Ben jij gepassioneerd door technologie? Heb jij het in je om Fedasil te sturen naar een digitale organisatie? Weet jij client -en oplossingerichtheid succesvol te combineren. Dan is dit mischien de job voor jou? 

Als IT-Manager ben jij verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de dienst ICT. Je garandeert de implementatie van het ICT-beleid binnen Fedasil. En je ziet er op toe dat de ICT infrastructuur betrouwbaar en veilig is.
De dienst ICT bestaat uit 5 afdelingen: Operations & Support, Systeem & Netwerk, Developpement & Solutions, Projectmanagement en Aankoop & logistiek.

Je ondersteunt de directeur Algemene diensten inzake strategische beslissingen. De directie Algemene diensten bestaat uit de dienst HR, ICT, Budget en Financiën, Infrastructuur, Overheidsopdrachten en Logistiek.

Je zal in een tweetalige omgeving werken.

Jouw taken: 
 • Je stelt het ICT-beleid op en voert het uit zodat het de strategie van Fedasil ondersteunt.
 • Je volgt de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van ICT op en analyseert deze en doet voorstellen voor vernieuwingen binnen de organisatie.
 • Je stelt het budget ICT op en zorgt voor de goede opvolging hiervan.
 • Je verzamelt de behoeften van het management en de gebruikers. En analyseert de behoeften teneinde ze om te zetten in nieuwe projecten.
 • Je treedt op als aanspreekpunt voor de verschillende cliënten en organisaties.
 • Je stelt de actieplannen op en ziet toe op de succesvolle implementatie.
 • Je staat in voor het dagelijks beheer van de dienst zodat de missies effectief en efficiënt uitgevoerd worden.
 • Je motiveert jouw medewerkers en ondersteunt hen bij de uitvoering van hun taken.
 • Je coacht jouw medewerkers en zorgt ervoor dat jouw team de nodige competenties heeft om tegemoet te komen aan nieuwe uitdagingen.

Meer info

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij:
Mevr. Aurore Despontin, Directeur algemene diensten, aurore.despontin@fedasil.be 
Er is één plaats bij de dienst ICT bij het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, Kartuizersstraat 21 te Brussel,

Werken voor Fedasil is werken met mensen. Bij Fedasil, zorgen wij voor de opvang van verzoekers van internationale bescherming. Hierbij streven we naar kwaliteit en conformiteit in onze dienstverlening. Onze teams in de centra zorgen voor de basisbehoeften van de bewoners en bieden sociale, juridische, medische en psychologische begeleiding. Fedasil bestaat uit opvangcentra, het aanmeldcentrum, de regionale kantoren en onze hoofdzetel. Voor onze hoofdzetel te Brussel zoeken we een ambitieuze IT- Manager.

Bij Fedasil werken zo'n 2.200 werknemers, verdeeld over de opvangcentra, het aanmeldcentrum, de hoofdzetel en de regionale kantoren. Zij voeren verschillende taken uit: van ondersteunende functies als financiën, ICT, operationele diensten etc.  op de hoofdzetel tot functies met dagelijks contact met asielzoekers in de centra zoals sociaal werkers en verpleegkundigen.

We zorgen voor de opvang van verzoekers van internationale bescherming en we garanderen de kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. We coördineren ook de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. In onze deontologische code, de leidraad voor alle medewerkers van Fedasil, staan vier waarden centraal: respect, klantgerichtheid, onpartijdigheid en discretie.

Leer jouw toekomstige collega’s kennen

Annelies & Pauline, regiocoördinatoren | Fedasil

Meer informatie vindt je terug op onze website:

Over Fedasil | Fedasil
 

GEDRAGSCOMPETENTIES

 • Je denkt op een innoverende manier door nieuwe en creatieve ideeën aan te reiken.
 • Je stelt doelstellingen op een proactieve manier voor, stelt nauwgezet actieplannen op en gebruikt hiervoor de juiste middelen, binnen de beschikbare termijnen.
 • Je begeleidt de medewerkers bij hun ontwikkeling en geeft feedback over hun werking (prestaties en ontwikkeling).
 • Je hebt impact, onderhandelt om te komen tot een "win-win"-situatie en een publiek te overtuigen.
 • Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te bereiken en de verantwoordelijkheid opnemen van de kwaliteit van de ondernomen acties.
 • Zich borg stellen voor het behalen van de beoogde resultaten van de organisatie. Ontwikkelen en in stand houden van de organisatiestructuur, -beleid en –doelstellingen.
 

TECHNISCHE COMPETENTIES

 • Je hebt een goede kennis betreffende IT management: vooruitstrevend strategisch organisatiebeleid, transformatieprojecten en systeem implementaties.
 • Je hebt een goede kennis van digitaliseringsprojecten en de nodige hardware en IT-infrastructuur die daarvoor nodig is. 
 • Je hebt kennis over het managen van algemene IT-diensten
 • Je hebt kennis van projectplanning en houd hierbij rekening met de scope, planning, budget, verantwoordelijkheden en resources.
 

REDENEERVERMOGEN

 • Verbaal redeneervermogen
 • Abstract redeneervermogen
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

TROEF

U heeft een goede praktische kennis van het Frans.

 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum
   
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.??houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau
Laad je diploma op in je online - cv in ‘Mijn dossier op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie ‘Contactgegevens Selor’).
2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum

Een relevante ervaring van minstens 6 jaar in het domein van Informatie en Communicatie Technologie in minstens 3 van onderstaande taken:
 • Systeem- en Netwerkbeheer
 • Project Management
 • Operationele als functionele analyses
 • De opvolging/invoering van informatiebeveiliging
 • De invoering van een moderniseringsproject
 • Dagelijkse leiding van een team
Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij ‘Screening van deelnemingsvoorwaaren’ onder de rubriek ‘Selectieprocedure’ en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

ONS AANBOD

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als algemeen adviseur (niveau A4), met de bijhorende weddeschaal (NA41)

Loon

De aanvangswedde bedraagt minimum 70 268,40 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index (1,7758; oktober 2021), reglementaire toelagen niet inbegrepen). Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen
 • Flexibel uurrooster en 26 verlofdagen per jaar (van zodra u in dienst treedt en in verhouding tot de effectieve prestaties).
 • De mogelijkheid om een abonnement te krijgen op het openbaar vervoer voor uw woon/werkverplaatsingen.
 • Een GSM met belkrediet.
 • Een laptop voor professioneel gebruik.
 • Een tussenkomst in een hospitalisatieverzekering.
 • Een groepsverzekering.
 • Elektronische maaltijdcheques.
 • De mogelijkheid om telewerk te doen volgens de modaliteiten van het Agentschap.
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor’ account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

SELECTIESTAPPEN

1. Screening van de deelnemingsvoorwaarden

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie Deelnemingsvoorwaarden) in ‘Mijn dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over het vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn dossier’  op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in de taal van de job waarvoor je solliciteert. Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie CFG21055?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

2. Functiespecifieke screening

2.1 Stap 3: Enventuele specifieke screening PC proef (+/- 1u30)

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.
De PC proef meet de analytische competenties van de kandidaat door middel van twee testen: Om te slagen voor deze test moet de kandidaat een gemiddelde score van minstens 50 op 100 op de twee testen behalen. Alleen de 10 beste kandidaten met de hoogste score zullen uitgenodigd worden voor de volgende stap. Bij gelijkheid van punten, zal dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden rond begin januari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak Mijn berichten en taken in ‘Mijn dossier’ kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


2.2 Stap 4: Interview + technische vragen + assessment (ongeveer 2u + 1u voorbereidingstijd)

Deze proef evalueert zowel de technische competenties als de gedragsgerichte competenties (zie profiel) vereist voor de uitoefening van deze functie.
Voor het interview krijg je een assessment en voldoende tijd om die voor te bereiden (1u). De assessment wordt besproken tijdens je interview. U zal eveneens bevraagd worden omtrent uw motivatie, uw interesse et uw affiniteiten met het domein.

Je online-cv in ‘Mijn dossier’ wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind januari 2022 (onder voorbehoud). Indien stap 3 (zie 2.1) niet georganiseerd zal worden, zal deze proef plaatsvinden rond begin/midden januari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak Mijn berichten en taken in ‘Mijn dossier’ kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie ‘contactgegevens Selor’).

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘mijn dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.
 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

Redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Procedure
Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 
Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.
Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagde kandidaten, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het best aan de functieomschrijving en het competentieprofiel beantwoorden. Deze lijst wordt door het DG Aanwerving en ontwikkeling van de FOD Bosa aan de directeur-generaal van Fedasil toegezonden.
          
Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de precedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 16/12/2021, uiterste inschrijvingsdatum.
Je moet online solliciteren via “Mijn dossier”. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen?
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties. Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.
Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? 
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).
Meer info over ons diversiteitsbeleid? 
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Reindert Van Reusel - Consultant HR Services
Tel.: 02/740 80 33
E-mail:reindert.vanreusel@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.


Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij:
Mevr. Aurore Despontin, Directeur algemene diensten, aurore.despontin@fedasil.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures