Zin om je samen met ons in te zetten voor de War for Talent?

Weet jij van aanpakken, ben jij goed in het bewaren van een overzicht, werk je graag in team en kriebelt het om een nieuwe uitdaging aan te gaan? Dan is deze job zeker iets voor jou!

Het Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie is op zoek naar gemotiveerde en gedreven collega's met een passie voor Human Resources (zowel Soft en Hard HR). Verschillende teams zoeken versterking. Afhankelijk van de dienst waarbinnen je tewerkgesteld wordt, zal je takenpakket er anders uitzien.

Bij de HRM-cel te Brussel zal je aan de slag gaan als selectiedeskundige. Je organiseert, coördineert en voert rekruterings- en selectieprocedures uit om zo vacante betrekkingen tijdig in te vullen met gemotiveerde medewerkers. In samenwerking met de klant bereid je de selectieprocedure voor. Je verzorgt de planning en zorgt voor de nodige ondersteuning en coördinatie om de procedure zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Taken:
 • Analyseren van een functie- en competentieprofiel
 • Voorbereiden van proeven in functie van het competentieprofiel
 • Instaan voor de publicatie van de vacature
 • Bepalen van de planning voor elke fase van de selectie
 • Je voert selectiegesprekken en evalueert competenties. Afhankelijk van het type selectie zal je de voorzitter zijn van de selectiejury. Aan de hand van een heleboel vragen beoordeel je samen met de andere juryleden de competenties. Op deze manier ga je op zoek naar de perfecte match. Ook hierna laat je het dossier nog niet los. Je voorziet in de administratieve afhandeling van de selectiedossiers, zodat de personeelsdienst het dossier snel en vlot kan behandelen.

Bij de Dienst HR magistratuur, de Dienst HR Gerechtspersoneel en de Centrale Cel te Brussel zijn je taken meer gefocust op het beheren van dossiers van gerechtspersoneel en magistraten.

Taken:
 • Administratief afhandelen van dossiers. Afhankelijk van de dienst waar je terechtkomt, werk je mee aan de behandeling van personeelsdossiers of selectiedossiers. Je beheert en behandelt autonoom de dossiers op basis van de geldende reglementering.
 • Je gaat aan de slag als verantwoordelijke voor één of meerdere ondersteunende processen binnen de thematiek van personeel en organisatie. Hierbij voer je de administratieve taken volgens de geldende voorschriften uit. Voorbeelden zijn meewerken aan het opstellen van handleidingen, checklists, opvolgtabellen,... Op die manier draag je je steentje bij aan het optimaliseren van de werking van je dienst.
Daarnaast zijn er een aantal taken die voor alle vier vacante plaatsen relevant zijn:
 1. Je staat in voor een heldere en transparante communicatie. Dit zowel met je klanten, kandidaten en laureaten, als met je collega’s en andere diensten waarmee je samenwerkt.
 2. Stilstaan is achteruitgaan. Daarom hou je je eigen kennis en expertise op peil door onder andere trainingen en opleidingen te volgen. Daarnaast zit je regelmatig samen met je team en deel je best practices.
 3. Je ondersteunt en begeleidt minder ervaren collega’s en draagt zo bij tot hun optimaal functioneren. Je behandelt problemen en eenvoudige en/of routinematige klachten op een snelle en efficiënte manier om aan de collega in kwestie een adequate oplossing te bieden.
 4. Je werkt mee aan (verschillende) projecten rond personeel en organisatie.

Meer info over de jobinhoud?

Bij de HRM-cel te Brussel - Dienst HR Gerechtspersoneel
Katleen Leemans - Attaché HRM
Tel.: 02 552 26 79
E-mail: katleen.leemans@just.fgov.be

Bij de dienst HR Gerechtspersoneel
Heidi Devriese - Adviseur Directie P&O, Dienst HR Gerechtspersoneel
Tel.: 02 552 25 42
E-mail: heidi.devriese@just.fgov.be

Bij de dienst HR Magistratuur
Thomas Bonte - Adviseur directie P&O, Dienst HR Magistratuur
Tel.: 02 552 27 11
E-mail: thomas.bonte@just.fgov.be

Bij de Centrale cel te Brussel - Dienst HR Gerechtspersoneel
Stephanie Langeraet, Coördinator ad intrim, Dienst HR Gerechtspersoneel
Tel.: 0473 81 54 11
E-mail: stephanie.langeraet@just.fgov.be
 
Er zijn momenteel 4 vacante plaatsen bij verschillende diensten:
 • 1 vacante plaats bij de HRM-cel Brussel (selectiedeskundige)
 • 1 vacante plaats bij de Centrale cel te Brussel (dossierbeheerder)
 • 1 vacante plaats bij de Dienst HR Gerechtspersoneel (dossierbeheerder)
 • 1 vacante plaats bij de Dienst HR Magistratuur (dossierbeheerder)

De Dienst HR Gerechtspersoneel bestaat uit drie secties:
 1. De sectie selectie en personeelsbewegingen bestaat uit de gedecentraliseerde HRM-cellen die instaan voor de organisatie van de selecties en die samenwerkt met Selor voor de organisatie van vergelijkende selecties en taalexamens (tot deze sectie behoort de gedecentraliseerde HRM-cel Brussel en de centrale cel te Brussel).
 2. De sectie administratief en financieel beheer die instaat voor het beheer van de personeelsdossiers van het gerechtspersoneel.
 3. De sectie competentiemanagement die instaat voor de standaardopleidingen voor het gerechtspersoneel en de evaluatiecycli coördineert.
   
De Dienst HR Magistratuur, notarissen en gerechtsdeurwaarders staat in voor de voorbereiding en uitvoering van de benoemingsdossiers inzake magistratuur, notarissen en gerechtsdeurwaarders, alsook de opvolging van hun loopbaan, en de berekening van de wedden van de magistraten en gerechtelijk stagiairs.

Deze twee diensten zijn ingebed in de Directie P&O (Personeel en organisatie). Deze directie is op zijn beurt onderdeel van het Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie (DGRO). Het DGRO ondersteunt de werkzaamheden van de Rechterlijke orde op alle gebieden die noodzakelijk zijn voor de werking ervan: de organieke wetgeving betreffende de rechterlijke macht, personeel, ICT, gebouwen, materieel, gerechtskosten en centraal strafregister. Het DGRO is één van de drie Directoraten-Generaal van de FOD Justitie.
 

Competenties

Gedragsgerichte competenties 
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Technische competenties
 • Goede mondelinge communicatievaardigheden.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (X2)

Niet vereist, wel een troef
 • Kennis van het frans, gezien je in een tweetalige werkomgeving tewerkgesteld wordt.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 
 

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als ‘Bachelor’ (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: 31.667,14 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.


Voordelen 
 • mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week en bijhorende telewerkvergoeding
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 verlofdagen per jaar + reglementaire feestdagen en eventuele brugdagen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
   
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Een indiensttreding is uitgesloten wanneer uit uw strafregister blijkt dat u een correctionele of criminele veroordeling al dan niet met uitstel heeft opgelopen waarvoor nog geen eerherstel werd verkregen (zie art. 287quinquies §3 Ger. Wetboek).

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


Selectietesten

Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt. De screening gebeurt op basis van je online-cv en opgeladen diploma, zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Functiespecifieke screening

Stap 1: Computergestuurde proef (Dossiertest - 1u30)

Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: informatie analyseren en problemen oplossen.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 40 best gerangschikte kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal van eind juli 2022 tot midden augustus 2022 plaatsvinden (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan je alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Stap 2: Interview (+/- 45')

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden van eind augustus 2022 tot midden september 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
 

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...). Procedure:
  Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
  Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.
Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.  

 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

 

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening ‘stap 2 - interview’. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte ‘motivatie’ voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met de hoogste score voor de competentie ‘in team werken’ voorrang. Nadien wordt de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 40 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 7/07/2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma of inschrijvingsbewijs opladen
Je kan je diploma of inschrijvingsbewijs in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Hanne Lannoo - Attaché Selectie
Tel.: 0478/70.21.38
E-mail: werving.selor@just.fgov.be


Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures