Wil jij graag administratief je steentje bijdragen aan de ondersteuning van mensen die gebukt gaan onder een grote werkdruk?
of
Wil je  deel uitmaken van HET kenniscentrum in België op gebied van asbest?

FEDRIS  werft momenteel 1 dossierbeheerder ‘project burn-out’, en 1 administratief assistent ‘asbestfonds’ aan.


Je taken bij het project burn-out bestaan onder andere uit:
 • Het controleren van de ingediende aanvragen.
  • Je brengt de informatie in, stelt de nodige briefwisseling op, neemt contact op met de stakeholders (psychologen, behandelende artsen, ...) en volgt de facturatie op.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt in het kader van het project "burn-out" voor alle betrokkenen (werknemers, behandelende artsen, preventiediensten, ...).
  • Je geeft correcte informatie over het project, de voorwaarden om deel te nemen, de administratieve stappen, …
 • Je neemt deel aan het beheer van het project, de aanpassingen en de evolutie. Je zorgt voor de voorbereiding, de invoering en analyse van bepaalde administratieve gegevens.
 • Je stelt bepaalde documenten op ter voorbereiding van vergaderingen en maakt ook het vergaderverslag.
 • Je richt vergaderingen, studiedagen, opleidingen in en neemt deel aan de organisatie van informatiecampagnes over het project.
Ben je meer geïnteresseerd in asbestoplossingen, dan bestaat je takenpakket onder andere uit:

het beheer van de activiteiten van het team waardoor deadlines gehaald kunnen worden,
 • het beantwoorden van e-mails, telefoontjes (je bent het eerste aanspreekpunt). Indien nodig, schakel je de oproep door naar de experts,
 • het verwerken van inkomende en uitgaande post,
 • het bijwonen van verschillende vergaderingen, waar je de notulen neemt,
 • het beheer van de procedures van de cel: je stelt ze op in opdracht van de deskundigen en zorgt ervoor dat ze worden bijgewerkt. Je houdt een inventaris bij,
 • het uitvoeren van eenvoudige onderzoeken en analyses in Excel en in diverse databases ter ondersteuning van de deskundigen van de cel (interne opleiding verzorgd door collega's),
 • in teamverband werken met Franstalige en Nederlandstalige administratieve experts van de verschillende cellen van het departement, om te zorgen voor het goede verloop van de verschillende activiteiten. Je helpt bij een specifieke overbelasting van het werk, en bent back-up tijdens afwezigheden.

Meer info over de jobinhoud?

Nele Bosmans
Contactpersoon FEDRIS
Tel.: +3222722158
E-mail: nele.bosmans@fedris.be

Karolien Kerckhofs
Contactpersoon FEDRIS
Tel.: +3222722163
E-mail: karolien.kerckhofs@fedris.be

 
Er is 1 functie vacant bij de het project ‘burn-out’, en 1 functie bij het asbestfonds, van het Federaal Agentschap voor beroepsrisico's FEDRIS  (Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel). 

De cel "Burn-out" werd specifiek opgericht in het kader van een project, bedoeld om de werknemers van de sectoren van het bankwezen en de ziekenhuizen, die zich in een vroegtijdig stadium van een burn-out bevinden, ter hulp te komen. 

Het Asbestfonds wil uitgroeien tot het kenniscentrum voor heel België op het gebied van asbest en tot een referentie voor de burger inzake asbestproblematiek. Om dit te bereiken moet het Fonds bewustmakings- en opleidingsactiviteiten ontwikkelen en ondersteunen. Daarnaast heeft het Fonds ook de mogelijkheid om academisch onderzoek op het gebied van asbest te steunen.

Het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid die instaat voor de bescherming
van de rechten van personen getroffen door een arbeidsongeval of een beroepsziekte.
Fedris draagt actief bij tot de bescherming en bevordering van de gezondheid van de werknemers op de werkplek op het gebied van preventie,
passende vergoeding van arbeidsgerelateerde schade, beroepsmatige re-integratie en de controle op de juiste toepassing van de wet op de
beroepsrisico's.
Meer info over de opdrachten van Fedris: www.fedris.be.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
Technische competenties
 • Je bent in staat een duidelijke en gestructureerde schriftelijke boodschap op te stellen.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Niet vereist, wel een troef
 
 • Omdat je in een tweetalige omgeving terecht komt, is kennis van het Frans een troef.
 • Basiskennis word / excel


 Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.?
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
   
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.
 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als administratief assistent niveau B met de bijhorende weddeschaal.
 
Loon
Minimum aanvangswedde: 31.667,14 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een werklaptop
 • kinderopvang tijdens schoolvakanties
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • 26 dagen verlof per jaar
 • mogelijkheid tot telewerk
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 

Selectiestappen

Screening van de deelnemingsvoorwaarden.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt. De screening gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 
 

Functiespecifieke screening (interview met gevalstudie)

Stap 2.1: Specifieke screening PC (+/- 50min)

Deze proef wordt georganiseerd als er meer dan 20 kandidaten overblijven na de vorige stap. Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten:
 • Informatie analyseren
 • problemen oplossen
Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 hoogste scores toegelaten tot de volgende proef.

Indien deze stap wordt georganiseerd, zal deze proef plaatsvinden rond 25/07/2022 tem 29/07/2022 (onder voorbehoud). Via het postvak ‘Mijn berichten en taken’ in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor deze proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 2.2: Specifieke screening - interview (+/-1u + 1u voorbereidingstijd)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Indien er minder dan 20 inschrijvingen zijn, komt stap 2.1 te vervallen, en zal deze proef plaatsvinden rond 01/08/2022 tem 08/08/2022 (onder voorbehoud). Indien er meer dan 20 inschrijvingen zijn, en dus stap 2.1 zal georganiseerd worden, zal deze proef plaatsvinden rond 18/08/2022 tot en met 29/08/2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in teschrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.
 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening 2.2. 
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 06 juli 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Diego Claessens - HR Specialist
Tel.: +3222722524
E-mail: diego.claessens@fedris.be

Adres en algemene contactgegevens
Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's - FEDRIS
Sterrenkundelaan 1,
1210 Brussel
Website: www.fedris.be

Hoe Fedris bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures