• Je beheert inbeslaggenomen goederen.
 • Je behandelt terugbetalingsdossiers volgens de wettelijke procedure.
 • Je verstrekt inlichtingen in verband met aangiftebehandeling.
 • Je valideert en behandelt elektronische/manuele aangiften of documenten.
 • Je staat in voor het beheer van drukwerken.
 • Je staat in voor de inning in contanten (cash, cheque, bancontact).
 • Je staat in voor de afgifte en het beheer van vergunningen tijdelijk geregistreerde geadresseerde.
 • Je staat in voor de afgifte van vignetten 705.
De taken worden uitgevoerd binnen de openingsuren van het hulpkantoor.


Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.


Meer info over de jobinhoud?
Bart Vleugels - Regionaal centrumdirecteur Leuven
FOD Financiën
Tel.: 02/577.97.92 
Tel. dienst: 0257 386 60
E-mail: da.regioman.leuven@minfin.fed.be

Er is 1 vacante plaats bij het Hulpkantoor Zaventem binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën. De openstaande plaats bevindt zich in Zaventem. (Adres van tewerkstelling: Bedrijvenzone Machelen Cargo 706, 1830 Machelen).

Het hulpkantoor is een douanekantoor dat territoriaal bevoegd is voor de plaats waar de goederen bij de douane worden aangebracht. Inzake accijnzen, is een hulpkantoor het kantoor dat territoriaal bevoegd is voor het ambtsgebied waarvan de aangever/ exporteur/ importeur / etc. afhangt.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

Naast haar fiscale rol vervult de Administratie der Douane en Accijnzen ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de Administratie der Douane en Accijnzen binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.
Samenvattend kan gesteld worden dat de administratie der douane en accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op. 

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatieve vaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet!
De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur

Stuur ons je kandidatuur door via het online formulier en laad daar jouw diploma op.


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum

Er is geen ervaring vereist.
In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


3. Voorwaarden startbaanovereenkomst

 • Gezien de aard van het contract ( startbaanovereenkomst - Rosetta ) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.
 • Je hebt je diploma of getuigschrift behaald in het Nederlandstalig onderwijs.

Opgelet! De SBO duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.

Arbeidsvoorwaarden


Wij bieden u een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt aangeworven als Financieel Deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1 via een startbaanovereenkomst van 1 jaar.

Loon

Minimum aanvangswedde:  28 682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • mogelijkheid tot satelliet en/of telewerk
 • 26 verlofdagen per jaar
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Selectietesten1. Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en hebt en gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

De screening van de deelnemingsvoorwaarden gebeurt op basis van je cv en diploma zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Een eerste selectie zal gebeuren op basis van je cv en motivatie. De kandidaten met de meest interessante profielen voor de functie zullen uitgenodigd worden voor het interview.


2. Interview

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt. Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer via infojobs@minfin.fed.be

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via infojobs@minfin.fed.be

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar de organisator van de selectieprocedure.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Solliciteren kan tot en met 19/11/2018.

Je moet online solliciteren via het online formulier. We screenen het cv en je diploma dat op de uiterste inschrijvingsdatum moet zijn opgeladen.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

De federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over diversiteit?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Callcenter Dienst Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 02/572.57.71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be


Meer info over de jobinhoud?
Bart Vleugels - Regionaal centrumdirecteur Leuven
FOD Financiën
Tel.: 02/577.97.92
Tel. dienst: 0257 386 60
E-mail: da.regioman.leuven@minfin.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures