De FOD Justitie is op zoek naar chauffeurs niveau D voor de dienst Voogdij (Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en Vrijheden).

De Dienst Voogdij is samengesteld uit een multidisciplinair team en is belast met het onder de hoede nemen van niet begeleide minderjarige vreemdelingen die in België of aan de grens worden aangetroffen. 

 • Je neemt dagelijks kennis van de uit te voeren opdrachten bij je overste zodat je kan zorgen voor een correcte uitvoering ervan : je dagtaken, de weg die je moet afleggen (met behulp van een reisgids en/ of Internet) en eventuele wijzigingen die moeten goedgekeurd worden (bijvoorbeeld tijdens wegenwerken, omleidingen, al naargelang de openingsuren van de instellingen, enz.) en het noteren van de gedane verplaatsingen voor alle opdrachten.
 • Je bestuurt een voertuig om het vervoer van personen en/of goederen te verzekeren, uiteraard met strikte naleving van de wegcode. Je neemt de verantwoordelijkheid op voor de personen die moeten vervoerd worden en voor hun eventuele bagage. Je haalt en/of draagt pakjes, documenten, enz. en brengt ze naar de gevraagde bestemming. Je zet de personen en goederen af op hun plaats van bestemming en dit binnen een aanvaardbare termijn.
 • Je zorgt ervoor dat de documenten van het voertuig in orde zijn, dit om elk probleem met de openbare orde, of in geval van een ongeluk, te vermijden. Je verzekert dat alle papieren in het voertuig zijn wanneer je vertrekt, je zorgt ervoor dat alle papieren bijgewerkt zijn en je vult het schade-formulier in in geval van een ongeluk.
 • Je verzekert als verantwoordelijke van het voertuig en/of het wagenpark de algemene goede staat en het goed onderhoud van de voertuigen om de kans op een panne te minimaliseren. Hieronder vallen o.a. volgende taken: het voertuig regelmatig wassen of laten wassen, het benzinepeil nakijken en indien nodig voltanken, het voertuig inspecteren en zo nodig naar de garage brengen voor de onderhoudsbeurten of wanneer men een technisch of ander probleem vaststelt, het voertuig jaarlijks naar de technische controle brengen.
 • Je legt, afhankelijk van de opdrachten, korte of lange afstanden af. Je doorkruist dagelijks drukke stadscentra.
 • Je zal in een functie terechtkomen met flexibele uurroosters. Één weekend op drie wordt verwacht dat je stand-by bent. Ook op feest- en brugdagen kan van jou verwacht worden stand-by te zijn.

 

Deze functie binnen de dienst Voogdij wordt beschouwd als een risico-functie, meer bepaald gelinkt aan de contacten die je zal hebben met een specifiek publiek (niet-begeleide buitenlandse minderjarigen). Een medische opvolging wordt verzekerd door de arbeidsgeneesheer. Je wordt eraan gehouden om de medische opvolging te ondergaan.

FOD Justitie

Je gaat aan de slag binnen de dienst Voogdij van de FOD Justitie.

De Dienst Voogdij is samengesteld uit een multidisciplinair team en is belast met het onder de hoede nemen van niet begeleide minderjarige vreemdelingen die in België of aan de grens worden aangetroffen. Hij identificeert de aangetroffen buitenlandse jongeren, gaat na of er opvang nodig is en stelt een voogd over elk van hen aan. Eén van de kerntaken van de dienst Voogdij is het erkennen, opleiden en ondersteunen van voogden. Om al deze wettelijke taken te kunnen uitvoeren, werkt de dienst Voogdij nauw samen met nationale (Dienst Vreemdelingenzaken, CGVS, Fedasil, Gemeenschapsvoorzieningen, voogden verenigingen, enz.) en internationale instanties (agentschappen van de VN, de Europese Unie, de Raad van Europa, ngo´s, enz.).

De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers.

Samen zetten we ons elke dag in voor een rechtvaardige samenleving.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons belangrijk. De FOD Justitie wil een open en moderne organisatie zijn die meegaat met zijn tijd en inspeelt op veranderingen in de maatschappij.


Vacatures

 • Aantal (4) - 1000 Brussel

https://justitie.belgium.be/nl

Je beschikt over een rijbewijs B. Er is geen vereist diploma.

Je beschikt over een goede fysieke conditie voor het uitoefenen van de functie van chauffeur.

Je bent in het bezit van een uittreksel van goed gedrag en zeden.

Competenties

 • Problemen oplossen: omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van de oplossing.
 • Servicegericht handelen (K): je bent in staat interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier te begeleiden , hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.
 • Betrouwbaarheid tonen (K): je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

 

Pluspunten

 • Je kan standaard computerapplicaties snel aanleren of bent hier al meer vertrouwd. 
 • Je hebt kennis van het Frans, Engels of andere talen.
 • Je hebt kennis van mechanica.

 


Niveau

 • Lager secundair of geen diploma

Een contract van bepaalde duur in het kader van een startbaanovereenkomst (Rosetta : minder dan 26 jaar), eventueel verlengbaar.

 

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als technisch medewerker (niveau D) met de bijhorende weddeschaal NDT1.

Loon

Minimum aanvangswedde: Loon: 23.099,59 € EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • minimum 26 dagen verlof
 • mogelijkheid om overuren in recup op te nemen of een vast aantal forfaitdagen als je niet prikt
 • gratis openbaar vervoer
 • fietsvergoeding
 • kans om een taalpremie te behalen
 • bedrijfsrestaurant
 • FED+kaart: exclusieve kortingen bij uitstapjes, evenementen, tankbeurten, shoppen…  
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • diverse sociale voordelen

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Enkel de kandidaten die overeenkomen met het profiel, worden uitgenodigd voor het interview, de andere worden in onze database opgenomen met het oog op een volgende selectie.

De selectieprocedure bestaat uit een online interview.

Met het online interview (30 minuten) evalueren we je profiel op basis van de vereiste competenties, je motivatie en je affiniteit met het werkterrein.

Je  cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.

Solliciteer tot en met 20/09/2021

Stuur uw cv en uw motivatiebrief naar volgend adres : selectiedienst.ca@just.fgov.be   (met vermelding van de functie XNC... chauffeur).

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Wees duidelijk en beknopt wanneer je de motivatie schrijft. Vertel ons waarom je bij FOD Justitie wil werken en wat je in deze specifieke functie aantrekt.

Vermeld correct de referentie van de functie waarvoor je solliciteert (XNC...).

 

De FOD Justitie voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Goedele Dupas - Selectieverantwoordelijke
E: selectiedienst.ca@just.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures