• U coördineert de dossiers met betrekking tot de bevoegdheden van de Hoge Ambtenaar zoals gedefinieerd in artikel 48, lid 3 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen (meer info: https://safe.brussels/nl/veiligheid-brussel). U staat in voor de opvolging en het werk ten gronde om dossiers af te werken;
 • U levert adviezen en ondersteuning rond organisationele, administratieve en strategische plannen zodat de Hoge Ambtenaar de opdrachten/ taken kan uitvoeren die haar/hem zijn toevertrouwd;
 • U staat in voor de organisatie en coördinatie van vergaderingen, infosessies en werkgroepen rond verschillende thema's (nieuw project rond noodplanning, infosessies voor gemeentes, enz.);
 • U neemt deel aan werkgroepen en vergaderingen die verband houden met de opdrachten van de Hoge Ambtenaar. In dat verband verdedigt u het standpunt van de Hoge Ambtenaar en geeft u passende feedback/reportings;

In het kader van deze functie, zult u mogelijk in permanentie werken (te bepalen) en buiten de gewone werkuren moeten presteren in onvoorziene en mogelijk stresserende situaties.

Aanvullende informatie:

Interne contacten:

Alle directies van safe.brussels en van de Hoge Ambtenaar.

Externe contacten:

de FOD Binnenlandse Zaken (Nationaal Crisiscentrum), de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en alle lokale en federale actoren die belast zijn met de planning en het beheer van veiligheid.

Mate van zelfstandigheid:

U werkt zelfstandig en kan sommige beslissingen alleen nemen. U zorgt voor een continue rapportering aan de bevoegde overheden. U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en/of kwantiteit van het product dat of de dienst die u aflevert. 

Safe.brussels

`Voor een veilig Brussel', het is meer dan een simpele baseline of slogan. Het is de leidraad van alle acties die safe.brussels uitrolt. Het staat symbool voor het voornemen van alle teams binnen safe.brussels om, samen met de talloze partners, een veilig en sereen kader uit te bouwen voor iedereen die het Brussels Gewest doet leven: de pendelaars, de toeristen en de inwoners. In de praktijk komen we onze belofte na door het ontwikkelen en ondersteunen van allerhande projecten, door de coördinatie van de samenwerkingsverbanden en door een grondige analyse en constante monitoring van het veiligheidsniveau.

Safe.brussels wil het beleid op het vlak van preventie en veiligheid coördineren. Doel? De rust en de veiligheid van personen en eigendommen in het Brussels Gewest waarborgen. Safe.brussels vervult zo een centrale rol in de coördinatie van de verschillende operatoren van de preventie- en veiligheidsketen op het niveau van het Brussels Gewest. Safe.brussels zorgt voor samenhang en complementariteit door hen met elkaar in verbinding te brengen in de zeer ruime actiedomeinen gaande van preventie van overlast en criminaliteit in de openbare ruimte, crisisbeheer of opleidingsondersteuning bij veiligheidsberoepen. In samenwerking met het federaal, regionaal en lokaal niveau, definieert safe.brussels bovendien de strategie rond cyberveiligheid en cybercriminaliteit. Het is niet haar opzet om de bestaande instanties te vervangen maar wel om een meerwaarde te bieden op supralokaal en gewestelijk niveau.

Al van bij haar oprichting wordt de aanpak van safe.brussels gekenmerkt door een partnergerichte en transversale benadering. Een strategie die zich opsplitst en concretiseert via verschillende projecten in samenwerking met de spelers van de preventie- en veiligheidsketen of actoren uit het verenigingsleven die vertegenwoordigd zijn in het Brussels Gewest om een globaal antwoord te bieden op veiligheidsuitdagingen op repressieve maar ook en vooral op preventieve wijze.

De waarden van safe.brussels zijn een fundamentele pijler van de organisatie. Onderstaande waarden werden gedefinieerd en gekozen door een interne werkgroep: 

 • integriteit, 
 • respect,
 • voortdurende verbetering,
 • solidariteit,
 • loyaliteit.

Safe.brussels bestaat uit 4 directies: 

 • Directie Organisational support;
 • Directie Operations;
 • Directie Partnerships;
 • Directie Observatory.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://safe.brussels/nl

Vereist diploma: 

 • Diploma van licentiaat/master, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies minstens vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of één van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies 
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master. 

Vereiste beroepservaring:Relevante beroepservaring van minstens 1 jaar in ten minste 1 van de volgende taken: 

 • risicoanalyse;
 • opvolging en/of beheer van evenementen;
 • multidisciplinaire coördinatie;
 • Invoering van samenwerking;
 • Invoering arbeidsprocedures.

Technische competenties:

 • U kunt zich zowel mondeling als schriftelijk duidelijk en verstaanbaar uitdrukken en bent in staat om correcte informatie te rapporteren;
 • Basiskennis van de organisatie en de werking van EU, de Belgische Staat (federaal, gemeenschappen, gewesten, gemeentes);
 • Goede kennis van het veiligheidssysteem zowel op federaal als op gewestelijk niveau; 
 • Goede kennis van de hulp- en nooddiensten; 
 • Goede kennis van de veiligheids- en preventiestructuur van Brussel.

Gedragsgerichte competenties:

 • U legt verbanden tussen verschillende gegevens, bedenkt alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • U neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • U omschrijft doelstellingen op proactieve wijze, tekent nauwgezet actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare termijn. 
 • U creëert en bevordert de groepsgeest door uw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • U begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • U handelt op een integere manier, overeenkomstig de verwachtingen van de organisatie, neemt de vertrouwelijkheid en engagementen in acht en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • U plant en beheert uw eigen groei actief in functie van uw mogelijkheden, interesses en ambities door uw eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en u continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • U beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • U reageert op stress door u te focussen op het resultaat, waarbij u uw emoties onder controle houdt en een constructieve houding t.o.v. kritiek aanneemt. 
 • U gaat flexibel om met veranderingen en past u aan in functie van de veranderende omstandigheden en verschillende situaties. 
 • U geeft advies aan uw gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op, op basis van uw expertise.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Weddeschaal: A101

Aanvangswedde (maandelijks brutosalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): € 3.680,43

Alle nuttige ervaring voor de functie komt in aanmerking voor de geldelijke opwaardering (onder voorbehoud van voorlegging van bewijsstukken).

Aanvullende voordelen:

 • Mogelijkheid om een taalpremie te verkrijgen (600€, 2400€ of 3200€ per jaar, niet geïndexeerd, afhankelijk van het behaald taalcertificaat).
 • Maaltijdcheques van een waarde van €8/gepresteerde dag.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Gratis abonnement voor de trein en De Lijn/TEC voor woon-werkverkeer. 
 • Gratis MIVB abonnement.
 • Mogelijkheid om een fietsvergoeding te verkrijgen (24 cent/km).
 • Verscheidene sociale voordelen.
 • Gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer.
 • Eindejaarspremie.
 • Aangepaste werkuren.
 • 35 verlofdagen per jaar.

Bijkomende voorwaarden: 

De afgifte van een positief veiligheidsadvies en vervolgens van een veiligheidsmachtiging van het voor jouw functie vereiste niveau (`EU Top Secret') door de nationale veiligheidsoverheid (NVO) (overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen), zijn onontbeerlijke voorwaarden voor de uitoefening van deze functie.

Formaliteiten: Je stemt ermee in een veiligheidsverificatie en -onderzoek te ondergaan in overeenstemming met de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. De meerderjarige personen die onder jouw dak wonen, zullen worden ingelicht dat ze, middels hun toestemming, eveneens het voorwerp van een veiligheidsonderzoek zullen uitmaken. De gegevens en informatie die kunnen worden geraadpleegd, zijn beschreven in artikel 22sexies, §1, van de wet van 11 december 1998 voor wat betreft de veiligheidsverificatie en in artikel 19 van de wet voor wat betreft de veiligheidsmachtiging.


Veiligheidsverificatie: Je treedt enkel in dienst in geval van een positief veiligheidsadvies.

Veiligheidsonderzoek:

 • Na jouw indiensttreding zal de NVO overgaan tot een veiligheidsonderzoek.
 • Na afloop van het veiligheidsonderzoek zal de NVO een met redenen omkleed besluit nemen over het al dan niet toekennen van de voor jouw functie vereiste veiligheidsmachtiging.
 • Je zal enkel in dienst blijven indien je de veiligheidsmachtiging verkrijgt en behoudt.
 • De NVO kan de machtiging intrekken.
 • In overeenstemming met de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, heb je het recht beroep aan te tekenen tegen een negatieve beslissing van de NVO.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

De werkgever heeft de rekrutering voor deze vacature toevertrouwd aan Actiris. Gebruik My Actiris om te solliciteren of kom langs in een van onze agentschappen.

Referte Actiris : 2811760

De werkgever heeft de rekrutering voor deze vacature toevertrouwd aan Actiris. Gebruik My Actiris om te solliciteren of kom langs in een van onze agentschappen

Referte Actiris : 2811760

https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/detail-offre-d-emploi/?reference=2811760&type=Internal

Safe.brussels voert een actief gelijke kansen- en diversiteitsbeleid. We waken erover gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hun redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen t.o.v. de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor redelijke aanpassingen van de selectieprocedure

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures