FOD Binnenlandse Zaken waakt over jouw veiligheid. Wij streven naar een samenleving waar het goed wonen, werken en leven is. We brengen risico's in kaart en willen de crisis altijd een stapje voor zijn. En gebeurt er toch een ramp, dan zijn wij goed voorbereid.

Noodplanning en crisisbeheer hebben vele kanten. Dus investeren wij voortdurend in nieuwe procedures, tools en mensen.

Momenteel zoeken wij drie nieuwe collega's met een positieve mindset en de drive om er volledig voor te gaan. En die ervaring komt later, want wij leren jou alle kneepjes van het vak.
 
 • Projectbeheerder Noodplanning (Federale Diensten van de Gouverneur van Oost-Vlaanderen - Dienst Noodplanning)
Als projectbeheerder Noodplanning til jij de gemeentelijke nood- en interventieplannen naar een hoger niveau. Je motiveert lokale overheden om de handen in elkaar te slaan en zich optimaal voor te bereiden op mogelijke noodsituaties.

Jij stimuleert overleg en samenwerking. Zo begeleid en ondersteun je lokale veiligheidscellen en onderhoud je contacten met politie, brandweer en de andere disciplines betrokken bij de noodplanning.

Je stemt theorie, praktijk en realiteit beter op elkaar af. Zo ga je ook zelf regelmatig polshoogte nemen op het terrein. Daarnaast werk je nauw samen met de noodplanningscoördinator en help je mee om de nood- en interventieplannen op te maken en onder meer rampenoefeningen te organiseren.

Want een noodplan opmaken is één ding, het plan moet ook echt werken. Samen gaan jullie proactief op zoek naar missing links en betere communicatielijnen.

Voor je job verplaats je je naar alle Oost-Vlaamse uithoeken van het land. Je bent flexibel en speelt vlot in op onverwachte omstandigheden. Zo is het in geval van crisis mogelijk dat je opgeroepen wordt buiten de diensturen om bij te springen en ondersteuning te bieden.

Op korte termijn bouw je een uitgebreid netwerk en brede kennis over noodplanning en crisisbeheer uit. Dat maakt jou een perfect aanspreekpunt voor collega's en externe partners.
 
 • Projectmedewerker Bullseye (Nationaal Crisiscentrum - Directie Internationale Zaken)
Het Europees project Bullseye wil hulpverleners beter voorbereiden op terroristische aanslagen met chemische en biologische middelen. Het project wordt gecoördineerd door het Nationaal Crisicentrum. Als projectmedewerker ondersteun jij de projectcoördinator in het beheer van het project.

Je bewaakt het goede verloop en de vooropgestelde timing van het project.

De internationale context maakt jouw job extra boeiend. Je communiceert dagelijks met de partners uit Polen, Slovakije, Nederland en Spanje en onderhoudt contacten met andere intenationale actoren. Je bereidt verschillende binnen- en buitenlandse bijeenkomsten voor en stelt nadien een verslag op. Ook de voorbereiding van de rapportage aan de Europese Commissie neem jij voor jouw rekening.

Daarnaast zet je het project ook naar de buitenwereld in de kijker en beheer jij samen met de communicatiedienst de externe communicatiekanalen.
 
 • Budgetbeheerder Bullseye (Nationaal Crisiscentrum - Directie Internationale Zaken)
Als budgetbeheerder zorg jij dat het financiële plaatje van het project Bullseye klopt. Je zit graag met je neus in de cijfers en bewaakt of de uitgaven in lijn zijn met de vooropgestelde budgetten.

Je behoudt een gedetailleerd overzicht van het volledige Bullseye budget en zit samen met de financiële dienst van het NCCN om een correcte verdeling van de Europese fondsen aan de partners te voorzien. Je vraagt de financiële rapportage van de verschillende partners op en bereidt op basis hiervan de driemaandelijke rapportage voor die gemaakt wordt voor de Inspecteur van Financiën.

Achter de schermen neem je heel wat administratieve en logistieke taken op jou. Zo regel jij alle praktische zaken voor bijeenkomsten in binnen- en buitenland.

Jouw voorbereidingen zorgen ervoor dat collega's zich zonder financiële kopzorgen kunnen focussen op het werk. Zo geef jij onder meer prioriteit aan de terugbetaling van de gemaakte kosten ter plaatse.
Meer info over de functie bij de Federale Diensten van de Gouverneur van Oost-Vlaanderen?
Elke Allaert - Diensthoofd Noodplanning
Contactpersoon FDG Oost-Vlaanderen - FOD Binnenlandse Zaken
Tel.: 0478/73.38.96
E-mail: elke.allaert@ibz.fgov.be

Meer info over de functies bij het Nationaal Crisiscentrum?
Ilse Van Mechelen - Coördinator Dienst Internationale Fondsen en Projecten - Directie Internationale Zaken
Contactpersoon Nationaal Crisiscentrum - FOD Binnenlandse Zaken
Tel.: 0475/61.66.09
E-mail: ilse.vanmechelen@nccn.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
Lieselotte Couck - Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon FOD Binnenlandse Zaken
Tel.: 02/488.15.79
E-mail: Jobs.NL@ibz.fgov.be

 
FEDERALE DIENSTEN VAN DE GOUVERNEUR VAN OOST-VLAANDEREN

Als projectbeheerder noodplanning ga je aan de slag bij de  Federale Diensten van de Gouverneur van Oost-Vlaanderen. Aan de Gouverneur zijn opdrachten toevertrouwd door de federale overheid zodat men deze kan uitvoeren op het niveau van de provincie Oost-Vlaanderen.

Taken zoals onder andere noodplanning, politionele veiligheid, criminaliteitspreventie, wapenvergunningen en algemeen crisisbeheer maken hier deel van uit. Jij komt terecht in het team Noodplanning, dat bestaat uit acht medewerkers onder leiding van het diensthoofd Noodplanning. Het personeel ondersteunt de Gouverneur in de uitvoering van deze taken en wordt hiervoor ter beschikking gesteld door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

NATIONAAL CRISISCENTRUM

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) waakt 24u/24 en 7/7 over de veiligheid van ons land. Op permanente basis verzamelt, analyseert en verspreidt ze dringende informatie. Ze brengt mogelijke dreigingen in kaart en adviseert overheden en regeringen over de te nemen acties. Bij grote evenementen en gebeurtenissen staat het Nationaal Crisiscentrum in voor de planning, coördinatie en opvolging van de veiligheid.

Het Nationaal Crisiscentrum maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en telt een 160-tal medewerkers.

Als project- of budgetbeheerder Bullseye ga je aan de slag bij de Directie Internationale Zaken, Dienst Internationae Fondsen en Projecten. Bullseye is het Europees project dat hulpverleners beter wil voorbereiden op terroristische aanslagen met chemische en biologische middelen. Het consortium bestaat uit 7 partners uit 5 landen: België, Nederland, Spanje, Slovakije en Polen. Het NCCN is coördinator van dit project.

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen… FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de vijf algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie en Instellingen & Bevolking), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale Diensten van de Gouverneurs).

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van jouw expertise.
Technische competenties
 
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Redeneervaardigheden
 • Verbale redeneervaardigheden

Opgelet! Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore.


Niet vereist, wel een troef
 
 • Je hebt een goede praktische kennis van de meest courante informaticatoepassingen (Excel, Word, Outlook,..).
 • Voor de functie bij de FDG Oost-Vlaanderen is ervaring in de noodplanning een pluspunt.
 • Voor de functies bij het NCCN is het een meerwaarde als je je vlot kan uitdrukken (mondeling en schriftelijk) in het Engels.

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische unversiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Bij de Federale Diensten van de Gouverneur van Oost-Vlaanderen krijg je een contract van 1 jaar, met kans op verlenging.

Voor de functies bij het Nationaal Crisiscentrum loopt je contract tot het einde van het project Bullseye (voorzien op 31/03/2023).
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 38 854,50 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen 
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een laptop
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • minimum 26 dagen verlof per jaar
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie (van toepassing bij het NCCN)
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (van toepassing bij het NCCN)

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

 

Bijkomende voorwaarde Nationaal Crisiscentrum

Om in dienst te kunnen treden bij het Nationaal Crisiscentrum moet je in het bezit zijn van een positief veiligheidsadvies of bereid zijn hiervoor een veiligheidsonderzoek te ondergaan voor de indiensttreding.

Het resultaat van dit onderzoek moet positief zijn, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting (overeenkomstig de Wet van 11 december 1988 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, gewijzigd door de wet van 03-05-2005).

Om het voorwerp uit te maken van een veiligheidsverificatie dien je minstens 5 jaar een officieel verblijf te hebben in België.
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden

Stap 1: screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de opgeladen documeten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

 

Functiespecifieke screening

Stap 2: Specifieke screening pc (+/- 2u) 

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties en redeneervaardigheden gemeten: Informatie integreren, Beslissen, Adviseren en Verbaal redeneervermogen.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden van 14/12/2021 tot 20/12/2021 (data onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de pc-proef vanaf 10/12/2021 (datum onder voorbehoud).
Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.


Stap 3: Interview met gevalstudie (+/- 1u met 1u voorbereidingstijd)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Deze gevalstudie wordt tijdens het interview besproken.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Indien de pc-proef (Stap 2: Specifieke screening pc) niet georganiseerd wordt, zullen de interviews georganiseerd worden tussen 17/12/2021 en 12/01/2022 (data onder voorbehoud). Als Stap 2 wel plaatsvindt, worden de interviews ingepland tussen 12/01/2022 en 28/01/2022 (data onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview bij de FDG Oost-Vlaanderen of het NCCN. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in teschrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Afhankelijk van de coronamaatregelen gedurende de interviewperiode, zullen de interviews ter plaatse of op afstand (online) georganiseerd worden. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. 

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening ‘Stap 3: Interview met gevalstudie’.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 6 december 2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Lieselotte Couck - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02/488.15.79
E-mail: Jobs.NL@ibz.fgov.beAdres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures