GOED DAT JIJ ER BENT! Als controleur ben je onmisbaar voor het FAVV en vorm je een meerwaarde voor onze samenleving. Samen met jou streven we naar een zo veilig mogelijke voedselketen in België. 

Van bij de start van de functie ondersteunen we jou met een stevig opleidingspakket. Je doorloopt een opleidings- en certificatieparcours dat specifiek is voor de functie van controleur. 

Als controleur zal je...
 • het merendeel van je tijd spenderen bij operatoren voor het uitvoeren van onaangekondigde controles (hygiënecontroles, identificatie -en traceerbaarheidscontroles, afleveren van certificaten, toelatingen en erkenningen);
 • controles uitvoeren aan de hand van checklists;
 • monsters nemen en analyseresultaten interpreteren;
 • aan operatoren in de voedselketen meedelen wat je bevindingen zijn;
 • maatregelen nemen indien nodig. Je geeft waarschuwingen, stelt processen-verbaal op, neemt goederen in beslag en je neemt maatregelen die kunnen leiden tot een sluiting van de inrichting. Maatregelen nemen is niet altijd evident. Daarom is het belangrijk dat je assertief bent;
 • instaan voor de administratie die volgt op de controle (opstellen van controleverslagen, klasseringen, verslaggevingen). Je besteedt 40% van je tijd aan administratie;
 • in het kader van het controleplan autonoom je activiteiten organiseren. Je zal deze controles meestal alleen uitoefenen.
Aangezien niet alle controles tijdens de werkuren kunnen plaatsvinden, kan het gebeuren dat je soms 's avonds of in het weekend controles uitvoert.
Je bent dagelijks de baan op dus het gebruik van een eigen wagen en het bezitten van een rijbewijs B zijn relevant voor deze functie. 

"Ik werk al 20 jaar als controleur van levensmiddelen en ik ben mijn job nog steeds niet beu!" Lees de volledige getuigenissen van Johanna, controleur te Antwerpen, en jouw andere toekomstige collega's.

Meer info over de jobinhoud? 
Secretariaat Regionale directie - DG Controle 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
Tel.: 02/211.80.18
E-mail: unic-nice@favv-afsca.be 

Meer info over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure? 
Lien WAMBACQ - Selectieverantwoordelijke 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 
Tel.: 02/211.88.14 
E-mail: lien.wambacq@favv-afsca.be  
Er zijn 4 plaatsen als controleur bij de Lokale Controle Eenheid (LCE) Vlaams-Brabant/Limburg van het Directoraat-Generaal Controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV):Indien je deel uitmaakt van de laureaten die niet onmiddellijk in dienst kunnen treden, wordt je naam opgenomen in een lijst van geslaagden waaruit we kunnen putten zodra er opnieuw een plaats vrijkomt voor deze functie binnen dezelfde dienst of in één van de andere Nederlandstalige LCE's of GCP's (grenscontroleposten).

Binnen het hoofdbestuur en in elke LCE werden drie diensten opgericht op basis van een indeling van alle operatoren actief in de voedselketen naargelang hun activiteit en hun autocontrolesysteem. De drie diensten of sectoren zijn: 
 • de sector primaire productie: bestaande uit de plantaardige en de dierlijke sector (controles op landbouwbedrijven met productiedieren, bemonsteringen van zuivelproducten, eieren en dierenvoeding, controles in slachthuizen, controles op planten en plantaardige producten,...)
 • de sector transformatie (uitvoeren van inspecties op vlees, vis, levensmiddelenbedrijven voor zowel dierlijke als plantaardige verwerking en diervoeders, meststoffen en pesticiden,...)
 • de sector distributie (controles in o.a. bakkerijen, beenhouwerijen, kleinhandel, groothandel en horeca op zowel hygiëne, traceerbaarheid, meldingsplicht,...)
Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten: 
 • de controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen
 • de controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden
 • het verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen
 • de integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop
 • de communicatie met de sectoren en met de consumenten
Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op de Gedelegeerd bestuurder, zijn stafdiensten en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria.

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan ook het FAVV in cijfersonze activiteiten in 2021 en onze waarden
 

Competenties

Gedragsgerichte competenties
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je reageert resultaatgericht op stress door je eigen emoties onder controle te houden en constructief om te gaan met kritiek.
Technische competenties
 • Je beschikt over een goed begrip van de principes en de basisbegrippen van de controle en het beheer van de voedselketen: traceerbaarheid, meldingsplicht, autocontrole.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Ook een goede motivatie is belangrijk. 

Indien de competentie stress beheren, je mondelinge communicatievaardigheden en je motivatie niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden. 

Niet vereist, wel een troef 
 • De functie vereist regelmatig verplaatsingen. Je beschikt over een rijbewijs B en een voertuig.
 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, technisch ingenieur, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in één van de volgende afdelingen: 
 • Chemie, biologie, biochemie of biotechnologie
 • Landbouwkunde, bio-ingenieurswetenschappen
 • Milieuzorg
 • Geneeskunde
 • Diergeneeskunde
 • Voedings- en dieetkunde
 • Biomedische en farmaceutische wetenschappen
 • Medische laboratoriumtechnologie
 • Verpleegkunde of vroedkunde
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
   
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
  • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
   Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
   Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
 • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
  Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van 1 jaar (mits goede evaluatie verlengbaar) als technisch deskundige (niveau B - houder van een bachelordiploma) met de bijhorende weddeschaal.
 
Loon
Minimum aanvangswedde: 32.300,65 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Een maandelijkse onkostenvoorziening tot max. 288,33 EUR (aangepast aan de huidige index) wordt voorzien.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen 
 • kilometervergoeding voor gereden km's binnen de tewerkgestelde lokale controle eenheid (0,4170 €/km) en omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen
 • inhoudelijk interessante en zinvolle job
 • 26 verlofdagen per jaar (bijkomende verlofdagen volgens leeftijd)
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • tussenkomst in de kosten van je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik
 • beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van je internetverbinding
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Fed+
 • allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks- of samenwoninggeschenk,…)
 • professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FOD BOSA, het portaal van het federale personeel.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen gaan bij voorkeur door in fysieke aanwezigheid (face-to-face) tenzij de huidige gezondheidstoestand dit niet toelaat (in dat geval gaan de gesprekken elektronisch door van op afstand).
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 

Selectietesten
 

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.  

Stap 2: Functiespecifieke screening


Deze proef bestaat uit een geïnformatiseerde test (+/- 90 min) en een interview (+/- 60 min). 
Deze testen vinden aaneensluitend plaats. 

Via een geïnformatiseerde test (dossiertest) worden de volgende competenties gemeten: informatie analyseren en problemen oplossen. Bij deze test is het de bedoeling dat je dossiers verwerkt en vervolgens vragen hierover kan beantwoorden. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Aan de hand van technische vragen zal er tijdens het interview gepeild worden naar je kennis over de principes en basisbegrippen van de controle en het beheer van de voedselketen (zie rubriek 'Competenties'). 

Je online cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd wanneer je in totaal voor de 2 delen ten minste 55 punten op 110 behaalt en je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het interview.

Deze proef zal wellicht rond de tweede helft van oktober - november 2022 plaatsvinden. Deze timing is onder voorbehoud. Onze voorkeur gaat uit naar fysieke interviews maar er kan beslist worden – op basis van de algemene gezondheidstoestand - om de interviews online te organiseren. 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 

Deze proef is gemeenschappelijk met de functiespecifieke screening van Controleur - LCE Antwerpen, Controleur LCE Oost-Vlaanderen/Vlaams-Brabant en Controleur - Grenscontrolepost Zaventem. Indien je ook deelneemt aan deze selectie(s), zal je de geïnformatiseerde proef en het interview slechts 1 keer moeten afleggen. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (geïnformatiseerde proef + interview). 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met de geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 14 oktober 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Contactpersoon Selor
Lien WAMBACQ - Selectieverantwoordelijke FAVV
Tel.: 02/211.88.14
E-mail: lien.wambacq@favv-afsca.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures