Jobinhoud
 • Je staat in voor het bepalen van een beleid inzake budget en beheerscontrole (B&B) voor de zetel (hoven 
  en rechtbanken) teneinde de strategische en operationele doelstellingen te bereiken. Dat gebeurt in overleg met de FOD Justitie en in nauw overleg met het lijnmanagement.
 • Je definieert een logistiek beleid in nauw overleg met het lijnmanagement en de dienstverleners 
  van de FOD Justitie en externe dienstverleners.
 • Als manager ben je verantwoordelijk voor het optimaal beheer van de ter beschikking gestelde middelen. Je coördineert de dagelijkse werking en volgt ze op met het oog op de correcte uitvoering van de kernopdrachten.
Context van de functie
De adviseur budget en beheerscontrole vervult zowel binnen de organisatie als daarbuiten een belangrijke rol.

Binnen de interne organisatie:
 • rapporteert hij aan de directeur van de steundienst over de verwezenlijking van de in het beheersplan bepaalde strategische en operationele doelstellingen waarvoor hij verantwoordelijk is;
 • geeft hij leiding aan de medewerkers van de businessunit (BU) B&B om de kernopdrachten op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier uit te voeren en de vooropgestelde doelstellingen te bereiken;
 • zorgt hij voor samenwerking tussen de BU B&B, de directiecomités van de hoven en de rechtbanken, het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie en de stafdienst Budget en Beheerscontrole van de FOD Justitie, om tot een budgettair beleid te komen dat een optimaal gebruik van de beschikbare financiële middelen garandeert;
 • zorgt hij voor samenwerking tussen de BU B&B, de directiecomités van de hoven en de rechtbanken en de stafdienst Budget en Beheerscontrole van de FOD Justitie om tot een optimaal beleid inzake budget en beheerscontrole te komen;
 • organiseert hij intensieve contacten met het lijnmanagement om tot een optimaal B&B-beleid te komen en coördineert hij voor rekening van de steundienst de implementering van de beheersovereenkomst.
 • zorgt hij voor de begeleiding van zijn personeel;
 • zorgt hij voor samenwerking tussen de BU B&B, de directiecomités van de hoven en de rechtbanken en de directie Personeel en Organisatie en de stafdienst ICT van de FOD Justitie;
 • werkt hij samen met de BU HRM van de steundienst en de dienst HRM van het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie wat betreft de budgettaire implicaties van het personeelsplan;
 • werkt hij samen met de BU ICT van de steundienst en de stafdienst ICT van de FOD Justitie wat betreft de budgettaire implicaties van het ICT-plan;
 • houdt hij contact met de lijndiensten van de zetel (hoven en rechtbanken) wat betreft de uitgaven;
 • werkt hij als vertegenwoordiger van de zetel samen met de multi-FOD-overleggroepen B&B aan de ontwikkeling van een algemeen B&B-beleid van de federale overheid;
 • onderhoudt hij nauwe contacten met de Inspectie van Financiën.
   
Wat de externe organisatie aangaat: 
 • coördineert hij de relaties met externe partners of consultants.

Doel van de functie

Als adviseur begroting en beheerscontrole:
 • sta je in voor het ontwikkelen van budgetbeheersplannen voor de steundienst en van het beleid en de strategische prioriteiten van het College van de hoven en rechtbanken, en help je die te verwezenlijken;
 • coördineer je de opmaak van de jaarbegroting van de zetel;
 • evalueer je voor de directeur van de steundienst de resultaten en de tendensen aan de hand van de vooropgestelde doelstellingen;
 • leid je als manager en binnen de grenzen van de toegekende middelen het operationeel personeel (binnen het lijnmanagement)  teneinde die opdrachten op een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle manier uit te voeren;
 • coördineer je en verzeker je een goede samenwerking met de externe partners, in het bijzonder met het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie en de stafdiensten van de FOD Justitie.
   
Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de administratieve en financiële procedures binnen de 
steundienst, alsook voor het rapporteren van disfuncties en afwijkingen in de begrotingsontwikkeling, wat 
onder meer het volgende inhoudt:


1. Monitoring:
 • Boordtabellen ontwikkelen en bijhouden zodat een adequate analyse mogelijk is;
 • Een systeem ontwikkelen en bijhouden dat toelaat om de managers van de steundienst en van de 
  directiecomités te responsabiliseren m.b.t. de uitvoering en de controle van hun budget;
 • Een systeem van boordtabellen ontwikkelen om op een transparante wijze de nodige financiële 
  informatie ter beschikking te stellen om de zetel (hoven en rechtbanken) efficiënt te besturen.
   
2. Budgetbeheer:
 • Een leidende rol spelen in de interne begrotingscyclus op operationeel vlak en er daarbij voor zorgen dat de termijnen en de formats gerespecteerd worden;
 • Ervoor zorgen dat de organisatie over de nodige gegevens beschikt voor het opstellen van een samenhangende begroting;
 • Instaan voor intern advies naar de verschillende managementniveaus toe om de 
  kwaliteit van de begrotingsvooruitzichten en de monitoring van de begrotingsuitvoering te ontwikkelen.
 • Het budgettaire arbitrageproces binnen de zetel organiseren en vereenvoudigen.
   
3. Beheerscontrole op het niveau van de operationele enveloppe:
 • Een doeltreffend en geautomatiseerd systeem van beheerscontrole en reporting
  invoeren en hanteren;
 • Ervoor zorgen dat het interne kostenbeheer gericht is op optimalisering van de uitgaven, rekening 
  houdend met de doelstellingen van de zetel en dat er een voldoende goede kosten-batenanalyse gebeurt;
 • Aan de BU HRM van de steundienst de nodige instrumenten en gegevens bezorgen voor de 
  analyse van de personeelsenveloppe.
   
4. Managementondersteuning:
 • Ondersteuning bieden aan de directiecomités met het oog op het beheer van hun respectievelijke 
  enveloppes;
 • Samen met de BU Strategie van de steundienst meewerken aan de opportuniteitsanalyse van de 
  projecten op het vlak van de financiële analyse ervan;
De systemen voor prestatie- en kwaliteitsmanagement invoeren en hanteren, alsook de systemen 
om te meten in welke mate de doelstellingen van de organisatie bereikt zijn.

5. Interne controle:
 • De strategische risico’s voor de zetel bepalen en beheersmaatregelen vaststellen om die risico’s te 
  beheersen;
 • Een geautomatiseerd risicobeheersingsinstrument ontwikkelen en implementeren dat toelaat om 
  de risicobeheersing, de monitoring en de rapportering te verbeteren.6. Leidinggevende:
 • Zijn medewerkers organiseren, leiden, evalueren en hun functioneren bijsturen;
 • Met het oog op de realisatie van het operationeel plan, de rechtstreekse medewerkers van de BU 
  B&B aansturen, motiveren, evalueren en zorgen dat ze ontwikkelingsmogelijkheden hebben;
 • De noodzakelijke veranderingstrajecten bevorderen en in de verschillende projecten van de zetel zorgen voor een gerichte ondersteuning wat de budgettaire aspecten betreft.
 • Als adviseur rapporteer je rechtstreeks aan de directeur van de steundienst. Als coördinator leid je het team Budget en Beheerscontrole dat op termijn uit minimum drie personen zal bestaan.


Meer info over de jobinhoud?
Makram Hammami - directeur van de steundienst van het college van hoven en rechtbanken
E-mail : Makram.Hammami@just.fgov.be
Tel.+32 (0)478/588.407
 
Er is 1 vacante plaats van Adviseur Budget – en Beheerscontrole bij de steundienst van het College van de hoven en de rechtbanken (Waterloolaan70, 1000 Brussel).

In België is de staatsmacht verdeeld over de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. De 
hoven en rechtbanken maken deel uit van de rechterlijke macht.
Het College helpt de hoven en rechtbanken bij het verwezenlijken van hun kerntaak:
 
 • door op een transparante, professionele en onderbouwde wijze te ijveren voor de nodige middelen 
  en door te waken over de optimale inzet van die middelen;
 • door naar externe actoren toe op te treden als een spreekbuis van het management van de hoven en rechtbanken;
 • door het management van de hoven en rechtbanken te ondersteunen door:
  • verbeteringsinitiatieven te ondernemen, te communiceren of te faciliteren;
  • aanbevelingen en richtlijnen te verschaffen;
  • te ijveren voor de best mogelijke middelenverdeling.
Het College van de hoven en rechtbanken wordt in zijn opdrachten bijgestaan door een steundienst. De steundienst van het College van de hoven en rechtbanken wordt geleid door een directeur en staat onder het gezag van de voorzitter van het College van de hoven en de rechtbanken.
De steundienst: 
 • ondersteunt het College wat betreft het strategisch beheer van de human resources, het kennisbeheer, het kwaliteitsbeleid, de werkprocessen, de implementering van de informatisering, de statistieken, de werklastmeting en -verdeling en de communicatie;
 • ondersteunt de in hoofdstuk III bedoelde directiecomités;
 • organiseert een interne audit van het College en van de gerechtelijke entiteiten.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft gericht feedback aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkelingen).
Technische competenties
 • Je hebt een goede kennis van de regelgeving inzake overheidsopdrachten

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore (X2).

Niet vereist, wel een troef
 
 • Je beschikt over een goede kennis van het frans
 • Je hebt affiniteit met de Rechterlijke Orde
 • Een goede kennis van en een goed inzicht in de principes van modern management, in het bijzonder m.b.t. logistiek beheer binnen de federale overheid;
 • Een goed inzicht in het politiek besluitvormingsproces, in het bijzonder op het vlak van de begrotingscontrole en beheer.
   

 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren): 

A. Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale overheidsdienst, een programmatorische federale overheidsdienst, alsook de diensten die ervan afhangen, het Ministerie van Landsverdediging, alsook de diensten die ervan afhangen, of één van de rechtspersonen bedoeld in artikel 1, 3° van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken (het personeel van NMBS en federale politie maken geen deel uit van het
  toepassingsgebied van de intrafederale mobiliteit).
De vacante functie is een functie van niveau A3. Je moet voldoen aan:
 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse (A2 + A1)
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.

De federale ambtenaren die zich inschrijven via interne mobiliteit moeten voldoen aan de werkervaring.


Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau A) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

 

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Je beschikt over een relevante professionele ervaring van minstens 6 jaar waarvan:

Minstens 3 jaar ervaring als teammanager van een (klein) team waar minstens 3 van de 5 taken worden uitgevoerd:
 • aansturen van een team van minimaal 3 personen
 • opmaken van teamplanning 
 • het coachen en het opleiden van medewerkers 
 • de doelstellingen van de onder zijn/haar leiding staande dienst bepalen, in samenhang met de strategische doelstellingen 
 • het voeren van individuele functionerings-, evaluatie- en/of ontwikkelingsgesprekken 
 • opstellen en aanpassen van werkprocedures naar gelang van de deskundigheid van het team   EN
Minstens 3 jaar ervaring in een financiële, boekhoud-, audit-, managementcontrole-, logistieke of verzekeringsafdeling, waarbij ten minste 3 van de 6 taken worden uitgevoerd:
 • ontwikkeling, uitvoering en coördinatie van een financieel en begrotingsbeleid voor een gehele structuur of organisatie
 • Uitvoering van een volledige aanbestedingsprocedure (voorbereiding, indiening, goedkeuring, contracten, budgetten, enz.) 
 • Ontwikkeling en uitvoering van financiële en begrotingsplannen
 • Zorgen voor de verslaglegging en de interne controle van financiële en begrotingsactiviteiten 
 • Schatting van het effect van veranderingen in overheidsmaatregelen, en begrotingsherzieningen en -aanpassingen 
 • Beheer van de financiële stromen en de begroting van een overheidsstructuur of -organisatie  
   
Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en doe dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

Je online-cv moet volledig ingevuld zijn. Hierin laad je je diploma (verwijderen indien geen beschermd beroep) op, en vul je je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als opladen echt niet mogelijk is, neem dan contact op met Katrien Verkammen op het nummer +3227407819 of stuur het via mail naar katrien.verkammen@bosa.fgov.be.

Indien je ten laatste op 25/05/2022 niet aan bovenstaande formele  deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.
 

Arbeidsvoorwaarden

Voordelen 

We zijn een dynamische organisatie in volle ontwikkeling en we willen dat iedereen zich goed in zijn vel voelt en een goed evenwicht vindt tussen werk en privéleven. Daarom krijg je:
 • de mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te verwerven (artikel 4 of 6 gerechtspersoneel);
 • de mogelijkheid om tal van opleidingen te volgen tijdens de werkuren;
 • de mogelijkheid om aan te sluiten bij een voordelige hospitalisatieverzekering;
 • 26 dagen jaarlijkse vakantie en daarbovenop de mogelijkheid om met je gezin te genieten van de eindejaarsperiode tijdens de sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar;
 • mogelijkheid om tot drie dagen per week te telewerken (in akkoord met je hiërarchie) incl. een telewerkvergoeding
 • een flexibel uurrooster in het kader van een 38-urenweek, zonder verplichting om je lunchpauze op een vast uur te nemen;
 • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkververplaatsingen;
 • tal van voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart;
 • een fietsvergoeding;
 • een laptop;
 • de mogelijkheid om te douchen als je wil sporten tijdens je middagpauze;
 • We organiseren regelmatig teambuildingactiviteiten
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Werkomgeving

De steundienst heeft zijn kantoren in het hartje van de Europese hoofdstad en is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Onze ruime lokalen met veel licht bieden een panoramisch uitzicht over de hoofdstad en haar bezienswaardigheden en zijn toegankelijk voor personen met een verminderde mobiliteit.

Tevens krijgt u toegang tot twee bedrijfsrestaurants die democratische prijzen hanteren.

Ten slotte hebben we een recreatie- en ontspanningsruimte waar we steevast samenkomen voor verjaardagen, projecten, verwelkoming van nieuwe collega's, enz.Aanstellingsvoorwaarden
Als je geslaagd bent voor deze selectie moet je - om benoemd te worden - op de aanstellingsdatum:

- Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
- de burgerlijke en politieke rechten genieten
- een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
- een indiensttreding is uitgesloten wanneer uit uw strafregister blijkt dat u een correctionele of criminele veroordeling al dan niet met uitstel heeft opgelopen waarvoor nog geen eerherstel werd verkregen (zie art. 287quinquies §3 Ger. Wetboek)

 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


Selectiestappen:


Screening van deelnemingsvoorwaarden


Je wordt toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de volgende deelnemingsvoorwaarden op de uiterste inschrijvingsdatum: 
 • Je bent in het bezit van het vereiste benoemingsbesluit (Stap 1)
 • Je hebt de vereiste relevante professionele ervaring. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier ’ op de uiterste inschrijvingsdatum. (Stap 2)
Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

 

Functiespecifieke screening


Stap 1: casus (+/- 2u)

Via een casus worden volgende competenties gemeten: informatie integreren, beslissen en Je hebt een goede kennis van de regelgeving inzake overheidsopdrachten.
Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor deze test. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 8 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden rond midden juni 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor deze proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


Stap 2: Specifieke screening - interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een rollenspel en voldoende tijd om die voor te bereiden. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind juni 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten. 

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor via een bepaalde procedure. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de directeur van de steundienst van het college van de hoven en rechtbanken.
Je wordt ingeschaald in de nieuwe loopbaan volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan.

Als je nog niet werkt bij de rekruterende organisatie, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Je kandidatuur zal enkel in aanmerking komen als je uiterlijk op 25/05/2022:
 • je cv volledig invult (in de taal van de selectie) in Mijn Dossier
 • je benoemingsbesluit oplaadt
 • én je online solliciteert voor deze vacature door op de knop 'Solliciteren' te klikken.
Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Katrien Verkammen - Assistent HR Services
Tel.: +3227407819
E-mail:katrien.verkammen@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact


Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures