Doel van de job

Het uitstippelen van een beleid inzake Budget en Beheerscontrole voor de Federale Overheidsdienst (FOD) teneinde de strategische en operationele doelstellingen te realiseren, waarbij een goede afstemming van de beleids-, bestuurs- en begrotingscyclus wordt bewaakt. Dit gebeurt binnen het globale beleid van de Federale Overheid zoals gedefinieerd door en in samenspraak met de FOD Beleid en Ondersteuning, in opdracht van het Directiecomité en in nauwe samenwerking met het lijnmanagement.
Het bewerkstelligen en bewaken van de conformiteit van het Departement Justitie aan de verplichtingen overeenkomstig de vigerende regelgeving, in het bijzonder deze inzake de begroting en de comptabiliteit van de federale staat.
Het permanent optimaliseren van het intern controlesysteem ten aanzien van het budgettair en boekhoudkundig beheer en van de hiermee gepaard gaande aspecten van beheerscontrole.

Opvolgen en coördineren van de dagelijkse werking van de Stafdienst B&B met het oog op de correcte uitvoering van zijn kernopdrachten.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie: 
 • Rapporteert aan de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Justitie over de uitvoering van de bestuursovereenkomst, de bestuursplannen, de beslissingen van het Directiecomité en van het gemeenschappelijk beheerscomité alsook over alle andere relevante informatie met een impact op de tenuitvoerlegging van de strategie van de FOD Justitie. Bovendien pleegt hij het nodige overleg, onder meer over belangrijke individuele dossiers en (financiële) knelpunten.
 • Is lid van het Directiecomité en het Gemeenschappelijk Beheerscomité en draagt aldus bij tot de ontwikkeling en de implementatie van strategische en operationele doelstellingen.
 • Verzekert de nauwe samenwerking en de coördinatie tussen de Stafdienst B&B en alle lijn -en stafdiensten binnen het Departement (Stafdienst P&O, Stafdienst ICT, de Facilitaire Diensten en de Aankoopdiensten) om tot een optimaal beleid te komen inzake begroting, boekhouding en beheerscontrole.
 • Verzekert de nauwe samenwerking en de coördinatie tussen de Stafdienst B&B en het Hof van Cassatie, het College van de Hoven en de Rechtbanken, het College van het Openbaar Ministerie en hun respectievelijke steundiensten.
 • Geeft leiding aan de personeelsleden van de Stafdienst.
Interne relaties binnen de federale overheid: 
 • Onderhandelt met de Inspectie van Financiën (IF) en de FOD Beleid en Ondersteuning in het kader van de begrotingscyclus.
 • Doet beroep op de bijstand van en werkt samen met de FOD Beleid en Ondersteuning in tal van domeinen, waaronder de federale overheidsboekhouding en de federale uitgavenbegroting.
 • Waarborgt begeleiding en advies aan de diensten met afgescheiden boekhouding die met de Federale Overheidsdienst Justitie verbonden zijn en bepaalt met de leidinggevende de aard en de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Onderhoudt nauwe contacten met de IF.
 • Onderhoudt betrekkingen met het Rekenhof evenals eventuele revisoren of entiteiten belast met externe audit.
 • Onderhoudt nauwe betrekkingen met de Federale Interne Audit.
 • Onderhoudt relaties met commissies en andere entiteiten (bv. de Veiligheid van de Staat, het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding).
 

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 
 • Draagt bij aan de voorbereiding en de realisatie van de bestuursovereenkomst en de bestuursplannen in uitvoering van het beleid en van de strategische prioriteiten van de minister van Justitie.
 • Draagt bij aan de opportuniteitsanalyse van de projecten binnen het Departement op het niveau van hun financiële analyse.
 • Staat in voor het beheer en de uitvoering van de eigen projecten, overeenkomstig de algemeen voor de FOD geldende methode van project management.
 • Draagt substantieel bij aan de voorbereiding en de uitvoering van het algemene beleid inzake begroting, boekhouding en beheerscontrole.
 • Is verantwoordelijk voor de gepaste organisatie van de bestuurlijke, financiële en boekhoudkundige processen en procedures binnen de Federale Overheidsdienst Justitie, met inbegrip de rapportage dienaangaande en de aanduiding van de eventuele disfuncties of ongewenste budgettaire evoluties.
Boekhouding
 • Is verantwoordelijk voor de (verdere invoering van een) drievoudige boekhouding voor de uitgaven en de ontvangsten, de bezittingen en de schulden, met name de begrotingsboekhouding, de algemene boekhouding en de analytische boekhouding.
Begrotingsbeheer 
 • Verzekert een werkende rol in de interne begrotingscyclus, op het operationele niveau maar tevens op het niveau van de methode, waarbij gewaarborgd wordt dat de termijnen en formats door de organisatie worden geëerbiedigd.
 • Verzekert dat de organisatie de nodige gegevens verzamelt/erover beschikt voor het opstellen van een samenhangende begroting Verzekert een interne consultancydienst voor de verschillende managementniveaus met het oog op de ontwikkeling van de kwaliteit van de begrotingsvooruitzichten en van de monitoring van de uitvoering van de begroting.
 • Verzekert de automatisering van de begrotingsprocedures en van de reporting die hiermee verband houdt.
Beheerscontrole
 • Past systematisch een doeltreffend, doorzichtig en geautomatiseerd systeem toe van beheerscontrole en reporting.
 • Verzekert dat de beheerscontrole gericht is op de optimalisering van de uitgaven in functie van de doelstellingen van de Federale Overheidsdienst en van een voldoende kosten/baten/return op investering analyse.
 • Verschaft de tools en de gegevens aan de stafdienst Personeel en Organisatie de voor de analyse van de personeelsenveloppe.
 • Draagt bij binnen het financieel/budgettaire domein tot de verwezenlijking van een systeem van interne controle en in de inwerkingstelling van een beheerscultuur die gebaseerd is op het evalueren van risico’s.
 • Staat in voor de aansturing, de motivering en de evaluatie van de medewerkers en verzekert hun mogelijkheden van ontwikkeling met het oog op de verwezenlijking van de strategische en operationele doelstellingen.
Tijdelijke resultaatgebieden: 
 • Stuurt, in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren, de verdere implementatie aan van FedCom, het boekhoud/financieel Enterprise resource planningssysteem van de federale administratie, in het DG EPI, de Rechterlijke Orde en het Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie.
 • Staat in voor de verhoging van de kwaliteit van de boekhouding met het oog op de certificering van de jaarrekening door het Rekenhof.
 • Stuurt, in samenwerking met alle betrokken actoren, de verdere ontwikkeling aan van Business Intelligence en rapportering in het kader van de financiële en boekhoudkundige processen.
 • Staat in voor de verdere reorganisatie van de Stafdienst B&B in functie van de evolutie van de andere tijdelijke resultaatsgebieden.
 • Levert een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van een financieel beheersmodel in het kader van de verdere verzelfstandiging van de Rechterlijke Orde.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij:
  De heer Jean-Paul Janssens
  Voorzitter van het Directiecomité – FOD Justitie
  Tel.: 02/542.66.01
  E-mail: jean-paul.janssens@just.fgov.be
 • Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be
De FOD Justitie, die zich op het kruispunt van de drie grondwettelijke machten bevindt, heeft als belangrijkste opdrachten:
 • de voorbereiding en tenuitvoerlegging van de nationale en supranationale wetgeving alsook de ondersteuning van de minister van Justitie binnen zijn competentiedomeinen;
 • de effectieve uitvoering van de rechterlijke en administratieve beslissingen, waarbij de rechtszekerheid en gelijkheid van behandeling van alle betrokken partijen worden gewaarborgd;
 • de omkadering en operationele ondersteuning van de rechterlijke macht.
De interne organisatie van de FOD Justitie is momenteel in volle transformatie omwille van verschillende redenen.

Vanaf 2018 wordt binnen de FOD Justitie, de Enterprise Resource Planning toepassing van de Federale overheid, FEDCOM genaamd, verder uitgerold. Het is een grootschalig veranderproject met een aanzienlijke impact op de budgettaire en boekhoudkundige processen. Dit project impliceert een verregaande reorganisatie, zowel binnen de FOD Justitie als binnen de Rechterlijke Organisatie.

De wet van 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie voorziet in een duaal beheersmodel voor de Rechterlijke Organisatie. Deze wet stelt nieuwe beheersorganen in waaronder de Colleges, respectievelijk van de hoven en de rechtbanken en het openbaar ministerie (inclusief hun steundiensten), het directiecomité van het Hof van Cassatie en tientallen directiecomités van de lokale jurisdicties. Aan deze beheersorganen worden tal van beheersbevoegdheden toegekend die momenteel nog grotendeels worden uitgevoerd door de FOD Justitie en door het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie (DGRO) in het bijzonder. De effectieve overdracht van bevoegdheden zal van start gaan op het ogenblik dat de uitvoeringsbesluiten van kracht zullen zijn.

In 2016 bevestigde de Ministerraad een gefaseerde verplichte centralisatie van de loon- en personeelsadministratie van alle federale diensten binnen het secretariaat PersoPoint. Voor wat betreft de Centrale Administratie is deze transfer reeds gefinaliseerd. Voor wat betreft de Penitentiaire Instellingen en de Rechterlijke Organisatie wordt deze op middellange termijn voorzien.

Omvang: 

FOD Justitie
 • Effectieven van de FOD Justitie: ongeveer 23.000 medewerkers
 • 35 penitentiaire inrichtingen
 • Voor 2020 bedraagt de begroting voor Justitie over de ganse lijn € 1.991.153.000 waarvan:
  • personeelsuitgaven 2020: € 1.375.879.000
  • werkingsuitgaven 2020: € 383.816.000
  • subsidiebegroting 2020:€ 206.022.000
  • investeringsuitgaven (inclusief ICT): € 25.436.000
Stafdienst B&B 
 • Aantal medewerkers (effectieven) binnen de Stafdienst B&B: 35,2 voltijds equivalenten (VTE’s), waarvan 10 personeelsleden tot niveau A behoren en 12,7 tot niveau B
 • Aantal medewerkers die rechtstreeks aan de functiehouder rapporteren: 3 niveau A

COMPETENTIES


FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

Beschikken over een zeer goed kennis van de volgende materies:
 • begrotingsbeheer in voege in het Belgisch openbaar ambt (begrotingsboekhouding van de ontvangsten, de politieke en sociale context van het begrotingsbeleid binnen de federale overheid, processen van politieke beslissingsname)
 • economische en analytische boekhouding (en van de reglementering die hiermee is
  verbonden)
 • beheerscontrole en financiële reporting
 • informatiemanagementsystemen (ERP)
En in de volgende domeinen:
 • het plannen, de coördinatie en het budgettair beheer van projecten
 • de metingmethodes en –werktuigen inzake rentabiliteit en prestaties

GENERIEKE COMPETENTIES GEËVALUEERD GEDURENDE HET GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT

Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:
 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Teams aansturen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEËVALUEERD GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken 
 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.
Manier van omgaan binnen de HR-omgeving 
 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.
Interactie met de omgeving 
 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.
Doelstellingen 
 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.
Varia 
 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

   

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor. 

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je 
 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (Op te laden in je Mijn Selor-account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
 • EN over minimum 5 jaar professionele ervaring te beschikken (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account).
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring in het gebied van financieel beheer en/of begrotingsbeheer in een leidinggevende functie (bijvoorbeeld: financiële directeur…). 
    

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?

Als een diploma vereist is: 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 140.677,76 EUR (salarisband 4).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse. 

TAALVEREISTEN

Om deze managementfunctie/staffunctie uit te kunnen oefenen, dient u, dient u, ten laatste 6 maanden na uw aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van uw mandaat , het bewijs leveren van het slagen van een test Art. 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.   

U heeft er bijgevolg baat bij om u zo snel mogelijk voor de taaltesten in te schrijven, bijvoorbeeld parallel met de selectie, teneinde uw dossier te vervolledigen en om tijdig te voldoen aan de taalvereisten gerelateerd aan deze functie. 
U kan meer informatie terugvinden via de volgende onderstaande linken. 

OPGELET: 
 • Het is ten zeerste aangeraden u vanaf nu in te schrijven voor deze testen, want als u niet slaagt voor deze test, kan u deze niet afleggen gedurende de drie volgende kalendermaanden na het ontvangst van het resultaat (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat u toe uw taalcompetenties verder te ontwikkelen.
Vrijstellingen: 
Als u titularis bent van een taalcertificaat Art. 7 niveau A (grondige kennis), Artikel 7 niveau B (grondige kennis) of Art. 12 (voldoende kennis van de tweede taal), bent u vrijgesteld van deze proeven. 
Als u twee diploma’s van het niveau A (Licentie, master, doctoraat) heeft, de ene verkregen in het Frans en de andere verkregen in het Nederlands, neem dan contact op met taal.NL@selor.be om hen te vragen of u op basis van uw diploma’s een vrijstelling kan verkrijgen. 
Inschrijving: 
Ga naar Taaltesten in Mijn Selor en kies : 
 1. bestuurszaken
 2. de taal van je diploma
 3. de taal waarin je getest wil worden. Opgelet: deze test is enkel voor bepaalde federale overheidspersoneelsleden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken: hij bestaat dus enkel voor het Nederlands en het Frans
 4. “Artikel 10 bis"
   

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor’ account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERD ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus: 
 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.
Het geïnformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.


Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef. 
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerd assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor het geïnformatiseerde assessment.
 

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.


Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.
 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure
Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
 

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma’s en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld: 
 • hetzij in groep A ´zeer geschikt´
 • hetzij in groep B ´geschikt´
 • hetzij in groep C ´minder geschikt´
 • hetzij in groep D ´niet geschikt´.
Deze indeling wordt gemotiveerd. In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.
De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep A “zeer geschikt”. Bij uitputting van de groep A wordt een aanvullend onderhoud georganiseerd met de kandidaten in de groep B “geschikt”.

De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties. Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.
Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? 
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid? 
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Solliciteren kan tot en met 20/10/2022, uiterste inschrijvingsdatum. 
 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature). Andere informatie vind je op de site van Selor.
 2. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig! Het is namelijk zo dat na 15 minuten de sessie automatisch afsluit, omdat er geen veranderingen meer worden geregistreerd. Een algemene foutmelding zal verschijnen en de ingevulde gegevens zullen verloren gaan. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval je je account open laat staan en er iemand anders op je computer werkt.
 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.
Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account. Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.
Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.
Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures