Je werkt rond verschillende luiken, die hieronder worden toegelicht. Je biedt ondersteuning aan de strategische coördinatrice, et je werkt in nauwe samenwerking met de PMO ( Project Management Officer) en de directies van de instelling:

Luik `strategische ondersteuning': Je biedt ondersteuning aan de strategische coördinatrice voor het algemeen beheer van instelling :

 • Deelnemen aan het opstellen, opvolgen en evalueren van de strategische en operationele doelstellingen van instelling via de beheerscyclus
 • Ondersteunen van de strategische coördinatrice bij de verschillende aan te leveren reportings (nota's, boordtabellen, enz.)
 • Beheren van de parlementaire vragen, van de klachten en van andere transversale dossiers
 • De instelling begeleiden in het change management

Luik `Business Process Management - Business As Usual':

 • Deelnemen aan de ontwikkeling, de voortdurende verbetering en de toepassing van de methodologie voor het beheer van de Business As Usual binnen de organisatie: cartografie van de processen (Business Process Management), continu beheer van de processen
 • Ontwikkelen van de boordtabellen bestemd voor de opvolging van de indicatoren en ze implementeren in de beheerscyclus van de organisatie
 • De omschrijvingen van de processen en de werkprocedures organiseren
 • Waken over de continue verbetering van de processen
 • Risicoanalyse rond processen opstellen en kaderen en interne controle opzetten en opvolgen

Als back-up : Luik `PMO - projectbeheer':

 • Deelnemen aan de ontwikkeling, de voortdurende verbetering en de uitvoering van de projectbeheermethodologie binnen de instelling
 • Verzekeren van de begeleiding van projectleiders bij de organisatie van de opvolging van hun projecten: organiseren van vergaderingen met de projectleiders voor ondersteuning en opvolging, de nodige steun bieden bij het gebruik van de projectfiches, de reporting van de projectleiders evalueren
 • Verzekeren van de regelmatige reporting over de vorderingsstaat van de projecten volgens het ritme van de beheerscyclus. Dit vindt plaats binnen de directies en in coördinatie met de tweede PMO en de strategische coördinatrice
 • Het beheer van de tool voor projectbeheer verzekeren (ontwikkeling, onderhoud)

Aanvullende informatie:

Interne contacten:

De algemene directie, alle directies en hun medewerkers (vooral de directeurs, de coördinatoren en de projectleiders).

Externe contacten:

Gewestelijke netwerken in het bevoegdheidsdomein, eventueel consultancybureaus voor bepaalde projecten.

Mate van zelfstandigheid:

Je werkt zelfstandig en kan sommige beslissingen alleen nemen. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en/of kwantiteit van het product dat of de dienst die je levert.

Brussel Preventie & Veiligheid

`Voor een veilig Brussel', het is meer dan een simpele baseline of slogan. Het is de leidraad van alle acties die de instelling uitrolt. Het staat symbool voor het voornemen van alle teams binnen de instelling om, samen met de talloze partners, een veilig en sereen kader uit te bouwen voor iedereen die het Brussels Gewest doet leven: de pendelaars, de toeristen en de inwoners. In de praktijk komen we onze belofte na door het ontwikkelen en ondersteunen van allerhande projecten, door de coördinatie van de samenwerkingsverbanden en door een grondige analyse en constante monitoring van het veiligheidsniveau.

De instelling wilt het beleid op het vlak van preventie en veiligheid coördineren. Doel? De rust en de veiligheid van personen en eigendommen in het Brussels Gewest waarborgen. Het vervult zo een centrale rol in de coördinatie van de verschillende operatoren van de preventie- en veiligheidsketen op het niveau van het Brussels Gewest. Het zorgt voor samenhang en complementariteit door hen met elkaar in verbinding te brengen in de zeer ruime actiedomeinen gaande van preventie van overlast en criminaliteit in de openbare ruimte, crisisbeheer of opleidingsondersteuning bij veiligheidsberoepen. In samenwerking met het federaal, regionaal en lokaal niveau, definieert Bde instelling bovendien de strategie rond cyberveiligheid en cybercriminaliteit. Het is niet haar opzet om de bestaande instanties te vervangen maar wel om een meerwaarde te bieden op supralokaal en gewestelijk niveau.

Al van bij haar oprichting wordt de aanpak van de instelling gekenmerkt door een partnergerichte en transversale benadering. Een strategie die zich opsplitst en concretiseert via verschillende projecten in samenwerking met de spelers van de preventie- en veiligheidsketen of actoren uit het verenigingsleven die vertegenwoordigd zijn in het Brussels Gewest om een globaal antwoord te bieden op veiligheidsuitdagingen op repressieve maar ook en vooral op preventieve wijze.

De waarden van de instelling zijn een fundamentele pijler van de organisatie. Onderstaande waarden werden gedefinieerd en gekozen door een interne werkgroep: 

 • integriteit, 
 • respect,
 • voortdurende verbetering
 • solidariteit,
 • loyaliteit.

De instelling bestaat uit 4 directies. Je komt terecht in de Cel Strategie & Communicatie die rechtstreeks van de Algemene Directie afhangt. 


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://bps-bpv.brussels/

Diploma : 

 • Diploma van licentiaat/master, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies minstens vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Beroepservaring: 

Er is geen ervaring vereist.

Niet vereist, wel een troef :

 • Kennis van de tweede landstaal vormt een troef om de functie uit te oefenen, gelet op de tweetalige werkomgeving waarin je evolueert.

Technische vaardigheden:

 • Kennis van methodologieën van projectbeheer;
 • Kennis van strategische planning, beheerscycli, portfolio- en/of program management;
 • Kennis van Business process management en interne controle.

Gedragsgerichte competenties:

 • Je vertaalt abstracte en algemene redeneringen en concepten in praktische oplossingen.
 • Je omschrijft doelstellingen op proactieve wijze, tekent nauwgezet actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare termijn.
 • Je toont je kennis, inzichten en werkwijzen aan anderen, brengt deze over en deelt ze.
 • Je creëert en verbetert de teamgeest door je meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan conflictoplossingen tussen collega's. 
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. 
 • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie met hen op.
 • Je handelt op een integere manier, overeenkomstig de verwachtingen van de organisatie, neemt de vertrouwelijkheid en engagementen in acht en vermijdt elke vorm van partijdigheid. 
 • Je gaat flexibel om met veranderingen en je past je aan veranderende omstandigheden en diverse situaties aan. 
 • Je plant en beheert actief jouw eigen groei in functie van jouw mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Weddeschaal: A101

Aanvangswedde (maandelijks brutosalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): € 3.306

Alle nuttige ervaring voor de functie komt in aanmerking voor een geldelijke waardering (onder voorbehoud van voorlegging van bewijsstukken)

Aanvullende voordelen:

 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te verwerven (€ 600, € 2400 of € 3200 per jaar, niet-geïndexeerd)
 • Maaltijdcheques ter waarde van 8 euro/gepresteerde dag
 • Uitgebreid opleidingsaanbod
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • Volledige terugbetaling van treinabonnement, TEC/DeLijn
 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen via vzw Koepel Sociale Dienst
 • Mogelijkheid om voor verplaatsingen met de fiets een vergoeding te ontvangen (24 cent/km)
 • Eindejaarspremie

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

De werkgever heeft de rekrutering voor deze vacature toevertrouwd aan Actiris. Gebruik My Actiris om te solliciteren of kom langs in een van onze agentschappen

Referte Actiris :1591754

De werkgever heeft de rekrutering voor deze vacature toevertrouwd aan Actiris. Gebruik My Actiris om te solliciteren of kom langs in een van onze agentschappen

Referte Actiris :1591754

https://www.actiris.brussels/nl/burgers/jobadvertentie/?reference=1591754&type=Internal

Brussel Preventie & Veiligheid voert een actief gelijke kansen- en diversiteitsbeleid. We waken erover gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hun redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen t.o.v. de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor redelijke aanpassingen van de selectieprocedure

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures