Je bent een geboren leider, communicatief sterk en je weet een team te organiseren en motiveren. Bovendien geloof je erin dat de re-integratie van bewoners na hun vrijlating reeds van bij het onthaal in het detentiehuis begint. Om dit te bereiken ga je samen met jouw teamleden aan de slag. Team Justitie geeft jouw ambities écht de kans.

Als coördinator – begeleiding in het Detentiehuis van Kortrijk sta je samen met de teamchefs en detentiebegeleiders in voor het verzekeren en opvolgen van de begeleiding van bewoners, zowel individueel als in groep.

 • Je zorgt ervoor dat de rechten van bewoners en de organisatie van het dagelijkse leven binnen een zinvolle en humane detentie gericht op re-integratie gewaarborgd zijn.
 • Je volgt de teamchefs en detentiebegeleiders op in hun begeleidende en motiverende rol ten aanzien van bewoners en het respecteren van hun autonomie.
 • Je staat mee in voor de organisatie en deelname van de detentiebegeleiders aan het multidisciplinair overleg met diensten zoals PSD (psychosociale dienst) en andere hulpverleners die de bewoner ondersteunen.
 • Je speelt een actieve rol in de samenwerking met externe partners en de opvolging van de organisatie van activiteiten.
 • Je staat binnen de leefeenheid in voor een menselijke en veilige omgeving voor bewoners en collega’s.

Naast het opvolgen en bijsturen van de begeleiding van en activiteiten voor bewoners sta je uiteraard ook in voor het toezicht en de orde en veiligheid binnen de leefeenheden. Hiervoor werk je actief samen en overleg je met de teamchefs en je collega coördinatoren. Indien nodig kom je tussen bij incidenten maar nadien zorg je vooral voor het laten terugkeren van de rust en het herstel van de relatie met alle betrokkenen. Zo sta je in voor de dynamische veiligheid, het versterken van sociale vaardigheden en het verhogen van de kansen op een geslaagde re-integratie.

Als coördinator – begeleiding superviseer je de uitvoering van de begeleidingsopdrachten en de dagelijkse organisatie van activiteiten om een humaan, stimulerend en veilig leefklimaat binnen het detentiehuis  te garanderen:

 • Je ondersteunt, motiveert en stuurt medewerkers aan, stimuleert hun competentieontwikkeling en onderlinge samenwerking om de vereiste professionaliteit en integriteit alsook een positieve werksfeer te waarborgen.
 • Je formuleert concrete verbetervoorstellen t.a.v. de directie om de algemene werking en beoogde organisatiecultuur  te optimaliseren.
 • Je ontwikkelt je eigen competenties en kennis en draagt deze over aan de medewerkers om de nodige professionaliteit  permanent te waarborgen.
 • Je fungeert als aanspreekpunt voor collega’s, leidinggevenden en samenwerkingspartners alsook voor de bewoners en draagt bij tot een goede communicatie en samenwerking binnen de organisatie.
 • Je werkt actief mee aan lokale en/of bovenlokale projecten om de innovatieve doelstellingen en permanente ontwikkeling van de organisatie op gebied van een stimulerend en veilig detentiebeleid te realiseren.

 

Meer informatie over deze job?

Dld.Kortrijk.detentiehuis.dir@just.fgov.be

FOD Justitie

Er zijn 2 plaatsen in het Detentiehuis van Kortrijk.

Een detentiehuis is een kleinschalige structuur met een aangepast veiligheidsniveau waar een beperkt aantal veroordeelde gedetineerden (20 - 60) wordt gehuisvest met een straftotaal van maximum 3 jaar. Opzet is om hun autonomie en verantwoordelijkheid maximaal te respecteren, aangepaste activiteiten te organiseren en een actieve begeleiding te bevorderen. De focus ligt op het aanleren van vaardigheden en het voorbereiden van de re-integratie in de samenleving, door deelname aan activiteiten die zich ook buitenshuis kunnen situeren. De bewoners bewegen zich vrij binnen het detentiehuis en betreden of verlaten hun kamer wanneer zij dit wensen. Samenwerking met collega’s van andere personeelsgroepen en partners staat centraal. Mogelijke conflicten tussen bewoners worden op de eerste plaats benaderd door een aanpak gebaseerd op dialoog en bemiddeling, in tegenstelling tot het klassieke disciplinaire model binnen de gevangenis.

Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) maakt deel uit van de FOD Justitie. België telt 34 gevangenissen, op verschillende locaties. Er werken in totaal 9500 mensen. Werken in een gevangenis betekent werken aan een betere en veiligere samenleving. 99% van de gevangenen komt ooit vrij.

De kernopdracht van het DG EPI is de uitvoering van een rechtsconforme, zinvolle, veilige en humane detentie gericht op de terugkeer naar de samenleving.

Dit betekent:

 • Instaan voor een humane uitvoering van de detentie waarbij schadelijke effecten maximaal worden beperkt;
 • Instaan voor de veiligheid van alle betrokkenen: gedetineerden en/of bewoners, personeel, samenwerkingspartners en bezoekers; 
 • Voorbereiden van de re-integratie en terugkeer naar de samenleving;
 • Werken in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving en respect voor de rechten en plichten van gedetineerden en/of bewoners.

Een stimulerend detentieklimaat vergt de juiste balans tussen orde en veiligheid aan de ene kant (risicobeheersing) versus ondersteuning en begeleiding aan de andere kant (leefbaarheid).

Het DG EPI is een ‘glazen huis’ en moet handelen in lijn met recht en wet. Het is van groot belang dat medewerkers grote aandacht schenken aan integriteit en in lijn met de geldende normen en waarden handelen alsook mekaar daarop aanspreken.


Vacatures

 • Aantal (2) - 8500 Kortrijk

Leeftijd:

Deze selectie wordt georganiseerd in het kader van een startbaanovereenkomst. Een startbaan-overeenkomst (of rosettacontract) is een contract van bepaalde duur dat aan jongeren van minder dan 26 jaar de mogelijkheid biedt om professionele ervaring op te doen.


Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma Bachelor uitgereikt door een Belgische hogeschool.

 

Gedragsgerichte competenties:

 • Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
 • Je geeft duidelijke instructies, volgt de resultaten van medewerkers op en stuurt bij, zorgt ervoor dat iedereen zich gepast gedraagt en stimuleert hen in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

 

Opgelet! Een goede motivatie en een correcte visie op de dienst/FOD Justitie en de functie zijn belangrijk (x2).

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Pluspunten:

 • Je bent vertrouwd met MS Office programma's (Word, Excel, Powerpoint) en bent bereid om het gebruik van nieuwe specifieke computerprogramma’s aan te leren.
 • Je hebt kennis van people-, project- en changemanagement.
 • Je hebt noties van de wettelijke en reglementaire instructies van toepassing in een penitentiaire context.

Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Je wordt aangeworven als Coördinator – begeleiding (Technisch deskundige - niveau B) via een contract van bepaalde duur (startbaanovereenkomst), met eventueel kans op verlenging, met de bijhorende weddeschaal B1.

Minimum aanvangswedde: € 32.300,65 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Extra premies en toelagen:

 • een premie onaangenaamheden van 25 euro netto per maand
 • specificiteitstoelage van 669,31 EUR (bruto per jaar)
 • dubbele vergoeding voor prestaties op zon- en feestdagen
 • een toelage voor onregelmatige prestaties (flexipremie)

 

Voordelen:

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen verlof per jaar en bijkomend 3 reglementaire feestdagen, 2 brugdagen en recuperatiemogelijkheid van de verlofdagen tussen kerst en nieuwjaar
 • het systeem van de 36-urenweek is mogelijk.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op Werken bij de overheid | BOSA (belgium.be), het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden:

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Screening deelnemingsvoorwaarden:

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie profiel).


Interview:

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Profiel’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.


En als je geslaagd bent?

Word je zo snel mogelijk gecontacteerd zodat we een contract kunnen opstellen.

 

Selectieverantwoordelijke:

Elke VAN GYSEGHEM - Selectieverantwoordelijke

Stafdienst P&O - Talent Acquisition

Tel.: 0470/90 31 74

E-mail: Elke.vangyseghem@just.fgov.be

Solliciteren kan je tot en met 09/10/2022.

Lijkt deze functie iets voor jou? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar Dld.Kortrijk.detentiehuis.dir@just.fgov.be

Vermeld de functie in het onderwerp van je mail.

Wil je meer te weten komen over de job? Neem dan zeker een kijkje op onze website https://werkenbijjustitie.be

Elke Van Gyseghem - Selectieverantwoordelijke
P: 0470/90 31 74
E: Elke.vangyseghem@just.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures