Heb je een diepe corporate finance kennis? Brengt de innovator in jou onze organisatie naar de next level? Kick je op financiële analyses, rapporten, cashflows, budgettering en forecasts? En ben je een leader met een hands-on mentaliteit? Dan ben jij onze ideale kandidaat!

Als Financieel Manager bij Fedasil - Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers heb je de leiding over een dertigtal medewerkers op het hoofdbestuur en over de boekhouders in de centra.

Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de dienst Begroting en Financiën.
Deze dienst bestaat uit 3 afdelingen : Boekhouding en Financiën, Begroting en Beheerscontrole en Begroting & Controle van de conventies.

Je ondersteunt de directeur Algemene diensten inzake strategische beslissingen. De directie Algemene diensten bestaat uit de directie IT, Budget en Financiën, Infrastructuur, Overheidsopdrachten en Logistiek.

In het kader van uw functie onderhoud je regelmatig contacten met de verschillende directies van Fedasil, Fod Bosa, het bevoegd kabinet, de Inspectie van Financiën, het Rekenhof, de revisoren van Fedasil, de instellingen van openbaar nut en externe partners.

Je zal in een tweetalige omgeving werken.

Taken
 • Je organiseert en volgt de boekhoudkundige, begrotings- en financiële processen van Fedasil op, inclusief de rapportering hierover.
 • Je staat in voor de goede dagelijkse aansturing van jouw diensten zodat de doelstellingen effectief en efficiënt uitgevoerd worden binnen de vooropgestelde termijnen.
 • Je coördineert de uitwerking van werkinstrumenten zoals procedures, boordtabellen, beheers -en planningsinstrumenten, kwaliteitssystemen, standaarddocumenten, gebruikersgidsen, vademecums en andere initiatieven ter bevordering van de interne controle.
 • Je ondersteunt het management en werkt vanuit financieel oogpunt mee aan de uitwerking en uitvoering van het managementplan, de operationele plannen en adequate monitoringsystemen.
 • Je ondersteunt, motiveert en evalueert jouw medewerkers.
 • Je hebt oog voor de vaardigheden van jouw medewerkers zodat ze ten volle benut worden in hun ontwikkeling via competentiemanagement.
 • Je creëert een open communicatieklimaat
Meer info over de jobinhoud?
Mevr. Aurore Despontin, Directeur algemene diensten, aurore.despontin@fedasil.be 
Er is 1 plaats bij de dienst Begroting en Financiën van Het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, Kartuizersstraat 21
1000 Brussel.

Werken voor Fedasil is werken met mensen. Bij Fedasil zorgen wij voor de opvang van verzoekers van internationale bescherming. Hierbij streven we naar kwaliteit en conformiteit in onze dienstverlening. Onze teams in de centra zorgen voor de basisbehoeften van de bewoners en bieden sociale, juridische, medische en psychologische begeleiding. Fedasil bestaat uit opvangcentra, het aanmeldcentrum, de regionale kantoren en onze hoofdzetel. Voor onze hoofdzetel te Brussel zoeken we een ambitieuze Financieel Manager.

Bij Fedasil werken zo'n 2.200 werknemers, verdeeld over de opvangcentra, het aanmeldcentrum, de hoofdzetel en de regionale kantoren. Zij voeren verschillende taken uit: van ondersteunende functies als financiën, ICT, operationele diensten etc.  op de hoofdzetel tot functies met dagelijks contact met asielzoekers in de centra zoals sociaal werkers en verpleegkundigen.

We zorgen voor de opvang van verzoekers van internationale bescherming en garanderen de kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. We coördineren ook de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. In onze deontologische code, de leidraad voor alle medewerkers van Fedasil, staan vier waarden centraal: respect, klantgerichtheid, onpartijdigheid en discretie.

Leer jouw toekomstige collega’s kennen

Annelies & Pauline, regiocoördinatoren | Fedasil

Meer informatie vindt je terug op onze website:

Over Fedasil | Fedasil

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je denkt op een innoverende manier door nieuwe en creatieve ideeën aan te reiken.
 • Je stelt doelstellingen op een proactieve manier voor, stelt nauwgezet actieplannen op en gebruikt hiervoor de juiste middelen, binnen de beschikbare termijnen.
 • Je begeleidt de medewerkers bij hun ontwikkeling en geeft feedback over hun werking (prestaties en ontwikkeling).
 • Je hebt impact, onderhandelt om te komen tot een "win-win"-situatie en een publiek te overtuigen.
 • Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te bereiken en de verantwoordelijkheid opnemen van de kwaliteit van de ondernomen acties.
 • Zich borg stellen voor het behalen van de beoogde resultaten van de organisatie. Ontwikkelen en in stand houden van de organisatiestructuur, -beleid en –doelstellingen.

Technische competenties
 
 • Je hebt kennis van (overheids)boekhouding, budgettair recht en de regels inzake boekhouding en vastlegging van ontvangsten. 
 • Je hebt kennis over de ontwikkeling en implementatie van financieel management (budget, financiële flow, kostenanalyses) 
 • Je hebt kennis van projectplanning en houd hierbij rekening met de scope, planning, budget, verantwoordelijkheden en resources.
 • Je hebt een goede kennis van leiderschapstechnieken.

Redeneervermogen 
 • Numeriek redeneervermogen
 • Verbaal redeneervermogen
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Niet vereist, wel een troef
 • Goede praktische kennis Frans
 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Alle diploma’s van niveau A worden toegelaten
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.??
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
   
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Je beschikt over een relevante ervaring van minstens 6 jaar in het domein van Corporate Finance in minstens 3 van onderstaande taken:
 • Procesoptimalisatie
 • Opmaak van periodieke ad hoc analyses en performante business/managementrapportering
 • Eindverantwoordelijke accountancy
 • Dagelijkse leiding van een team
 • Jaarlijkse interne audits uitvoeren
 • Opstellen van een algemene en analytische boekhouding/ jaarrekening
 • Volwaardig budgetteringsproces: forecasting, YoY evolutie, actuals vs budget, variantie-analyses...


Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur als algemeen adviseur (niveau A4) met de bijhorende weddeschaal (vanaf NA41). Relevante ervaring wordt in rekening gebracht. Voor meer inlichtingen, raadpleeg Fedweb.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 70 268,40 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index (1,7758; oktober 2021), reglementaire toelagen niet inbegrepen).
 
 • Flexibel uurrooster en 26 verlofdagen per jaar (van zodra u in dienst treedt en in verhouding tot de effectieve prestaties).
 • De mogelijkheid om een abonnement te krijgen op het openbaar vervoer voor uw woon/werkverplaatsingen.
 • Een GSM met belkrediet
 • Een laptop voor professioneel gebruik
 • Een tussenkomst in een hospitalisatieverzekering
 • Een groepsverzekering
 • Elektronische maaltijdcheques
 • De mogelijkheid om telewerk te doen volgens de modaliteiten van het Agentschap.
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

   

1. Screening van de deelnemingsvoorwaarden

Stap 1: screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum.


Waar moet u op letten?
Vul uw CV in in de taal van de functie waarvoor u solliciteert.
Indien u solliciteert voor een functie waarvoor ervaring vereist is, raden we u aan om bijzondere aandacht te schenken aan de omschrijving van uw beroepservaring in de specifieke rubrieken. Het zijn enkel deze gegevens die gebruikt zullen worden voor de kwalitatieve screening van de kandidaturen.

Ook gesolliciteerd voor de selectie CFG21056?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.
 


2. Functiespecifieke screening

2.1 Stap 3: (Eventuele) eliminerende geïnformatiseerde proef (+/- 1u30)Of deze proef georganiseerd zal worden is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

De eliminerende geïnformatiseerde proef meet de analytische competenties van de kandidaat door middel van twee testen:Om te slagen voor deze test moet de kandidaat een gemiddelde score van minstens 50 op 100 op de twee testen behalen. Alleen de 10 beste kandidaten met de hoogste score zullen uitgenodigd worden voor de volgende stap. Bij gelijkheid van punten, zal dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden rond begin januari 2022 (onder voorbehoud).

 

2.2 Stap 4: Interview + Technische vragen + assessement (+/- 2u + 1u voorbereiding)

Deze proef evalueert zowel de technische competenties als de gedragsgerichte competenties (zie profiel) vereist voor de uitoefening van deze functie.

Voor het interview krijg je een assessement en voldoende tijd om die voor te bereiden (1u). De assessement wordt besproken tijdens je interview. U zal eveneens bevraagd worden omtrent uw motivatie, uw interesse et uw affiniteiten met het domein.

Je online-cv in ‘Mijn dossier’ wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind januari 2022 (onder voorbehoud). Indien stap 3 (zie 2.1) niet georganiseerd zal worden, zal deze proef plaatsvinden rond begin/midden januari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak Mijn berichten en taken in ‘Mijn dossier’ kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • Redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagde kandidaten, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het best aan de functieomschrijving en het competentieprofiel beantwoorden. Deze lijst wordt door het DG Aanwerving en ontwikkeling van de FOD Bosa aan de directeur-generaal van Fedasil toegezonden.
           
Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de precedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 16/12/2021, uiterste inschrijvingsdatum.

Je moet online solliciteren via Mijn dossier”. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Reindert Van Reusel - Consultant HR Services
Tel.: 02/740 80 33
E-mail:reindert.vanreusel@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures