De Asiel- en Migratiediensten van de FOD Binnenlandse zaken zijn op zoek naar 2 profielen. Rekening houdend met jouw profiel en interesse, word je tewerkgesteld in één van volgende functies:

Als interviewer bij Dienst Vreemdelingenzaken sta je in voor de intakegesprekken van de verzoekers om internationale bescherming.

 • Je zorgt voor de inschrijvingen van nieuwe verzoekers om internationale bescherming in het opvangcentrum ‘Klein Kasteeltje’ van Fedasil.
 • Je legt de verzoekers om internationale bescherming uit wat van hen verwacht wordt bij het interview.
 • Je verzamelt de nodige informatie om te kunnen vaststellen of België verantwoordelijk is voor de asielaanvraag.
 • Je neemt een kort interview af van de verzoekers om internationale bescherming (al dan niet met een tolk) om hun identiteit en reisroute vast te stellen en te peilen naar hun vluchtmotieven.
 • Je neemt de bewijsstukken die de verzoekers om internationale bescherming aanbrengen in ontvangst.
 • Je maakt verslagen van de interviews op en stuurt deze ter beslissing door aan de supervisor.
 • Je stuurt alle gegevens door naar het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, opdat een grondig onderzoek van de asielaanvraag kan worden verdergezet.
Als administratief ondersteunende kracht bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verzorg je een veelheid aan verschillende uitvoerende administratieve taken op de griffie, ter voorbereiding en afsluiting van het dossier bij de Raad:

 • Je interpreteert en encodeert gegevens in de databank.
 • Je beheert het klassement.
 • Je stelt brieven op zoals de kennisgeving van het beroep aan de Minister en oproepingsbrieven.
 • Je behandelt de inkomende en uitgaande briefwisseling.
 • Je bereidt het dossier voor de rechter voor en je maakt de dossiermap op.
 • Je maakt de zittingsrol op.
 • Je beantwoordt de telefoon.
 • Je handelt eenvoudige en/of routinematige klachten en vragen snel af teneinde de klant/burger snel en efficiënt een oplossing te bieden.
Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functies wil vormen, klik dan hier voor de filmpjes van Dienst Vreemdelingenzaken en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.


Meer info over de jobinhoud?

Floortje Joosten - Attaché P&O DVZ
Contactpersoon Dienst Vreemdelingenzaken
Tel.: 02/793.95.33
E-mail: floortje.joosten@ibz.fgov.be

Laurens Jans – Attaché RvV 
Contactpersoon Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Tel. : 02/791.61.90
E-mail: laurens.jans@ibz.fgov.be

Er zijn in totaal 7 vacatures bij de FOD Binnenlandse Zaken:

De vacatures worden opengesteld in het kader van een door het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF) - gefinancierd project “geïntegreerde benadering Internationale Bescherming”, en zijn gebaseerd op een interne analyse van de noden voor een periode van 12 maanden. Indien er zich evenwel onvoorziene evoluties voordoen in het kader van de aanvragen voor internationale bescherming, kunnen de personen die worden geworven flexibel worden ingezet tussen de ketenpartners, daar waar de nood voor versterking het meest dringend is.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) maakt samen met het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) deel uit van de instanties die zich bezighouden met asiel en migratie.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat in voor de uitvoering van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. DVZ stelt alles in het werk om de aanvragen van nieuwe migranten te beantwoorden. De dienst behandelt de afgifte van visa, de verblijfskaarten van korte of lange duur en staat in voor de registratie van asielaanvragen in België.
DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

De gesloten centra van DVZ hebben binnen het kader van het vreemdelingenbeleid als specifieke opdracht vreemdelingen vast te houden met het oog op hun eventuele verwijdering. In afwachting van een verwijdering, verlenen de centra aan de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen hiermee een belangrijk gegeven in de strijd tegen de illegale immigratie.
Momenteel werken ongeveer 1000 personeelsleden voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel (2), Merksplas, Holsbeek en Vottem.

Meer informatie hierover en de wettelijke regelingen die hierop van toepassing zijn, vind je op de website van Dienst Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be).

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) is een administratief rechtscollege dat als enige bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen die worden ingesteld tegen individuele beslissingen genomen met toepassing van de wetten betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Het betreft in de meeste gevallen beslissingen genomen door de DVZ of het CGVS. De beslissingen van de Raad worden genomen door rechters in vreemdelingenzaken en worden arresten genoemd.

De griffie is het dispatchingcentrum voor de dossiers van de Raad en verleent administratieve ondersteuning aan de rechters in de kamers.

Meer informatie hierover en de wettelijke regelingen die hierop van toepassing zijn, vind je op de website van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (www.rvv-cce.be).


De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken staat centraal in het leven van de burger. Dit filmpje illustreert dat perfect.
Ons motto: “uw veiligheid, ons beroep”.
De FOD Binnenlandse Zaken is verkozen tot Federale Overheidsorganisatie van het Jaar in 2018.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken. Deze is bevoegd voor:

 • Politionele en civiele veiligheid (openbare orde en preventie, hulpverlening aan de bevolking en crisisbeheer)
 • Vreemdelingenbeleid
 • Registratie en identificatie van de natuurlijke personen
 • Beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en van de uitoefening van bepaalde democratische rechten, voor zover ze betrekking hebben op een federale bevoegdheid: sommige artikels van de grondwet, de Raad van State, het gebruik van talen in bestuurszaken, sommige verkiezingen, ...

De FOD Binnenlandse Zaken is uw regisseur op het vlak van de veiligheid en het migratiebeleid.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Je motivatie weegt dan ook harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over een goede kennis van de tweede landstaal.
 • Je hebt kennis van vreemde talen en vreemde culturen.
 • Je hebt een gezonde interesse in de vreemdelingen- en terugkeerproblematiek.
 • Je hebt een goede kennis van de meest courante informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook, …).


Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


3. Voorwaarden startbaanovereenkomst
Gezien de aard van het contract ( startbaanovereenkomst - Rosetta ) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst als administratief assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal.

Opgelet! De startbaanovereenkomst (SBO) duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.

Loon
Minimum aanvangswedde: 24.364,29 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen jaarlijks verlof.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectietesten


1. Screening van deelnemingsvoorwaarden


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en hebt en jonger bent dan 26 jaar, gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - rosetta).
De screening van de deelnemingsvoorwaarden gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Afhankelijk van het aantal kandidaten die zich inschrijven, kan er nog een telefonische pré-screening plaatsvinden. Let er dus op dat het telefoonnummer dat vermeld staat in je Seloraccount ook dat nummer is waarop je tijdens de kantooruren bereikbaar bent.


2. Functiespecifieke screening


2.2. Event 2: Interview met gevalstudie (45 min. schriftelijk + 60 min. interview):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie. Die gevalstudie wordt niet meer besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 21 punten op 35 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden op 04 oktober 2019.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in teschrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening, M2.2 (interview met gevalstudie).

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met alle geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 16/09/2019.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Lin Cooremans - Selectie-assistent
Tel.: 02/793.95.12
E-mail: lin.cooremans@ibz.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD Binnenlandse Zaken
Dienst Vreemdelingenzaken
t.a.v. Lin Cooremans
Pachecolaan 44
1000 Brussel


Hoe Selor bereiken?
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact


Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures