De juristen ondersteunen hetzij de beroepscommissie, hetzij een (aantal) klachtencommissie(s) in een bepaald geografisch gebied zowel op juridisch inhoudelijk als organisatorisch vlak. Hiertoe bereiden de juristen de zittingen voor van de klachtencommissies (of de beroepscommissies) en zijn ze aanwezig bij de beraadslaging.

Zij wijzen de commissie op bijzonderheden, stellen ontwerp beslissingen op en houden de jurisprudentie bij. Zij verlenen ook adviezen inzake het penitentiair recht en aanverwante materies.

De juristen die we zoeken zullen onder andere de klachtencommissies bij de volgende gevangenissen ondersteunen: Oudenaarde, Ieper, Kortrijk: detentiehuis, Wortel-Hoogstraten, Mechelen, Dendermonde, Leuven-Centraal en Leuven-Hulp.

U moet (afhankelijk van de klachtencommissie) rekenen op gemiddeld 1 tot 2 zittingen per week die (meestal) doorgaan in de gevangenis. Gezien de klachtencommissies zelf worden bemand door vrijwilligers, vinden de zittingen soms na 17 uur plaats. Dat impliceert mogelijk avondwerk voor de juristen van de CTRG.

De zittingen van de beroepscommissies, daarentegen, gaan (in principe) niet door in een gevangenis, maar wel te Brussel of in een digitaal formaat.

De juristen worden ondersteund door “paralegals” die een deel van het administratief beheer van de klachten voor hun rekening nemen.

Resultaatgebieden

 1. Als juridisch klachtenbeheerder

Het effectief en doeltreffend beheer en opvolgen van de formele klachten van gedetineerde personen met toepassing van het recht.

Voorbeelden van taken

 • Ontvangen van de formele klachten en het openen van klachtendossiers;
 • Inzamelen van de nodige stukken en inlichtingen vergaren bij de penitentiaire administratie;
 • Analyseren van het klachtendossier a.d.h.v. de administratieve stukken en het bestaande recht;
 • Inwinnen van juridische informatie en analyseren van juridische reglementeringen;
 • Organiseren van de hoorzittingen van de klachtencommissies in de gevangenissen;
 • Opstellen van het verslag van de hoorzitting van de klachtencommissie;
 • Bijstand bij de redactie van de beslissing van de klachtencommissie;

 

 1. Als juridisch adviesverlener

Adviesverlening op vraag van het Bureau of een andere afdeling van de CTRG m.b.t. het penitentiair recht en aanverwante materies rekening houdende met de evoluties in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.

Voorbeelden van taken

 • Ontvangst en eerste analyse van de juridische vraag;
 • Het openen van een thematisch dossier;
 • Opzoeking van juridische documentatie (wetgeving, rechtspraak en rechtsleer) en informatie, en dit zowel intern als extern;
 • Studie en redactie van een juridische adviesnota;
 • Permanent overleg met de adviesaanvrager, zowel met het oog op de formulering van het juridisch advies als voor de opvolging ervan.

 

 1. Als informatieverstrekker

Bijdragen bij tot de uitbouw van een kenniscentrum binnen de CTRG teneinde de leden van de commissies van toezicht correct te informeren.

Voorbeelden van taken

 • Het schrijven en bijwerken en controleren op de wettelijkheid van thematische dossiers, informatiebrochures,…;
 • Het beheren van een deel van de inhoud van het intranet (thematische dossiers);
 • Het actueel houden van een databank met relevante rechtspraak omtrent het beklagrecht van gedetineerde personen.
 • Deelnemen aan de redactie van een overzicht van rechtspraak van de beroeps- of klachtencommissies.

 

 1. Als kennisbeheerder

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, rechtsleer en rechtspraak over het penitentiair recht en aanverwante materies. De laatste evoluties opnemen in het ontwerp van beslissingen van de klachtencommissies of beroepscommissies, adviezen of thematische dossiers.

Voorbeelden van taken

 • regelmatig en op eigen initiatief vakliteratuur doornemen;
 • rapporten maken voor de Centrale raad over de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak en rechtsleer;
 • deelnemen aan interne vergaderingen gericht op kennisoverdracht

 

 1. Als opleider

Juridische opleidingen verzorgen voor  de leden van de commissie van toezicht en de klachtencommissies om hun kennisniveau van het penitentiair recht te verbeteren zodat zij hun taken van toezicht en klachtenbehandeling correct kunnen uitvoeren.

Voorbeelden van taken

 • het uitwerken van opleidingsinstrumenten;
 • het geven van cursussen, uiteenzettingen en workshops over de verschillende componenten van het penitentiair recht.

 

Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen

De CTRG is een onafhankelijke, onpartijdige, collaterale instelling van het Parlement die waakt over de eerbiediging van de grondrechten en de waardigheid van personen in detentie. Voor meer informatie: www.ctrg.belgium.be.

De CTRG is samengesteld uit 12 leden benoemd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Vier van hen werden aangesteld als voltijdse mandaathouders in het Bureau van de CTRG en zij verzekeren de dagelijkse leiding ervan.

De CTRG coördineert ruim 450 leden-vrijwilligers in 33 commissies van toezicht die verbonden zijn aan een gevangenis in België. Binnen elke commissie van toezicht werd er per 1 oktober 2020 een klachtencommissie opgericht. Elke gedetineerde kan bij de klachtencommissie een klacht indienen tegen een beslissing genomen door de gevangenisdirecteur. Deze klachten worden behandeld door de klachtencommissies in eerste aanleg en door de beroepscommissies in graad van beroep. De klachtencommissies en de  beroepscommissies worden bijgestaan door de juristen van de CTRG.

Waarom kiezen voor de CTRG ?  

Wij zijn een nieuwe instelling waarvan de structuur en de werkprocessen nog evolueren.  Met uw bijdrage zult u uw stempel kunnen drukken op onze organisatie en op de klachtencommissies of beroepscommissie waarmee u zal samenwerken. 

Wij zijn een kleine organisatie op mensenmaat met direct contact tussen alle medewerkers van onze organisatie, inclusief de 4 leden van het Bureau . U maakt deel uit van het juristenteam (nu 12 personen).

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Onze kantoren, gelegen achter het Federale Parlement, liggen op 8 minuten lopen van het Centraal Station van Brussel.


Vacatures

 • Aantal (3) - 1000 Brussel - Leuvenseweg 48, 1000 Brussel

https://ctrg.belgium.be/

Voor een effectieve en efficiënte uitvoering van bovenvermelde functie beschik je over de volgende:

Algemene competenties

 • Je beschikt over een goed analytisch vermogen, kunt logisch redeneren en snel hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden.
  • Je bent vlot in de omgang en hebt een flexibele en leergierige instelling.
  • Jouw schriftelijk taalgebruik is foutloos en bondig en je bent in staat om jouw mening op een heldere wijze mondeling en schriftelijk uit te drukken.
  • Je beschikt over goede juridische redactionele vaardigheden en hebt (bij voorkeur) ervaring met het schrijven van beslissingen/artikelen.
  • Je kan zelfstandig werken, maar ook in team en durft feedback te geven en te ontvangen.
  • Je bent zorgvuldig, accuraat en kan goed onder tijdsdruk presteren.

Technische competenties

 • Je hebt een goede (minstens passieve) kennis van de tweede landstaal.
 • Je hebt kennis van het publiek recht, administratief recht, penitentiair recht en van mensenrechten.
 • Ervaring in geschillenbeheer is een troef.
 • Je bent vertrouwd met de kantoortoepassingen van Microsoft: vlot gebruik van Teams, Outlook, Word, Excel…
 • Je bent bereid en in staat je verplaatsen naar de gevangenissen (voor de juristen die de klachtencommissies bijstaan).

 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereist diploma op 15/07/2022 (uiterste inschrijvingsdatum)

Je bent in het bezit van een diploma licentiaat/master/doctor in de Rechten – studenten die in juni 2022 hun studie zullen afronden, worden eveneens toegelaten tot de selectie onder de ontbindende voorwaarde van het behalen van hun diploma.

2. Vereiste ervaring op 15/07/2022

Deze functie staat ook open voor personen zonder professionele ervaring, ook al is ervaring in publiek recht, mensenrechten, strafrecht en/of penitentiair recht een troef.

 

3. Uittreksel uit Strafregister

Je legt een recent (juni 2022) en blanco uittreksel uit het strafregister voor uiterlijk op het moment van indiensttreding.

 

 


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Het gaat om een voltijdse functie.

Plaats van tewerkstelling is Brussel, met zeer uitgebreide mogelijkheid tot telewerk (4 dagen/week) ook in functie van de verplaatsingen naar de gevangenis.

Je wordt aangeworven met een contract van onbepaalde duur als jurist met de bijhorende weddenschaal 7 van de CTRG. Voor het bepalen van jouw loon wordt er rekening gehouden met jouw nuttige beroepservaring.

 

Loonschaal 7 van het salarissysteem van de CTRG impliceert een maandelijks brutoloon aan 100% (aan de indexcoëfficiënt april 2022: 1,8476) gelijk aan:

 • voor 0 jaar anciënniteit = 3.251,37 €
 • voor 3 jaar anciënniteit = 3.501,37 €
 • voor 6 jaar anciënniteit = 3.770,59 €
 • voor 9 jaar anciënniteit = 4.021,00 €
 • en voor 25 jaar (= maximale) anciënniteit = 5.051,21€.

 

Extra voordelen: pensioenplan, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, volledige terugbetaling van de woon-werk verplaatsing via het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.

 

Jaarlijkse vakantiedagen: 36 dagen (meteen bij indiensttreding, pro rata bij indiensttreding in het jaar).

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Opgelet: elk onderdeel van de selectieprocedure is eliminerend en voor het vervolg van de procedure wordt geen rekening meer gehouden met jouw kandidatuur als je voor een onderdeel afwezig bent.

1. Screening van de deelnemingsvoorwaarden

Enkel indien je beschikt over het vereiste diploma word je tot de selectie toegelaten. De screening van eventuele relevante professionele ervaring gebeurt enkel op basis van de CV’s en diploma’s/attesten zoals ontvangen op de uiterste inschrijvingsdatum. Beschrijf daarom zo volledig mogelijk jouw ervaring per functie met begin- en einddata, met telkens de taken en verantwoordelijkheden.

Eventueel kan een voorafgaand kort telefonisch interview deel uitmaken van dit onderdeel van de selectie.

 

De 12 kandidaten die het best beantwoorden aan het vooropgestelde profiel en die de deelnemingsvoorwaarden het best vervullen, worden geselecteerd voor het tweede onderdeel van de selectieprocedure.

 

2. Schriftelijke proef

In dit onderdeel wordt gepeild naar jouw kennis van het activiteitendomein in de brede zin maar ook naar jouw redactionele vaardigheden en jouw kennis van de tweede landstaal. Cognitieve vaardigheidstesten en persoonlijkheidsvragenlijsten kunnen ook deel uitmaken van dit onderdeel.

 

Van de kandidaten die slagen voor de schriftelijke proef worden de 6 hoogst-gerangschikte deelnemers toegelaten tot het derde onderdeel van de selectieprocedure.

 

3. Interview

Tijdens het interview worden niet alleen jouw technische en gedragsgerichte competenties in overeenstemming met de functievereisten geëvalueerd, maar ook jouw competenties in overeenstemming met jouw motivatie en affiniteit met het werkterrein. Ook jouw spreekvaardigheid in de andere landstaal zal tijdens dit gesprek nog worden getoetst.

 

De leden van de jury stellen op basis van de selectieprocedure de laureaten ter finale goedkeuring voor aan het Bureau van de CTRG.

 

Feedback: na het ontvangen van jouw eindresultaat kan je binnen de drie maanden schriftelijk feedback vragen bij de CTRG, Leuvenseweg 48 bus 2, 1000 Brussel of via vacature@ctrg.belgium.be

Solliciteren kan tot 15 juli 2022 middernacht uitsluitend via e-mail : vacature@ctrg.belgium.be  en je vermeldt hierbij duidelijk de volgende referentie: JUR-NL-2022. In jouw motivatiebrief maak je ook duidelijk of je als jurist een klachtencommissie dan wel de beroepscommissie wenst te ondersteunen. Je kan ook aangeven dat je voor beide opties open staat.

De CTRG voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selectie voor al wie solliciteert.

 

Kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte kunnen een redelijke aanpassing vragen aan de selectieprocedure. Gelieve ons hierover voorafgaandelijk te contacteren om aan te geven welke aanpassingen jou hierbij kunnen helpen. Stuur ons tijdig jouw attest door indien je hierover beschikt.

Peter Kessels - Directeur
P: +32 2 549 94 69
E: peter.kessels@ctrg.belgium.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures