U stelt een beleidsplan op operationeel en strategisch niveau. U stuurt het directieteam aan, u werkt procedures, richtlijnen en vademecums uit, u concretiseert de instructies van het hoofdbestuur in de werking. U staat in voor het constant evalueren, bijsturen en vernieuwen van de algemene werking.

 

U informeert bewoners over hun rechten en plichten in de opvang, u handhaaft de interne orde door bemiddeling en sanctionering en voorziet een zinvolle daginvulling voor bewoners en initiatieven gericht op hun responsabilisering.

 

U stelt de jaarlijkse begroting op als onderdeel van het algemene beleidsplan, superviseert de verrichtingen en sluit contracten af met externe dienstverleners.

 

U superviseert het wervingsbeleid en het personeelskader. U ziet toe op de naleving van de bestaande arbeidsreglementering, de goede  arbeidsomstandigheden, procedures, richtlijnen en gedragscodes.

 

U motiveert, coacht en evalueert uw directe medewerkers. U neemt vormingsinitiatieven gericht op ontwikkeling van competenties en loopbanen.

 

U  werkt een investeringsplan uit, u bent verantwoordelijk voor het aanvragen en opvolgen van vergunningen, u verzekert het algemene stockbeheer, overlegt met de Regie der Gebouwen en andere betrokken instanties en signaleert problemen aan het hoofdbestuur.

 

U werkt veiligheidsprocedures en -richtlijnen uit, u superviseert de medische en hygiënische situatie in het centrum in samenspraak met de centrumarts, u beheert arbeidsgeneeskundige dossiers en organiseert overleg met politie en brandweer.

 

U bouwt overlegstructuren op met betrokkenen en geïnteresseerden in de omgeving, u organiseert projecten en evenementen en u gaat samenwerkingsverbanden aan.

 

Op basis van de ervaringen binnen uw centrum neemt u actief deel aan overlegvergaderingen met andere COO's op de centrale hoofdzetel om bij te dragen aan de ontwikkeling van een kwalitatief eerste-fase-opvangbeleid voor NBMV.

 

U bent persoonlijke beschikbaar voor het personeel bij problemen en vragen van operationele aard, u superviseert complexe dossiers en probleemsituaties.

 

U organiseert en verdeelt de telefonische permanentie buiten de kantooruren.

 

U werkt nauw samen met andere observatie- en begeleidingscentra om je krachten en best practices te bundelen.

Fedasil

Doel

 

U staat in voor de uitvoering van de algemene beleidsplanning en dagelijkse coördinatie van het opvangcentrum, in overeenstemming met de doelstellingen van Fedasil, om zo een kwalitatieve, humane en efficiënte opvang van asielzoekers te garanderen.

Context

 

Het OOC van Neder-Over-Heembeek is één van de 4 observatie- en oriëntatiecentra voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) in België. Er is maximaal plaats voor 80 jongeren. Het centrum biedt een eerste opvang aan buitenlandse minderjarigen die zonder familie in ons land toekomen. Na enkele weken van observatie om het medische en psychosociale profiel van de jongere op te stellen, worden de jongeren doorgestuurd naar een geschikte opvangplaats in een andere structuur.

Ongeveer 48 personeelsleden staan in voor de goede werking. Het centrum voorziet niet enkel in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), de jongeren krijgen ook sociale, juridische, medische en psychologische bijstand. De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, , de opvoeders.

Als directeur werk je binnen de centrumdirectie. Deze bestaat uit een centrumdirecteur en een adjunct-directeur.


Vacatures

  • Aantal (1) - 1120 Brussel

http://www.fedasil.be

U heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

U bent houder van een master/licentiaat diploma.

U heeft minstens 6 jaar relevante professionele ervaring in een functie op universitaire niveau of 3 jaar in een niveau A functie bij Fedasil.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

U heeft kennis van leidinggeven en van het evalueren van medewerkers.

U heeft ervaring met coördinatie, projectbeheer en procesverbetering.

U heeft een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, PowerPoint,…

U heeft voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Troeven

U bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.

U heeft kennis van het Frans en/of andere vreemde talen.   

U bent vertrouwd met de preventieve en herstelgerichte visie en bent paraat om dit verder te implementeren in het centrum zowel qua educatieve aanpak naar de jongeren toe als binnen je teams.

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

Plaats van tewerkstelling

Observatie- en Oriëntatiecentrum van Neder-over-Heembeek

Bruynstraat 11-20

1120 Brussel

 

 

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau NA31 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 4698 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Glijdend uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

 

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden op 1 oktober 2021. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Janoek Bosschaerts ( janoek.bosschaerts@hotmail.com) (selectieverantwoordelijke).

-         Vul via de link onder de vacature het sollicitatieformulier in en voeg je CV, sollicitatiebrief en een kopie van je diploma toe. De uiterste datum om te solliciteren is 26/09/2021

 

 

 

Buitenlands diploma

 

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel zie ook  www.equivalences.cfwb.be.

 

Kennis van het Nederlands

 

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

 

Juridische attesten

 

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

http://www.fedasil.be

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures