Doel van de job

De ontwikkeling van het kennisbeheer verzekeren op het vlak van de sociale zekerheid der werknemers; een correcte, snelle en efficiënte juridische dienstverlening aanbieden aan het directiecomité en aan de beleidscellen; ondersteuning bieden aan verschillende commissies; de geschillen inzake sociale zekerheid beheren tussen de RSZ en de werkgevers en werknemers; deelnemen aan de verdediging van de rechten inzake sociale zekerheid van de Belgische staat; de gedwongen invordering van de schuldvorderingen van de RSZ waarborgen en zorgen voor een doeltreffende communicatie, dit door onder andere de volgende taken uit te voeren: 
 • Op het vlak van de sociale zekerheid der werknemers juridische ondersteuning aan de beleidscellen bieden (onderzoek van de ontwerpen van nieuwe maatregelen die door de regeringsinstanties werden beslist) en meewerken aan de verdediging van de belangen van de Belgische staat voor het Grondwettelijk Hof en de behandeling van parlementaire vragen verzekeren.
 • Juridische ondersteuning bieden aan de verschillende algemene directies van de RSZ in het kader van hun opdrachten.
 • Bekend zijn met de regelgeving inzake gegevensbescherming (GDPR) en de juridische ondersteuning bieden aan andere diensten op dit gebied.
 • De betwiste zaken beheren en waken over de verdediging van de belangen van de RSZ voor de Raad van State en de hoven en rechtbanken.
 • De gedwongen invordering van alle schuldvorderingen van de RSZ beheren (uitvoering van de gerechtelijke beslissingen en de dwangbevelen die werden uitgevaardigd).
 • In samenwerking met de directie internationale betrekkingen, erover waken dat de Europese en internationale normen op vlak van sociale zekerheid correct worden toegepast.
 • De vrijstellingen van de burgerlijke sancties en de transactieverzoeken op strafrechtelijk en burgerrechtelijk vlak beheren.
 • De stroom van juridische vragen van de burgers en de werkgevers inzake de sociale wetgeving beheren en erop toezien dat de administratieve onderrichtingen aan de werkgevers continu worden bijgewerkt.
 • De middelen, noodzakelijk voor het behalen van de strategische en operationele doelstellingen, zoals bepaald in de "bestuursovereenkomst" met de Staat, op een efficiënte manier gebruiken, en daarbij de richtlijnen van het beheerscomité en van het algemeen beheer en de identiteitsverklaring van de Rijksdienst naleven.
 • De commissies en raden ondersteunen, zoals de Commissie van de Kunstenaars, de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie, de Adviesraad van het sociaal strafrecht en de Nationale Arbeidsraad.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie: 
 • De directeur-generaal brengt verslag uit aan de administrateur-generaal en/of zijn adjunct.
 • Binnen het managementteam werkt de directeur-generaal samen met de administrateur-generaal en zijn adjunct, en met de verantwoordelijken van de andere algemene directies binnen de RSZ.
 • De directeur-generaal neemt deel aan de vergaderingen van de beheer-, overleg-, adviserende en voorstellende organen van de instelling die statutair voorzien zijn of die op eigen initiatief worden georganiseerd (directiecomité, directieraad, basisoverlegcomité).
Interne relaties binnen de federale overheid: 
 • Voornamelijk samenwerken met de beleidscellen en de voogdijministers.
 • Samenwerken met de FOD's en de OISZ (met name de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de RSVZ, de FPD).
 • Synergiën zoeken met de juridische diensten en de andere instellingen inzake gelijkaardige activiteitsdomeinen (bijvoorbeeld: de FOD Financiën).
 • Formele en informele contacten opzetten met de arbeidsauditoraten en het openbaar ministerie in het algemeen.
 • Nauw samenwerken met de vertegenwoordigers van de sociale secretariaten van de werkgevers en de verantwoordelijken van Smals.
 • Samenwerken met de verantwoordelijken van de Raden en Commissies waarin je algemene directie vertegenwoordigd is en waarin je ondersteuning biedt.
Externe relaties bij de federale overheid: 
 • Binnen de grenzen van de delegaties vertegenwoordig je de RSZ bij externe nationale, Europese of internationale instanties.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:
Beheer van de RSZ en deelname aan het managementteam 
 • Binnen het managementteam samenwerken met de administrateur-generaal, zijn adjunct, en zijn collega's
  • aan het beheer van de bestuursovereenkomst van de RSZ, met inbegrip van de vaststelling van de efficiëntienormen van de RSZ, de bepalingen en voorwaarden ervan, en de implementering;
  • aan de definiëring, de communicatie en de implementering van:
   • de waarden van de RSZ
   • een strategische visie over:
    • de opdrachten m.b.t. de inning, de informatieverstrekking en de ondersteuning aan het netwerk voor de uitwisseling van elektronische gegevens dat wordt beheerd door de Kruispuntbank, en de verdere ontwikkeling van deze opdrachten
    • de opdracht van de financiering en van het globaal financieel beheer van de sociale zekerheid van werknemers
    • de opdracht van de verdeling van de middelen en het voeren van een begroting
   • de organisatorische structuur van de RSZ
   • de menselijke, technische en financiële middelen van de instelling.
 • Deelnemen aan de vergaderingen van de beheer-, overleg- adviserende en voorstellende organen van de instelling die in de statuten zijn vastgelegd of die op eigen initiatief worden georganiseerd (directiecomité, directieraad, basisoverlegcomité).
Beheer van zijn algemene directie 

De taken van de verschillende diensten/directies (directie beleidsondersteuning, directie geschillen, directie reglementering en Front Office) efficiënt organiseren en plannen zodat de doelstellingen worden behaald en de doeltreffendheid wordt geoptimaliseerd.
 • De werking van het leidinggevend team, dat gevormd wordt door de verantwoordelijken van de verschillende directies/diensten van de algemene directie, optimaliseren door het participatieve beheer toe te passen.
 • De bescherming tegen inbreuken op de persoonlijke levenssfeer garanderen in het kader van de sociale gegevens m.b.t. personen en er dus over waken dat de gegevens enkel worden meegedeeld mits strikte naleving van de wettelijke bepalingen en de adviezen van de bevoegde instanties.
 • Een gelijke toepassing van de reglementaire en administratieve bepalingen voor de twee taalrollen van de directie geschillen, en dus in het volledige land, garanderen.
 • Onder alle omstandigheden de onafhankelijkheid en de objectiviteit van het dossierbeheer door zijn algemene directie waarborgen.
 • Een optimale samenwerking/solidariteit garanderen tussen de verschillende diensten en met de andere algemene directies (met name de algemene directie van de inning, de algemene directie van de identificatie en controle der aangiften en de algemene directie van de inspectiediensten).
 • Behoorlijk gemotiveerde beslissingen nemen inzake de onderwerping aan het socialezekerheidsstelsel en, meer in het algemeen, wat betreft de toepassing van de socialezekerheidswetgeving (hetzij in het kader van dossiers, hetzij in het kader van interne of externe vragen).
Tijdelijke resultaatgebieden:
Zorgen voor de implementatie van een digitaal platform dat het mogelijk maakt: 
 • om enerzijds de invorderingsprocedures van de uitvoerbare titels (dwangbevelen en gerechtelijke beslissingen) van de RSZ te beheren
 • en om anderzijds deze gegevens uit te wisselen met de gerechtsdeurwaarders van het land en om de invordering van de uitvoerbare titels op te volgen.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij:
  Mevrouw Anne Kirsch
  Adjunct Administrateur-generaal
  E-mail: anne.kirsch@rsz.fgov.be
 • Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be
Openbare instelling van sociale zekerheid belast met:
 • de inning en de verdeling van de verschuldigde bijdragen voor alle takken van het socialezekerheidsstelsel voor loontrekkende werknemers, een opdracht die voor de meerderheid van deze takken een volledige financiële dekking en de gepaste belegging van de niet-aangewende middelen inhoudt,
 • voor alle voornoemde takken, de inzameling en verspreiding van de administratieve gegevens die door de werkgevers moeten worden verstrekt en die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de rechten op sociale uitkeringen,
 • de terbeschikkingstelling van de statistische of actuariële gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitwerking en evaluatie van sociale beleidsmaatregelen, wetenschappelijk onderzoek en algemene informatieverstrekking
 • de ondersteuning van de werkgevers
 • de strijd tegen fraude en misbruik
 • de overzeese sociale zekerheid
 • de sociale zekerheid voor zeelieden.
Meer informatie op de website: www.onssrszlss.fgov.be

Omvang: 
 • Totaal huidig personeelsbestand van de algemene directie: 237 medewerkers
 • Totaal aantal medewerkers die rechtstreeks onder de titularis vallen: 9: 3 adviseurs-generaal + 4 adviseurs + 2 secretaresses
Budget 
 • Financiële stromen door de instelling beheerd: 90,9 miljard EUR
  • 61,3 miljard EUR aan geïnde bijdragen
  • 14,4 miljard EUR aan alternatieve financiering
  • 15,2 miljard EUR aan Rijkstoelage
 • Operationele middelen van de instelling: 235 miljoen EUR
 • Financiële stromen die onder de verantwoordelijkheid van de titularis vallen: 850 miljoen EUR aan invorderingsbedragen
 • 100.000 lopende invorderingsprocedures (gerechtelijke procedures en dwangbevelen)

COMPETENTIES


FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Inzicht in het politieke besluitvormingsproces
 • Kennis van de paritaire werking van de socialezekerheidsinstellingen
 • Grondige kennis van de relevante verordeningen, wetten, koninklijke besluiten en ministeriële besluiten of decreten op het vlak van de sociale zekerheid en van de rechtspraak ter zake
 • Kennis van de wetgeving en de rechtspraak op het vlak van arbeidsrecht
 • Kennis van het change management en het projectmanagement
 • Competentie om een strategische visie te bepalen en uit te werken voor de algemene directie van de juridische diensten.

GENERIEKE COMPETENTIES GEËVALUEERD GEDURENDE HET GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT

Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:
 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Teams aansturen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEËVALUEERD GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken 
 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.
Manier van omgaan binnen de HR-omgeving 
 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.
Interactie met de omgeving 
 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.
Doelstellingen 
 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.
Varia 
 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.
 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.
Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je 
 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
 • EN over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben  (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account)
  • Onder managementervaring wordt verstaan een ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector.
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring in de juridische domeinen van het sociaal recht, het arbeidsrecht of de sociale bescherming.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?

Als een diploma vereist is: 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 140.677,76 EUR (salarisband 4).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Functiewagen.

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.
   
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor’ account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERD ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus: 
 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.
De geïnformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef. 
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure
Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma’s en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld: 
 • hetzij in groep A ´zeer geschikt´
 • hetzij in groep B ´geschikt´
 • hetzij in groep C ´minder geschikt´
 • hetzij in groep D ´niet geschikt´.
Deze indeling wordt gemotiveerd. In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.
De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep A “zeer geschikt”. Bij uitputting van de groep A wordt een aanvullend onderhoud georganiseerd met de kandidaten in de groep B “geschikt”.

De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.
Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.
Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? 
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).
Meer info over ons diversiteitsbeleid? 
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Solliciteren kan tot en met 26/10/2022, uiterste inschrijvingsdatum.
 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature). Andere informatie vind je op de site van Selor.
 2. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig! Het is namelijk zo dat na 15 minuten de sessie automatisch afsluit, omdat er geen veranderingen meer worden geregistreerd. Een algemene foutmelding zal verschijnen en de ingevulde gegevens zullen verloren gaan. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval je je account open laat staan en er iemand anders op je computer werkt.
 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.
Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account.

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.
Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.
Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures