Uw opdrachten

Met als voornaamste doelstelling het algemeen belang en in overleg met het directiecomité:

-          het departement Sociale Emancipatie leiden en coördineren;

-          het beleid in verband met de materies binnen uw perimeter uitdenken, moderniseren en voorleggen aan de algemene directie en aan de politieke beraadslagende organen en dit beleid invoeren, opvolgen en erover rapporteren;

-          een transversale samenwerking garanderen en waken over de continuïteit van de diensten om een kwaliteitsvolle dienstverlening overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de visie en waarden van het Centrum te waarborgen.

Uw taken

 • de reorganisatie van het departement voortzetten zoals gewenst door de raad voor maatschappelijk welzijn.
 • ervoor zorgen dat de door het Centrum bepaalde gedragslijnen op het vlak van het sociaal beleid nageleefd worden.
 • de jaarprojecten van het departement die al dan niet verband houden met de algemene beleidsnota opvolgen.
 • ervoor zorgen dat de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn, van het strategisch comité en van het directiecomité in het departement geoperationaliseerd worden.
 • de processen, procedures, werkmethodes en tools (reporting, monitoring, KPI’s…) die noodzakelijk zijn voor de activiteiten van het departement en voor de besluitvormende organen ontwikkelen, invoeren en moderniseren om de dienstverlening aan de burgers en de organisatie van het werk te verbeteren.
 • een interne controle in het departement invoeren.
 •  de ontwikkeling van beroepscompetenties, autonomie en polyvalentie in de teams waarborgen.
 • de transversaliteit, zowel intern als met de andere departementen van het OCMW, verbeteren door te zorgen voor een betere doorstroming van de informatie in de teams.
 • de evaluatiecyclus van de DSE-teams toepassen op alle niveaus.
 • instaan voor een toekomstgericht management van uw departement op het vlak van personeelsplannen (aanwervingen en vertrekken, beroepsontwikkeling) om de continuïteit van de diensten en een doeltreffende, harmonieuze werking te waarborgen waarbij u oog heeft voor de arbeidsomstandigheden en het welzijn van de personeelsleden van uw departement.
 • verantwoordelijk zijn voor de sociale coördinatie van het OCMW.

OCMW van Schaarbeek

HET OCMW VAN SCHAARBEEK IN HET KORT:

 • Het 2e grootste OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Een nieuwe managementcultuur die berust op de principes van welwillendheid, respect, rechtvaardigheid en vernieuwing.
 • Een aangename werkplaats die bereikbaar is met het openbaar vervoer.
 • Meer dan 1000 werknemers waarvan 350 socioprofessionele inschakelingsmedewerkers.
 • Het OCMW van Schaarbeek voert een beleid van diversiteit, non-discriminatie en gelijke rechten. Wij garanderen voor alle kandidaten een gelijke behandeling en toegang tot de selecties. De bekwaamheden zijn doorslaggevend, en dit ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht of de seksuele geaardheid.

 

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT SOCIALE EMANCIPATIE (DSE)

De opdracht van het departement Sociale Emancipatie, dat een team van meer dan 300 personen telt die geleid worden door drie adjunct-directeurs, is om kwaliteitsvolle sociale diensten te verlenen die afgestemd zijn op de behoeften van de bevolking van de gemeente zodat iedereen de kans krijgt om een menswaardig leven te leiden.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1030 Schaarbeek

VOORWAARDEN OM TOEGANG TE HEBBEN TOT DE SELECTIEPROCEDURE

 

Contractuele selectie

 • houder zijn van een master/licentie in verband met de functie.
 • acht jaar ervaring in een managementfunctie hebben, waarvan 3 jaar in een directiefunctie.
 • voldoen aan de vereisten van de taalwetten (gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966).

 

 

Gedragscompetenties

 

 • in staat zijn om te prioriteren, beslissen en handelen rekening houdend met de strategische lijnen.
 • teamleider en teamontwikkelaar zijn, in staat zijn om een visie te ontwikkelen en blijk te geven van vernieuwing.
 • open staan voor samenwerking en onderhandeling.
 • integer en professioneel handelen in lijn met de deontologische voorschriften.
 • resultaatgericht zijn.
 • weten hoe je op een gepaste manier mondeling en schriftelijk communiceert.

 

FUNCTIE EN SELECTIEPROCEDURE

 

De selectieprocedure wordt beschreven in het artikel 8. § 1 van het reglement tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van de secretaris-generaal, van de financieel directeur, van de directeur human resources en van de directeur maatschappelijk welzijn van het OCMW van Schaarbeek. Deze procedure kan geraadpleegd worden op de website van het OCMW of is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

AANBOD

 

 • Functie in te vullen van zodra mogelijk
 • Voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur (37,3 uur/week)
 • Flexibele uurregelingen en telewerk mogelijk na 6 maanden anciënniteit
 • Gemiddeld 37 vakantiedagen per jaar voor een voltijdse functie
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro
 • Terbeschikkingstelling van een telefoon voor beroeps-en privégebruik met abonnement
 • Hospitalisatieverzekering (na 6 maanden anciënniteit)
 • Pensioenverzekering
 • Eindejaarspremie
 • Transport: gratis abonnement op het Brusselse MIVB-net / maandelijkse tussenkomst ten belope van 78 % in de kosten van het vervoer met de NMBS/De Lijn/TEC buiten het Brusselse netwerk
 • Parkeerplaats / fietsvergoeding mogelijk
 • Maandelijkse taalpremie indien geslaagd voor het artikel 9§2 van SELOR 559.42€ bruto)
 • Opleidingsprogramma
 • Weddeschaal (barema’s van de lokale Brusselse besturen) A8 (erkenning van de beroepservaring onder voorbehoud van afgifte van relevante attesten in toepassing van het geldelijk statuut)

 

 • bruto jaarloon aan de huidige index voor 8 jaar ervaring = 73.864,63€
 • bruto jaarloon aan de huidige index voor 10 jaar ervaring = 77.081,34€
 • bruto jaarloon aan de huidige index voor 20 jaar ervaring = 93.164,89€

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Schriftelijke proef:

18 augustus 2022 van 9 tot 13 u.

Mondelinge proef:

1 september 2022 van 12 tot 16 u.

Assessment: 5 of 6 september 2022, volledige dag

OVERTUIGD?

Stuur ons uw kandidatuur tegen uiterlijk:

8 augustus 2022

Ter attentie van:

Martin Bernard martin.bernard@signium.be

en/of ter attentie van:

Mevrouw Sophie Querton Voorzitster van het OCMW van Schaarbeek

sophie.querton@cpas-schaerbeek.brussels

 

De kandidatuurdossiers moeten verplicht het volgende bevatten:

-        de functiereferentie in het onderwerp van uw kandidatuur

-        een up-to-date cv

-        een motivatiebrief

-        een kopie van het vereiste diploma (of gelijkwaardigheids-attest)

 

Onvolledige dossiers worden niet behandeld.

Sophie Querton - Voorzitster van het OCMW van Schaarbeek
E: sophie.querton@cpas-schaerbeek.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures