DGHAN Klantenbeheerder

Het doel van deze rol is de burgers (klanten) in staat te stellen tijdig, efficiënt en op een persoonlijke manier toegang te krijgen tot onze producten en diensten via het door hun gekozen kanaal.


DGHAN Wat we doen heeft zin!

Onze missie is om de economisch onafhankelijkheid en de autonomie van personen met een handicap en hun gezin te ondersteunen door hen toelages en diensten voor personen met een handicap toe te kennen.


DGHAN: Hoe pakken we de zaken aan? Onze principes

We maken het de persoon met een handicap eenvoudig, we maken het verschil voor hen
• We stellen de klant centraal
• We werken innovatief en efficiënt

Samen zijn we sterker
• We werken als team
• We werken met onze partners

We leren continu bij
• We gaan op zoek naar verbeteringen
• We streven uitmuntendheid naHoe draag jij hieraan bij?

Ten dienste staan van onze klanten
• Tijdige, correcte en nuttige informatie verstrekken over de producten, diensten, doorlooptijden en procedures. Er voor zorgen dat de procedures, de relevante wetgeving begrepen en consistent toegepast worden.
• Op een vertrouwelijke manier omgaan met de persoonlijke gegevens.
• In alle omstandigheden een professionele en klantgerichte dienstverlening geven.
• Op een nauwkeurige manier de beschikbare informatie in het computerbestand interpreteren.
• Problemen oplossen en bijkomende informatie vragen bij de juiste person ten einde tot een oplossing te komen
• Het nauwkeurig bijhouden van de verstrekte gegevens

Aanvragen behandelen

• Volledige invoer van gegevens, het verwerken van mails en eventueel scannen of kopiëren van documenten
• Het behandelen en checken van binnenkomende aanvragen, wijzigingen en andere documenten
• Contacten onderhouden met burgers via de telefoon of e-mail m.b.t. aanvragen, wijzigingen, het opvragen van documenten en algemene vragen
• Andere ondersteunende taken uitvoeren die nodig zijn voor de werking van het team

Digitale ondersteuning

• Ondersteunen en begeleiden van de burgers en partners met de toegang tot onze diensten en het gebruik van ons portaal myHandicap
• Een goed zicht hebben op de moeilijkheden die de gebruikers ondervinden bij het gebruik van het portaal en deze aandachtspunten aan de juiste persoon doorgeven

Teamcultuur en betrokkenheid

• Ondersteunen en begeleiden van collega’s in je team
• Mee instaan voor de creatie van een positieve sfeer
• Ontwikkelen en onderhouden van goede relaties en communicatie met collega’s van de andere teams met als doel samenwerking over de diensten heen te bevorderen
• Delen van kennis over onze procedures en onze operationale werking
• Samenwerken met andere teamleden en teamfacilitatoren bij de dagelijkse werking van het team


Dit uit zich in de volgende resultaten

• Verbeterpunten vaststellen en deze op een pro-actieve manier aan de juiste persoon doorgeven zodat er actie kan ondernomen worden
• Van bij het eerste contact beantwoorden we aan de behoeftes van de klant op een professionele manier zodat we het aantal terugkerende oproepen beperken (first call resolution)
• We onderhouden positieve relaties met alle interne en externe stakeholders
• Het vertrouwelijk omgaan en verwerken van persoonlijke informatie is in al onze processen ingebed
• Het nauwkeurig bijhouden van informatie stemt overeen met de interne standaarden, afspraken en procedures hieromtrent

• Taken worden tijdig uitgevoerd en in overeenstemming met de afspraken, regels en procedures
• Er wordt actief gebruik gemaakt van opvolgingssystemen die een duidelijk zicht geven van de afgewerkte en nog te behandelen taken
• De aangeboden ondersteuning is in overeenstemming met de behoeftes van de collega’s in het basisteam

• Burgers en partners voelen zich gesteund bij het gebruik van het portaal
• Door een beter begrip van aandachtspunten zijn we in staat om veranderingen door te voeren die het voor de burger makkelijker maken

• We stralen de principes van de DG uit
• We leveren een positieve bijdrage tot de klantgerichte cultuur
• We werken nauw samen met collega’s van andere teams
• We nemen deel aan activiteiten die de betrokkenheid bevorderenMeer info over de jobinhoud?
Saskia GHEYSENS
Tel.: 02/528.63.65
E-mail: saskia.gheysens@minsoc.fed.be

De FOD Sociale Zekerheid staat samen met de openbare instellingen van sociale zekerheid in voor de uitvoering van het socialezekerheidsbeleid, de interpretatie van de reglementen en de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Door haar taken en acties ten behoeve van de overheid en de sociale partners draagt zij bij tot de houdbaarheid en doeltreffendheid van de socialezekerheidsstelsels en tot het waarborgen van de sociale rechten.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.  
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over algemene administratieve vaardigheden en calltaker vaardigheden.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden. 


Hoe nog deelnemen qua diploma?
 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon (zie 'Contactgegevens').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Je hebt een eerste ervaring met telefonische klantencontacten.3. Voorwaarden startbaanovereenkomst


Gezien de aard van het contract ( startbaanovereenkomst - Rosetta ) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

Opgelet! De SBO duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur als administratief assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 24.634,29 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).Voordelen
 • tot 3 dagen telewerk mogelijk
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • werken in een groene en aangename omgeving
 • 26 dagen verlof per jaar
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Selectietesten1. Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

De screening van de deelnemingsvoorwaarden gebeurt op basis van je cv en motivatiebrief.


2. Functiespecifieke screening


2.1. Event 1: Interview (ongeveer 1u):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 12 punten op 20 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond op 13 december 2018. 


Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon (zie 'Contactgegevens').

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar de organisator van de selectieprocedure.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren kan tot en met 19 november 2018.

Om te solliciteren stuur je een motivatiebrief samen met een recent curriculum vitae ten laatste 19/11/2018 met referentie PO/TALENTPOOL/VAC18-002 via e-mail naar peopleinvestment@minsoc.fed.be.  
De federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over diversiteit?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens organisator van de selectieprocedure
Muriel Charlot
Tel.: 02/528.61.30
E-mail: peopleinvestment@minsoc.fed.be  

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures