Gebeten door communicatie? Op zoek naar een job waarbij je in contact komt met verschillende thema’s en je met je kennis mensen kan bijstaan? Wordt dan de nieuwe ster bij het contact center van de FOD Economie.
In een aangename werkomgeving integreer je in één van de 3 groepen van het Contact Center (de consumentengroep, de ondernemingsgroep of de enquête- en statistiekgroep).

Jij bent verantwoordelijk voor volgende zaken:
 • Je behandelt inkomende telefoontjes en e-mails van burgers en bedrijven op een snelle, correcte en kwaliteitsvolle manier. Deze contacten zijn vaak vragen over de verschillende zaken waar de FOD Economie zich mee bezig houdt. Je beantwoord vooral vragen die betrekking hebben op jouw vakgebied.
 • Je registreert eerst de basisgegevens van de oproep, voert het gesprek op een klantvriendelijke manier en beantwoordt de vragen via de beschikbare ondersteunende middelen of je schakelt door naar een collega indien nodig.
 • Je hebt een bepaalde tijdsduur om de vraag te beantwoorden. Je benut deze periode om informatie op te zoeken en door te geven aan de vrager en aan je collega’s.
 • Je neemt initiatieven en geeft ideeën door aan je supervisor om de dienstverlening van het contact center te verbeteren. Je werkt mee aan het uitwerken hiervan.
 • Je signaliseert (terugkerende) vragen, thema's of klachten die aantonen dat de betrokken diensten hun werking moeten verbeteren aan je supervisor en zoekt naar mogelijkheden om de organisatie, processen, ondersteunende instrumenten, enz. te verbeteren.
 • Je werkt mee aan het up tot date houden van de databank en de andere werkmiddelen waarmee het contact center werkt.
Als operator in het Contact Center heeft u een speciaal werkregime:

 • De diensturen lopen van 8.45 tot 16.00 uur (twee dagen per week) en van 8.45 tot 17.00 uur (de andere twee dagen).
 • De lunchpauzes hebben een vaste duur van een uur, van 12.00 tot 13.00 uur (voor personeel dat tot 16.00 uur werkt) en van 13.00 tot 14.00 uur (voor personeel dat tot 17.00 uur werkt).
 • Een volledige werkweek is gelijk aan 4 werkdagen en een vrije dag.
Meer info over de jobinhoud?
Tom Dalemans - verantwoordelijke contact center
Contactpersoon FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Tel.: 02/277.85.99
E-mail: tom.dalemans@economie.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
Elien raeyen - Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon Selor
Tel.: 02/277.67.31
E-mail: elien.raeyen@economie.fgov.be  

Er is 1 plaats bij het Contact Center (stafdienst Communicatie) van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie te Brussel (Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel).

De opdracht van de Directie Communicatie bestaat er uit om de FOD Economie te positioneren als analist van de goederen- en dienstenmarkt en als beschermer en facilitator van de economische marktspelers. Dat doen we door in de communicatie met onze klanten, stakeholders, partners en medewerkers correcte, verstaanbare en actuele informatie te bezorgen die aangepast is aan hun noden en behoeften.

Het Contact Center is het contact- en informatiepunt tussen de FOD Economie en het publiek in de brede zin van het woord (burgers, consumenten, bedrijven, ...). Het heeft tot doel om:
 1. een optimale telefonische bereikbaarheid tijdens de kantooruren te realiseren.
 2. een optimale (d.w.z. snelle en kwaliteitsvolle) behandeling en verdeling van e-mails om een verbeterde dienstverlening aan en contact met de burger te verwezenlijken.
 3. een efficiënte en effectieve doorschakeling van de burger naar de aangewezen ambtenaar die de informatie kan verstrekken.
 4. een professionalisering van de telefonische en schriftelijke informatieverstrekking door specialisatie inzake informatiethema’s bij de personeelsleden die telefonisch of schriftelijk contact hebben met het publiek.
 5. een ontlasting van de backofficediensten zodat deze zich meer kunnen concentreren op hun kernactiviteiten.

In een sterk veranderende Belgische en internationale economische context bestaat de missie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. In dat opzicht wil de FOD Economie de goederen- en dienstenmarkt grondig kennen en goed ondersteunen om ze beter te stimuleren.

Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie vooropgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je bent stressbestendig en kan ook in stressvolle situaties doelgericht werken.
 • Je kan actief luisteren. Je begrijpt de boodschap en kan medeleven tonen.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden
  • Je kan goed luisteren en vlot praten waarbij je een relevant antwoord bied op de gestelde vragen.
  • Je drukt je duidelijk uit.
  • Je bent gestructureerd, beknopt en consistent in je antwoorden.
  • Je gebruikt een deftige woordenschat, aangepast aan de persoon aan de andere kant van de lijn.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Niet vereist, wel een troef

 • Je kan vlot werken met Word, Outlook en het internet.
 • Kennis van het Frans is een pluspunt aangezien je enkele Franstalige collega's zal hebben.
 • Ervaring met opzoekingen in databases en op het internet.
 • Een eerste professionele ervaring in schriftelijke communicatie en telefonische dienstverlening is een pluspunt.


Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

3. Voorwaarden van de startbaanovereenkomst

Gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - rosetta) moet je jonger zijn dan 26 jaar.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst (contact van bepaalde duur, - 26 jaar) als administratief assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 24364,29 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • 31 dagen jaarlijks verlof
 • mogelijkheid om ervaring te laten erkennen als geldelijke anciënniteit.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectietesten1. Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en als je voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (je bent jonger dan 26 jaar). De verificatie van de deelnamevoorwaarden is gebaseerd op het online CV zoals ingevuld in "Mijn Selor" op de uiterste inschrijfdatum.

Je CV wordt vooraf gescreend op basis van volgende criteria:

 • de motivatie voor de functie
 • vermelding van relevante (professionele en niet-professionele) ervaring voor deze functie

Alleen de 8 eerste kandidaten die het best voldoen aan de bovenstaande criteria worden uitgenodigd om deel te nemen aan de interivews.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.  

 2. Functiespecifieke screening


2.1.  Event 1: Interview (1u):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 21 punten op 35 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden op 4 oktober 2019 (Jobday Selor). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in teschrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (te specifiëren door consultant voor wat je allemaal geslaagd moet zijn vb. 2.1 of 2.2).

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 16 September 2019 .

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Elien Raeyen - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02/277.67.31
E-mail: elien.raeyen@economie.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures