Je staat in voor het mee uitdenken en uitwerken van het beleid inzake dierengezondheid zodanig dat de bevoegde autoriteiten in staat zijn de nodige beslissingen te nemen en de correcte maatregelen te treffen om de gezondheid van de dieren, de (sanitaire) kwaliteit en de veiligheid van de producten van dierlijke oorsprong te garanderen en te bevorderen. Hierbij werk je nauw samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Je werkt mee op internationaal en Europees niveau aan de voorbereiding en bepaling van de normen inzake dierengezondheid en dierlijke producten. Je zet deze Europese en internationale verplichtingen om in Belgische wetgeving.

Je rapporteert alle beslissingen betreffende de normering en de reglementeringen van de Europese Unie of van de andere internationale normatieve instanties.

Je bent verantwoordelijk (alleen of in team) voor volgende taken, met behoud van flexibiliteit:
 • Opvolgen van de vergaderingen betreffende de Animal Health Law op nationaal en Europees niveau: de uitvoeringsbesluiten die door de Commissie ontworpen worden en de rapportering hiervan.
 • Opvolging van de One Health aanpak van België en de FOD: hieronder vallen eveneens de activiteiten rond het Nationaal Actieplan AMR, de opvolging van zoönosen en nieuw opduikende dierziekten en de wetgeving rond bedrijfsbegeleiding en het geneesmiddelenregister.
 • Je ondersteunt je collega’s om de teamdoelstellingen te realiseren.
 • Je organiseert technische werkgroepen voor de stakeholders (bv. overheden, laboratoria en universiteiten) om de Europese regelgeving om te zetten in Belgische richtlijnen.
   
Meer info over de jobinhoud?
Herman Claeys - Diensthoofd Sanitair Beleid Dieren en Planten
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
Tel.: 02 524 73 07
E-mail: herman.claeys@health.fgov.be
 
Er is 1 vacature bij de Dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten van het Directoraat-Generaal Animals, Plants and Food (DGAPF), van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Sint-Joost-Ten-Node).
Begin 2021 is onze organisatie verhuisd naar het gebouw Galilei (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel). In het nieuwe gebouw staat de new way of working (gezond en duurzaam samenwerken) centraal. Wil je graag al eens met je eigen ogen zien hoe je eerste dagen op de FOD eruit zouden kunnen zien en wat er allemaal te beleven valt? Klik dan snel hier en kijk mee!

De Dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten staat onder andere in voor het uitstippelen van het beleid en normen op vlak van dierengezondheid en zoönosen, de kwaliteit en veiligheid van dierlijke producten, de identificatie en traceerbaarheid van nutsdieren en hun producten, de import en export van dieren en hun producten. Ook het beheer en de beleidsmatige aansturing van het Dierenfonds behoort tot het takenpakket.


Het Directoraat – Generaal Animals, Plants en Food (DGAPF) legt regels en normen vast met betrekking tot de menselijke -, dier – en plantgezondheid en de kwaliteit van al de producten die in de verschillende stappen van de voedselketen voorkomen (vb. meststoffen, bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, dierenvoeders,…). In het kader hiervan staan ze ook in voor de betoelaging van wetenschappelijke onderzoeksprojecten die onder het beleid vallen. Daarnaast is het Directoraat - Generaal ook bevoegd voor de regels, normen en de controle op – en inspectie van tabak, e-sigaretten, alcohol, cosmetica, dierlijke bijproducten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn, alsook voor de controle op veldproeven met genetisch gemodificeerde organismen.


De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het “One World, One Health” – principe, door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid, de gezondheid van de planeet en de gezondheid van dieren, planten en voeding.

De FOD is een referentiepunt op het vlak van gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren. Om dit te bereiken wil de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie zijn die steunt op competente en autonome medewerkers met verantwoordelijkheidsgevoel die hun expertise en talenten willen inzetten.

Graag meer weten? Ontdek onze FOD via de website of Youtube

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op basis van je expertise op.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.


Opgelet! De competentie in het vet samen met je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.


De competentie in team werken en je motivatie wegen harder door in de eindscore (x2). 


Niet vereist, wel een troef
 
 • Gelet op het internationaal karakter van deze functie is het goed kunnen communiceren in het Engels en het Frans (mondeling/schriftelijk) een belangrijk pluspunt.
 • Goede kennis van de meest frequent gebruikte informaticatools.
 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren): 

A. Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).
De vacante functie is een functie van niveau A2. Je moet voldoen aan:
 • behoren tot de klasse A2
 • ofwel minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.


Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau A2 of niveau A1 met vereiste anciënniteit) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.


B. Je bent Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt voor de rekruterende instelling:

De vacante functie is een functie van niveau A2. Je moet voldoen aan:
 • minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.

2. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum: 
 
 • Diploma Master in diergeneeskunde (basisopleiding van 2de cyclus) uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse gemeenschap niet verkregen. Aangezien het beroep van Dierenarts een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden-  evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=1&quid=1&mode=asc&maxRows=*.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Afhankelijk van je situatie, kan het zijn dat je een taalexamen moet afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Dit kan je hier online doen.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer vóór de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

3. Geen ervaring vereist voor deze functie op de uiterste inschrijvingsdatum. 
 

ArbeidsvoorwaardenVoordelen  
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen (sport- en cultuurpremie, tussenkomst opvang kinderen, brilpremie, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 12 jaar…)
 • beschikken over een laptop, tussenkomst in het internetabonnement (20 EUR)
 • mogelijkheid om in te tekenen op een GSM-abonnement tegen voordelige voorwaarden (Proximus)
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • 12 compensatiedagen per jaar (bij een voltijdse betrekking en indien je doelstellingen zijn behaald), of mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen verlof per jaar + sluiting van de burelen tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • glijdende, flexibele werkuren in een 38-urenweek
 • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie, tot een maximum van drie dagen per week (afhankelijk van de dienst waar je terecht komt)
 • aangenaam werken volgens the new way of working in een volledig nieuw gebouw met ontspanningsruimtes
 • financiële valorisatie van jouw vroegere ervaring volgens het niveau van de job

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


Selectiestappen:


 


Screening van deelnemingsvoorwaarden


Je wordt toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de volgende deelnemingsvoorwaarden op de uiterste inschrijvingsdatum: 
 • Je bent in het bezit van het vereiste benoemingsbesluit 
 • Je hebt het vereiste diploma
Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 


Ook gesolliciteerd voor de selectie MFG21069?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt. 

 

Functiespecifieke screening

 

Specifieke screening - interview (+/- 1u) op afstand (via elektronische weg)

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.
Deze proef zal plaatsvinden in de eerste helft van februari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten. 

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor via een bepaalde procedure. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die de finale beslissing neemt. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Je kandidatuur zal enkel in aanmerking komen als je uiterlijk op 17/01/2022:
 • je cv volledig invult (in de taal van de selectie) in Mijn Dossier
 • je benoemingsbesluit oplaadt
 • je diploma oplaadt op het moment van inschrijving 
 • én je online solliciteert voor deze vacature door op de knop 'Solliciteren' te klikken.
Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Evi Vanbrabant - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02 524 87 44 
E-mail: evi.vanbrabant@health.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact


Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures