Ben je maatschappelijk bewogen? Ben je een leider met een visie op HR? Heb je een hands - on mentaliteit en een gezonde drive? Dan hebben wij de ideale vacature voor u!

In de functie van leidinggevende ben je verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de dienst HR van Fedasil, het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. Je bent verantwoordelijk voor de selectie en werving, de opleiding en ontwikkeling van het personeel en de algemene administratie, de payroll en de budgetbegroting.

Je maakt deel uit van een team met als hoofd de directeur algemene diensten. Hierbij heb je een ondersteunende rol binnen het directiecomité inzake strategische beslissingen.

In het kader van uw functie, onderhoud je regelmatige contacten met de verschillende directies, de federale overheidsdiensten, de instellingen van openbaar nut, de vakbondsorganisaties en de externe partners.

Taken:

Als HR Manager heb je de volgende taken: 
 • Je rapporteert en je geeft advies aan het management om hen een algemeen beeld te geven over de stand van zaken.
 • Je stelt het HR-beleid op en voert het uit zodat het de strategie van Fedasil ondersteunt.
 • Je organiseert het aanwervings- en selectiebeleid van het personeel.
 • Je controleert de conformiteit van de toepassing van de wettelijke en reglementaire verplichtingen, je controleert het administratieve personeelsbeheer en het loonbeheer.
 • Je vertaalt het HR-beleid in concrete procedures en zorgt ervoor dat deze gerespecteerd worden.
 • Je stelt het budgetten op en zorgt voor de opvolging ervan.
 • Je stelt het personeelsplan op en zorgt voor de opvolging ervan.
 • Je volgt de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van HR op en analyseert deze; u formuleert voorstellen en zorgt ervoor dat de weerhouden opties geïmplementeerd worden.
 • U ondersteunt uw medewerkers bij de uitvoering van hun taken door hen duidelijke doelstellingen te geven.
 • U creëert een open communicatiekanaal.
   
Meer info over de jobinhoud?
Mevr. Aurore Despontin, Directeur algemene diensten, aurore.despontin@fedasil.be 
Er is 1 plaats bij de HR dienst van Het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, Kartuizersstraat 21
1000 Brussel.

Werken voor Fedasil is werken met mensen. Bij Fedasil zorgen wij voor de opvang van verzoekers van internationale bescherming. Hierbij streven we naar kwaliteit en conformiteit in onze dienstverlening. Onze teams in de centra zorgen voor de basisbehoeften van de bewoners en bieden sociale, juridische, medische en psychologische begeleiding. Fedasil bestaat uit opvangcentra, het aanmeldcentrum, de regionale kantoren en onze hoofdzetel. Voor onze hoofdzetel te Brussel zoeken we een gedreven HR adjunct – directeur.

Bij Fedasil werken zo'n 2.200 werknemers, verdeeld over de opvangcentra, het aanmeldcentrum, de hoofdzetel en de regionale kantoren. Zij voeren verschillende taken uit: van ondersteunende functies als financiën, ICT, operationele diensten etc.  op de hoofdzetel tot functies met dagelijks contact met asielzoekers in de centra zoals sociaal werkers en verpleegkundigen.

We zorgen voor de opvang van verzoekers van internationale bescherming en we garanderen de kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. We coördineren ook de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. In onze deontologische code, de leidraad voor alle medewerkers van Fedasil, staan vier waarden centraal: respect, klantgerichtheid, onpartijdigheid en discretie.

Leer uw toekomstige collega’s kennen

Annelies & Pauline, regiocoördinatoren | Fedasil

Meer informatie vindt je terug op onze website:

Over Fedasil | Fedasil

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je denkt op een innoverende manier door nieuwe en creatieve ideeën aan te reiken.
 • Je stelt doelstellingen op een proactieve manier voor, stelt nauwgezet actieplannen op en gebruikt hiervoor de juiste middelen, binnen de beschikbare termijnen.
 • Je begeleidt de medewerkers bij hun ontwikkeling en geeft feedback over hun werking (prestaties en ontwikkeling).
 • Je hebt impact, onderhandelt om te komen tot een "win-win"-situatie en een publiek te overtuigen.
 • Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te bereiken en de verantwoordelijkheid opnemen van de kwaliteit van de ondernomen acties.
 • Zich borg stellen voor het behalen van de beoogde resultaten van de organisatie. Ontwikkelen en in stand houden van de organisatiestructuur, -beleid en –doelstellingen.
   
Technische competenties
 
 • Je hebt zeer goede kennis betreffende HR management: vooruitstrevend strategisch organisatiebeleid, de principes en technieken.
 • Je hebt een goede kennis van de algemene sociale wetgeving en payroll, dit op niveau van strategisch beleidsvoering (analyse, rapportage, etc.).
 • Je hebt een goede kennis van management binnen de 3 grote gebieden van soft HR: VTO (retentiebeleid, competentiebeleid, coachingsbeleid, conflicthantering, etc.); Selectie & Rekrutering en Preventie & Welzijn (veiligheid, gezondheid, psychosociale aspecten, etc.)
 • Je hebt een goede kennis van leiderschapstechnieken.
Redeneervermogen
 • Verbaal redeneervermogen
 • Abstract redeneervermogen

Troeven
 • Je hebt een goede kennis over sociale wetgeving en payroll binnen de overheidsinstellingen.
 • Je begrijpt de procedures voor de beleidsbeslissingen en de reglementering van de overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut.
 • Je hebt een goede praktische kennis van het Frans.

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Alle diploma’s van niveau A worden toegelaten
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.??
  Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' voor de uiterste inschrijvingsdatum. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

  Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
   
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Je beschikt over een relevante ervaring van minstens 6 jaar in het domein van Human Resource management in minstens 3 van onderstaande taken:
 • Competentiemanagement
 • Werving en selectie
 • Payroll
 • Opstellen en implementeren van HR strategiën
 • Dagelijkse leiding van een team
 • Sturen van vernieuwingsprojecten in HR
Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur als algemeen adviseur (niveau A4) met de bijhorende weddeschaal (vanaf NA41). Relevante ervaring wordt in rekening gebracht.Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Loon
Minimum aanvangswedde: 70 268,40 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index (1,7758; oktober 2021), reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen 
 • Voordelige hospitalisatieverzekering.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Beschikken over een gsm met belkrediet en laptop.
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Elektronische maaltijdcheques.
 • Glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • 26 verlofdagen per jaar (van zodra u in dienst treedt en in verhouding tot de effectieve prestaties).
 • De mogelijkheid om telewerk te doen volgens de modaliteiten van het Agentschap.
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectietesten


 

1. Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma
Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum.


Stap 2: screening van vereiste ervaring
Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waar moet u op letten?
Vul uw CV in in de taal van de functie waarvoor u solliciteert.
Indien u solliciteert voor een functie waarvoor ervaring vereist is, raden we u aan om bijzondere aandacht te schenken aan de omschrijving van uw beroepservaring in de specifieke rubrieken. Het zijn enkel deze gegevens die gebruikt zullen worden voor de kwalitatieve screening van de kandidaturen.

Ook gesolliciteerd voor de selectie CFG21054?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

2. Functiespecifieke screening


2.1. Stap 3: Eventuele computergestuurde proef (+/- 1u30) 

Of deze proef georganiseerd zal worden is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

De eliminerende geïnformatiseerde proef meet de analytische competenties van de kandidaat door middel van twee testen:Om te slagen voor deze test moet de kandidaat een gemiddelde score van minstens 50 op 100 op de twee testen behalen. Alleen de 10 beste kandidaten met de hoogste score zullen uitgenodigd worden voor de volgende stap. Bij gelijkheid van punten, zal dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden rond begin januari 2022 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de computergestuurde proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

2.2. Stap 4: Interview + technische vragen + assessment (+/- 2u + 1u voorbereiding)

Deze proef evalueert zowel de technische competenties als de gedragsgerichte competenties (zie profiel) vereist voor de uitoefening van deze functie.

Voor het interview krijg je een assessment en voldoende tijd om die voor te bereiden (1u). De assessment wordt besproken tijdens je interview. U zal eveneens bevraagd worden omtrent uw motivatie, uw interesse et uw affiniteiten met het domein.

Je online-cv in ‘Mijn dossier’ wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind januari 2022 (onder voorbehoud). Indien stap 3 (zie 2.1) niet georganiseerd zal worden, zal deze proef plaatsvinden rond begin/midden januari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak Mijn berichten en taken in ‘Mijn dossier’ kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn dossier'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:
 

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 

   
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

 

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagde kandidaten, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het best aan de functieomschrijving en het competentieprofiel beantwoorden. Deze lijst wordt door het DG Aanwerving en ontwikkeling van de FOD Bosa aan de directeur-generaal van Fedasil toegezonden.
          
Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de precedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
 
Solliciteren kan tot en met 16/12/2021.
Je moet online solliciteren via 'Mijn dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Reindert Van Reusel - Consultant HR Services
Tel.: 02/740 80 33
E-mail:reindert.vanreusel@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel

Voor meer informatie kan je terecht bij: Reindert.Vanreusel@bosa.fgov.be 

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving


Voor meer informatie over de inhoud van de functie en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij:
Mevr. Aurore Despontin, Directeur algemene diensten, aurore.despontin@fedasil.be 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures