De attachés bij de vertaaldienst van het Hof staan in voor een getrouwe, precieze en eenduidige vertaling van de interne en externe documenten van het Hof (memories, verslagen, ontwerparresten, berichten en diverse documenten). Zij dienen de exacte betekenis van de juridische termen in hun vertalingen weer te geven. Daartoe gebruiken zij kantoortoepassingen en informaticatools en raadplegen zij terminologische en documentaire gegevensbanken. Zij maken deel uit van een team van vertalers dat door twee revisoren wordt geleid.

Grondwettelijk Hof

De vertaaldienst van het Grondwettelijk Hof bestaat uit vijftien medewerkers en is hoofdzakelijk belast met de vertaling van ontwerparresten, ontwerpamendementen, prejudiciële vragen die aan het Hof worden gesteld en verschillende andere documenten voor intern of extern gebruik.


Vacatures

  • Aantal (1) - 1000 Brussel - Koningsplein 7

https://www.const-court.be

- In staat zijn om de te vertalen documenten volledig en in al hun nuances te begrijpen;

- In staat zijn om die documenten te vertalen naar een onberispelijk Nederlands;

- Een goede kennis hebben van tools voor tekstverwerking en documentair opzoekwerk. Kennis van CAT-tools (Computer Assisted Translation) is een troef;

- Blijk geven van zelfstandigheid, efficiëntie en doorzettingsvermogen in het werk;

- In staat zijn om in teamverband te werken en te communiceren met de magistraten en collega’s in een tweetalige federale instelling;

- Ervaring met het vertalen van teksten uit het Frans naar het Nederlands en kennis van het Duits strekken tot aanbeveling.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Wat wij u te bieden hebben:

  • Een interne opleiding en coaching onder toezicht van de revisoren
  • De mogelijkheid om externe opleidingen te volgen die verband houden met de functie
  • De mogelijkheid om tot twee dagen per week telewerk te verrichten
  • Flexibele werktijden
  • Een aantrekkelijk salaris

De jaarlijkse bruto basiswedde bedraagt 33.000 euro (attaché zonder anciënniteit), te vermenigvuldigen met de huidige verhogingscoëfficiënt (x 1,7758 — oktober 2021), zijnde een maandelijkse bruto minimumwedde van 4.883,45 euro. 

 Artikel 42, derde lid, van het Statuut van het personeel van het Grondwettelijk Hof bepaalt :

« Voor de berekening van de geldelijke anciënniteit wordt bij de indiensttreding van een personeelslid geen rekening gehouden met de diensten in de zin van artikel 66, § 1, van het Statuut van het Rijkspersoneel vastgesteld bij koninklijk besluit van 2 oktober 1937, maar enkel met een anciënniteit berekend op grond van de leeftijd van het personeelslid op het ogenblik van zijn indiensttreding. Die geldelijke anciënniteit is gelijk aan twee derden van het aantal maanden gelegen tussen de dag waarop de leeftijd van eenentwintig jaar wordt bereikt en de dag van indiensttreding, zonder acht jaar te mogen overschrijden ».

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Het examenprogramma omvat een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte.

  1. Schriftelijk gedeelte (op 100 punten)

1° vertaling uit het Frans naar het Nederlands (versie) :

a) van een tekst over een algemeen onderwerp (op 30 punten);

b) van een juridische tekst of van uittreksels van een juridische tekst — rechtsleer en/of arrest (op 30 punten);

c) van een reeks korte zinnen waarin specifieke vertaalmoeilijkheden zijn verwerkt (op 30 punten).

 Voor elk onderdeel is een minimum van 60 procent vereist.

2° vertaling uit het Nederlands naar het Frans van een juridische tekst of van uittreksels van een juridische tekst (thema) (op 10 punten). Een minimum van 60 procent is vereist.

De kandidaten mogen enkel gebruikmaken van de niet-elektronische juridische en administratieve woordenboeken waarvan een lijst zal worden gevoegd bij de oproepingsbrief voor de schriftelijke proef.

Tot het mondelinge gedeelte worden enkel de kandidaten toegelaten die over het geheel 70 % van de punten hebben behaald.

2. Mondeling gedeelte (op 50 punten) :

Het mondelinge gedeelte bestaat in een gesprek, hoofdzakelijk in het Nederlands en bijkomend in het Frans, over onderwerpen van algemene aard en over het schriftelijk gedeelte. Het doel hiervan bestaat hoofdzakelijk erin de geschiktheid van de kandidaten voor de functie te evalueren op basis van het gewenste profiel, alsmede hun kennis van de bevoegdheden en van de werking van het Grondwettelijk Hof te beoordelen.

Een minimum van 30 punten op 50 is vereist.

 

Over het geheel van de schriftelijke en mondelinge proef moeten de kandidaten 70 % van de punten behalen.

De kandidaten moeten :

1° onderdaan zijn van een Staat van de Europese Economische Ruimte;

2° van goed zedelijk gedrag zijn;

3° de burgerlijke en politieke rechten genieten;

4° hun woonplaats in België hebben;

5° houder zijn van het voormelde masterdiploma.

De sollicitatiebrieven dienen, samen met een kopie van het diploma en een curriculum vitae, bij uiterlijk op 15 december 2021 ter post aangetekende zending te worden gericht aan de griffier van het Grondwettelijk Hof, Koningsplein 7, 1000 Brussel.

 

Voor bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen met de griffier van het Hof, e-mailadres griffie@const-court.be, telefoonnummer 02/500.12.11.

https://www.const-court.be

Frank Meersschaut - Griffier
P: 025001211
E: frank.meersschaut@const-court.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures