eerste niveau beëindigd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 augustus 1978 tot vaststelling van de aanvullende vorming opgelegd aan de diensthoofden voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en aan hun adjuncten (Koninklijk Besluit van 11 maart 2005 tot oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk voor sommige federale overheidsdiensten).


Ofwel ben je houder van een diploma van arts en ben je bovendien:
 • ofwel houder van een diploma dat toelaat de arbeidsgeneeskunde te beoefenen
 • ofwel houder van een titel van specialist in de arbeidsgeneeskunde
 • ofwel, geslaagd in de theoretische vorming voor het behalen van de titel van specialist in de arbeidsgeneeskunde, waarin de kennis vereist in de multidisciplinaire basisvorming is begrepen, en die titel behaalt ten laatste binnen de drie jaar die er op volgen.
OPGELET: U moet uw getuigschrift van preventieadviseur (niveau I) of uw specialisatie in arbeidsgeneeskunde ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (18 mei 2022) doorsturen per e-mail naar: reindert.vanreusel@bosa.fgov.be . Als u dit niet doet, kunt u niet aan de selectieprocedure deelnemen.


Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van Arts een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden-  evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=1&quid=1&mode=asc&maxRows=*
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum 

Gebruik één van onderstaande formuleringen en schrap wat niet van toepassing is.

Een relevante professionele ervaring van minstens 9 jaar waarvan:
 • minimaal 6 jaar op het gebied van management als leidinggevende van een multidisciplinair team.
 • en minimaal 3 jaar als preventieadviseur in het domein arbeidsveiligheid of als preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)

Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van A4. Je moet voldoen aan:
 • behoren tot de klasse A3 of A4.
Als je deelneemt aan deze selectieprocedure via promotie of via mobiliteit moet je:
 • OFWEL met vrucht de aanvullende vorming van het eerste niveau beëindigd hebben overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 augustus 1978 tot vaststelling van de aanvullende vorming opgelegd aan de diensthoofden voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en aan hun adjuncten (Koninklijk Besluit van 11 maart 2005 tot oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk voor sommige federale overheidsdiensten)
 • OFWEL houder zijn van een diploma van arts (zie de beschrijving in punt 1 hierboven vermeld)
 • EN voldoen aan de ervaringsvereisten.
   
Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau A4. Je moet dus: 
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Dossier.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
Daarnaast moet je beschikken over:
 • OFWEL met vrucht de aanvullende vorming van het eerste niveau beëindigd hebben overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 augustus 1978 tot vaststelling van de aanvullende vorming opgelegd aan de diensthoofden voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en aan hun adjuncten (Koninklijk Besluit van 11 maart 2005 tot oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk voor sommige federale overheidsdiensten)
 • OFWEL houder zijn van een diploma van arts (zie de beschrijving in punt 1 hierboven vermeld)
 • EN voldoen aan de ervaringsvereisten.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Directeur (niveau A4) met de bijhorende weddeschaal NA41.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 71677,09 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • glijdende werkuren in een 40-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar en 12 recupdagen
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Kandidaten die deelnemen op basis van hun diploma, worden benoemd nadat ze de stageperiode met succes hebben vervuld. 
Kandidaten die deelnemen op basis van hun benoemingsbesluit, starten een proefperiode van 3 maanden waarin zij en de rekruterende organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien zij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keren ze terug naar hun vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kan onderling beslist worden om de om de overstap definitief te maken. 
Kandidaten die reeds benoemd zijn bij de rekruterende dienst, treden in dienst via de principes van interne mutatie of promotie.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit en attest van preventie adviseur

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit.
De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum.
OPGELET: U moet uw getuigschrift van preventieadviseur (niveau I) of uw specialisatie in arbeidsgeneeskunde ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (18 mei 2022) doorsturen per e-mail naar: reindert.vanreusel@bosa.fgov.be . Als u dit niet doet, kunt u niet aan de selectieprocedure deelnemen. 

Stap 2: screening van vereiste ervaring 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Voor de federale statutaire ambtenaren van de graden A4, wordt de verificatie van je statuut nagegaan via het benoemingsbesluit en je werkervaring.


Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG22128?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt. 

 

Functiespecifieke screening


Stap 3: Specifieke screening - interview (+/- 1u30 + 1u30 voorbereidingstijd)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor de proef.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.
Deze proef zal plaatsvinden eind mei/ begin juni 2022(onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de voorzitter van aan het directiecomité van Empreva en aan de voorzitter van de FOD Beleid, die de uiteindelijke beslissing nemen.
Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 18 mei 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier '. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Reindert Van Reusel - HRS Consultant
Tel.: +32 2 740 80 33  
E-mail: reindert.vanreusel@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures