Je analyseert, behandelt en volgt de dossiers op in verband met de opdrachten van de dienst Nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken  (aanvraag tot opname, aanvraag tot erkenning van een opleiding, aanvraag tot toekenning van een vrijstelling voor een opleiding, klachten, ....). Je ondersteunt het diensthoofd in zijn opdracht om het personeel te coachen en te begeleiden om bij te dragen aan de goede werking van het nationaal register van gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, te zorgen voor een correcte behandeling van de dossiers en voor een besluitvorming die overeenkomt met de geldende regelgeving.

Als analist - dossierbeheerder analyseer en superviseer je aanvragen tot inschrijving in het nationaal register om de besluitvorming te ondersteunen en toe te zien op een correcte toepassing van de wetgeving.

Voorbeelden van taken:

 • de inhoud van de dossiers controleren, nagaan of alle bewijsstukken verstrekt zijn
 • nagaan of aan de opnamevoorwaarden is voldaan overeenkomstig de geldende regelgeving
 • ontbrekende gegevens in kaart brengen en aanvullende informatie achterhalen
 • de problematische aspecten van de dossiers proactief opsporen
 • de dossiers volgens de geldende procedure klasseren en de dossiers voor de erkenningscommissie voorbereiden


Als
analist-dossierbeheerder analyseer je de dossiers inzake aanvragen tot erkenning van een opleiding en tot toekenning van een vrijstelling voor een opleiding, ondersteun je de besluitvorming en zie je toe op een correcte toepassing van de wetgeving.

Voorbeelden van taken:

 • nagaan of alle bewijsstukken zijn verstrekt
 • nagaan of aan de voorwaarden voor de toekenning van een vrijstelling of de erkenning van een opleiding is voldaan overeenkomstig de geldende regelgeving
 • ontbrekende gegevens in kaart brengen en aanvullende informatie achterhalen
 • de problematische aspecten van de dossiers proactief opsporen
 • de dossiers die aan de erkenningscommissie moeten worden voorgelegd, identificeren en de dossiers voor de erkenningscommissie voorbereiden
 • de beslissingen tot toekenning van een vrijstelling of tot erkenning van een opleiding voorbereiden


Als analist - dossierbeheerder
ontvang en analyseer je klachten en verzoeken die aan de dienst worden gericht, zie je toe op de naleving van de regels inzake de opname in het register en op de naleving van de deontologische regels.

Voorbeelden van taken:

 • de brieven in ontvangst nemen
 • de inhoud van de klachten analyseren en de wettelijke problemen in verband met de naleving van de opnamevoorwaarden of van de deontologische regels in kaart brengen
 • de ontbrekende informatie achterhalen 
 • de adviseur een advies bezorgen over de gevolgen die aan de klachten moeten worden gegeven en over de behandelingsprocedure
 • de dossiers die aan de erkenningscommissie moeten worden voorgelegd, voorbereiden
 • de beslissingen volgen

 

Als dossierbeheerder superviseer je en/of doe je de voorbereiding van de aan de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie voorgelegde dossiers, om de commissie er toe in staat te stellen een uitvoerig advies te formuleren in de dossiers die haar worden voorgelegd en de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar ertoe in staat te stellen in deze dossiers een gemotiveerde beslissing te nemen.

Voorbeelden van taken:

 • de documenten opstellen en de stukken en informatie die de erkenningscommissie nodig heeft, verzamelen (of de inhoud van de door de dienst opgestelde dossiers controleren)
 • de dossiers volgens de geldende procedure klasseren
 • de door de erkenningscommissie uitgebrachte adviezen volgen
 • de documenten die ter ondertekening aan de gemachtigde ambtenaar moeten worden voorgelegd, voorbereiden 
 • de ministeriële besluiten voorbereiden


Als contactpersoon
beantwoord je een brede waaier aan vragen van interne of externe klanten over opnameprocedures en de toepassing van de wet inzake het Nationaal Register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken om antwoorden te geven die op de situatie van de betrokkene en op de wet zijn afgestemd.

Voorbeelden van taken:

 • het ontvangen van vragen, het onderzoeken van de aard ervan en het verzamelen van aanvullende de vragen, de aard ervan onderzoeken en aanvullende informatie inwinnen
 • de aanvragen volgens de vastgestelde procedures of regels behandelen
 • de betrokkenen op de hoogte brengen van de voortgang van hun dossier en de ter zake genomen beslissing
 • de bij de opnameprocedure ondervonden informaticaproblemen in kaart brengen en die problemen bij de bevoegde personen aankaarten


Als administratieve ondersteuning
bied je de hiërarchische meerderen administratieve en organisatorische ondersteuning met oog op de goede uitvoering van de administratieve of operationele taken van het register en de organisatie van de erkenningscommissie, om het werk van de hiërarchische meerdere te verlichten en toe te zien op een correct gebruik van de informaticatoepassing.

Voorbeelden van taken:

 • antwoorden op de vragen van medewerkers inzake de toepassing van de wet en de door de medewerkers opgestelde en aan de klanten gegeven antwoorden onderzoeken
 • oplossingen vinden voor de problemen die de medewerkers niet zelf kunnen oplossen
 • toezien op de correcte uitvoering van de taken en zorgen voor een goede toepassing van de geldende procedures en reglementen
 • brieven of documenten opstellen voor de hiërarchische meerdere(n) en voor de dienst
 • de notulen van de vergaderingen opstellen
 • het gebruik van de gegevensbank volgen
 • toezien op de goede samenstelling van de informaticadossiers

FOD Justitie

Er is 1 vacature in het Nationaal Register voor gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (gevestigd in Brussel).

Het Nationaal Register is een onderdeel van het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie en beheert de registers van gerechtsdeskundigen en van vertalers en tolken waarop een beroep kan worden gedaan in het kader van bepaalde gerechtelijke of administratieve procedures.

Deze registers waarborgen het in acht nemen van de kwaliteitscriteria inzake de vakbekwaamheid, kennis en opleiding van de personen die zijn opgenomen in het register.

Voor meer informatie, klik hier:

https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationaal_register_en_gerechtskosten/nationaal_register


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationaal_register_en_gerechtskosten/nationaal_register

Deelnemingsvoorwaarden

 • Diploma van licentiaat/master of doctor in de criminologie uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 4 jaar studie.

 OF

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.

OF 

 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig. Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: een professionele ervaring van minstens 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.

  

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van recht en gerechtelijke procedures
 • Kennis van het Frans en/of het Duits

Gedragsgerichte competenties

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, je levert een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten;
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid;
 • Je geeft advies aan je gesprekspartner en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van je expertise

Technische competenties                                       

 • Goede mondelinge communicatieve vaardigheden
 • Goede schriftelijke communicatieve vaardigheden

Je beschikt over de juiste motivatie, interesse en voeling met het werkterrein. Deze wordt eveneens bevraagd tijdens het interview.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

U wordt aangeworven als attaché (niveau A) op basis van een contract van bepaalde duur t.e.m 31/12/2022.

Salarisschaal NA11 (minimum € 21.880 - maximum € 29.360 bruto per jaar, afhankelijk van anciënniteit, niet geïndexeerd). Index op 01/06/2022 = 1,8845.

Meer informatie: Werken bij de overheid | BOSA (belgium.be)

Voordelen:

 • mogelijkheid om een tweetaligheidpremie te behalen
 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • tussenkomst voor hospitalisatieverzekering 
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (gratis)
 • Fed+-kaart: interessante aanbiedingen en voordelen
 • bedrijfsrestaurant
 • mogelijkheid om overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen verlof
 • fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen 
 • kinderopvang (juli en augustus)

 

Ontdek alle informatie (salaris, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op Werken bij de overheid | BOSA (belgium.be), het portaal van het federale personeel.

Contract: Contractueel

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je motivatiebrief. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 

Interview (ongeveer 50 min):

Er worden interviews georganiseerd, vanaf het moment dat er geschikte kandidaturen zijn. Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je CV wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt. 

De procedure wordt afgesloten van zodra de geschikte kandidaat is gevonden.

Lijkt deze functie iets voor jou?

Zend dan je CV en motivatiebrief naar paul.lagae@just.fgov.be.

Vermeld “Rosetta – attaché dossierbeheerder voor het Nationaal Register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken” in het onderwerp van je mail.

Zorg dat jouw kandidatuur volgende punten bevat:

 • je CV en motivatiebrief 
 • je geboortedatum
 • de correcte vermelding in het onderwerp
 • de juiste contactpersoon

Indien jouw kandidatuur niet volledig is, wordt deze niet weerhouden.

Je kan een aanpassing vragen

Als je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen aan de selectieprocedure, kan je contact opnemen met de selectiedienst.

Nadien zal je gecontacteerd worden door de cel diversiteit van de FOD Justitie om te bepalen van welke aanpassingen je wenst gebruik te maken in onze selecties.

Paul Lagae
E: paul.lagae@just.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures