Ben je gebeten door cijfers en tabellen? Wens je graag je steentje bij te dragen aan de maatschappij? Dan ben jij de persoon die wij zoeken! De Rechterlijke Orde werft namelijk financiële profielen aan.

We zoeken financiële deskundigen bij de Steundienst van het College van hoven en rechtbanken die het management ondersteunen door de aankopen te beheren en het budgetbeheer van de hoven en rechtbanken te controleren.
 • Je ondersteunt, begeleidt en organiseert B&B processen (budget en beheer), onder toezicht van de budgetbeheerder, voor de verschillende directiecomités van de zetel. 
 • Je bent verantwoordelijk voor alle aankopen van de hoven en rechtbanken en de bijhorende dienst na verkoop. Daarnaast analyseer je ook op regelmatige basis de behoeften van de verschillende directiecomités. Je bezorgt de directie en het management de nodige adviezen en rapporten om nieuwe openbare markten en samenwerkingsmodellen op te stellen.
 • Je controleert de wettigheid en de regelmatigheid van de uitgaven en zorgt ervoor dat de procedures en geldende regelgeving nageleefd worden om te garanderen dat de budgettaire uitgaven correct worden geboekt, binnen de opgelegde limieten.
 • Je maakt deel uit van het federale boekhoudproject Fedcom en werkt in het boekhoudkundige programma SAP.
We zoeken ook boekhoudkundige profielen voor het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV) en het parket voor de verkeersveiligheid. Daar sta je in voor de correcte registratie van de boekhoudkundige bewerkingen, om zo een betrouwbare boekhouding op te stellen.
 • Je stelt boekhoudkundige documenten op; zoals het dagboek, het grootboek, jaarbalans en jaarrekening
 • Je bereidt de afsluiting van het boekhoudkundig jaar voor en rapporteert hierover bij de hiërarchie.
 • Je houdt toezicht op de boekhoudkundige bewerkingen en vastgestelde termijnen, om zo correcte boekhoudkundige documenten en jaarverslagen voor te leggen.
 • Je vervult eveneens een adviserende rol en zoekt naar oplossingen voor boekhoudkundige problemen. Deze oplossingen leg je intern voor (aan je diensthoofd, de directie, andere diensten, ...)
Meer info over de jobinhoud?

Meline Harutyunyan - Steundienst van het College van hoven en rechtbanken
Meline.Harutyunyan@just.fgov.be
02/577.46.50

Jochen De Geyndt - COIV
Jochen.DeGeyndt@just.fgov.be
02/557.78.50

Astrid Vanhove - Parket voor de verkeersveiligheid
Astrid.Vanhove@just.fgov.be
0498/14.38.53
 
Er zijn 3 vacatures van financieel deskundige bij de Steundienst van het College van hoven en rechtbanken.

Je maakt deel uit van de business unit Supply Chain van de Steundienst, die uit 6 personen bestaat en als voornaamste taken heeft:
 • de analyse van de behoeften van de directiecomités;
 • de aankopen voor de directiecomités;
 • de verkoop en aftersales follow-up voor de directiecomités.
De steundienst ondersteunt het College in het nemen van maatregelen die een toegankelijke, onafhankelijke, tijdige en kwaliteitsvolle rechtsbedeling verzekeren voor iedereen. In dit kader bestaat de steundienst uit verschillende business units die werkzaam zijn op uiteenlopende gebieden zoals statistiek, human resources, informatisering, communicatie, …


Er is 1 vacature van boekhouder bij het COIV.

Het COIV is algemeen gesteld een kenniscentrum voor de gerechtelijke autoriteiten in strafzaken op het vlak van de inbeslagneming en verbeurdverklaring van vermogensbestanddelen.
 • Het staat in voor het beheer van de in beslag genomen vermogensbestanddelen;
 • Daarnaast verleent het COIV operationele bijstand aan parketmagistraten en onderzoeksrechters wat het vermogensluik van hun onderzoek betreft;
 • Het COIV is eveneens verantwoordelijk voor de uitvoering van gerechtelijke beslissingen m.b.t. in beslag genomen of verbeurdverklaarde vermogensbestanddelen;
 • Tenslotte bevordert het COIV de internationale samenwerking in strafzaken op het vlak van inbeslagneming en verbeurdverklaring. Als dusdanig is het COIV een belangrijke partner in de buitgerichte aanpak van criminaliteit die het openbaar ministerie wil nastreven.

Het COIV maakt deel uit van het openbaar ministerie (ook wel parket genoemd) en staat onder het gezag van de Minister van Justitie. Het is een federale instelling die geleid wordt door magistraten van het openbaar ministerie. Het telt thans een 40-tal medewerkers.

Er is 1 vacature van boekhouder bij het parket voor de verkeersveiligheid.

Het parket voor de verkeersveiligheid zal bepaalde administratieve en logistieke taken in dossiers die via een onmiddellijke inning zijn opgestart, overnemen van de parketten van eerste aanleg zodat deze laatste zich meer kunnen toespitsen op dossiers van meer ernstige feiten en op de terechtzittingen.

De missies van het nieuwe parket beperken zich niet tot de louter nationale procedures. Het Openbaar Ministerie wil het parket voor de verkeersveiligheid ook uitbouwen tot een expertisecentrum in de Europese materies met betrekking tot:
 • het verkeer (richtlijn inzake cross-border exchange );
 • de uitvoering in België van de door een lidstaat van de Europese Unie verzonden beslissingen waarbij een geldelijke sanctie wordt opgelegd;
 • de mededeling van de Belgische beslissingen waarbij een geldelijke sanctie wordt opgelegd om in één van de lidstaten van de Europese Unie ten uitvoer te worden gelegd.
Het nieuwe parket neemt geen beslissingen over het strafrechtelijk beleid op nationaal of gewestelijk vlak. De magistraten van dit parket zullen desalniettemin nauw worden betrokken bij de activiteiten van het expertisenetwerk “Wegverkeer” van het College van Procureurs-generaal.

Op operationeel vlak staat het nieuwe parket ten dienste van de procureurs des Konings. Het zal vooral de in het kader van het CBE-project geautomatiseerde procedures ondersteunen.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je legt nauwkeurig en snel verbanden tussen cijfermateriaal

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore

Niet vereist, wel een troef
 • Kennig van het Frans

 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • OFWEL: Beschik je over één van volgende diploma's waarbij er GEEN relevante ervaring gevraagd wordt:

  - Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in het domein economie.
   
 • OFWEL bezit je een van volgende diploma's EN een relevante professionele werkervaring van minimum 1 jaar:

  - Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie 
  - Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie 
  - Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
  - Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
  - Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
   
Onder relevante professionele werkervaring verstaan we:
Een relevante professionele werkervaring van minstens 1 jaar binnen het domein boekhouding in minstens twee van onderstaande taken
 
 • Inboeken van aankoop-, verkoop-, financiële en diverse verrichtingen,
 • Beheer van bestellingen
 • Uitvoeren van budgetcontrole
 • Advisering met betrekking tot boekhoudkundige taken;
 • Opvolgen debiteuren- en crediteurenbeheer.
   
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het diploma van het hoger onderwijs (bv. graduaat, professionele bachelor, kandidaat; academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in het domein economie.  Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Vereiste ervaring wordt enkel gevraagd indien men niet beschikt over een diploma van het hoger onderwijs in het domein economie (zie hoger).


Vul je online cv volledig in zoals vermeld wordt bij ‘Screening van de deelnemingsvoorwaarden’ onder de rubriek ‘Selectieprocedure’ en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. Wees concreet in je taken. 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als financieel deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 31.667,14 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen 
Je komt terecht in een dynamische organisatie in volle ontwikkeling. We willen dat iedereen zich goed in zijn vel voelt en een goed evenwicht vindt tussen werk en privéleven. Daarom krijg je:
 • de mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (art. 4 of 6 gerechtspersoneel)
 • de mogelijkheid om tal van opleidingen te volgen tijdens de werkuren
 • de mogelijkheid om aan te sluiten bij een voordelige hospitalisatieverzekering
 • 26 dagen jaarlijkse vakantie
 • het recht om tot 3 dagen per week van thuis te werken (afhankelijk van de dienst waar je terecht komt). Daarvoor krijg je een telewerkpremie en een kantoorvergoeding.
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • tal van voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • laptop,
 • mogelijkheid tot een voordeel privé gsm-abonnement
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Een indiensttreding is uitgesloten wanneer uit uw strafregister blijkt dat u een correctionele of criminele veroordeling al dan niet met uitstel heeft opgelopen waarvoor nog geen eerherstel werd verkregen (zie art. 287quinquies §3 Ger. Wetboek).

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 

 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

Screening van de deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. Stap 2: screening van vereiste ervaring 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt, indien je geen diploma in het domein economie hebt behaald (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’). De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

 

Functiespecifieke screening


Stap 1: Specifieke screening - PC-proef (+/- 1u40) 

Via geïnformatiseerde testen worden volgende competenties gemeten:
 • Nauwkeurig en snel verbanden leggen tussen cijfermateriaal;
 • Informatie integreren;
 • Problemen oplossen.
Enkel de 30 hoogst gerangschikte kandidaten worden toegelaten tot de volgende proef (het interview). Bij gelijkheid van punten kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.


Deze proef zal plaatsvinden tussen midden juli en begin augustus (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 2: Specifieke screening - interview (+/- 45 min.)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal plaatsvinden tussen midden augustus en begin september (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je bij de 30 hoogst gerangschikten bent van de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

    
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (Stap 2 - interview). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang en vervolgens voor het onderdeel objectieven behalen. Als er voor dit gedeelte ook nog personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.


Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 30 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.


Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 23 juni 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Anke Moereels - Consultant rekrutering en selectie
Tel.: 02/552.25.65
E-mail: werving.selor@just.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures