• Je herschrijft bestaande en schrijft nieuwe Nederlandstalige webteksten, herleest en herschrijft teksten die uit het Frans zijn vertaald voor het nieuwe intranet van de FOD Justitie. Als specialist in teksten schrijven voor het web hou je continu rekening met de behoeften van de gebruiker of weblezer. Je stemt teksten af op de centrale boodschap, het doel van een pagina, het doelpubliek en de actie die verwacht wordt van de lezer.
 • Je schrijft webteksten volgens de regels van de kunst: duidelijke samenvattende intro, één idee per paragraaf, lijstjes voor opsommingen, highlights voor scannende lezer, stappenplan in geval van instructies, sterke tussentitels, contactinfo, relevante hyperlinks, bijlagen, …
 • Je bewaakt de vastgelegde tone of voice en content-richtlijnen. Je zorgt ervoor dat je teksten op dezelfde manier zijn opgebouwd als de overige content op het intranet.
 • Je overlegt met experten, content managers en diensten binnen de FOD over de inhoud van pagina’s waarvoor je verantwoordelijk bent. Je brengt verschillende infobronnen over een onderwerp samen, op basis waarvan je een duidelijke gestructureerde webtekst schrijft. Je maakt een onderscheid tussen essentiële elementen en details, zodat je een begrijpelijke webtekst aflevert.
 • Je krijgt leiding van de webcontent manager en de projectleider van het nieuwe intranet. Je werkt samen met de andere webredacteurs in je team, en met de technisch webmaster.
 • Je publiceert webteksten nauwgezet in het drupal content management systeem (CMS) van het nieuwe intranet van de FOD Justitie. Je houdt daarbij rekening met de afgesproken encodering-regels rond titelgroottes, soort opsommingtekens, witruimte paragrafen, spatiëring NL/FR, tabbladen en springlinks, interne en externe links, bijlagen, …

Meer info over de jobinhoud?
Adriaan De Boeck - Attaché
Dienst communicatie en info
Tel.: 02/542 65 38
E-mail: adriaan.deboeck@just.fgov.be

Er is 1 plaats bij de dienst Communicatie en Informatie, van de FOD Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.

De dienst Communicatie en Informatie valt binnen de FOD Justitie onder de afdeling ‘diensten van de voorzitter’. De dienst is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de FOD, zowel op strategisch als operationeel niveau.

Je komt voor het project ‘nieuw intranet’ terecht in een team van webredacteurs, technische webprofielen, content managers, en communicatiemedewerkers/correspondenten. Zij hebben allemaal één gezamenlijk doel voor ogen: een hypergebruiksvriendelijk en modern intranet op poten zetten voor alle collega’s binnen de FOD.

Het project
In 2019-2020 bouwt de dienst Communicatie en Informatie met ondersteuning van een externe partner een nieuw intranet voor de centrale diensten van de FOD, met:
 • een gebruikersgerichte informatiearchitectuur
 • een modern responsief design
 • kwalitatieve, begrijpelijke en up to date content
 • een gebruiksvriendelijk Drupal content management systeem voor het intranetteam

De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers.

Samen zetten al deze medewerkers zich dagelijks in voor een betere justitie.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons net zo belangrijk. De FOD Justitie streeft ernaar een open en moderne organisatie te zijn die meegaat met zijn tijd en rekening houdt met de veranderingen in de maatschappij.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.

Technische competenties

 • Je schrijft (web)teksten volgens de regels van de kunst. Je schrijft duidelijke, begrijpelijke, logisch opgebouwde teksten zonder vakjargon.

Opgelet! De competentie in het vet en je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore.


Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt minstens een passieve kennis van het Frans

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:


één van volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een studierichting journalistiek of communicatie:

 • diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon (zie 'Contactgegevens').
2. Voorwaarden startbaanovereenkomst


Gezien de aard van het contract ( startbaanovereenkomst - Rosetta ) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

Opgelet! De SBO duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur als webredacteur (niveau B) met de bijhorende weddeschaal.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 28.119,81 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Selectietesten

1. Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma  hebt en gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar. 

De verificatie van de deelnamevoorwaarden is gebaseerd op het online CV zoals ingevuld in "Mijn Selor" op de uiterste inschrijfdatum.

Je CV wordt vooraf gescreend op basis van volgende criteria:
 • de motivatie voor de functie
 • vermelding van relevante (professionele en niet-professionele) ervaring voor deze functie
Alleen de 8 eerste kandidaten die het best voldoen aan de bovenstaande criteria worden uitgenodigd om deel te nemen aan de interivews.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 


De screening van de deelnemingsvoorwaarden gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.


2. Functiespecifieke screening2.1. Event 2: Interview (+/-45min):

Op 4 oktober 2019, zal er een motivatiegesprek plaatsvinden om uw kennis over de functie, de missies van de FOD Justitie en uw professionele achtergrond te beoordelen.

Het interview (+- 45minuten) evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt kort besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 21 punten op 35 behaalt.Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon (zie 'Contactgegevens').

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar de organisator van de selectieprocedure.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren kan tot en met 16/09/2019.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon (zie 'Contactgegevens'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
De federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over diversiteit?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens
E-mail: infojob@just.fgov.be


Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures