Algemene doelstelling

Mijn rol als dienstchef bestaat erin bij te dragen tot de tenuitvoerlegging van de strategie van het bestuur, zoals die door de directie en het College is gedefinieerd.

Ik leid de teams om de missie en doelstellingen van de dienst te bereiken en tegelijkertijd het welzijnsbeleid op het werk toe te passen.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden inzake beheercontrole

 • De werking van de dienst analyseren, de procedures optimaliseren en verbeteracties voorstellen.
 • Verslag uitbrengen van de behoeften, realisaties en resultaten van de dienst aan de Eerste Adviseur.
 • Aansturen en implemetatie van het netheidsplan 2021.
 • Coördinatie van en toezicht op de verschillende projecten van de dienst.
 • Controleren, beheren en opvolgen van de budgetten van de dienst.
 • Actief bijdragen tot de uitwerking van overheidsopdrachten, overeenkomsten en reglementen met betrekking tot de ontwikkelde activiteiten.
 • De dienst/de cellen leiden en coördineren.
 • Coördinatie van en toezicht op de verschillende projecten van de dienst op basis van de strategische en operationele doelstellingen goedgekeurd door het College.
 • Deelnemen aan de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de entiteit en deze samen met de gemeentesecretaris en het directiecomité realiseren.
 • Omzetten van de strategische doelstellingen in een operationeel plan en de nodige middelen identificeren om dit plan te implementeren, het  volledige strategisch plan invoeren op het platform Strat&gov en zorgen voor de rapportering.
 • Opvolgen, communiceren, controleren en evalueren van de implementering van de doelstellingen en projecten.
 • Proactief bijdragen tot de opstelling van dossiers in het kader van projectoproepen.
 • Superviseren van het administratieve en juridische beheer van de dossiers.
 • Toezien op een optimaal beheer van de middelen : voertuigen, machines, werktuigen, materiaal en materieel.

Verantwoordelijkheden inzake personeelsbeheer

 • Verzekeren van een sociaal management en toezien op het welzijn van de medewerkers (pesterijen, arbeidsongevallen, conflictbeheersing, herinschakeling, enz.) alsmede op de naleving van de arbeidsvoorwaarden en de gezondheids-en veiligheidsvoorschriften.
 • Het beleid van welzijn op het werk toepassen in samenwerking met de IDPBW. Toezien via de hiërarchische lijn op het gebruik van de individuele beschermingsmiddelen van het personeel.
 • Leiden, coördineren, superviseren en evalueren van het personeel en samenwerken met het middle management. Coördineren van de 4 shiften (week-dagploeg, week-avondploeg, weekend-dagploeg en weekendavondploeg)
 • Organiseren van een goede interne communicatie aan de hand van regelmatige staf- en dienstvergaderingen. Informatie doorgeven en de teams mobiliseren.
 • De interne communicatie verzekeren en verbeteren : zowel top-down als down-top.
 • Organiseren van de vorming van het personeel in samenwerking met de vormingscel.
 • Kennis en goede praktijken delen om de autonomie, de vaardigheden en de motivatie van het personeel te ontwikkelen.
 • Deelnemen aan de aanwerving en HR-ontwikkeling van medewerkers: onthaal en integratie, functieomschrijving, opleiding, mobiliteit, evaluatie, benoeming, loopbaan.
 • Plannen van het previsioneel beheer van het kader en het personeelsbestand.

 Verantwoordelijkheid inzake interne controle

 • Diagnosticeren van de werking van de dient/cellen en verbeteracties voorstellen.
 • De bestaande procedures analyseren en pertinente verbeteringen formuleren die moeten leiden tot het bereiken van de vastgelegde strategische doelstellingen.
 • Organiseren, leiden en bijwonen van vergaderingen, zowel intern als met externe instanties (o.a. Brussel Net).

 

Interne betrekkingen

 • Rapporteren van de noden, realisaties en resultaten van het departement aan de gemeentesecretaris en het directiecomité.
 • Actief deelnemen aan het Directiecomité (als vervanger van de Eerste Adviseur) en het Managementteam door onder andere alle nuttige informatie te communiceren die bijdraagt aan de transversale samenwerking.
 • Doorstroming van de informatie verzekeren op een transversale en proactieve manier.

 

Permanente doestellingen

 • Strategische doelstellingen van het directiecomité implementeren en opvolgen.
 • De schakel zijn tussen de Eerste adviseur en het middle management inzake beleidsbeslissingen.
 • Collectieve en individuele doelstellingen vaststellen.
 • Collectieve en individuele realisaties en resultaten evalueren.
 • Zorgen voor de invoering van een interne controlecultuur in de dienst door te zorgen voor procesbeheer, risicobeheersing, voortdurende verbetering en rapportage aan de Eerste Adviseur.
 • Het privacybeleid strikt toepassen in samenwerking met de adviseur informatiebeveiliging en met inachtneming van de AVG.
 • Opzetten en organiseren van interne en externe communicatie.
 • Functionerings- en evaluatierapporten opstellen.
 • Zorgen voor nauwe samenwerking met andere diensten van de administratie.
 • Coördinatie van en toezicht op de verschillende ploegen/cellen.
 • Opstellen van strategische documenten.

Gemeentebestuur van Anderlecht

Het gemeentebestuur van Anderlecht telt niet minder dan 1700 personeelsleden die zich dagelijks ten dienste van de Anderlechtse burger inzetten: openbare werken, netheid, loketten,...

Zijn rol bestaat niet alleen uit het onthaal van elke burger, maar ook uit het onderhouden en herstellen van de straten en de leefomgeving van de Anderlechtenaren, het aanbieden van een kwalitatieve infrastructuur en dienstverlening, en het stimuleren van economische ontwikkeling.

De waarden van onze administratie, die het werk van alle personeelsleden in hun dagelijkse opdrachten ondersteunen, zijn: integriteit, respect, neutraliteit, solidariteit en delen.

Het gemeentebestuur van Anderlecht telt verschillende sites, die over het volledige grondgebied van de gemeente verspreid zijn. Het gemeentehuis van Anderlecht bevindt zich op het Raadsplein: hier vinden de vergaderingen van de gemeenteraad en het college plaats en worden huwelijken voltrokken.

U vindt meer informatie over onze administratie en de laatste actualiteit op www.anderlecht.be.

Departement Leefkader

Onderhoud

De algemene missie van de dienst is het behoud van een aangename leefomgeving voor
de burgers van de gemeente.

De actie heeft betrekking op de netheid van de openbare ruimte en betrekt alle actoren
van het maatschappelijk middenveld (burgers, politie, andere gemeentelijke diensten,
enz.) bij de actie.

De bevolking voorzien van hoogwaardig, bruikbaar en veilig groen dat voldoet aan de
wensen van de meerderheid van de gebruikers. Het verbeteren van de leefomgeving van
de inwoners van Anderlecht door het bieden van aangename, esthetische faciliteiten
(parken, uitlijning van bomen, bloemrijke gebieden,....). Ontwikkeling van de biodiversiteit
(fauna en flora)


Vacatures

 • Aantal (1) - 1070 Anderlecht

https://www.anderlecht.be/

Gedragsvaardigheden

 • Je hebt aandacht voor de behoeften en wensen van werknemers en buitenstaanders en probeert die op de meest geschikte manier te verwezenlijken.
 • Je bent in staat om afstand te nemen en je deskundigheid en visie in te brengen,
 • Je bent communicatief, diplomatisch en discreet,
 • Je bent een gestructureerde organisator/coördinator, die actief de leiding neemt en de juiste beslissingen weet te nemen,
 • Je bent stressbestendig, in staat om te delegeren en prioriteiten te stellen
 • Je bent innovatief en creatief van aard
 • Je houdt van resultaatgericht werken en bent een probleemoplosser in hart en nieren,
 • Je bent in staat om verandering aan te sturen en bent flexibel,
 • Je begeleidt en coacht medewerkers en bent in staat om feedback van hen te integreren in je werk,
 • Je handelt in overeenstemming met de verwachtingen en waarden van het bestuur: respect, neutraliteit, delen, solidariteit en integriteit.
 • Je bent sociaal, je bent een bemiddelaar en je hecht veel belang aan teamgeest, klantgerichtheid en het goede imago van het bestuur.

Technische vaardigheden

 • Kennis van de werking van de administratie
 • Kennis van de Gemeentewet
 • Grondige kennis van de technische specificaties van dienstgerelateerde machines, werktuigen, voertuigen, materieel en materialen inzake overheidsopdrachten
 • Schrijfvaardigheid : opstellen van nota’s, rapporten, brieven, procedures,...
 • Goede beheersing van basis computerinstrumenten
 • Toepassing van evaluatietechnieken voor ondergeschikten
 • Grondige kennis van de maatschappelijke context en technieken aangaande het beheer van publieke ruimte in het algemeen, groenbeheer in het bijzonder
 • Een goed begrip hebben van het netheidsplan 2021
 • Visie hebben over keuzes voor aanplantingen in functie van biodiversiteit, overlevingskansen en onderhoudsvriendelijkheid
 • Ervaring hebben in het leiden en coördineren van ploegen/cellen
 • Mondelinge vaardigheden : spreken voor publiek
 • Een basisbegrip hebben van de regelgeving inzake overheidsopdrachten
 • Voldoende begrip hebben van de gemeentelijke en gewestelijke instellingen, organisaties en diensten waarmee de dienst zal moeten samenwerken (o.a. Brussel Net, Brussel Milieu, Brussel Mobiliteit, Politie)
 • Voldoende kennis hebben van het Algemeen Politiereglement en het belastingreglement over op de reiniging van de openbare ruimte

 Toelatingsvoorwaarden

 • In het bezit zijn van een Masterdiploma (of geassimileerd)*
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie,
 • Ervaring in een overheidsdienst is een pluspunt

* Indien u uw diploma in een land buiten Belgïe hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een gelijkwaardig diploma hebt behaald dat door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap is afgegeven. Gelieve de gelijkwaardigheid van het diploma aan uw kandidatuur te voegen.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 • Contract van onbepaalde duur;
 • Arbeidsregime: Voltijds;
 • Uurrooster : 37u30/week;
 • Een zorgzame, stimulerende, dynamische en toffe werkomgeving;
 • Barema van de publieke sector voor niveau A6
 • Tweetaligheidspremie (indien in bezit van Selor-taalattest);
 • Jaarlijks verlof: 20 dagen en 6 dagen extralegaal voor een voltijdse betrekking  
 • Reglementair verlof  (14 dagen) voor een voltijdse betrekking berekend in functie van de aanwervingsdatum;
 • Collectieve hospitalisatieverzekering;
 • Uitgebreide opleidingsmogelijkheden;
 • Tussenkomst in de verplaatsingskosten met het openbaar vervoer 100% (cf. Reglement);
 • Mogelijkheid tot telewerken.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

De selectie gebeurt op basis van :

 • de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden,
 • CV en motivatiebrief,
 • het diploma, rekening houdend met het gezochte niveau, een gesprek om de vaardigheden en motivatie na te gaan en, een eventueel schriftelijke of praktische proef

Hou je van uitdagingen, en wens je een leuk team te vervoegen ?

Aarzel niet en solliciteer rechtstreeks online; https://jobs.anderlecht.be/nl/vacature/65681/dienstchef-dienst-onderhoud-m-v-x--contract-van-onbepaalde-duur/

en bezorg ons volgende documenten :

 • Vertel ons in een brief waarom u graag bij het  Anderlechtse Leefkader-departement wil werken en voeg uw CV toe 
 • Kopie van uw Master diploma

 Uiterste sollicitatiedatum : 20/01/2022

Onvolledige kandidaturen (die niet alle vereiste documenten bevatten) worden niet in aanmerking genomen.

https://jobs.anderlecht.be/nl/vacature/65681/dienstchef-dienst-onderhoud-m-v-x--contract-van-onbepaalde-duur/

De gemeente Anderlecht selecteert de kandidaten op basis van hun competenties en maakt hierbij geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit. Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele noodzakelijke aanpassingen, zowel wat betreft de aanwervingsprocedure als de integratie in de administratie.

Vedovatto Marie - Verantwoordelijke cel aanwervingen
P: +32 2 558 09 04
E: recrutement@anderlecht.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures