Doel van de job

Management van een kenniscentrum voor gezondheidszorg van de Federale overheid met als doel het verzamelen en verschaffen van objectieve elementen vanuit de verwerking van geregistreerde gegevens, gezondheidseconomische analyses en alle andere informatiebronnen, om kwalitatief de realisatie van de beste gezondheidszorgen te ondersteunen en om een zo efficiënt en transparant mogelijke allocatie en aanwending van de beschikbare middelen van de verzekering geneeskundige verzorging door de bevoegde instanties toe te laten.

 

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • Rapporteert aan de Raad van Bestuur van het Kenniscentrum(5X/jaar); werkt nauw samen bij het uitwerken van nieuwe projecten.
 • Leidt samen met de algemeen directeur het Kenniscentrum; draagt meer bepaald samen met de algemeen directeur de eindverantwoordelijkheid voor de human ressources en het budgettair beheer.
 • Stuurt mee de programmadirecteurs op het vlak van de samenstelling en uitvoering van het jaarlijks studieprogramma.

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • Realiseert en faciliteert de productie van studies en rapporten voor de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid voedselketen en Leefmilieu, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
 • Werkt samen met beleidsorganen, adviesorganen en overlegorganen en cellen beleidsvoorbereiding die aan de bovengenoemde Federale Overheidsdiensten zijn verbonden en met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.
 • Verschaft informatie over de gevalideerde rapporten en studies voor de bovenvermelde Federale Overheidsdiensten en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en maakt deze toegankelijk.
 • Beheert de relaties met de administraties en strategische cellen die bevoegd zijn voor het openbaar ambt, human resources, begroting, evenals met het Rekenhof.
 • Werkt intens samen met de andere wetenschappelijke overheidsinstellingen en de wetenschappelijke afdelingen van de grote federale gezondheidsadministraties, om coherente wetenschappelijke adviesverlening mogelijk te maken.

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • Onderhoudt regelmatige contacten met de bevoegde instanties in het domein van de volksgezondheid ter hoogte van de deelstaten, met het oog op het bewaken van de coherentie en pertinentie van de adviezen in het kader van de bestaande bevoegdheidsverdelingen.
 • Bouwt kennisnet uit met experten van onder meer universiteiten, andere gelijkaardige binnen- en buitenlandse onderzoeksinstellingen, wetenschappelijke verenigingen van zorgverleners, zorgvoorzieningen en het Intermutualistisch Agentschap.
 • Maakt een jaarlijks activiteitenverslag op dat wordt meegedeeld aan de leden van de Commissie Gezondheid en Gelijke Kansen en aan de leden van de Commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • Mee aansturen van de uitvoering van het management- en het operationeel plan van het Kenniscentrum zodat de strategische opties van de Raad van Bestuur en de opdrachten die aan het Kenniscentrum worden toevertrouwd, worden uitgevoerd.
 • Samen met de algemeen directeur, instaan voor de dagelijkse leiding van het Kenniscentrum: de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en follow-up coördineren van de volgende initiatieven :
  • Opmaken van een jaarprogramma en coördineren van de studies en rapporten die het Kenniscentrum overeenkomstig het jaarprogramma dient te maken op het vlak van Health Technology Assessment, van de evaluatie en de richtlijnen van goede medische praktijk, van de analyse van de organisatie en financiering van gezondheidsdiensten (Health Services Research); in het kader van de opdracht “Recht om vergeten te worden”, en met betrekking tot de rol van het KCE als “Cel prioritisatie” in het EBP Netwerk.
  • Leiden, motiveren, verzekeren van de ontwikkelingsmogelijkheden en evaluatie van de medewerkers om de vastgelegde doelstellingen te verwezenlijken; human resources plannen en desgevallend, nieuwe medewerkers aanwerven; verzekeren van een evenwichtige samenwerking in de multidisciplinaire teams.
  • Instaan voor een doeltreffend beheer van de personen, de financiële middelen voor logistiek en ICT, rekening houdend met de middelen ter beschikking gesteld van het Kenniscentrum; performante projectbeheersinstrumenten uitwerken of ter beschikking stellen; waken over de veiligheid en de bescherming van de gegevens.
 • Bijdragen tot een doelmatige communicatie en verspreiding van de studieresultaten, en tot de erkenning en de faam van het KCE.
 • Deel uitmaken van een netwerk tussen binnen- en buitenlandse onderzoeksinstellingen, met het oog op een betere uitwisseling van kennis en een optimaal gebruik van de resources.
 • Jaarlijks een activiteitenverslag opstellen dat medegedeeld wordt aan de leden van de Commissie Gezondheid en Gelijke Kansen en aan de Commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Tijdelijke resultaatgebieden: 

 • Opstellen van een managementplan en een operationeel plan binnen de 6 maanden vanaf de aanstelling.
 • Verantwoordelijk voor de reorganisatie en de verbetering van de werkprocessen en voor de uitvoering van het operationeel plan.

Een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid ingedeeld in de categorie B als bedoeld in de wet van 16 maart 1954, betreffende de controle van sommige instellingen van openbaar nut.  Opgericht door de programmawet van 24 december 2002 (I) en gepubliceerd in het Staatsblad van 31 december 2002.

Het KCE is een onderzoeksinstelling die wetenschappelijke adviezen verleent over onderwerpen m.b.t. gezondheidszorg. Deze studieonderwerpen worden meestal voorgesteld door de overheid (de minister van Volksgezondheid, het RIZIV, de FOD Volksgezondheid), universiteiten, beroepsorganisaties, enz.

De opdracht van het KCE bestaat uit het uitvoeren of coördineren van nauwgezette en objectieve wetenschappelijke studies, waarop de beleidsmakers of de zorgverleners hun beslissingen inzake gezondheidszorg en ziekteverzekering kunnen baseren. Men verwacht dan ook van het KCE dat het de weg wijst naar de best mogelijke oplossingen voor een optimaal toegankelijke gezondheidszorg van hoge kwaliteit, en dit in een context van een toenemende vraag en beperkte budgetten.

Omvang

Medeverantwoordelijk voor de leiding van 70 medewerkers en een budget van 21 miljoen €.

Specifieke competenties die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge test

 • Kennis van de relevante actoren binnen het domein van de gezondheid en gezondheidszorg zowel op Belgisch niveau als op internationaal niveau en in staat zijn met hen constructieve betrekkingen op te bouwen.
 • Kennis van de processen van medisch economische evaluaties en gegevensanalyse in de gezondheidszorg, met inbegrip van de sociologische, sociale en ethische aspecten ervan;
 • Zeer goed inzicht in het Belgisch gezondheidssysteem, van de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd is en van de belangen van de verschillende stakeholders in de organisatie, de financiering of de zorgverleners.
 • Kennis en begrip van de grote mechanismen van het functioneren (verhoudingen en verdeling van de bevoegdheden) tussen de federale publieke diensten van publieke gezondheid, de sociale zaken en de instellingen voor ziekteverzekering.
 • In staat zijn een strategische visie te ontwikkelen wat betreft de manier ondersteuning te bieden bij de besluitvorming in de gezondheidszorg.

 

Generieke competenties inzake management en leidinggeven die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge test

Manier van denken

 • Analytisch vermogen
 • Flexibel en vernieuwend denken
 • Visie en integrerend vermogen.

 

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • Coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • Aansturen van groepen.

 

Interactie met de omgeving

 • Samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • Gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

 

Doelstellingen

 • Verantwoordelijkheidszin
 • Realiseren van doelstellingen
 • Overtuigen en onderhandelen.

 

Varia

 • Mondeling en schriftelijk communiceren
 • Loyaliteit en integriteit.

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.


Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je:

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van het universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van academisch niveau; of houder zijn van een functie van niveau A bij het federaal administratief openbaar ambt en houder zijn van een universitair diploma (diploma en/of benoemingsbesluit op te laden in je online account). 
 • en beschikken over een nuttige professionele ervaring inzake gezondheidseconomische aangelegenheden (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je online account).

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA

Als een diploma vereist is:

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je je diploma hebt behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, lees dan de informatie over de bijkomende deelnemingsvoorwaarden op deze pagina.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen? Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij Top Team (topteam@bosa.fgov.be).

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: €140.677,76 (salarisband 4).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Tips bij het inschrijven voor testen

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat. Bij de inschrijving selecteer je een testdatum naar keuze wanneer er verschillende testdata zijn.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in de rubriek ‘screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Opgelet: de uitnodigingen voor de proeven ontvang je uitsluitend per e-mail en/of in je online account.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum vindt. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure vermeld in de rubriek 'Contact'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

We willen je ook wijzen op de gevolgen van laattijdige annulaties voor het goede verloop van onze selecties, zeker wat de mondelinge testen betreft. We zijn er ons van bewust dat onvoorziene omstandigheden een gegronde reden kunnen zijn om niet mee te doen aan een geplande test. We vragen je evenwel om je indien mogelijk vooraf uit te schrijven - zo kunnen we nog wijzigingen doorvoeren aan de organisatie van de selectie. De selectiecommissie bestaat uit 8 à 10 experten die zich vrijgemaakt hebben om de kandidaten te ontmoeten.


Redelijke aanpassingen:

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.


Selectietesten

Voorselectie

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat eerst na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van het in jouw online account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit;
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze managementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account.

Er wordt enkel rekening gehouden met de informatie zoals die verschijnt in jouw online account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

 

Geïnformatiseerde testen: ongeveer 3 uur

Deze proef bestaat uit geïnformatiseerde testen die je management- en organisatorische vaardigheden en je persoonlijkheid testen. De resultaten van deze testen worden meegedeeld aan de selectiecommissie die als enige de resultaten ervan beoordeelt en evalueert.

De kandidaten die afwezig zijn voor deze geïnformatiseerde testen mogen niet deelnemen aan de mondelinge proef.

Mondelinge test + voorbereidingstijd: ongeveer 3 uur

Deze test evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de betrokken managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Je competenties worden door een selectiecommissie van 8 tot 10 experten geëvalueerd.

 

Syndicale vertegenwoordiging

Elk onderdeel van een selectie georganiseerd door het DG R&O, kan worden bijgewoond door een syndicaal afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Na de computergestuurde testen, de mondelinge test, de vergelijking van de diploma’s en de verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld:

 • hetzij in groep A 'zeer geschikt'
 • hetzij in groep B 'geschikt'
 • hetzij in groep C 'minder geschikt'
 • hetzij in groep D 'niet geschikt'.

Deze indeling wordt gemotiveerd. In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Het DG R&O deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 20 februari 2003 houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, met inbegrip van de wijzigende besluiten K.B. van 12.07.2004 (B.S. van 03.08.2004), K.B. van 13.09.2004 (B.S. van 15.10.2004), K.B. van 03.05.2006 (B.S. van 20.06.2006) en K.B. van 05.12.2011 (B.S. van 11.01.2012). 

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend gesprek met de kandidaten in groep A 'zeer geschikt'. Bij uitputting van groep A wordt een aanvullend gesprek georganiseerd met de kandidaten in groep B 'geschikt'. De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.


Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren kan tot en met 21/12/2022, de uiterste inschrijvingsdatum. Wacht niet tot het laatste moment om je in te schrijven.

 

Je moet absoluut onderstaande inschrijvingsprocedure volgen, anders zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

 1. Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature).
  Je moet deze documenten eerst uploaden in je online account.
 2. Klik op de knop 'Solliciteren' van de vacature. Klik dan op 'Mijn kandidatuur valideren'. Als je de vereiste documenten (stap 1) al hebt opgeladen in je account, zal je een bericht ontvangen in je account, onder 'Berichten en taken', waarin je wordt gevraagd om de specifieke rubrieken voor deze vacature in te vullen in je online account, onder 'Mijn screeningsprocedures'.
 3. Vul de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  Opgelet: vergeet niet om regelmatig op 'Bewaren' (knop onderaan links) te klikken.

Tot aan de uiterste inschrijvingsdatum kan je de informatie in je online account en in de specifieke rubrieken aanpassen. Vergeet niet om na elke aanpassing in je online account op te slaan.

 

 

 

Het DG R&O gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van het in jouw online account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze managementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account.

Opgepast: er wordt enkel rekening gehouden met de informatie zoals die verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature.

Je kan niet solliciteren via e-mail of een ander communicatiemiddel.

 

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen

Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contact’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.


Contact

Meer info over de jobinhoud?
Landtsheere Miranda - juridisch adviseur, welzijn en rekrutering
Contactpersoon Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
Tel.: +32 (0)2 287 33 19
E-mail: jobs@kce.fgov.be 

Meer info over de selectieprocedure?
Topteam
Contactpersoon Werkenvoor.be
E-mail: topteam@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures