Missies :

De preventieadviseur adviseert en assisteert de werkgever, de leden van de hiërarchie, de werknemers en de leden van het Bijzonder Overlegcomité om hen te helpen bij de toepassing van de maatregelen bedoeld in de wet op het welzijn op het werk.   

Hij/zij ontwikkelt een alomvattend preventieplan en ziet erop toe dat het voortdurend wordt nageleefd.

Hoofdactiviteiten : In overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998

- de werkgever en het lijnmanagement adviseren over de ontwikkeling van risicoanalyses en plannen waarvoor zij verantwoordelijk zijn:

  * Identificeren, analyseren en evalueren van de gevaren en de riscofactoren die in het bedrijf aanwezig kunnen zijn. Noodzakelijke maatregelen voorstellen om deze zoveel mogelijk weg te werken of te beperken.

  * advies verlenen en voorstellen formuleren voor de opstelling, uitvoering en bijsturing van het globaal preventieplan en het jaaractieplan.

- onderzoeken en analyseren van arbeidsongevallen om de hoofdlijnen van het preventiebeleid uit te zetten en een adequaat en doeltreffend dynamisch risicobeheerssysteem voorstellen.

- deelnemen aan de analyse van de oorzaken van beroepsziekten.

- advies verlenen over de organisatie van de arbeidsplaats, de werkpost, de omgevingsfactoren en fysische, chemische, carcinogene en biologische agentia, de arbeidsmiddelen en de individuele uitrusting [en over de andere elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico's op het werk;

- advies verlenen over de hygiëne op de arbeidsplaats.

- meewerken aan de ontwikkeling van interne noodprocedures en de toepassing van de maatregelen die genomen moeten worden in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar

- regelmatige en systematische bezoeken aan de werkplekken.

- op eigen initiatief of op vraag van de werkgever of de betrokken werknemers de werkplekken onderzoeken wanneer de werknemers aan een verhoogd risico of aan nieuwe risico's zijn blootgesteld.

- Ten minste eenmaal per jaar een grondig onderzoek van werkplekken en werkstations uitvoeren.

- Voorstellen doen betreffende de informatie, de vorming en de sensibilisatie van de werknemers over de maatregelen die verband houden met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

- inzage krijgen in de organisatie van het werk, de inhoud van het werk, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden en de intermenselijke relaties op het werk die tot psychosociale risico's op het werk kunnen leiden.

- Het uitvoeren van alle andere taken die door de wet en haar uitvoeringsbesluiten worden opgelegd

Gemeente Etterbeek

.


Vacatures

  • Aantal (1) - 1040 Etterbeek - Gemeente Etterbeek

http://www.etterbeek.be

Profiel :

Gedragsvaardigheden :

-          Je bent een teamplayer

-          Je bent georganiseerd en hebt een gevoel voor prioriteiten

-          Je beschikt over de juiste communicatie- en onderhandelingscapaciteiten

-          Je bent overtuigend en diplomatisch

-          Je neemt initiatief

-          Je hebt een goed aanpassingsvermogen

-          Je bent nauwkeurig en precies in je werk

-          Je respecteert vertrouwelijkheid en bent discreet

-          Je bent integer en hebt een goede werkethiek

-          Je kan zelfstandig werken

Technische vaardigheden :

-          Je kent de wetgeving betreffende het welzijn op het werk

-          Je kent de werking van overheidsdiensten

-          Je hebt kennis van kantoorautomatisering

Voorwaarden :

-          Je bent in het bezit van een masterdiploma en een certificaat van preventieadviseur niveau 1

-          Je bent in het bezit van een blanco bewijs van goed gedrag en zeden

-          Je bent in het bezit van een certificaat van de SELOR, taalexamen voor Frans, of je bent bereid dit te behalen.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

-          Je zal in een nieuw gebouw werken met een prachtig zich op Brussel

-          Je krijgt een laptop, nieuw materiaal en meubels (gespecialiseerd kantoor)

-          Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen

-          Mogelijkheid tot telewerk

-          Een voltijds contract van onbepaalde duur 

-          Een gemeentelijk barema van niveau A 

-          Overname van de opgebouwde anciënniteit voor de berekening van het loon : maximum 12 jaar in de privésector + alle anciënniteit in de publieke sector

-          Volledige terugbetaling van de verplaatsingskosten (openbaar vervoer) of een fietsvergoeding

-          Maaltijdcheque van 8 € per gepresteerde werkdag 

-          Een collectieve ziekenhuisverzekering voor een interessante prijs

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Een eerste selectie zal gebeuren op basis van het curriculum vitae en de motivatiebrief. De kandidaten die aan het profiel voldoen, zullen per telefoon / e-mail uitgenodigd worden voor een selectiegesprek . Dit interview zal afgenomen worden door een selectiecomité en is gericht op de motivatie, gedragsvaardigheden en de technische vaardigheden.

Enkel de sollicitaties van kandidaten die aan de vereiste voorwaarden en vaardigheden (diploma, talenkennis, enz.) voldoen, worden in aanmerking genomen.

Stuur voor 28/09/2022, met de vermelding « Preventieadviseur – Niveau A »,  je curriculum vitae, je motivatiebrief en een kopie van je diploma naar Mevrouw Joëlle Cardijn, Personeelsdienst, Kazernenlaan 31/1 in 1040 Etterbeek – E-mail : joelle.cardijn@etterbeek.brussels.

http://www.etterbeek.be

De Gemeente Etterbeek selecteert de kandidaten op basis van hun competenties en discrimineert niet op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

BELPAIRE Véronique

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures