Het huidige decennium is van cruciaal belang voor de aanpak van de klimaat- en de biodiversiteitscrisis. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zoekt daarom versterking!

Wil je bijdragen aan de bescherming van het klimaat en de biodiversiteit en je engageren voor een duurzame samenleving? Ben je op zoek naar een job met een gevarieerd en boeiend takenpakket en vol verantwoordelijkheid? Wil je je wetenschappelijke, juridische, economische, financiële, technische expertise (ruimtelijke ordening of constructie/renovatie van gebouwen) of jouw expertise in communicatie verder ontwikkelen? Kom dan als expert Klimaat of expert Biodiversiteit (binnen jouw domein) werken voor onze organisatie! 

Ontdek hieronder waarvoor jij jouw expertise kan inzetten:

1. het “Do No Significant Harm”-expertisecentrum

2. de dienst Klimaatverandering

3. het programma BiodiversiScape

4. het Coördinatieorgaan voor de risicoanalyse en -evaluatie van de klimaatcrisis

 
 1. Voor het “Do No Significant Harm”-expertisecentrum zoeken we een coördinator, een economisch expert, een juridisch expert en een wetenschappelijk expert.

  Het toekomstige expertisecentrum “Do No Significant Harm” (DNSH) heeft tot doel de milieueffecten van de verschillende projecten van het federale herstelplan te beoordelen. Het federale herstelplan wil na de gezondheidscrisis doeltreffende maatregelen implementeren om een antwoord te geven op de structurele uitdagingen voor het herstel van België. Zo zal het DNSH-expertisecentrum beoordelen of een project bijdraagt tot een milieudoelstelling en geen andere milieudoelstellingen schaadt.

  Een greep uit het takenpakket:
  • Ontwikkelen van methodologische instrumenten voor projectleiders op basis van de  Europese richtsnoeren;  
  • De projectleiders  opleiden en bijstaan bij de uitvoering van hun impactanalyses; 
  • De controle uitvoeren van de evaluaties van bepaalde projecten vóór goedkeuring door de ministerraad;
  • Deelnemen aan het interfederaal DNSH-netwerk;
  • …

  Lees hier meer over de rol van het expertisecentrum en de specifieke profielen die we zoeken om hun schouders onder dit project te zetten.

   
 2. Voor de dienst Klimaatverandering zijn we op zoek naar beleidsexperten die hun wetenschappelijke, technische, economische, juridische en/of beleidsmatige ervaring en expertise op het gebied van klimaatverandering en het klimaatbeleid verder kunnen ontwikkelen.

  We zoeken enthousiaste nieuwe collega’s om ons team te versterken en (onder meer) mee:
  • de transitie naar een klimaatneutraal en klimaatweerbaar België mogelijk te maken;
  • de Europese Green Deal te vertalen naar het Belgische beleid;
  • Mee vorm te geven aan de Belgische beleidsplannen voor emissiereductie en klimaatadaptatie;
  • de vergroening van fiscaliteit en financieel beleid te ondersteunen;
  • het Belgische internationale onderhandelingsteam te versterken en onze internationale partnerships verder uit te bouwen;
  • …

  Een greep uit het takenpakket
  • het organiseren en opvolgen van innoverende en gespecialiseerde studies en deelnemen aan stuurgroepen en gebruikerspanels;
  • het voorbereiden en uitwerken van nieuwe beleidsstrategieën en -maatregelen op internationaal, Europees en nationaal niveau;
  • het formuleren en verdedigen van standpunten op internationaal, Europees en nationaal niveau;
  • het creëren en onderhouden van relaties en netwerken binnen verschillende organisaties intern en buiten de FOD
  • …

  Ontdek hier meer in detail de concrete thema’s en de daarmee samenhangende taken waarvoor de dienst versterking zoekt.

   
 3. Voor het programma BiodiversiScape zijn we op zoek naar een facilitator/communicator alsook naar een expert in ruimtelijke ordening, tuin- en landschapsverzorging, een expert in constructie/renovatie van duurzame gebouwen en een expert in duurzame aankopen & processen.

  Wil je een voortrekkersrol spelen bij het behoud van de biodiversiteit op de federale domeinen van de NMBS, Infrabel, Regie der Gebouwen en de Defensie? Kom dan meewerken aan BiodiversiScape! Jouw expertise is nodig om de terreinen, infrastructuur en het aankoopbeleid/proces van de federale overheid biodiversiteitvriendelijker te maken.

  Een greep uit het takenpakket:
  • Conceptualiseren van biodiversiteit-bevorderende maatregelen;
  • Organiseren en uitvoeren van opdrachten voor dienstverleningen en werken met verschillende belanghebbenden; 
  • Opvolgen en permanent evalueren van de effecten van technische voorschriften op de biodiversiteit; 
  • Begeleiden en opleiden van praktijkdeskundigen bij de vier federale partnerorganisaties;
  • …
   
  Ben je geïnteresseerd in BiodiversiSCape? Lees hier meer over de specifieke profielen waar we naar op zoek zijn.

   
 4. Voor het nog op te richten, onafhankelijk “Coördinatieorgaan voor de risicoanalyse en -evaluatie van de klimaatcrisis” zoeken we ook (beleids)experten binnen verschillende domeinen. De regering heeft beslist om een nieuw organisme op te richten, een multidisciplinair federaal kennis- en expertisecentrum naar het voorbeeld van het OCAD (voor de terroristische en extremistische dreiging).  In eerste instantie zal dit OCAD Klimaat - waarvan de precieze missies nog worden uitgewerkt - worden ingebed in de Dienst Klimaatverandering.

  Het OCAD Klimaat zal België in staat moeten stellen – inzake klimaatverandering (en bij uitbreiding alle planetaire grenzen) – om op elk moment te beschikken over een adequate en geactualiseerde analyse van de risico’s op basis van een evaluatie van de uitdaging en de kwetsbaarheden.

  Interesse om mee de verdere ontwikkeling van het OCAD Klimaat en zijn missies te ondersteunen? Klik hier om meer te weten te komen.

   
Vragen over de functies binnen het “DNSH”-expertisecentrum of het programma BiodiversiScape?
Pierre Biot - Co-Diensthoofd Multilaterale en Strategische Zaken
Tel.: 0474/48 49 31
E-mail: welcome@health.fgov.be

Vragen over de functies binnen de dienst Klimaatverandering of het OCAD Klimaat?
Peter Wittoeck – Diensthoofd Klimaatverandering
Tel.: 0478/24 13 35
E-mail: peter.wittoeck@health.fgov.be

Vragen over de selectieprocedure?
Lise De Croo, selectieconsultante
Tel.: 02/524.93.35
E-mail: lise.decroo@health.fgov.be

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is op zoek naar 10 experten voor de dienst Multilaterale en Strategische Zaken en de dienst Klimaatverandering binnen het Directoraat-Genereaal Leefmilieu en legt ook een wervingsreserve aan voor de toekomst.

Begin 2021 is onze organisatie verhuisd naar het gebouw Galilei (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel). In het nieuwe gebouw staat de new way of working (gezond en duurzaam samenwerken) centraal. Wil je graag eens met je eigen ogen zien hoe je eerste dagen op de FOD eruit zouden kunnen zien en wat er allemaal te beleven valt? Klik dan snel hier en kijk mee!

De dienst Multilaterale en Strategische Zaken zet zich in om de biodiversiteit te beschermen en duurzaam te gebruiken en het biodiversiteitsverlies om te keren. Zo willen we bijdragen aan de Europese ambitie om tegen 2030 ecosystemen wereldwijd effectief te herstellen, beschermen en veerkrachtig te maken. Daarnaast zijn we ook verantwoordelijk voor de coördinatie en evaluatie van het leefmilieu op federaal en nationaal niveau. Samen engageren we ons voor een betere toekomst van onze planeet en het welzijn van de mens.

Onze dienst, bestaande uit een twintigtal medewerkers:
• wil burgers, bedrijven en de overheid mobiliseren en bewust maken van de gevolgen van onze consumptie-en productiepatronen voor de biodiversiteit en de boodschap van medeverantwoordelijkheid overbrengen.
• onderhandelt op verschillende biodiversiteitsgerelateerde internationale en Europese fora. 
• werkt onder andere aan maatregelen voor de import en export van exotische soorten, het verhogen van het aantal bestuivers, en het bevorderen van de biodiversiteit op de federale domeinen.
• huisvest het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid, om de Belgische positie voor Europese en multilaterale milieudossiers te bepalen.
• coördineert het Federaal milieurapport en de impactanalyse op het leefmilieu van programma’s en investeringen van de federale overheid.

Meer info op biodiversiteit en op leefmilieuevaluatie

De dienst Klimaatverandering speelt een centrale, constructieve en proactieve rol in het internationale, Europese en nationale beleid gericht op het op een duurzame wijze realiseren van de Belgische internationale en Europese verplichtingen inzake het reduceren van de emissies van de broeikasgassen en de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering. We streven er dan ook naar om de wereldwijde temperatuurstijging beneden de 1,5°C boven het pre-industriële niveau te houden en zo de gevolgen van klimaatverandering, die potentieel verwoestend zijn voor de ontwikkeling, de economie en het welzijn van toekomstige generaties, te voorkomen.

We houden hierbij rekening met de drie pijlers van duurzame ontwikkeling en integreren de doelstellingen van het klimaatbeleid in alle relevante beleidsdomeinen, op alle niveaus en in volle samenwerking met alle betrokken actoren.
De dienst is actief op volgende domeinen:
• De voorbereiding, coördinatie, uitvoering en monitoring van het federale, nationale, Europese en internationale klimaatbeleid (strategieën, plannen, wetgeving…);
• Deelnemen aan internationale samenwerkingsprojecten en - programma's;
• De transitie naar een klimaatneutrale en klimaatweerbare samenleving en economie;
• De verduurzaming van fiscaliteit en financiën;
• Communicatie en dialoog met alle betrokken actoren, organisaties, de burger, jongeren,… over klimaatverandering.

Meer informatie kan je hier terugvinden.

 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.
Technische competenties
 
 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Je motivatie weegt harder door in de eindscore (X2). 

Niet vereist, wel een troef
 
 • Je werkt in een tweetalige omgeving, kennis van het Frans is een pluspunt.
 • Je hebt een goede kennis van het Engels.

 

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 
 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
   
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum 


Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van klimaat of biodiversiteit of in aanverwante domeinen en sectoren zijnde milieu, energie, ruimtelijke ordening, transport/mobiliteit, ontwikkelingssamenwerking en internationaal beleid, crisisbeheer, economie of financiën op internationaal, Europees of Belgisch niveau, verdeeld over ten minste 3 van onderstaande taken: 
 • uitwerken van beleidsstandpunten en -advies, beleidsmaatregelen of juridische teksten;
 • opstarten en leiden van werkgroepen;
 • uitbouwen van een netwerk binnen verschillende organisaties intern en buiten de overheid;
 • onderhandelen met en rapportering naar andere overheidsinstanties/stuurgroepen/ stakeholders/werkgroepen;
 • analyse van beleidsinitiatieven of andere relevante programma's en projecten
 • uitwerken en implementeren van een strategisch communicatieplan;
 • uitwerken van een duurzaam aankoopbeleid en aanmaken van bestekken voor overheidsinstanties;
 • uitvoeren van milieu-evaluaties;
 • monitoren en evalueren van beleid (incl. sociale, milieu-, economische of financiële impact);
 • coördinatie, planning en beheer van projecten met diverse actoren;
 • opvolgen en uitvoeren van ruimtelijke ordening, bouwkundige werkzaamheden of landschapsvormgeving.
   
Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)

Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling bepaald in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van niveau A2. Je moet voldoen aan: 
 • ofwel behoren tot de klasse A2
 • ofwel minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten de diplomavoorwaarden niet invullen maar moeten voldoen aan de werkervaring.


Laad je meest recente bewijs van benoeming op niveau A op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.
Ambtenaren die werken voor de rekruterende instelling en nog niet benoemd zijn in het niveau en klasse van de vacature, dienen enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen. Alle ambtenaren die werken voor de rekruterende instelling treden in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie. 

5. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau A2. Je moet dus: 
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Dossier.
 • vanaf je inschrijving, de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek ‘Selectieprocedure’) of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie. 
   
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.

 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Attaché niveau A2 met de bijhorende weddeschaal NA21.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 48.770,86 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen (sport- en cultuurpremie, tussenkomst opvang kinderen, brilpremie, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 12 jaar…)
 • beschikken over een laptop, tussenkomst in het internetabonnement (20 EUR) + bureauvergoeding (30 EUR)
 • mogelijkheid om in te tekenen op een GSM-abonnement tegen voordelige voorwaarden (Proximus)
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • 12 compensatiedagen per jaar (bij een voltijdse betrekking en indien je doelstellingen zijn behaald), of mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen verlof per jaar + sluiting van de burelen tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • glijdende, flexibele werkuren in een 38-urenweek
 • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie, tot een maximum van drie dagen per week (afhankelijk van de dienst waar je terecht komt)
 • aangenaam werken volgens the new way of working in een volledig nieuw gebouw met ontspanningsruimtes
 • financiële valorisatie van jouw vroegere ervaring volgens het niveau van de job
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Kandidaten die deelnemen op basis van hun diploma, worden benoemd nadat ze de stageperiode met succes hebben vervuld. 
Kandidaten die deelnemen op basis van hun benoemingsbesluit, starten een proefperiode van 3 maanden waarin zij en de rekruterende organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien zij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keren ze terug naar hun vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kan onderling beslist worden om de om de overstap definitief te maken.

Kandidaten die reeds benoemd zijn bij de rekruterende dienst, treden in dienst via de principes van interne mutatie of promotie.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen


Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 2: screening van vereiste ervaring 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Voor de federale statutaire ambtenaren van de graden A1, A2,A3 en A4, wordt de verificatie van je statuut nagegaan via het benoemingsbesluit en je werkervaring.


Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG22197
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt. 

 

Functiespecifieke screening


Stap 3: Specifieke screening - PC proef (+/- 95min)

Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten:
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 64 kandidaten met de hoogste scores toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf eind juli tot en met eind augustus 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 

Stap 4: Specifieke screening - interview (+/- 1u) op afstand (via elektronische weg)

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand georganiseerd. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor de proef.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.


Deze proef zal plaatsvinden vanaf begin/midden september tot en met begin oktober 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 18 juli 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier '. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Contactpersoon Selor
Lise De Croo - Selectieconsultante
Tel.: 02/524 93 35
E-mail: lise.decroo@health.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures