Interpreteer jij vlot juridische teksten? Analyseer jij in een mum van tijd cijfers, dossiers en organisatiestructuren? Weet jij je standpunten helder te argumenteren en neer te pennen in adviezen en verslagen?

Word dan inspecteur bij de POD Maatschappelijke Integratie. Je treedt in rechtstreeks overleg met de OCMW’s om hun dossiers en procesessen te inspecteren. Je beantwoordt hun vragen en ondersteunt hen in het verbeteren van hun werking.

Je doet dit niet alleen. Dankzij je diensthoofd, je mede-inspecteurs, je collega’s van de studiedienst, de juridische dienst en de Frontoffice beschik je over een uitgebreid klankbord om informatie en argumenten af te toetsen.

Jouw doel? Verzekeren dat elke Belg toegang heeft tot een menswaardig leven door een correcte en uniforme toepassing van de armoedepreventie en -bestrijding die de POD MI ontwikkelt in opdracht van de federale regering.

 
 • Je voert inspecties uit bij de OCMW’s m.b.t de correcte toepassing van de federale reglementering inzake maatschappelijke integratie en m.b.t. de controle van sociale fraude door de OCMW’s
 • Je onderzoekt de beheersprocessen van de OCMW’s en analyseert deze inzake doeltreffendheid, efficiëntie en betrouwbaarheid.
 • Je adviseert de OCMW’s inzake ontwikkeling, implementatie en opvolging van de instrumenten die nodig zijn voor een correcte toepassing van de wetgeving en de goede werking van het interne controlesysteem.
 • Je kijkt toe op een correcte toepassing van de coronamaatregelen.
 • Je gebruikt de elektronische databanken, spoort discrepanties op, analyseert en behandelt deze informatie.
 • Je analyseert processen vanuit verschillende standpunten, verzamelt en analyseert documenten, relevante wetgeving en regelgeving, werkt een risicoanalyse uit, voert interviews, toetst methodologieën.
 • Je kijkt erop toe dat de federale reglementering inzake maatschappelijke integratie correct wordt toegepast door middel van een analyse van de processen binnen het OCMW.
 • Je kijkt erop toe dat de federale reglementering inzake maatschappelijke integratie correct wordt toegepast door dossiers te inspecteren.
 • Je stelt een accuraat, volledig en zorgvuldig procesanalyseverslag , bespreekt vaststellingen en eventuele aanbevelingen met collega's, licht de relevante resultaten toe en brengt verslag uit over de opvolging van de aanbevelingen
 • Je informeert de OCMW’s over het wettelijke kader en de concrete toepassing ervan. Je hebt dus een belangrijke informatie-, advies- en vormingsfunctie.
 • Je ondersteunt de OCMW’s bij de optimalisering van hun processen en van hun interne controle.
 • Je neemt deel aan het interne overleg om informatie en kennis te delen met collega’s.
 • Je stelt een jaarplanning op, rapporteert hierover, vult boordtabellen in.

Gedurende het eerst jaar kan je rekenen op een intensieve vorming. Daarna ga je zelfstandig aan de slag, maar steeds ondersteund door je diensthoofd en in nauw overleg met collega inspecteurs, juristen en de collega’s van de Frontoffice.Meer info over de jobinhoud?
Gudrun Mostmans - HR
Contactpersoon POD Maatschappelijke Integratie
E-mail: gudrun.mostmans@mi-is.be 
 
Er is 1 plaats bij de dienst Inspectie, van de POD Maatschappelijke integratie (Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel).

De dienst Inspectie bestaat uit 24 medewerkers en wordt aangestuurd door een tandem van één Nederlandstalig en één Franstalig diensthoofd.

De dienst vervult de wettelijk controle-opdracht van de POD MI uit en kijkt toe op een correcte en uniforme toepassing van de fundamentele sociale grondrechten over het hele Belgische grondgebied. Zij doet dit langs één kant door dossiers te inspecteren, maar anderzijds zet de dienst ook sterk in op informatie, advies en ondersteuning. Voorkomen is beter dan genezen, daar is de dienst en de organisatie van overtuigd.

Elke inspecteur werkt deels op verplaatsing bij de OCMW’s en deels vanuit zijn of haar thuis. Één dag per twee weken zien de inspecteurs elkaar op kantoor. Dagdagelijks staat hij of zij in contact met collega’s, diensthoofd maar ook met andere diensten zoals de juridische dienst, Frontoffice, Budget, studiedienst,… .

Het eerste jaar wordt elke inspecteur intensief gevormd aan de hand van opleidingen en mentorschap. Een senior vergezelt de inspecteur in opleiding naar inspectie- en auditbezoeken.


De POD Maatschappelijke Integratie is een federale overheidsinstelling en garandeert de fundamentele sociale basisrechten voor elke burger. De voornaamste instrumenten waarover zij beschikt zijn het Recht op Maatschappelijke Integratie en het Recht op Maatschappelijke Hulp, maar ook voedselhulp en allerhande subsidies in het kader van armoedebestrijding en sociale cohesie. De POD MI werkt wetgeving en reglementering uit, controleert de toepassing ervan, beschikt over een studiecentrum en ondersteunt de OCMW’s en vzw’s dagdagelijks via haar Callcenter en actieve communicatiedienst.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Opgelet! Je motivatie weegt harder door in de eindscore.


Niet vereist, wel een troef
 
 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terecht komt, is kennis van Frans een pluspunt.
 • Je bent sterk in schriftelijke communicatie.
 • Je bent vertrouwd met cijfers en reglementaire teksten.

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.??

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
   
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van minimum 12 maanden (met mogelijkheid tot verlenging) als Inspecteur (niveau A) met de bijhorende weddeschaal.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 40.425,49  EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).Voordelen
 • flexibel arbeidsritme binnen een 38-urenweek
 • systeem van telewerken (met vergoeding voor internet- en telefonieverbruik)
 • 26 dagen verlof per jaar  + 12 compensatiedagen
 • bijkomende collectieve sluiting tussen Kerst en Nieuwjaar
 • maandelijkse forfaitaire onkostenvergoeding
 • kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen met de eigen wagen
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • het hoofdkantoor is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen zoals tussenkomst sportabonnement, etc
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomt in de gsm-kosten
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

SelectietestenScreening van deelnemingsvoorwaarden. 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.


 

2. Functiespecifieke screening


2.1. Event 1: Computergestuurde proef (75min.) 
Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten: Informatie integreren en Beslissen en Adviseren.

Deze test is niet eliminerend. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 8 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden rond begin juni 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 

2.2. Event 2: Interview (+- 40min.):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal plaatsvinden eind juni - begin juli 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in teschrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening Interview. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 8 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 20/05/2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Ellen Noynaert - Assistent / Projectmedewerker
Tel.: 02 740 77 92
E-mail: ellen.noynaert@bosa.fgov.be  

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures