Als veiligheidsbegeleider in een gesloten centrum van Dienst Vreemdelingenzaken zorg je voor een veilige omgeving in een menselijke sfeer. Je volgt hiervoor de reglementaire bepalingen eigen aan de job en toont respect voor iedereen in je werkomgeving: de bewoners/vreemdelingen, collega’s en de directie.

De grootste verantwoordelijkheid binnen jouw job is het toezien op de veiligheid binnen het gesloten centrum.
Dit omvat o.a. volgende taken:
 • Je doet aan dynamisch toezicht, observeert en voert de veiligheidsprocedures volgens de instructies van de centrumdirectie uit.
 • Je gaat proactief tewerk en geeft adviezen aan de hiërarchisch meerdere om mogelijke conflictsituaties op te lossen en te voorkomen.
 • Wanneer zich conflictsituaties voordoen, weet je het hoofd koel te houden en de situatie te harmoniseren. Een goede communicatie en teamwork spelen hierbij een belangrijke rol.
 • Je voert fysieke controles uit, bijvoorbeeld het fouilleren van de bewoners.
 • Je controleert de toegang en de aanwezigheid van de bewoners en eventuele bezoekers.
 • Je meldt incidenten of andere informatie die belangrijk is voor collega’s en/of de directie. Indien nodig, stel je een verslag op.
Daarnaast begeleid je de bewoners en zorg je voor een goede organisatie van het dagelijkse leven binnen het centrum in afwachting van hun verwijdering van het Belgisch grondgebied.
Dit omvat o.a. volgende taken:
 • Je stelt je pedagogisch op en staat in voor de gezamenlijke en individuele begeleiding van bewoners.
 • Je staat in voor de organisatie en begeleiding van kleine activiteiten voor de bewoners. Jaarlijks breng je een aantal ideeën aan en werk je samen met jouw team de activiteiten uit. Ook bied je ondersteuning bij de organisatie van grotere activiteiten en themaweken.
 • Je bent het directe aanspreekpunt. Je onderhoudt sociale contacten met de bewoners, biedt hen een luisterend oor en de nodige begeleiding. Indien nodig, geef je hun vragen door aan de verantwoordelijke diensten (medische dienst, psycholoog, sociale dienst, e.d.).
 • Je informeert op een correcte manier de andere diensten zodat een vlotte samenwerking en een degelijke opvang en begeleiding van de bewoners gerealiseerd wordt.
 • e ziet toe op de orde en netheid van het centrum en de bewoners. Hierbij heb je oog voor de hygiënische en sanitaire omstandigheden van de bewoners.
 • Je ziet mee toe op het telefoongebruik, de briefwisseling, e.d.
OPGELET: je werkt in een volcontinu systeem. De functie houdt dan ook avond-, nacht- en weekendprestaties in!

Indien je een goed beeld van de verschillende functies en verantwoordelijkheden binnen een gesloten centrum wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.

Meer info over de jobinhoud?
Lin Cooremans
Administratief Assistent P&O - Selectie & Rekrutering
Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken
Tel.: 02/793.95.12
E-mail: lin.cooremans@ibz.fgov.be

Solliciteren via dit mailadres is niet mogelijk. Solliciteren kan enkel via Selor. Klik bovenaan deze pagina op de knop “solliciteren”.

Er zijn in totaal 18 vacatures bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de FOD Binnenlandse Zaken, verdeeld over de verschillende gesloten centra:

 • in het Repatriëringscentrum (127 bis) (Tervuursesteenweg 300, 1820 Steenokkerzeel)
 • in het gesloten centrum Holsbeek (De Vunt 19, 3220 Holsbeek)

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zal in de komende 3 jaar zo 'n 600 nieuwe medewerkers aanwerven in kader van de opening van de woonunits te Steenokkerzeel en bijkomende gesloten centra te Zandvliet, Holsbeek en Jumet.
Midden 2018 is het project van modulaire eengezinswoningen, specifiek voor de opvang van families binnen het terrein van het Repatriëringscentrum 127bis opgericht.
In het eerste kwartaal van 2019 zal het voormalige open terugkeercentrum te Holsbeek worden heropend als gesloten setting voor de opvang van vrouwen in illegaal verblijf.

Deze wervingen kaderen binnen bovenstaande context.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat in voor de uitvoering van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

De gesloten centra van DVZ hebben binnen het kader van het vreemdelingenbeleid als specifieke opdracht vreemdelingen vast te houden met het oog op hun eventuele verwijdering.
In afwachting van een verwijdering, verlenen de centra aan de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen hiermee een belangrijk gegeven in de strijd tegen de illegale immigratie.

Momenteel werken ongeveer 1000 personeelsleden voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas en Vottem.
Meer informatie hierover en de wettelijke regelingen die hierop van toepassing zijn, vind je op de website van Dienst Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be). Bekijk ook het filmpje van DVZ.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken staat centraal in het leven van de burger. Dit filmpje illustreert dat perfect. Ons motto: “uw veiligheid, ons beroep”. De FOD Binnenlandse Zaken is verkozen tot Federale Overheidsorganisatie van het Jaar in 2018.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken.
Deze is bevoegd voor:

 • Politionele en civiele veiligheid (openbare orde en preventie, hulpverlening aan de bevolking en crisisbeheer)
 • Vreemdelingenbeleid
 • Registratie en identificatie van de natuurlijke personen
 • Beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en van de uitoefening van bepaalde democratische rechten, voor zover ze betrekking hebben op een federale bevoegdheid: sommige artikels van de grondwet, de Raad van State, het gebruik van talen in bestuurszaken, sommige verkiezingen,...

De FOD Binnenlandse Zaken is uw regisseur op het vlak van de veiligheid en het migratiebeleid.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Je motivatie is erg belangrijk voor deze functie.

Opgelet! Je motivatie weegt harder door in de eindscore (x2).

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen “met vrucht” van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan.
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs.
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden.
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.


Indien sollicitatie via ‘Mijn Selor’:

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van @@@@@@ (benaming van het gereglementeerde beroep) een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden-  evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=1&quid=1&mode=asc&maxRows=*.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


3. Voorwaarden startbaanovereenkomst


Gezien de aard van het contract ( startbaanovereenkomst - Rosetta ) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

Opgelet! De SBO duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract , startbaanovereenkomst -26 jaar, als veiligheidsassistent met de bijhorende weddeschaal.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 24.364,29 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Opmerking
Afhankelijk van het centrum waar je tewerkgesteld wordt, kunnen volgende premies worden voorzien bovenop je basisloon:
Risicopremie: jaarlijkse toelage van 991.58€, die wordt gedeeld door twaalf en maandelijks tegelijkertijd met de wedde vereffend.
•Premie voor onaangenaamheden: maandelijkse forfaitaire vergoeding van 24.79€
•Vergoeding voor onregelmatige prestaties.


Voordelen
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gratis middagmaal op de werkvloer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • mogelijkheid om in een stelsel van een 36-urenweek te werken
 • 26 dagen jaarlijks verlof
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Voorwaarde tot aanwerving/indiensttreding:

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je om in dienst te kunnen treden:
 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.  Je dient een recent uittreksel uit het strafregister model 2 (bewijs van goed gedrag en zeden) voor te leggen.
Als je slaagt voor de selectieprocedure zal als laatste stap van de aanwervingsprocedure een voorafgaande gezondheidsbeoordeling plaatsvinden. Dit houdt in dat je medische geschiktheid voor deze functie zal worden onderzocht door een arbeidsgeneesheer. Je kan enkel in dienst treden indien je medisch geschikt wordt verklaard.

Selectietesten


1. Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en hebt en gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

De organisator van de selectie kan beslissen om andere selectiecriteria te vermelden in het selectiereglement.

De screening van de deelnemingsvoorwaarden gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.


Afhankelijk van het aantal kandidaten die zich inschrijven, kan er nog een telefonische pré-screening plaatsvinden. Let er dus op dat het telefoonnummer dat vermeld staat in je Seloraccount ook dat nummer is waarop je tijdens de kantooruren bereikbaar bent.


2. Functiespecifieke screening2.2. Event 2: Interview (1u):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 15 punten op 25 behaalt.

Deze proef zal op 13 december 2018. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in teschrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon (zie 'Contactgegevens').

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar de organisator van de selectieprocedure.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (te specifiëren door consultant voor wat je allemaal geslaagd moet zijn vb. 2.1 of 2.2).

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.
Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren kan tot en met 19 november 2018.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens

Contactpersoon bij de organisator van de selectieprocedure
Floortje Joosten - Attaché P&O - Selectie & Rekrutering
Dienst VreemdelingenzakenFOD Binnenlandse Zaken
tel: 02/793.95.33
E-mail: floortje.joosten@ibz.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures