Je zorgt voor het beheer van het testportfolio en de testplatformen die ingezet kunnen worden doorheen de verschillende HR processen om de talenten en competenties van medewerkers in kaart te brengen. Het beheren omvat zowel de ondersteuning in het aankoopproces, de implementatie ervan als het verder opvolgen en optimaliseren van deze tools en instrumenten. Daarnaast voorzie je ook de redelijke aanpassingen van testafnames voor personen met een handicap, ziekte of leerstoornis.

De belangrijkste taken waarvoor je verantwoordelijk bent:

 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen, de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van selectie-, oriëntatie- en certificeringsinstrumenten. Je gaat op zoek naar een match tussen de doelstellingen, de vereiste technologieën en de op de markt beschikbare instrumenten.
 • Je staat in voor de ondersteuning en opvolging van de prestaties van verschillende interne en externe partners (testaanbieders, testplatformen, enquêtetools, etc.).
 • Je adviseert en ondersteunt de rekrutering- en selectieconsultants van de FOD BOSA en externe klanten op het vlak van testinstrumenten en -methodologie.
 • Je voorziet mee de redelijke aanpassingen van de tests gedurende de selectieprocedure voor personen met een handicap, ziekte of leerstoornis.
 • Je ontwikkelt je kennis en competenties op het vlak van testing en diversiteit en houdt deze up-to-date.
 • Je deelt je kennis met het team.
Meer info over de jobinhoud?
Sofie Van Damme – Consultant HR Tools
FOD BOSA
Tel: +32 2 740 78 06
E-mail: sofie.vandamme@bosa.fgov.be   

Er is 1 vacante functie in het team HR Tools binnen de dienst Product Management van de DG Rekrutering en ontwikkeling van de FOD BOSA (Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel).

Product Management zorgt voor de ontwikkeling of aanschaf van de tools en de methodologie die bij de activiteiten, producten en diensten van R&O worden ingezet. Het is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toegepaste ‘evidence-based’ methoden binnen de volledige ‘employee life cycle’ van het federale personeel, vanaf het aantrekken en selecteren, doorheen de carrière tot aan het heroriënteren of uitstromen van het personeel. Er wordt daarbij steeds bijzondere aandacht besteed aan het diversiteitsmanagement, zoals gelijkheid volgens geslacht, leeftijd, handicap, origine en socio-economische situatie. 

Het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling zorgt voor de omkadering van federale medewerkers, vanaf de selectie en de rekrutering tot het einde van hun loopbaan. Daarnaast werkt dit directoraat-generaal de HR-regelgeving uit die van toepassing op het federaal openbaar ambt en voert het administratieve controles uit. Het fungeert ook als expertisecentrum voor de aansturing en ondersteuning van operationele transformaties in de federale overheid.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je geeft advies geven aan je gesprekspartners en bouwt met hen - op basis van je expertisemet - een vertrouwensrelatie op.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competentie

 • Je hebt een goede kennis van psychometrie en psychodiagnostiek.

Ook je motivatie voor de functie is belangrijk. 

Opgelet! De competenties in het vet en de motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (X2).
Indien de technische competentie 'Je hebt een goede kennis van psychometrie en psychodiagnostiek' niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst
van geslaagden opgenomen worden.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een passieve kennis van het Frans en je bent bereid om in een tweetalige omgeving te werken.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master) uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 4 jaar studie in het domein psychologische wetenschappen.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon (zie 'Contactgegevens').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


3. Voorwaarden startbaanovereenkomst


Gezien de aard van het contract ( startbaanovereenkomst - Rosetta - SBO) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

Opgelet! De SBO duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur als attaché medewerker testing (niveau NA11) met de bijhorende weddeschaal.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 36.613,99 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen
 • flexibel uurrooster
 • mogelijkheid tot telewerk
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid tot het aanvragen van een fietsvergoeding
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart.
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop
 • 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Selectietesten


1. Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - Rosetta - SBO) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar. 

De screening gebeurt op basis van je diploma en online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

2. Functiespecifieke screening

Interview met case (1 uur + 1 uur voorbereiding):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en je technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 30 punten op 50 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden op 13/12/2018 (datum onder voorbehoud).

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon (zie 'Contactgegevens').

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar de organisator van de selectieprocedure.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de ‘functiespecifieke screening: interview met case’. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de technische compentie 'Je hebt een goede kennis van psychometrie en pschodiagnostiek' van het gedeelte 'functiespecifieke screening: interview met case’ voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor ‘motivatie’ van het gedeelte 'functiespecifieke screening: interview met case’ voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Alle geslaagden worden opgenomen op de lijst van geslaagden, die 1 jaar geldig blijft.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren kan tot en met 23/11/2018.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon (zie 'Contactgegevens'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
De Federale Overheid voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over diversiteit?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens

Kim Huygh - HR Business Partner
FOD BOSA
Tel.: 02 740 73 81
E-mail: kim.huygh@bosa.fgov.be  

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures