OPDRACHTEN

 • Invoering van het mobiliteitsbeleid in overeenstemming met het gewestelijke en gemeentelijke beleid, in samenwerking met de overige gemeentelijke diensten;
 • Bevordering van de actieve verplaatsingswijzen (wandelen, fietsen, openbaar vervoer of collectief vervoer);
 • Onderhoud van de netwerken van nutsvoorzieningen;
 • Onderhoud van het netwerk van gemeentewegen;
 • Parkeerbeleid;
 • Beveiliging van evenementen op de openbare weg;
 • Heffing van retributies op de bezetting van de openbare ruimte;
 • Controle op en preventie van inbreuken;
 • Levering van de verslagen gevraagd door de overheid;
 • Voorbereiding, toepassing en controle op de toepassing van beslissingen.

ACTIVITEITEN

 • Bijdragen aan de uitwerking van gewestelijke en gemeentelijke planningsinstrumenten;
 • Voorstellen van sectorale beleidslijnen inzake verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer en verkeersveiligheid;
 • Ontwerpen van gemeentelijke en gewestelijke openbare ruimten, van de studiefase tot de inrichtingsfase;
 • Opstellen en bijwerken van reglementen in verband met de mobiliteit;
 • Opvolgen van de evolutie van de gewestelijke regelgeving inzake parkeren;
 • Bijwerken van het gemeentelijke parkeerplan;
 • Opvolgen van de gedelegeerde opdrachten inzake controle en heffingen op het parkeren op de openbare weg;
 • Bijwerken van het bedrijfsvervoerplan en opvolgen van de acties voor de bevordering van het duurzame beheer van de verplaatsingen van het bestuur;
 • Opvolgen van de toepassing van het sectorale beleid op het terrein (zone 30, leverancierszone, stalling van fietsen, ...);
 • Initiatief nemen tot bewustmakings- en opvoedingsacties in verband met mobiliteit (fietspool in de scholen, grootschalige communicatie, organisatie van het Mobiliteitsdorp, ...);
 • Aanleveren van ondersteunende documenten voor de communicatie van de door het college gemandateerde personen;
 • Beantwoorden van vragen en klachten met betrekking tot mobiliteit afkomstig van het college, collega’s van andere diensten en burgers;
 • Uitbouwen en ter beschikking stellen aan andere diensten van een expertise inzake mobiliteit (in het kader van de uitwerking van wijkcontractprojecten, opvolging van grote wegenwerven, toegankelijkheid voor PBM, ...);
 • Beheren van het team van de dienst Mobiliteit;
 • Voorbereiden en controleren van ontwerpbeslissingen die aan het college of de gemeenteraad voorgelegd worden.

Gemeentebestuur van Evere

Dienst Mobiliteit.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1140 Evere

http://www.evere.brussels

DIPLOMA

 • Master of licentie Stedenbouw, Architectuur, Geografie, Ruimtelijke Planning of Beheer van het Stadsmilieu (erkend door NARIC-Vlaanderen of de Federatie Wallonië-Brussel);
 • De CeMA-opleiding (Mobiliteitsadviseur) gevolgd hebben is een troef;
 • Selor-taalbrevet art 8 en 10.

COMPETENTIES

 • Kennis van de specifieke regelgevingen inzake mobiliteit, parkeerbeleid en vervoerplannen en van de gewestelijke besluiten en ordonnanties, de wegcode, het reglement voor de wegbeheerder, de GSV, ...;
 • Kennis van specifieke plannen inzake mobiliteit (parkeerplan, voetgangersplan, fietsplan, goederenplan, beheersovereenkomst van de MIVB, ...);
 • Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten en concessies voor openbaredienstverlening;
 • Integriteit en professionalisme;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Vlotte omgang met het publiek;
 • Teamgeest;
 • Kennis van het gebruik van eenvoudige gegevensbanken;
 • Resultaat- en klantgerichtheid;
 • Vermogen tot zelfontplooiing;
 • Vaardigheden inzake projectbeheer;
 • Vaardigheden inzake het lezen en analyseren van het grondgebied;
 • Redactionele vaardigheden;
 • Vaardigheden inzake het analyseren, interpreteren en presenteren van resultaten.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

INDIENSTTREDING: 16.08.2022 – Contract van onbepaalde duur 36u/week.

VOORDELEN: Maaltijdcheques van 8,00€/werkdag, MIVB abonnement, hospitalisatieverzekering, fiets premie, voetgangerspremie, bedrijfsparking, evenwicht privéleven/professioneel leven, mogelijkheid om 2 dagen/week maximum te telewerken, 36 jaarlijkse vakantiedagen naar rato van het uurrooster, aanvullende pensioenverzekering ten laste van de werkgever voor het contractueel personeel, kortingen op Touroperators.

Functie GSM met split billing, functiecomputer.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Via onze site www.evere.brussels rubriek "jobs" of stuur uw CV naar sgeyskens@evere.brussels.

http://www.evere.brussels

Geyskens Stephanie - HR assistente
E: sgeyskens@evere.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures