Je bepaalt de doelstellingen, taakverdeling en prioriteiten voor het team in samenwerking met de directie. Je volgt de dagelijkse werking op. Je werkt een operationeel plan,  procedures en vademecums uit.

 

Je stelt een infrastructuur plan op, hygiëne, preventie en centrumveiligheid.

 

Je bent verantwoordelijk voor de materiele noden en de stock management.

 

Je zorgt voor een duidelijke communicatie binnen de dienst, u organiseert overlegmomenten en staat in voor het kennisbeheer van de dienst.

 

Je stelt werkroosters op, volgt de uren en verlofaanvragen op, staat in voor de evaluatiecycli van de teamleden. Je motiveert, coacht en evalueert de teamleden. Je bent beschikbaar voor de teamleden bij vragen en problemen. Je plant tevens teamvergaderingen op regelmatige basis.

 

Je controleert en verbetert de werking van de dienst. Hierbij hanteert u KPI’s en u let op de naleving van het arbeidsreglement, van gedragscodes en voorschriften.

 

Je staat garant voor een goede samenwerking tussen de dienst en andere diensten en personen binnen en buiten het centrum. Je neemt deel aan multidisciplinair overleg.

 

Je garandeert een vlotte samenwerking tussen de verschillende diensten, de bewoners en de externe partners. Je neemt deel aan een multidisciplinair overleg.

 

Je bent verantwoordelijk voor de administratieve voorbereidingen van aankopen in het kader van overheidsopdrachten.

 

Je adviseert de directeur op verschillende materies waarover u beheert.

 

Je bent in beurtrol bereikbaar buiten de werkuren voor noodgevallen (incidenten, multidisciplinaire problemen,..)

 

Je neemt adequate beslissingen rond preventie en incidenten (pedagogisch, disciplinair, preventie..)

Fedasil

Doel

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de Logistiek-Technische dienst. Je leidt het team naar resultaten en ondersteunt de professionele ontwikkeling van de medewerkers.

Je staat in voor het coördineren en plannen van de werkzaamheden van de Logistiek-Technische dienst dagelijks leven. Je doet praktische beleidsadviezen en geeft informatie aan de (adjunct-)directeur inzake de specifieke materies van je dienst, de organisatiestructuur en processen.

Context

Het centrum heeft een capaciteit van 60 bewoners en er werken een 40-tal personeelsleden.

Het OOC is één van de observatie- en oriëntatiecentra voor niet-begeleide minderjarigen in België. Het centrum biedt een eerste opvang aan niet-begeleide minderjarigen die zonder familie in ons land toekomen. Na enkele weken observatie worden de jongeren doorgestuurd naar een geschikte opvangplaats in een andere structuur.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de jongeren en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst dagelijks leven,…

 

Als diensthoofd werkt u binnen de logistiek-technische dienst, deze bestaat uit 2 techniekers, 3 polyvalente logistieke medewerkers en een diensthoofd.


Vacatures

  • Aantal (1) - 1000 Brussel - Brussel

http://www.fedasil.be

U heeft bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

Diploma en ervaring

U bent houder van een bachelor/graduaat diploma.

U bent een People manager. U heeft een eerste relevante professionele ervaring met de coördinatie van een team.

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel,…

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Je hebt een significante ervaring met adolescenten en/of hebt interesse in hun opvoeding.

Je communiceert met gerustheid, mondeling en schriftelijk toont u een goeie omgang met stress.

je hebt een luisterend oor, bent punctueel en georganiseerd.

Je neemt initiatief en werkt oplossingsgericht.

Je werkt in een tweetalige omgeving. u hebt een kennis van het Frans.

Je hebt reeds een eerste ervaring in project management.

Troeven

Je hebt kennis van leidinggeven en van het evalueren van medewerkers.

Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

Je hebt kennis in preventie en veiligheid op het werk.

Je hebt kennis van de HACCP-normen

Je bent vertrouwd met de Herstelgericht Werken-visie

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.


Niveau

  • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Loon

 

U wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.438 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden op 9/11/2021. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij heleen.gijs@fedasil.be

Solliciteer tegen ten laatste 07/11/2021 door het kandidatenformulier in te vullen via INET - Vacatures: klik op "Toegang" linksboven om toegang te krijgen tot de link met CVwarehouse. Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

-         een motivatiebrief

-         een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

-         een kopie van het vereiste diploma

http://www.fedasil.be

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures