- Je maakt een beleidsplan op operationeel en strategisch niveau. Je stuurt het directieteam aan, je werkt procedures, richtlijnen en vademecums uit, je concretiseert de instructies van het hoofdbestuur in de werking. Je staat in voor het constant evalueren, bijsturen en vernieuwen van de algemene werking.

- Je informeert bewoners over hun rechten en plichten in de opvang, je handhaaft de interne orde door bemiddeling en sanctionering en je voorziet zinvolle dag invulling voor bewoners en initiatieven gericht op hun responsabilisering.

- Je stelt de jaarlijkse begroting op als onderdeel van het algemene beleidsplan, je superviseert de verrichtingen en sluit contracten af met externe dienstverleners.

- Je begeleidt het wervingsbeleid en het personeelskader. Je ziet toe op de naleving van de bestaande arbeidsreglementering, goede arbeidsomstandigheden, procedures, richtlijnen en gedragscodes.

- Je motiveert, coacht en evalueert jouw directe medewerkers. Je voorziet opleidingen gericht op de ontwikkeling van competenties en loopbanen.

- Je werkt een investeringsplan uit, je bent verantwoordelijk voor het aanvragen en opvolgen van vergunningen, je verzekert het algemene stockbeheer, je overlegt met de Regie der Gebouwen en andere betrokken instanties en signaleert problemen aan het hoofdbestuur.

- Je werkt veiligheidsprocedures en -richtlijnen uit, je bewaakt de medische en hygiënische situatie in het centrum in samenspraak met de centrumarts, je beheert arbeidsgeneeskundige dossiers en organiseert overleg met politie en brandweer.

- Je bouwt overlegstructuren op met betrokkenen uit de omgeving, je organiseert projecten en evenementen en je gaat samenwerkingsverbanden aan.

- Je neemt deel aan multidisciplinair overleg en directievergaderingen, maakt analyses, presenteert gegevens en geeft aan het hoofdbestuur de standpunten weer van je centrum.

- Je bent persoonlijke beschikbaar voor het personeel bij problemen en vragen van operationele aard, je superviseert complexe dossiers en probleemsituaties.

Fedasil

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van eena rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt een

Centrumdirecteur 

Voor opvangcentrum Koksijde

Functie

Doel

Je staat in voor de uitvoering van de algemene beleidsplanning en dagelijkse coördinatie van een opvangcentrum, in overeenstemming met de doelstellingen van Fedasil, om zo een kwalitatieve, humane en efficiënte opvang van asielzoekers te garanderen.

Context

Het opvangcentrum Koksijde heeft een capaciteit van 300 bewoners en er werken een 50-tal personeelsleden.

Deze personeelsleden hebben zeer diverse profielen en staan in voor de goede werking van een centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, begeleiders…. Een opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden.

Als centrumdirecteur werk je binnen de Centrumdirectie met o.a. een adjunct-directeur en diensthoofden (meer informatie vind je op www.fedasil.be).

 


Vacatures

  • Aantal (1) - 8670 Koksijde - Koksijde

http://www.fedasil.be

Je heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be.

Diploma en ervaring

 

Je hebt een master-/licentiaatsdiploma.

Je hebt minstens 6 jaar relevante professionele ervaring in een functie op universitair niveau of 3 jaar in een functie op A-niveau bij Fedasil.

 

Technische competenties

Vereisten

Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en weet hoe je medewerkers moet evalueren. Je hebt ervaring met projectbeheer en procesverbetering.

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, PowerPoint,…

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare en diverse doelgroep

 

Extra troeven

Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.

Je spreekt Engels en/of andere vreemde talen.

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u) van bepaalde duur met mogelijk met mogelijkheid op verlenging. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau NA31 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris ligt tussen € 5.186,74 en € 6.144,63 startsalaris op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden(te volgen tijdens de werkuren).

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

 

Selectie

De selectie bestaat uit 2 ronden met telkens een schriftelijke test en een selectiegesprek, die zullen plaatsvinden in oktober 2022. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximaal aantal opeenvolgende contracten van bepaalde duur (inclusief vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar, kunnen medewerkers die zich in deze situatie bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Fedasil kan hen contractueel niet meer aanwerven voor een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Voor bijkomende info, contacteer Axel.VanNoten@fedasil.be (selectieverantwoordelijke). 

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan via de link bij de vacature (www.fedasil.be).

De uiterste datum om te solliciteren is 27/09/2022.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be.

Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be

http://www.fedasil.be

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures