Ben je gebeten door human resources? Wil je deel uitmaken van een enthousiast en gemotiveerd team in een fijne werkomgeving? Dan ben jij misschien wel één van onze toekomstige collega’s!

In functie van jouw motivatie en affiniteit kom je ofwel terecht bij de dienst HR Partners ofwel bij de dienst Talent & Welzijn van de dienst Personeel & organisatie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) en zal je één of meerdere van volgende functies uitoefenen:

Als Selectieverantwoordelijke verzeker je de coördinatie en de opvolging van jouw selectieprocedures (interne/externe aanwerving, overgang, promotie). Je formuleert adviezen voor klanten op basis van jouw ervaring en diepgaande behoefteanalyse.
Je voert volgende taken uit: 
 • Je zit de selectiejury voor, evalueert de competenties en/of ervaring van de kandidaten op basis van objectieve criteria en je geeft ze gerichte feedback over hun competenties. Je hebt oog voor hun talenten en hun betrokkenheid bij onze organisatie.
 • Je houdt jouw kennis up-to-date rond de toe te passen reglementering van personeelsbewegingen binnen de publieke overheid (selectie, werving, overgang en promotie) en deelt deze met collega’s en partners.
 • Je neemt jouw rol op binnen een fijn netwerk van rekruteerders en zorgt samen met jouw collega’s voor continue vernieuwing binnen het selectiegebeuren bij onze FOD.

Als Business Partner ondersteun, begeleid en responsabiliseer je interne klanten op een kwalitatieve en proactieve manier in hun HR-noden en eveneens in de cultuurveranderingen die gelinkt zijn aan de visie van onze organisatie.
Concreet neem je volgende taken op: 
 • Je geeft strategisch advies en ondersteunt het management in het beheer van het personeelsbeleid (personeelsbewegingen, organisatieontwikkeling, evaluatiecyclus, globaal ontwikkelingsplan);
 • Je coacht en begeleidt de klant in cultuurveranderingen afgetoetst op de visie van onze FOD;
 • Je coördineert de uitvoering van personeelsacties en procedures in respect met onze visie en de wetgeving die van toepassing.

Als Talent en Welzijn Partner ben je betrokken bij de ontwikkeling, implementatie en het beheer van HR-processen en -tools op het gebied van opleiding, ontwikkeling en welzijn binnen onze FOD. Daarnaast werk je mee aan de ontwikkeling van een visie en voer je acties uit op het gebied van cultuur (leiderschap, organisatieontwikkeling, waarden), talent, welzijn en leren.
Concreet voer je de volgende taken uit:
 • Je verzamelt, analyseert en integreert informatie en verbetert procedures met betrekking tot welzijn op het werk, opleiding & ontwikkeling en competentiemanagement.
 • Je adviseert en informeert interne klanten op deze gebieden
 • Je beheert en plant projecten en volgt de desbetreffende dossiers en activiteiten op.
 • Je houdt jouw kennis op peil en plant je eigen ontwikkeling.

Meer info over de functies? 

Hans Woestenborghs - Diensthoofd Human Resources
Tel. : 02/524 93 32
E-mail : hans.woestenborghs@health.fgov.be
Er zijn 2 Nederlandstalige vacatures bij de stafdienst Personeel en Organisatie van de Ondersteunende Diensten van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel). Afhankelijk van je motivatie en affiniteiten kom je ofwel terecht bij de afdeling HR Partners ofwel bij de afdeling Talent & Welzijn.

De Stafdienst Personeel & Organisatie (P&O) werft  gemotiveerde en gevormde medewerkers aan die de FOD toelaten zijn doelstellingen te verwezenlijken. We beheren de middelen (personeelsenveloppe) en de personeelsdossiers, nemen deel aan de ontwikkeling van de organisatie (talent en leadership, welzijn en diversiteit, waarden en resultaten...) en investeren in de medewerkers van onze FOD (opleidingen, ontwikkeling…).

De dienst HR Partners houdt zich bezig met de personeelsbewegingen binnen onze organisatie, waaronder werving- en selectieprocedures, het organiseren van promotie- en bevorderingsprocedures en het begeleiden van mensen die onze organisatie verlaten wegens ontslag, pensionering of andere redenen. 
De afdeling fungeert ook als eerste aanspreekpunt voor operationele managers via de rol van Business Partner en biedt advies en ondersteuning aan directeuren en middenkader in onze organisatie omtrent personeel- en organisatorische kwesties.

De dienst Talent & Welzijn is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de implementatie en het beheer van HR-processen en -tools in het kader van de ontwikkeling van het personeel (opleiding, beoordeling, enz.) en het welzijn binnen onze FOD.

De waarden die we elke dag willen respecteren zijn: klantgerichtheid, innovatie, integriteit, duurzaamheid, ruimte voor talent en respect voor elkaar.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe « One World, One Health », door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen, is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Als je nog meer informatie wil over onze FOD dan verwijzen wij jou graag door naar onze website of Youtube.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
   
Technische competenties
 
 • Je drukt je mondeling uit op een duidelijke en begrijpelijke manier en rapporteert gegevens correct.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie(s) in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competentie “Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's” en je motivatie wegen harder door in de eindscore (X2).

Niet vereist, wel een troef
 • Je bent gecertificeerd voor de modules ‘Interview ‘ en ‘ Analyse of profiel’ en/of andere modules van het Selor certificatietraject.
 • Gezien de tweetalige werkomgeving, is een goede kennis van het Frans een pluspunt.
 • Je bent vertrouwd met de nieuwste software en kantoortoepassingen


   

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren) Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling bepaald in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).
De vacante functie is een functie van A1. Je moet voldoen aan:
 
 • tot de klasse A1 behoren

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op A1 (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. 

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:


Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van Human Resources, verdeeld over ten minste 1 van onderstaande taken: 
 • Planning en organisatie van selectieprocedures
 • Organisatie van opleidingen en/of ontwikkelingsactiviteiten
 • Medewerking aan projecten of beleid rond evaluatie of welzijn op het werk
 • Ontwikkeling en/of opvolging van de instrumenten voor HR-reporting
 • Coaching en loopbaanbegeleiding
   

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en doe dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

Je online-cv moet volledig ingevuld zijn. Hierin vul je je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als opladen echt niet mogelijk is, neem dan contact op met Justine Wuyts, Selectieverantwoordelijke op het nummer 02/524.93.56 of stuur het via mail naar selection@health.fgov.be.

Indien je ten laatste op 23 mei 2022 niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

 

ArbeidsvoorwaardenVoordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen (sport- en cultuurpremie, tussenkomst opvang kinderen, brilpremie, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 12 jaar…) 
 • beschikken over een laptop, tussenkomst in het internetabonnement (20 EUR)
 • mogelijkheid om in te tekenen op een GSM-abonnement tegen voordelige voorwaarden (Proximus)
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • 12 compensatiedagen per jaar (bij een voltijdse betrekking en indien je doelstellingen zijn behaald), of mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen verlof per jaar + sluiting van de burelen tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • glijdende, flexibele werkuren in een 38-urenweek
 • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie, tot een maximum van drie dagen per week
 • aangenaam werken volgens the new way of working in een volledig nieuw gebouw met ontspanningsruimtes
   
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen:
 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Je wordt toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de volgende deelnemingsvoorwaarden op de uiterste inschrijvingsdatum: 
 • Je bent in het bezit van het vereiste benoemingsbesluit (Stap 1)
 • Je de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier ’ op de uiterste inschrijvingsdatum (Stap 2)

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.
 

Functiespecifieke screeningSpecifieke screening - interview (+/- 1u) op afstand (via elektronische weg)

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. (verwijderen indien niet van toepassing) 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview (schrappen indien niet van toepassing) 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal plaatsvinden rond midden juni 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Syndicale vertegenwoordiging
Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten. 

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor via een bepaalde procedure. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (Specifieke screening - Interview).
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Als je in dienst treedt en je werkt nog niet bij de rekruterende organisatie, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Je kandidatuur zal enkel in aanmerking komen als je uiterlijk op 23/05/2022:
 • je cv volledig invult (in de taal van de selectie) in Mijn Dossier
 • je benoemingsbesluit oplaadt
 • én je online solliciteert voor deze vacature door op de knop 'Solliciteren' te klikken.
Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Justine Wuyts - Selectieverantwoordelijke 
Tel.: 02 524 93 56
E-mail: justine.wuyts@health.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures