Jouw hoofdtaak bestaat erin om – als lid van het multidisciplinair team – het verlies van de zelfredzaamheid en/of van het verdienvermogen van een persoon met een handicap te evalueren binnen jouw vakgebied. 

De eindevaluatie is bepalend voor het toekennen van financiële ondersteuning in de vorm van tegemoetkomingen, parkeerkaarten en/of van attesten voor sociale, fiscale en tarifaire voordelen aan personen met een handicap. 

 • Je voert als sociaal werker specifieke gesprekken om na te gaan wat de sociale achtergrond van de aanvrager is (vb. je bevraagt de gezinssituatie,…) en je staat in voor een gedegen opleidings- en beroepsanamnese.
 • Je neemt contact op met relevante partners zoals de mutualiteiten, OCMW’s, en diensten als de VDAB, GTB en CLB's.
 • Je bent op de hoogte van de sociale kaart en je bent in staat advies te geven buiten het domein van de DG HAN (Directie-generaal Personen met een Handicap).
 • Je staat ten dienste van onze klanten door hen algemene informatie te verstrekken over de producten van DG HAN, hen te helpen met hun aanvraag en hen in begrijpbare taal de resultaten van de evaluaties uit te leggen.
 • Je onderzoekt de aanvragen door het dossier na te kijken, ontbrekende info op te vragen en zo nodig de aanvrager uit te nodigen voor een gesprek.
 • Je evalueert het verlies van de zelfredzaamheid en/of van het verdienvermogen binnen jouw competenties en maakt hiervan een uitgebreid rapport.
 • Je bespreekt de evaluaties met je teamgenoten onder leiding van een coördinerende arts en komt samen tot een gemotiveerd resultaat.
 • Je legt uit wat aanvragers kunnen doen wanneer ze niet akkoord gaan met de resultaten van hun evaluaties.

 

Via deze link kan je een meer uitgebreide functiebeschrijving raadplegen. 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Ann Hombroux - Arts-Coördinator
Contactpersoon FOD Sociale Zekerheid
Tel.: 011/35.08.44
E-mail: ann.hombroux@minsoc.fed.be

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.

Er zijn 2 plaatsen. Er is 1 plaats in het regionaal team van Vlaams-Brabant (Kruidtuinlaan 50 bus 151, 1000 Brussel) en 1 plaats in het regionaal team van Brugge (Koning Albert I-laan 1/5/bus 2, 8200 Sint-Michiels) bij de Directie-generaal Personen met een handicap (DG HAN) van de FOD Sociale Zekerheid.

De Directie-generaal Personen met een Handicap (DGHAN) evalueert de handicap van burgers op een bredere manier dan vroeger. Waar voorheen de evaluatie van de handicap enkel door een arts gebeurde, werken we vandaag vanuit een multidisciplinaire bril. Artsen, sociaal werkers, verpleegkundigen, ergotherapeuten, psychologen… ze werken samen om de impact van de handicap op de burger te evalueren. Werken voor de DGHAN betekent je samen met een 300-tal andere collega’s elke dag opnieuw inzetten voor mensen die het door hun handicap minder makkelijk hebben in onze samenleving. 

Als federale organisatie zijn we slechts één van de spelers die personen met een handicap ondersteuning bieden. Naast een financiële ondersteuning in de vorm van tegemoetkomingen, zijn we ook verantwoordelijk voor het afleveren van parkeerkaarten of attesten voor sociale, fiscale en tarifaire voordelen aan personen met een handicap. De erkenning van de handicap en het toekennen van tegemoetkomingen gebeurt op basis van een evaluatie van de handicap door een multidisciplinair team met medische, paramedische en  andere disciplines (artsen, ergotherapeuten, verpleegkundigen, sociaal werkers,…).   

De FOD Sociale Zekerheid is, samen met de instellingen, verantwoordelijk voor de uitwerking van het socialezekerheidsbeleid, de interpretatie van de regelgeving en de toekenning van personen met een handicap. Door haar missies en acties ten behoeve van de overheidsactoren en de sociale partners draagt zij bij tot de duurzaamheid en doeltreffendheid van de socialezekerheidsstelsels. 

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt ervaring met een kwetsbare doelgroep (zoals personen met een handicap, mensen in moeilijke psychosociale omstandigheden,...).

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van maatschappelijk assistent uitgereikt door een Belgische hogeschool.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma hebt behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 • Je kan ook deelnemen als je jouw diploma hebt behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van Sociaal assistent een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden - evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: Regulated professions by country, with competent authorities (europa.eu).

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten aan de diplomavoorwaarden voldoen.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.


Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau B. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten aan de diplomavoorwaarden voldoen.


Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als technisch deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.


Loon

Minimum aanvangswedde: € 32.947,60 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie (enkel voor de plaats in Vlaams-Brabant)
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, wordt je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.


Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Redelijke aanpassingen:

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.


Stap 1: screening van diploma (en benoemingsbesluit)

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.


Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 50 minuten)

Deze proef wordt, afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap, ofwel vooraf aan het interview georganiseerd ofwel gelijktijdig met het interview (Stap 3: Specifieke screening - Interview). 

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Indien deze proef georganiseerd wordt, dan zal deze plaatsvinden vanaf midden januari 2023 (onder voorbehoud).

 

 Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.


Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 50 minuten)

Scenario 1: Interview (+/- 50 minuten) MET PC-PROEF (+/- 50 minuten) in Brussel

Indien Stap 2 (Specifieke screening - PC) NIET georganiseerd wordt, bestaat stap 3 uit een interview en een PC-proef.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 55 punten op 110 behaalt op het totaal van het interview en de PC-proef EN als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het gedeelte interview (zonder PC-proef). De PC-proef telt voor 10 punten mee in het totaal.

Indien Stap 2 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden vanaf midden januari 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Scenario 2: Interview (+/- 50 minuten) 

Indien Stap 2 (Specifieke screening - PC) WEL georganiseerd wordt, bestaat stap 3 uit een interview.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het interview.

Indien Stap 2 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden vanaf begin februari 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de functiespecifieke screening: Stap 3 - Specifieke screening - Interview (scenario 1 of 2). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'motivatie' van de functiespecifieke screening - Stap 3 - Specifieke screening - Interview (scenario 1 of 2) voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.


Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.


Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.


Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Je kan solliciteren tot en met 09/01/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.


Contact

Meer info over de jobinhoud?

Ann Hombroux - Arts-Coördinator
Contactpersoon FOD Sociale Zekerheid
Tel.: 011/35.08.44
E-mail: ann.hombroux@minsoc.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
An De Bodt - Consultant Rekrutering en Selectie
Contactpersoon Werkenvoor.be 
Tel.: 0478/22.40.58
E-mail: selection@minsoc.fed.be 

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures