Heb je interesse in het domein van de gezondheidszorg? Werk je graag mee aan het beleid inzake antimicrobiële resistentie en zorggerelateerde infecties? Ben je enthousiast om diverse werkgroepen en projecten te coördineren rond deze topics? Klaar om een nieuwe uitdaging aan te gaan in je professionele carrière? Aarzel dan zeker niet om te solliciteren voor deze functie!

Als Coördinator Antibioticabeleid zal je deel uitmaken van het team dat ondersteuning biedt aan de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC). Je fungeert als aanspreekpunt en coördinator van verschillende projecten en staat in voor het uitwerken, opvolgen en evalueren van het beleid inzake antimicrobiële resistentie en zorggerelateerde infecties. Tevens vertegenwoordig je onze FOD in verschillende werkgroepen. Hieronder vindt je een overzicht terug van jouw belangrijkste taken:
 • Je bent de interne – en externe contactpersoon voor een nauwgezette opvolging van de opdrachten en projecten van BAPCOC en zorgt voor de communicatie met de partnerorganisaties, experten en ziekenhuizen;
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling, opvolging en evaluatie van het federaal beleid inzake antimicrobiële resistentie en zorggerelateerde infecties (met inbegrip van AMS – antimicrobial stewardship en IPC – infection prevention and control) op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten en je draagt bij aan de opvolging en de evaluatie van dit beleid;
 • Je bent de coördinator van de menselijke pijler van het nationaal actieplan “One Health” voor de strijd tegen antimicrobiële resistentie (NAP – AMR) in nauwe samenwerking met de betrokken organisaties (FAGG, Sciensano, RIZIV, AFSCA en AMCRA) en gefedereerde entiteiten, waarbij je deelneemt aan het uitrollen van de strategie en de coherentie verzekert van de acties met de andere pijlers (dierengezondheid en milieu) en met de transversale stuurgroep “One World, One Health”. Binnen deze coördinatierol zijn je meer specifieke taken:
  • Je versterkt stewardship-acties van het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen om het risico op antimicrobiële resistentie te verminderen (vb. evaluatie diagnostische instrumenten, optimalisering van het voorschrijven van antimicrobiële stoffen, bijdragen aan de ontwikkeling van een klinisch beslissingssysteem voor antimicrobiële stoffen,…);
  • Je ontwikkelt en bevordert de implementatie van preventieve of curatieve maatregelen om infecties te voorkomen of te beheersen en aldus de behandeling met antimicrobiële stoffen te beperken (vb. follow-up van belangrijke indicatoren, nationale monitoring van handhygiëne in ziekenhuizen en werking van regionale en thematische hygiëneplatforms);
  • Je organiseert een jaarlijks intervisiemoment met ziekenhuishygiënisten met het oog op de uitwisseling van goede praktijken;
  • Je draagt bij tot de ontwikkeling van een beleid voor audit en controle om de follow-up van de maatregelen ter bestrijding van antimicrobiële resistentie te stimuleren;
  • Je volgt lopende activiteiten op van de antibiotherapiebeleidsgroepen (ATBG), die zich situeren in de verschillende ziekenhuizen, en formuleert aanbevelingen rond de werking van deze ATBG;
  • Je draagt bij tot de ontwikkeling van indicatoren met betrekking tot de organisatie, de werking en de resultaten van de ABTG en de ambulante zorg en dit in samenwerking met experten op het terrein.
 • Je neemt als vertegenwoordiger van het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg (DGGS) deel aan strategische werkgroepen, bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de expertmeetings en werkgroepen en zorgt voor de goede werking ervan.
 • Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van het BAPCOC – supportteam, voor de coördinatie van de BAPCOC – evenementen (campagnes, colloquia, workshops, studiedagen,…) en voor de jaarverslagen van de BAPCOC – activiteiten en van de menselijke pijler van het NAP - AMR;


  Meer info over de jobinhoud?
  Annemie Vlayen - Celhoofd Kwaliteit en Patiëntveiligheid
  Tel.: 02 524 85 72
  E-mail: annemie.vlayen@health.fgov.be
Er is 1 plaats vacant als coördinator antibioticabeleid bij het supportteam van BAPCOC. Dit supportteam maakt deel uit van de dienst Acute en Chronische Zorg van het Directoraat - Generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2 - 1210 Brussel). In ons nieuw gebouw staat een new way of activity based working (gezond en duurzaam samenwerken) centraal. 

De Belgische Commissie voor de Coördinatie van het antibioticabeleid (BAPCOC) is een federale instantie met een sterk wetenschappelijke basis, die streeft naar het promoten van een verantwoord antibioticagebruik in België en het bestrijden van de toenemende antibioticaresistentie. De commissie bestaat uit verschillende werkgroepen (Ambulante praktijk, Ziekenhuisgeneeskunde en het Federaal platform ziekenhuishygiëne) die de nodige expertise in het land verenigt en benut om zijn doelstellingen te bereiken. 

De dienst Acute en Chronische Zorg is verantwoordelijk voor een groot aantal activiteiten die verband houden met de modernisering van de organisatie en financiering van de gezondheidszorg (bv. pilootprojecten geïntegreerde zorg ), de coördinatie van het interfederale programma e-gezondheid, dat gericht is op de informatisering van de zorgprocessen en de administratieve processen in de gezondheidszorgsector, het beheer van projecten e-gezondheid (zoals het elektronisch dossier in ziekenhuizen, BELRAI, de patiënt health viewer,…), het projectbeheer van kwaliteitszorg,…

Het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg  (DGGS) heeft als opdracht bij te dragen tot het verzekeren van een duurzaam, toegankelijk en kwaliteitsvol gezondheidszorgsysteem voor alle burgers. Diverse domeinen van de gezondheidszorg behoren tot het actieterrein van het DG: de organisatie, toegankelijkheid en financiering van de zorg, het ziekenhuisbeleid, het beleid met betrekking tot de gezondheidszorgberoepen en de uitoefening ervan, de geestelijke gezondheidszorg en zorg voor geïnterneerden, de organisatie van de dringende medische en psychosociale zorg en hulpverlening,… DGGS speelt binnen het federale gezondheidszorgbeleid een belangrijke rol op vlak van beleidsvoorbereiding en planning binnen het gezondheidszorgsysteem, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en praktijkinzichten. Het overleg met de belanghebbenden in de raden en commissies in de schoot van het DG worden inhoudelijk en praktisch ondersteund. Reglementaire teksten worden voorbereid met het oog op de uitvoering van het beleid. Operationele processen worden professioneel beheerd met het oog op het tijdig en kwaliteitsvol afleveren aan onze klanten van allerhande goedkeuringen en toelatingen, de berekening van budgetten en subsidies, e.d.m. Het DG houdt ook toezicht op de correcte aanwending van de middelen en de naleving van de reglementering. Daarnaast is het DG ook verantwoordelijk voor de coördinatie en ondersteuning van de interfederale relaties inzake gezondheidszorg. Daartoe verzekert ze het inhoudelijk en praktisch secretariaat van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de Interministeriële Conferentie Drugs, de werkgroepen binnen deze conferenties, alsook het interfederaal overleg tussen de gezondheidszorgadministraties.


De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) wil de Belgische promotor zijn van het principe “One World, One Health”, door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Graag meer weten? Ontdek onze FOD via de website of Youtube.


 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie met hen op. 
 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties
 
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je hebt een goede kennis over het Belgisch Nationaal Actieplan “One Health” voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie 2020 - 2024 (NAP).

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 


Opgelet! De competentie in het vet (adviseren) en je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Ze wegen harder door in de eindscore (X 2).


Niet vereist, wel een troef
 
 • Aangezien je terechtkomt in een meertalige omgeving, is kennis van het Frans en Engels een pluspunt;
 • Je hebt een grondige kennis van het gebruik van MS Office – programma’s (Excel, Word, PowerPoint,…);
 • Je neemt een verantwoordelijke houding aan, waarbij je gestructureerd en nauwkeurig werkt;
 • Je hebt reeds samengewerkt met een multidisciplinair team van gezondheidsmedewerkers;
 • Aangezien je binnen deze functie gegevens zal moeten analyseren en interpreteren uit bestaande databanken, is ervaring binnen dit topic een troef.
   

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Je beschikt over één van volgende diploma's:
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 


Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van de menselijke gezondheid, verdeeld over ten minste 1 van onderstaande taken
 • De coördinatie, voorbereiding, opvolging en afronding van een project in de gezondheidszorg;
 • Uitwerken en opvolgen van beleid inzake antimicrobiële resistentie;
 • Uitwerken en opvolgen van beleid inzake infectiepreventie – en controle;
 • Leiding geven aan een team, werkzaam binnen de gezondheidszorg;
 • De coördinatie en opvolging van klinische indicatoren van de gezondheidszorg;
 • De coördinatie van klinische expertisegroepen of werkgroepen waar thema’s over gezondheidszorg aan bod komen.
   
Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als statutair personeelslid, in niveau A2 met de bijhorende weddeschaal (NA21).

Loon
Minimum aanvangswedde: 49 746,54 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen (sport- en cultuurpremie, tussenkomst opvang kinderen, brilpremie, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 12 jaar…)
 • beschikken over een laptop en tussenkomst in telewerkkosten (50 EUR)
 • mogelijkheid om in te tekenen op een GSM-abonnement tegen voordelige voorwaarden (Proximus)
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • 12 compensatiedagen per jaar (bij een voltijdse betrekking en indien je doelstellingen zijn behaald), of mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen verlof per jaar + sluiting van de burelen tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • glijdende, flexibele werkuren in een 38-urenweek
 • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie, tot een maximum van drie dagen per week (afhankelijk van de dienst waar je terecht komt)
 • aangenaam werken volgens the new way of working in een volledig nieuw gebouw met ontspanningsruimtes
 • financiële valorisatie van jouw vroegere ervaring volgens het niveau van de job
   
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de site van BOSA, het portaal van het federale personeel.

 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma . De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. . 

Stap 2: screening van vereiste ervaring 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum.


Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.
 

Functiespecifieke screening


Stap 1: Specifieke screening - PC proef (Situationele beoordelingstest) (+/- 55 min.) 

Deze proef wordt georganiseerd als er na de vorige stap meer dan 15 kandidaten overblijven. Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten:
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie met hen op. 
   
Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 40 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.


Deze proef zal plaatsvinden rond de tweede helft van oktober/begin november 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.Stap 2: Specifieke screening - interview (+/- 1u10 min.) + case (+/- 1u15min)


Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een case met een schriftelijke proef en technische vragen waarbij je voldoende tijd krijgt om deze op de computer te beantwoorden.

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond de tweede helft van november/begin december 2022 of de tweede helft van oktober/eerste helft november 2022 indien de PC proef niet doorgaat (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.
 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (Stap 2 - interview + case). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden). Deze proef bestaat vaak uit een interview. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 23/09/2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Justine Wuyts - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02 524 93 56
E-mail: justine.wuyts@health.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures